Ke Aloha Aina, Volume IV, Number 23, 4 June 1898 — Page 4

Page PDF (774.07 KB)

This text was transcribed by:  Joanne Ha'o
This work is dedicated to:  Joseph Kamae Ha'o (KS1939) & Dora Naumu Ha'o (KS 1940)

KE ALOHA AINA POAONO IUNE 4, 1898

 

 

Ke - Aloha - Aina

Hookumaia na ka

Pomaikai o ka Lehulehu, a ke Nu pepa no ka Lahui Hawaii.

EDWARD L. LIKE.

Lunahooponopono.

EMMA A. NAWAHI.

Puuku o KE ALOHA AINA.

HONOLULU . . . . . . IUNE 4, 1898

AOHE KA I PANE IA MAI.

            Mamua o ka hoomaha ana o ka aha Senate ma ke kakahiaka Poaha nei, a i ka wa a na hoa i akoakoa mai ai, ua komo mai la o Kuhina Kupa, a hoike mai la, ua loaa mai la iaia he mau olelo mai ia Kuhina Haki e hoike mai ana na waiho aku oia ia Peresidena Makinile i ka manao haawi i keia aupuni ia Amerika Huipuia, mamua o ka lanakila ana o Adimarala D@we, no ka hoohana ana i na mokupuni ma ke ano he kahua @ no ka hoolako ana aku, ina he mea hiki ma ka hana ana i kuikahi mawaena o na aupuni elua.  Aole he pane i loaa mai ke aupuni mai o Amerika Huipuia.  O keia mohai ua kokua ia ia maloko o Amerika Hupuia, aka, aole me ke aupuni i apo mai.  Kupauha no ka hoi ke aupuni o Amerika Huipuia.

E HOOLANA I KO KAKOU MANAO.

            Eia na nupepa namu o ke kulanakauhale nei ke waha nui mai nei i keia mau la no ka holo o ka hoohuiaina, aka, i ko makou alawa pono ana iho mai kahi o ka lakou mau lono i ioaa mai ai, ua ike iho la makou, he oia mau no ko kakou kulana, a aia io no na poe ake hoohuiaina ke hooikaika nui la e hooholo ia ka hoohuiaina aka, ke ikaia la no na poe kue ma ko kakoa aoao, me ko lakou waiho ana aku i na kumu e hiki ole ai ia Amerika Huipuia ke lawe aku i keia mau mokupuni a hiki i ka haalele ana aku la a ka  mokuahi Mariposa ia Kapalakiko, aohe ia kumuhana i lawe ia mai no ka noonoo ia ana e ka Hale.

            Nolaila, e ka lahui Hawaii i pakaha wale ia aku ko kakou mau pono, e hoolana i ko kakou mau niauao, a mai puni aku i na olelo hoonainui mai a na poe o keia aupuni, no ka mea, o ka lakou haua mau no ia e waha nui mau nei, aka, aole nae o Iehova o na Kaua i hooko aku i ko lakou mau manao puni waiwai i upu ai.  No ko makou ike aole he oiaio oia mau lono, pela makou i hoopuka ae la i kela poo e kau ae la maluna, a o na leta no hoi e loaa mai nei ia makou mai na poe a kakou i hoonoho aku ai no ke kiai ana i ko kakou mau pono, aole lakou i haawi mai i ko lakou mau manao hopohopo no ko kakou mau pono.

            E ka lahui, e kupaa mahope o ke aloha i ka aina hanau a me ka moi, a mai hoolohe aku ia mau olelo palaualelo, aka, e hilinai aku kakou maluna o Kalani Aimoku a me kona mau hoa e noho hoomanawanui mai la ma Wasinetona e na'i ana e hoihoi ia mai ko kakou mau pono i kailiku ia aku, aole ia lakou wale no kakou e paulele ai, aka, i na Mana Kahikolu kekahi, ka mea nana e hoopakele ae i keia lahui mai na hookaumaha wale ia ana mai.

MA KA MOANA PAKIPIKA ANA ANEI KA HAHANA O KE KAUA?

            Ua ulu mai keia ninau iloko o makou mamuli o ko makou ike ana eia na aumokukaua a me na pualikoa o Amerika Huipuia ke holomoku nei no Manila me ka lako i na mea kaua no ka halawai ana aku me ka enemi.

            Aole no i moe na maka o Sepania no keia hoao a Amerika Huipuia e kaili ae i kekahi o kona mau Panalaau mai iaia aku, aka, ua lohe ia mai nei ua haalele aku la he ekolu mau mokukaua Sepania ia Cadiz no Manila, a e ukali aku ana he eono mau mokukaua ikaika me ekolu moku topido, a me kekahi pualikoa nui nona ka huina o 11,000 koa no ia wahi hookahi no maloko o hookahi mahina.

            I ka wa o Amerika Huipuia i maopopo ai i keia manao hoopuipui o Sepania i kona ikaika kaua ma ia wahi, ua lohe hou ia mai la, ma kahi o 10,000 koa i manao ia ai, ua lawa ia no ka lawe pio ana ae ia Manila, na hoomahuahua hou ia aku la ia a hiki i ka 35,000 koa, me ka manao pu ia e hoouna aku i ekolu mau mokukaua hou mawaho ae o ke Kaletona, oia hoi, ka Piledelepia, Monterey a me ka Beninetona.

            Ma keia wahi i ike iho ai makou, me he mea la, e oi loa aku ana ka hahana o ke kaua ma ka moana Pakipika mamua o ka Atelanika, no ka mea, e hoao ana na aoao a elua e lilo ka lanakila i kahi me ka nana ole ae pehea ana la ka nui o na koko e hookahe ia ana.

            A ina e lilo ana ia Amerika ka lanakila e palekana keia mau mokupuni, aka hoi, ina e lilo ana ka lanakila ia Sepania, he mea maopopo e noho ana kakou iloko o ke kulana kapilikii.  E alualu wale na moku Sepania i na moku a pau e holo nei malalo o ka hae o Amerika, a e hana ana hoi i na mea a pau e hoopoino aku ana ia lakou.

            Alaila, ia wa auanei kakou e mihi ai no ka kakou mau hana kokua i ke aupuni a lakou i inaina a maka ewaewa'ai.  A i ua he manao kaili kona i keia mau mokupuni, aole loa e hiki ia kakou ke kue aku.

            Ma ko makou kilo a kaana pono ana i ka hoike a na nupepa, ua ike iho makou aole loa o Sepania e haawi pio ana a hiki i ke kanaka hope loa, a na makaukau hoi kona lahui e molia aku i ko lakou mau ola no ke aloha i ka aina a me ka nohoalii, me ka nana ole ae i ka uku ia mai o ko lakou luhi.

            O ka makou e upu nei, aole o Iehova e hookuu ia mau poino e kemo mai iloko o keia mau mokupuni.

 

AOLE ANEI E HIKI IA LAKOU KE UNUHI NO LAKOU IHO?

            Ua ike iho makou i na nuhou like ole o na aina o amao a KE ALOHA AINA i unuhi aku ai no ka pomaikai o kona mau tausani poe heluhelu ua hoopuka ia ae la e Ka LoeaA Kalaiaina o ka Poaono nei a i hoopan e a ka hoopukaia ana a hiki i kela Poalua Mei 28, a mamoho ko makou ike ana o ua olelo ponoi no a makou i unuhi ai me ka luhi o ko makou puniu, nolaila makou e hoohalahala nei no ke aha la Ka Loea Kalaiaina i hoopuka pololei ole ae ai mai loko mai o KE ALOHA AINA kana mau mea hou i lawe mai ai.

            A heaha la ko lakou kumu i unuhi ole ai no lakou iho, e like me na nupepa e ae o unuhi nei no ka pono o ko lakou mau poe heluhelu, no ka nele anei i ka mea unuhi ole, ke kumu o keia hana ana pela?  Nolaila, e Ka Loea Kalaiaina, e unuhi e like me ka ike a ke Akua i haawi mai ai i kou mau mea kakau a mai kaukai hou na KE ALOHA AINA e unuhi aku no ka pono o kou poe heluhelu ma keia mua aku.  O na mea hou e pili ana i na hoolala ana a Speaker Reed, na KE ALOHA AINA ia i hoopuka mua aku maloko o ka puka la o ka la 30 nei, a mailaila aku hoi ka Ka Loea Kalaiaina i loaa ai.

 

LILO KA MALUHIA O KE SABATI I MEA OLE.

            I ka wa i hoike ia mai ai o ka lohe, ua ike ia ka mokukaua Kaletona mawaho aku o Koko ma ka hora 9:55 o ke kakahiaka Sabati nei, ua lilo ka maluhia o ke Sabati i mea ole, ua ike ia aku la ua lahui like ole e moe kaoo ana no kai o ka uwapo, a iloko o na minute pokole wale no ua hoopiha ia ae la o kai o na uwapo e na kauaka a me na kaa.

            Ua like na uwapo ia mau minute me kekani la heihei waapa ka lehau o na moku a me na uwapo i na kanaka, a o kekahi poe e hele ana no ka luakiui o ke Akua na haalele aku lakou i ka hele ana i kahi hoano o ke Akua a iho aku la no ka makaikai ana i ke komo mai o ke Kaletona.

            Maluna o ka Malulani i holo aku ai na Komite o ka Repubalika me ka bana o ke aupuni e hoohaunaele ana i ka maluhia o ke Sabati, a me he mea la, ma ko makou hoomaopopo iho, aoho manao iloko o lakou o ko Iehova la ia a lakou e hoohaunaele nei, i ka wa a ke Kaletona i hookomo mai ai iloko o ke awa, ua haawi aku na poe o uka nei o ka aina i na huro ana.

            Oia ka makou e ike ae nei, aohe maluhia i koe o ke Sabati ma Honolulu nei, ua hoolilo aku hoi keia aupuni ia la ihiihi i mea ole, he mau maka no ko ka Mea Mana Loa e nana mai la maluna a e nookau mai no auanei  Oia i Kona inaina i ka poe e hakihaki ana i ke kapu o Kona la hoano.

 

HE MAIKAI NO KO KAKOU KULANA.

            Ua ike iho makou maloko o na nupepa o Kapalakiko aole e holo ana ka hoohui aina, oiai, o Senate Petiguru a me kona mau hoa ke hooikaika la no i ke kue ana ia mea.  Aka, malia e hoolilo ia aku ana keia mau mokupuni i kahua e hoolako aku i na aumokukaua a me na koa Amerika no keia wa kaua, aka, aole nae he manao iloko o Amerika e kaili ae i keia mau mokupuni i teritore nona elike me ka lakou nei i onou aku nei.

            Nolaila, e ka lahui mai hoopioo i ko kakou mau noonoo, i na hauwawa pipa alanui, no ka mea, aohe he wahi oiaio oia mau lono, a o na poe wale no ia o kahi Repubalika e walaau nei, he mau la wale no koe o kakou a hoohuiia ae, aka, hala aku la nae he mau makahiki o ko lakou kali ana, aole i hooko ia ko lakou makemake, a hiki mai la i keia la eia no lakou ke hoonuinui nei e hoohui ana o Amerika ia kakou.  He mea kanalua ole no makou ka hoike aku, aole he makemake o Amerika i keia mau hana onoonou a keia wahi Repubalika nawaliwali e hana aku nei.

            Malia paha e hoea mai ana he mau tausani koa mai Amerika mai no keia mau mokupuni ma keia mua aku, aole nae lakou e hoea mai ana ianei no ke kaili ana ae ia Hawaii aloha nei, aka, e noho ana lakou maanei no ka hoomaamaa ana i ke kaua mamua o ka lawe loa ia ana aku no Manila.

            Ma ka hora 3 o ka auina la Poakahi nei i pii aku ai na koa o ka Beuinetona a me ko uka nei o ka aina no ka ilina o Maemae i nkaliia e ka bana, a malaila i malamaia ai kekahi mau hoalohaloha ana no ua poe i komo iloko o kela kaua huliamahi o Amerika Huipuia o ka Akau a me ka Hema.

 

KA REED MAU HOOLALA ANA

Na na Mana Nui Ewalu e Kiai ia Hawaii.

            Wasinetona, Mei 10.  O Lunamakaainana Johnson o Indiana, na hoopuka ke la oia he olelo hooholo e koi ana i ka Peresidena e koho ia i ekolu mau komisina pakahi o na aupuni o Beritania Nui, Geremania, Rusia, Farani, Austro-Hungary, Iapana a me Kina, e halawai ma Wasinetona, elike me ka hikiwawe e loaa ana no ke kukakuka a me ka noonoo ana a hoike aku i ko lakou mau aupuni i ka mea i hoolalaia no ke ku kaawale a me ke kuokoa o na mokupuni o Hawaii, a me ke kue ana aku i ka lahui e lawe ana ia mau mokupuni i keia wa a i ole i ka wa mahope.

            Elike me ka ike ia ana o Johnson mai ka hoomaka ana mai o keia kau ma ke ano he lunamakaainana no Speaker Reed maluna o ka papahele o ka Hale, nolaila, ua manaoia na Reed no keia mau hoolala ana no ka hoopau ana aku i ka ninau o Hawaii.

 

HOPOHOPO IA KE OLA O KEKAHI PUKIKI.

            He lono telepona kai loaa ae ka Halewai ma ke awakea Poakahi nei, e hoike mai ana, ua nalowale ma ka moana he Pukiki maluna o ka waapa mai Waianae mai.  A penei kahi moolelo i loheia mai nona.  Ma kela Poakolu @ku nei, ua haalele aku la kekahi Pukiki ia Waianae me ka manao e holo mai i Honolulu nei maluna o kekahi wahi waapa nona ka loa o 14 kapuai i hoolilo ia aku ma ke kuai ia ana i kekahi mea okoa aku.

            He Pukiki makaukau oia ma ka holo moana, aole hoi mea i manao e halawai ana oia me kekahi ulia poino a hiki i kona pae ana mai i ke kulanakauhale nei.  Ma ka Poaiima ua ike ia oia mawaho aku o Kalaeloa, mai ia manawa mai a hiki i keia wa, aohe mea i lohe hou ia nona, ke hopohopo nei kona mau hoaloha i kona pae palekana mai i ke kulakauhale nei.

            O ka inoa o keia Pukiki o Ja@tho, a o kona wahi waapa i holo mai ai, ua pena ia oia me kekahi pena ula-hauliuli a he elua ona pea.  Ua iholo kekahi mau Pukiki no ka huli ana iaia, i koho wale ia ae, ua hoi aku oia me Mil@.

            O Miss Beckey Palea o Kohala a me Mr. Isaac Cockett o Honolulu nei na paa mare i hoohui ia ai ma ka home o J. W. Bipikane ma ka po o ka Poaha o kela pule aku nei.  Ua nui a lehulehu na poe i hoea aku ilaila.