Results 1 to 18 of 18 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ke Alakai o Hawaii(18)

Place of publication

Category

Decade

Word count

Results 1 to 18 of 18 for honouliuli

 1. 1.
  Ke Alakai o Hawaii 19 May 1932
  Full text: pake mahiai o Honouliuli, maniuli o kona loaa aua aku ua make iloko ...
 2. 2.
  Ke Alakai o Hawaii 12 April 1934
  Full text: ... o A.ntonio Corpus o Waialua ame Teofilo īpae o Honouliuli a kakiia e ka makai 1 ke ahiahi Poakahi ...
 3. 3.
  Ke Alakai o Hawaii 30 April 1931
  Full text: ... ke ahi nana i hoopOino i ka waiwai ma Honouliuli" nbna ka wajwaiio o elima kaukani dala, make iho ...
 4. 4.
  Ke Alakai o Hawaii 21 May 1931
  Full text: ... kaha kanaka, I ka hana no ke kane i Honouliuli a hoi mai oia i ka hoike ia ana ...
 5. 5.
  Ke Alakai o Hawaii 4 June 1936
  Full text: ... uka o Lihue, a malaila mai a iho i Honouliuli, a hiki lakou i ke kuta o Keahumoa, oia ...
 6. 6.
  Ke Alakai o Hawaii 25 September 1930
  Full text: ... o 'i e konio ana na ii ute ame Honouliuli n n i' 1 ' lUle Hoolaiile'a o „„ ...
 7. 7.
  Ke Alakai o Hawaii 31 May 1928
  Full text: ... i ko laua' nēf• wahi hale "ē-«noho ana. Mai Honouliuli mai kona hele ana mai i kaiawaia, 1 ka ...
 8. 8.
  Ke Alakai o Hawaii 28 May 1936
  Full text: ... ka hopuk.ajkaua ana i Jte kula q Keahumoa ma Honouliuli, Ewa, maXe koko kona laweia ana, i auamoia .e ...
 9. 9.
  Ke Alakai o Hawaii 11 June 1936
  Full text: ... hoouka kaua ana .ma ke kula o Keahumoa, i Honouliuli, ma Ewa, a i ka nāna ana i ka ...
 10. 10.
  Ke Alakai o Hawaii 6 September 1928
  Full text: ... Ewa e konio aivj na aina o Hoaeae ame Honouliuli. ; Wahi kolio, Halo HooUiule'a o | Ewa 'Eua ...
 11. 11.
  Ke Alakai o Hawaii 9 October 1930
  Full text: ... āna ma Ke Komonana e na aina-o Hoaeae ame Honouliuli a raa ka n,ikina e ke Kahawai o Waiawa. ...
 12. 12.
  Ke Alakai o Hawaii 20 September 1928
  Full text: ... m'a ke komohana e na aina e Hoaeae ame Honouliuli a ma ka hikina o ke Kahawai o Waiawa ...
 13. 13.
  Ke Alakai o Hawaii 24 May 1928
  Full text: ... «eale kai o Pokai, Nana wale ke aloha i Honouliuli ' K<tkolo kehau he makani no ĪA- ■ hae, ...
 14. 14.
  Ke Alakai o Hawaii 4 September 1930
  Full text: ... e komo ana na laina o ; Hoaeae ame Honouliuli Wahi koho. Hale Hoolaule'a o |Rwa (Ēwa Pavilior.). f ...
 15. 15.
  Ke Alakai o Hawaii 1 September 1932
  Full text: ... Ewa i apo».« ma ke •komohan?» & 'ia al^a.o Honouliuli ame Horeae. mn ka hema e t& kapakai. ma ...
 16. 16.
  Ke Alakai o Hawaii 13 September 1928
  Full text: ... E\va e komo ana na aina o Hoaeae ame Honouliuli, • Wahi koho. Hale Hoolauie'a o j Ewa i ...
 17. 17.
  Ke Alakai o Hawaii 8 August 1929
  Full text: ... ma ke komohana e na aina o Hoaeae ame Honouliuli a ma ka hikma o ke Kahawai o Waiawa. ...
 18. 18.
  Ke Alakai o Hawaii 27 September 1928
  Full text: ... Ewa e komo ana na aina o Hoaeae urrie Honouliuli. i Wahi koho, Hale Hooiauie'a o i Ev/a (Ewa.,PavUion). ...