Results 1 to 20 of 25 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ka Leo o ka Lahui(25)

Place of publication

Category

Decade

Word count

Results 1 to 20 of 25 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Leo o ka Lahui 7 May 1891
  Transcription text: ... hiolani ana maluna o ka ulu ponei:             Ua kalaeloa i ka lepo a ka makani.             Hoonuanua ia ...
 2. 2.
  Ka Leo o ka Lahui 7 May 1891
  Full text: ... e hiolaui ana maluna o ka ulu psnei: I'a Kalaeloa i ka lepo a ka makani. " lloonuaniiH ia ...
 3. 3.
  Ka Leo o ka Lahui 3 July 1891
  Transcription text: ... Ua piha ku’i o Maunakea He mea e o Kalaeloa He mea e o Kalaapoko Ua hee hoi na ...
 4. 4.
  Ka Leo o ka Lahui 3 July 1891
  Full text: ... piha ku'i o Maunakea , He mea e o Kalaeloa He mea e o Kalaapoko Ua hee h.oi na ...
 5. 5.
  Ka Leo o ka Lahui 21 September 1891
  Transcription text: ... kahi a lakou i manao ai e pae o Kalaeloa, ina nae e mau ka lawe a ke au ...
 6. 6.
  Ka Leo o ka Lahui 21 September 1891
  Full text: ... kahi a lakou i manao' ai e pae o Kalaeloa, ina nae e mau ka lawe a ke au ...
 7. 7.
  Ka Leo o ka Lahui 23 November 1892
  Transcription text: ... nei, ua ili iho la oia mawaho ae o Kalaeloa, oiai ka pouli o ka po e aaki naa ...
 8. 8.
  Ka Leo o ka Lahui 24 April 1893
  Transcription text: ... olua ma ka ea, a kela lae la, o Kalaeloa ia, mai pae olua malaila, holo no olua a ...
 9. 9.
  Ka Leo o ka Lahui 3 May 1893
  Transcription text: ... na alanui i ka la inehinei, ua like me Kalaeloa, ka ula pu i ka lepo. Ma ka auina ...
 10. 10.
  Ka Leo o ka Lahui 3 May 1893
  Full text: ... lepo o na alanui ika inehinei, ua like rae Kalaeloa, ka ula pu i ka lepD. ■—.— — " ...
 11. 11.
  Ka Leo o ka Lahui 8 June 1893
  Full text: ... KAW.4 Kauhi 1 L. Kuluwaimaka Loke MANOA Hana Kanamu Kalaeloa , Hipa*kea
 12. 12.
  Ka Leo o ka Lahui 16 June 1893
  Full text: ... hiki i . May 31, im MANOA' iiaua Kananiu Kalaeloa Hipa-kea t HUEHiE Kalawaianui WAIK:Xi . Keawe Hoolnhi Kna'ia ...
 13. 13.
  Ka Leo o ka Lahui 23 June 1893
  Full text: ... & Mki i May 81, 18WI. MANOA «j»n* K*n*uii Kalaeloa Jl*pa-k«a HUKHUE KalawaiMin! .* m . WAIKIKI KeawT * ...
 14. 14.
  Ka Leo o ka Lahui 27 June 1893
  Full text: ... hiki i May 31, 1898. MANOA ! Haua Kanamu Kalaeloa HipfiL*kea HUEHUK Kalawaianui WAIKIKI Keawe HooiuLi KuahauU Kaeh» Hoomaku ...
 15. 15.
  Ka Leo o ka Lahui 28 June 1893
  Full text: ... i | May 31. 1893. MANOA iiana Kauamu ! Kalaeloa ; liipa-kea HUKHUE 1 Kalawaianui WAIKIKI ' Keawe Hooinhi ...
 16. 16.
  Ka Leo o ka Lahui 15 January 1894
  Full text: ... ai i mele no ua lepo ala, penei: Ula Kalaeloa i ka lepo a ka makani Hoonuanua i Apuakalamaula ...
 17. 17.
  Ka Leo o ka Lahui 30 January 1894
  Full text: ... Cbati. Manuwa ffenry Ma, Kekua, Kauhale. Keliikipi, S. W. Kalaeloa. Kukooku, Mu Kekoa, Maiuli, Ku, S. Kaluna. Kaaihue. D. ...
 18. 18.
  Ka Leo o ka Lahui 15 February 1894
  Full text: ... lakou e hehe nei na aka, ua hala o Kalaeloa mahope a ke hele mai la i ka nuku ...
 19. 19.
  Ka Leo o ka Lahui 10 April 1894
  Full text: ... na e mau ma keia kulaua v S N. Kalaeloa.' Puulualoa, Molokai. AperL 6: 1894.
 20. 20.
  Ka Leo o ka Lahui 7 May 1894
  Full text: ... a waiho iuka nei' 0 ka aina, mauka o Kalaeloa tna Oali i nei. aia Hi&waho o keia wahi ...