Results 1 to 20 of 24 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ka Makaainana(24)

Place of publication

Category

Decade

Word count

Results 1 to 20 of 24 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Makaainana 5 February 1894
  Transcription text: ... ana i ke kipakuia: O Kaaihue k, Kawika k, Kalaeloa k, Keliikipi k, Makakoa k, no Kohala, Hawaii lakou. ...
 2. 2.
  Ka Makaainana 5 February 1894
  Full text: ... i ke klpakuia: O Kaarlicw ;t : Kawika k, Kalaeloa fc,' KeHikipi k, Makakoa k, no Kohala, Hawaii iakoa. ...
 3. 3.
  Ka Makaainana 23 July 1894
  Transcription text: ... A. Pauole, S. Haluapo, W. H. Kahumoku, J. Aea, Kalaeloa, H. Welewele, O Stillman, E. Moanaliha, J. Hili, J. ...
 4. 4.
  Ka Makaainana 13 August 1894
  Transcription text: ... Gandall, Elona Kekoowai, A. Pauole, S. Haluapo, J. Aea, Kalaeloa, H. Welewele, O. Stillman, E. Moanaliha, J. Hili, J. ...
 5. 5.
  Ka Makaainana 13 August 1894
  Full text: ... Ganiall, Elona Kekoowai; A Pauole, R. Haluapo, J. Aea, Kalaeloa, FL Welewele, 0. Stiilman, E MoanaliKa, J. Hili, J. ...
 6. 6.
  Ka Makaainana 22 October 1894
  Transcription text: ... ino! Pela no me kekahi kokua, oia o S.W. Kalaeloa, o kona hewa hoi, o ka hoole hana a ...
 7. 7.
  Ka Makaainana 12 November 1894
  Transcription text: ... a kona kapena ia po no mawaho aku o Kalaeloa aenei. Ua pepehiia a make a kiola hou ia ...
 8. 8.
  Ka Makaainana 12 November 1894
  Full text: ... a kona kapeua ia po uo mawaho aku o Kalaeloa aeuei. Ua pepehiia a make a kiola hou *ia ...
 9. 9.
  Ka Makaainana 10 December 1894
  Transcription text: ... ke kapena e hoolele hou iaia i kula ma Kalaeloa, aka, no ka makemake ole ka e hoopilikia wale ...
 10. 10.
  Ka Makaainana 10 December 1894
  Full text: ... ke kapena e hoolele hou iaia i kuia raa Kalaeloa, aka, no ka makeiuake ole ka e hoopilikia wale ...
 11. 11.
  Ka Makaainana 17 December 1894
  Transcription text: ... i heaia ai, a oiai hoi mawaho aku o Kalaeloa, i ka wa i hoaoia ae ai e hoohuli ...
 12. 12.
  Ka Makaainana 17 December 1894
  Full text: ... i heaia ai, a oiai hoi mawaho aku o Kalaeloa, i ka wa i hoaoia ae
 13. 13.
  Ka Makaainana 1 July 1895
  Transcription text: ... kupaianaha, a kamahao paha hoi, malalo loa aku o Kalaeloa. Ia ikeia ana, papapau nui ae ua poe la ...
 14. 14.
  Ka Makaainana 1 July 1895
  Full text: ... kupaiauaha, a kauiahuo paha hei, malalo loa aku o Kalaeloa. īa ikeia aua, uoi ae ua poe la-me ua ...
 15. 15.
  Ka Makaainana 9 September 1895
  Transcription text: ... mai ai na poe noho o ka hale o Kalaeloa, makai ae o Waipiopilo, o ia kela hale kieki ...
 16. 16.
  Ka Makaainana 9 September 1895
  Transcription text: ... paha, mawaena o ka Lae o Makapuu a me Kalaeloa a mai na kuahiwi o ke kai, ua papa ...
 17. 17.
  Ka Makaainana 9 September 1895
  Full text: ... paha, mawaena o ka I.ae < Makapuu a me Kalaeloa a mai na kuahiwi a ke kai, ua papa ...
 18. 18.
  Ka Makaainana 16 September 1895
  Transcription text: ... paha, mawaena o ka Lae o Makapuu a me Kalaeloa a mai na kuahiwi a ke kai, ua papa ...
 19. 19.
  Ka Makaainana 23 September 1895
  Transcription text: ... paha, mawaena o ka Lae o Makapuu a me Kalaeloa a mai na kuahiwi o ke kai, ua papa ...
 20. 20.
  Ka Makaainana 23 September 1895
  Full text: ... paha, mawaena o ka Lae 0 Makapuu a me Kalaeloa a mai na kuahiwi a ke kai, ua papa ...