Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 6, 16 January 1890 — Page 3

Page PDF (940.85 KB)

Services on the Judiciary Committee have so mixed him up that absolute rest will be necessary. Granted.

            Mr. Kane, the new man, will realize the awful, sickening thud.

            Mr. Gonsalves has made himself a place among the mercantile community from which he will not be called by anything that transpires at the polls.

            Mr. Morgan is too well known to need any introduction to a new sphere. He will continue to fly high over as auctioneer.

            Mr. @@@@@ so widely known in the fifth district that it will require earnest work (all amounts over ten dollars in U.S. Gold), to overcome the @@@@@@@@@@

@@@@@@@@ do as they are told—but they won’t. Mr. Achi is, however, a shrewd lawyer and can be consulted as usual on legal matters for the next two years.

 

DOWN WENT McGINTY!

------------

First Trio.

                                    HON. W.C. WILDER ,            }          

                                    HON. M.P. ROBINSON ,       } SIX YEARS.

                                    HON. W.O. SMITH ,               }

Second Trio.

                                    HON. J.I. DOWSETT ,            }          

                                    HON. ROBERT LISHMAN , } FOUR YEARS.

                                    HON. R.J. GREENE ,              }

Third Trio.

                                    HON. B.F. DILLINGHAM ,   }          

                                    HON. E.S. CUNHA ,               } TWO YEARS.

                                    HON. S.M. KAAUKAI ,         }

First Trio :- -

            If all our hopes and all our fears

            Depended on the above six years,

            Oh! Who could check the rising tears,

                        Or stay the heartfelt sigh.

Second Trio :- -

            If traveling in this world below,

            We had no better earthly show,

            Turn to the government eat house to go,

                        What hope could we destroy?

Third Trio :- -

            If the afforded no more scope

            Than this forlorn, abandoned hope,

            Oh who could o’er expect to cope

                        With stormy destiny!

                                    HONOMU STOCK.

                              ----------------

 

KA AHAILONO A KA LAHUI.

Pai ia a Hoolaha ia no na Ona ma na ahiahi a pau iho na Sabati e ka

HUI PAI ELELE.

Helu 65 Alanui Moi, Honolulu, H.I.

NA UKU PEPA

KA AHAILONO A KA LAHUI, 25 keneta o ka mahina.

E hookomo mai i na Hoolala mamua ae o ka hora 12 awakea ina e hoopuka ia ma ia ahiahi.

No ke kauoha a na Ona o

KA AHAILONO A KA LAHUI.

----------------

NA MANAO PEPA.

KA AHAILONO A KA LAHUI.

HONOLULU, IANUARI 16, 1890.

------------------

HALAWAI.

            AOLE o ka mana koho lunamakani nana wale no ka ka lahui e hoomaopopo ai i ka hoopaa ia o na inoa, aka, o ka mana koho alii kekahi.

            E WAE a e hooholo ke kanaka nona iho a e koho i ka balota lahui me ka holoi ole i kahi inoa hookahi. O ia paa holookoa no ka pono, a me ia auanei e loaa ai ia kakou ka lanakila.

            EIA MAKOU ke kau leo aku nei i ka lahui o hoomaopopo e hele nui a e hoopono i na inoa imua o na Papa Nana Koho Balota, i loaa ai hoi ke kuleana koho. Ke haule i nei wa , o ko kakou hopena loa no ia.

            UA HELE mai nei o Hon. J.L. Kaulukou a hoole loa imua o makou, a oia ka makou e hoike aku nei, aole oia i noi ia mai e ka aoao aupuni e lilo i moho no ia aoao, aka, e holo balota kuokoa ana oia nona iho ma ka Apana o Koolaupoko, Oahu nei.

            PEHEA iho la keia. Ina e puka ana ekolu alii o ka aoao lahui a ekolu alii o ka aoao aupuni, he poe alii wale no nae i wae ia no eono makahiki, a i ole ia no elua a elua paha makahiki pehea ana la e hiki ai i ke aupuni ke wae ae a hoomaopopo no lakou?

            KE PA-E mai nei na leo he nui, a ua piha kupinai, no na moho o na apana koho elima o Honolulu nei o ka aoao aupuni. Aole he ohohia ia o lakou e na kanaka o ia mau apana. He poe wale no ka lakou mahope o na mikanele oiaio e onou aku nei imua, eia nae, ua paakiki loa ke alanui e komo ai. Aohe makemake ia . Ua ike mua ka lahui ia mea, a aole no lakou e puni hou ana. Pololei!

            HE LONO keia e pa-e mai nei, a ua oiaio no, eia ke hoomaamaa a ke a’o paikau pu ia nei na makai kumau ma ke kua iho o ka Halewai i kela a me keia la. Heaha ka manao o keia hana; ua hopo a ua kau e no anei ka weli no ka la koho balota e hoea mai ana? Aohe waiwai o ia ano hana, no ka mea, ua kupaa ka lahui imua o ka pahu balota lakou e paio ai a loaa ka lanakila a kau i ka puaaneane.

            KE HAUNA mai nei ka hohono ueahi o na hana a ka Papa Nana o ka Apana Elima i ka po nei maloko o ka halekula hoopololei o Keoneula. O kekahi o na hana hohono loa, oia no ka ae ia ana o ka Moho Lunamakaainana Aupuni, kekahi Hawaii hapa i muhee iho nei mai kona poai aku i kuilima pu ai i na la i aui ae, i kakauolelo hoopaa inoa no na poe kupono i ke koho alii, a ua lilo ke kue ana mai ma kona aoao. Ua hoao mai oia e koakea i ke kuleana o kekahi mau hoa o ka Oihana Kinaiahi. Auhea ka hoomaemae ma keia ano hana? E hele pela ka leo nui ae i ka hoomaemae, no ka mea, eia iho ka moho aupuni i kaumaha ke kua i ka haawe ke hoao nei o poholalo i ka pono o kona poe hoa lahui

KA LA.

            He la pioloke o nehinei, ma ke ano pili kalakalai aupuni, no ka poai aupuni; a me he la na keia mua koke iho e hoike mai he la hana poino loa keia no ka paio o na pahele a me na hapaimemene. Ke manaoio nei makou iloko o ka oiaio, ua iliwai ke kanaaho manao maikai o ka aoao lahui no na hana a na poe alakai a huki kaula o ka aoao aupuni i nehinei. Aohe mau nune a ohumu ana i lohe ia, mahope hoi o ko makou ninaninau pono ana, koe wale no mai ka aoao aupuni mai, o kekahi hoi o keia mau ohumuhumu ana, e like me ia i hoikeia mai ia makou, mai kekahi mai no o na poe ma ia paa balota, a o kekahi hoi mai na poe mai e ake ana e lilo i poe kalaikii no ke aupuni, he poe hoi i manaoio ole i na hana hoomalimali pili aupuni, i i hanaia hoi mamuli o ka waiona, hoomana a me ke gula, a ua mahele kaulikeia!

            Ma ke kohi a poke ana iho i ka hana, hooko ia e ka poai aupuni i nehinei, i akoakoa nui ma kekahi ahakuka nui i poke ia a maloo, he mea no paha ia nana e hoike ae i ke kumu i akakuu ai o ka iini o ka aoao lahui no ka hana i hookoia. Eia makou ke kono aku nei i ka hoomaopopo mai o na Hawaii oiwi a pau i ka mahele mua o kela kahua hana hope loa o ka poai aupuni, i hoopuka ia i nehinei, e haalele ana hoi i ke kuokoa o Hawaii nei i ninau hamama, i mea hoi e noonoo ia ai, a i ole, e hoopau wale ia paha, ina e manao ia ana pela, malalo o ka uhiuhi mahani laumania o ka imi ana “i na pomaikai kalepa oi loa aku iloko o ko kakou mau launa pili kuikahi ana me Amerika Huipuia.” He @@@@@@@ ke kahua alakai a na Kuhina i hoike mua ai, i mea hoomaalili hoi i na pahele wahahee pili aupuni a na Kuhina e kue ana i ko kakou kuokoa lahui, he pane hoi i huai ia mai mamuli o na koi ana a ka lahui he mau ekolu mahina i hala ae. O na Hawaii oiwi a pau loa a me na haole pu, e kokua ana hoi i ke kuokoa o Hawaii, e hoike ae ana i ka hopena iho pili aupuni o ke kahuahana e hoike ana i na lawelawe pili aupuni ana a na poe no i hoao ai e hoopoino i ko kakou kuokoa iloko o Sepatemaba i hala, 1889!

            No ka hopena aku hoi o keia kahuahana hope loa, a makou hoi e manaolana nei o ia ka hope loa mamua ae o ka la koho, he uuku loa kahi mea e olelo ia ae. O na mahele eha i koe iho he powehiwehi loa, aka nae, he panaiolelo like o ke kukala kahuahana a na moho o ka poai lahui e ku nei i hoopaa nui ai ia lakou iho a i wae nui ia ai hoi. Ke manaolana nei makou aole e lohe hou aku no na kahuahana i auhue ia mai ka aoao aupuni mai, oiai hoi, ua kapai ae nei ia aoao i ko lakou kahua hou o ke kulana kalai aupuni ano nawaliwali loa, mamuli hoi o na manao haule, a ua moowini a hakahaka loa hoi ma kahi e hoopaa ana i ko lakou mau moho i kekahi kahua alakai pili aupuni no ka pono a me ka pomaikai o ka lehulehu. O ka mea oiaio nae he kahuahana hoomalielie keia, i manao ia hoi i mea hoomalielie a hoopalaimaka aku i na pono kue ino loa o ka waiona, kopaa a me ka hoomana, a haalele iho la hoi i ka ninau e pili ana i ke kuokoa o Hawaii nei i ninau hamama loa iloko o na lima o ka aha kuhina e ku nei (a he mea ano like paha), a ua auna nei i hoao ai e puuku, a i ole, e hoopoino loa, i ke kulana kuokoa o ke aupuni he mau mahina ekolu a oi iki i hala ae nei!

            O ka mea oiaio loa nae ua hoomaka aeei ka aoao aupuni holookoa a me ko lakou wahaolelo Advertiser i ka hana keaka kuwalawala. Ua ike ia a ua ae ia ka nawaliwali loa o ko lakou paio pili aupuni ana iloko o ua la i aui ae a ua loli ano e hou aenei ke kahua pili aupuni o ua poe nei. Aole keia he mau huaolelo palaualelo. Ua ahewa kanahai mai nei ka wahaolelo namu aupuni o keia kakahiaka i na poe mekanika a me na mahele paahana o ka aina nei me ka hapai ana a hooko ana i ke kipi hookahe koko ole o 1887! Mahope o ka ae ana o ka aoao aupuni no elua aenei makahiki i ka hana ia ana o kela hewa karaima pili aupuni a ua haaheo lakou no ia mea, maloko o na kolamu o ia nupepa, mai na awai mai a mai na paia aala o na halekuai rama lehulehu ;- -aole loa, mahope iho o ke ano a me ka hoohuihui a hooko holookoa ia ana o ke kipi o 1887, mahope hoi o ke kakau a hoolaha ia ana e kekahi mea oi loa aku o ka maopopo a me ka hoike oiaio ana i na hana ekaeka loa o ia hana hilahila loa!—ano i, keia la puaiki eia no poe kino hohe wale o ka poai ohana, ka poai hoi i hookuu aku i na kanaka ai loa aku o ke hoa o ka imua o ka pilikia a me ka make, oia na poe hemolele nei ke ahewa mai nei i ka poe mekanika a me na paahana na lakou i kali hoomoe a kiko kela kipi lapuwale ino, a o ke Kuhina kalaiama o nei wa kekahi o na uhane alakai o ia poai kipi a mai lilo no paha oia i alakai eleele loa ina aole nae oia he hohe haalele loa!

            O na ano pilikino o na kanaka i onou ia mai imua e auamo aku i ke kumuhana omamalu a ka poai aupuni, aole loa e kamailio ia aku i nei wa. Eia no na poe la i ku i ke aloha ia iloko o kekahi pahu pili aupuni, a e haawe ana hoi lakou i na ukana a na poai, auna a me na anaina launa aloha i aneane loa i ka oioi o ka pahi, mamuli no hoi o ko lakou mau manao pono iho a me na lawelawe oihana ana! Hookahi nae wahi mea i koe iho, ka puana hoi o ka hana pili au puni o nehinei, a ola no na olelo helukua a ka Advertiser, malalo hoi o ka loli hou ana ae nei o ko lakou kahua pili aupuni, oia hoi, aohe mau kioni ana i ku i ka aoao e hoomalu nei i ke aupuni. Aka, ua akaka no nae na kikoni i pahu pono ia, a ka lahui Hawaii hoi a me na haole i hoomaopopo loa ai; ua akaka no hoi i ka lehulehu aole loa e hiki i k aoao aupuni ke pane mai i na mea a pau e onou ia aku i na puu moni ai o lakou, no ka mea, eia no na kakoo oiaio ana ia mau mea mahope aku nei a e hoike ia aku ana no ke hiki aku i ka wa pono. A ina e kaakaa pono ana na onohi o ka auna aupuni e ike ana aua nei lakou i ka hoea hou aku o kekahi mau pahuna welania mamua o ka hiki ana aku i ka la 5 o Feberuari ae nei. He mau olelo lealea wale no paha no ka manawa ka ka poai ohana hookamani i wahanui ae nei ma ka hoopuka ana i kahuahana hou, e ahewa ana i na paahana o ke aupuni me ka hewa pili aupuni o ke kipi i 1887, a e hooia ana hoi i moolelo maemae loa ko ka auna aupuni imua o na hooia oiaio loa, aka, aole loa ia he alanui e hiki ai ke hilinai ia aku e ua haole a me na Hawaii noonoo maikai no ke aloha aina a naauao kuio paha o ka paa balota awiliwili i hoopuka ia e ka poai aupuni!

            I kai o Waikiki ka halawai a ka Moho Lahui o ka Apana Ekahi i ka po nei. He alohaia iloko o ka @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mai o ia heiau laahia hemolele, ua uwai ia’ku ka halawai a iluna ae o ka haleauau o J. Heleluhe. Lehulehu na poe i akoakoa ae a ua nui ke ohohia ia. Ua haiolelo mai ka Moho, R.W. Wilikoki, S Nolena, a me kahi poe e ae. Ilaila aku no kekahi mau moho Alii, oia o J. Pilipi a me E.C. Makapolena. O ka moho hoi keia a ka aoao hoomaemae mawaho no kahi i hoolono ai, me he kuli la e hoolono ana i ka -----------, oiai nae e noke ia’na lakou iluna, koe nae hoi ke koli ola ia e make loa ai, aka, ma kahi kikoni no e walania ai na hope.