Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 1, 19 April 1913 — Page 4

Page PDF (461.41 KB)

4  KUU HAE HAWAII

 

HE MOOLELO NO
ELA WINA
A I OLE
Ka Hooilina o Wilikilipi Ame ka Ui Ekika Kalakona, Kana Aloha.
(Kakauia e Na Lehua o Lihau)
MOKUNA XLV.

                "He wa pokole mahope iho o ko maua kaawale ana ua loaa mai la ia'u kaLui leka e hoike mai ana no kona male ana me kekahi kaikamahine Italia, a e noi pu mai ana oia no ka'u mau huikala ana aku iaia no kona hoao ana e hookaawale i ko'u noho maikai ana me ka'u kane. He hookahi makahiki ma ia hope mai ua loaa mai la ia'u ka lono no kona haalele ana mai i keia ola ana, nolaila, ua huli iho la au i kuu kaikunane kahi ohana hookahi wale iho no o'u e ola ana maluna okeia ili honua. Ua hookipa aku la oia ia'u me na manao makee no ko'u pono a ua hana mai oia i na hana no ko'u hauoli, a mai ia wa mai ko maua noho like ana me ka hoohala nui ana i ko maua manawa ma ke kokua ana i na poe i loaa i kanawaliwali. Mai ia wa mai a hiki i keia la e noho mau ana au iloko o ka hauoli. Nolaila, ke manao nei au ke hoouiha loa nei paha au ia oe me keiamoolelo loihi a'u e hoike aku nei imua ou," i pane mai ai ua Madame nei i ke kanaka opio me na minoaka kaumaha ma kona mu papalina, me ka hooki ana iho hoi i kana kamailio ana.
                "Aole: he moolelo ku maoli no kela i ku i ka ilihia ame ke kaumaha." wahi a Ela i pane mai ai me ke ake loa hoi e lohe aku i ke koena aku o ua moolelo nei.
                "Ua kokoke loa nohoi e pau ua moolelo nei. Manao au ua hoike aku nei au ia oe ke ole au e kuhihewa, he kanaka Amerika ka'u kane, aole anei au i hoike aku nei pela?
                "Aole; he mea oiaio anei ia?" i ninau mai ai o Ela Wina me ka piha kahoahoa.
                "Ae, he mau makahiki ko'u makemake loa ana e holo mai no kona aina hanau me ka manaolana malia paha ma kekahi ulia laki e ike aku ai au i kona helehelena a i ole ia lohe wale paha i kekahi mea nona ame kona wahi e noho ana. Nolaila ua holo maila au me kuu kaikunane no kona aina hanau a ua ike hoi i ke kulanakauhale kahi ana i noho ai, aka, i ko maua hoea ana mai ua haalele kahiko mai oia ia wahi no kekhi mau makahiki lehulehu i kaahope aku. Mahope koke iho o ka make ana o kona mau makua ua haalele iho la oia ia wahi a nee aku la oia no kekahi kulanakauhale me ka maopopo ole i kekahi mea kahi ana o ka hele ana aku, a aole pu hoi he poe i ike he keiki kekahi ana, a ua hoopahaohao loa ia aku lakou i ko lakou wa i lohe ai he keiki kekahi ana ame kona maleia ana i ka wahine. Nolaila, ua hiki hou ole iho la ia maua ke hookolo hou aku mahope ona, a ua haule pa-hu iho la hoi ko'u mau manaolana apau loa, a ua manao loa iho la au iloko oia wa ua make kuu wahi bebe mamua o ka hiki ana mai i keia aina."
                "Oiai maua i keia aina nei ua manao iho la maua he mea pono ia maua ke hele makaikai ma kekahi mau wahi kaulana o keia wahi mamua o ko maua huli hoi hou ana aku no ka home a i ko maua holo ana no Nu Poka, ilaila, au i halawai ai me Ekika."
                "He mea oiaio aole e hiki ia oe ke hoomaopopo iaia mahope o ka hala ana o kekahi mau makahiki loihi?" i pane mai ai o Ela Wina.
                "Aole, aka, ua pipili mau aku ka hoohihi iloko o maua pakahi no kekahi. He nawaliwali kona wahi kino ia wa; ua loaa pu na manao kaumaha iaia elike me ko'u nei, a ua loaa koke ia'u ka hoomaopopo ana no ia mea i ko'u wa i ike ai i kona nanaina, nolaila, ua hoao iho la au ma na ano apua loa eloaa ia'u ka launa pinepine mau ana aku me ai, a iloko oia mau manao o'u oia ko laua wa i nalowale koke iho ai me ka maopopo ole ia'u o ko laua wahi o ka hele ana aku. Aka, ua loaa maila ia'u ka lohe mai ia Mr. Kelekalalia mai ua hala aku laua no Kalakoka, a, no ko'u makemake loa e loaa nui mai ka ike ia'u no na mea e pili ana iaia, ua hooholo iho la au i ko'u manao he mea pono ia makou ke holo no Kalakoa. I ko makou hoea ana aku no Kalakoa a halawai hou iho la makou aia hoi ua hoopioo loa ia aku o Kalakoa. "Ua hoea aku makou i ka po, oiai laua ma kekahi ahaaina i haawiia maloko o kekahi paka. Ua hele huli aku la makou ia laua a hiki i ko laua loaa ana aku ia makou a mahope iho o ko makou kamailio pokole ana ua hoi aku la o Kalakona ma no ko laua hotele. Ma ke kakahiakanui o kekahi la ae mamua hoi o ke ala ana o kekahi o makou aia hoi ua haalele maila o Kalakona ma i ua wahi nei me ka waiho ole iho i kekahi moali o ka ike ia makou no ko laua wahi o ka hele ana aku."
                "A! manao au ua loaa aku ka hoohuoi a i ole ia ka ike ia Kalakoa nou, a, mamuli o kona manao ponoi iho i makemake loa ai oia e huna loa ia mea me ka loaa ole hoi o ka ike ia Ekika," i pane mai ai o Ela.

MOKUNA XLVI.

                "Ua halawai mua no anei oe me Mr. Kalakona mamua?" i ninau mai ai o Ela Wina.
                "Aole, aole au i halawai mua me ia mamua; aka, e hoike aku ana au ia oe i ke kumu o kona hoomaopopo ana mai ia'u, oiai nae aole loa au i ike i kekahi mea e pili ana nona—a ina aole au e ike i kuu keiki ina aole kou hoahanau oia o Paulo Kelekalalia," wahi a ka Madame i pane mai ai.
                "Aloha ino o Paulo!" wahi a ua kanaka opio nei i pane ae ai me ka noonoo ana ae i ka haule pa-hu ana o kona mau manaolana apau.
                "Ua loaa aku kekahi haawina kaumaha ia Paulo Kelekalalia," i pane mai ai ka Madame, "aka ua lanakila oia maluna oia mea i keia wa. He manaoio ko'u ina aole kana mau hana aloha ame kana mau olelo hoolanalana ia Ekika he mea oiaio ua ili aku kekahi haawina poino maluna o ua wahine opio nei me ke ku maoli no i kahi o ke pohihihi kahi o kona lanakila. Ua hoike aku oia i kona manao maoli me kona noi pu ana aku i ua wahine opio nei e lilo mai oia i wahine nana a e noho laua iloko o na kipona o ka hauoli, a ua hoike mai ua wahine opio nei iaia aole e hiki iaia ke haawi aku i kona aloha i ka mea e no ka mea ua lilo mua aku kona puuwai, nolaila, aole no ka ike ana o ua kanaka opio nei i kona nele ana i kana mea i manao ai a haalele mai oia i ka launa pu ana me Ekika, aka, ua hoao iho la oia ma na ano apau loa e lawe e hoomakaikai iaia ma na wahi like ole me ka haawi mau ana hoi i na huaolel hoolanalana, a mamuli oia kumu i lana loa ai ka manao o ua wahine opio nei me ka loaa pu ana hoi iaia o ka ikaika i kona kino, nolaila, ua lilo na hana a kou hoahanau i