Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 2, 2 May 1913 — Page 10

Page PDF (464.82 KB)

10   KUU HAE HAWAII

 

keiki kanaka ui me kona mau maka alohilohi, a i ka eono hoi o kona mau makahiki.
          E hoomanao mau ana au i ko laua mau ano, oiai laua e holo ana maluna o ko laua kaa ma na alanui o kahi kauhale i kela wa keia wa. O lede Emile me kona papale b oneke, a'u e manao ai, aole paha i kupono ia b oneke iaia me kona helehelena i hele a haikea, a o Kode f ele me kona aahu v ele v eka, ame kona lauho loihi e mimilo ana maluna iho o kona a-i.
          He ano oluolu kona ame ka eleu, ohaoha, a i ka wa pokole, ua kamaaina loa oia me na kanaka hana, a o ka oi loa aku o kana mea makemake loa, oia no o A bi laka Laila, ke kanaka opio Enelani, e hana la iluna o ka aleo kiekie o ka hale; a e hana ana hoi i kaa na keia wahi keiki ui uuku, i ka po mahope iho o ka wa pau o ka hana i ke ao. I na la apau, e ike mauia ana keia wahi keiki e paani ana ma kahi o ka hale, a he mea hoi na ka malihini e weliweli ai ke ike aku iaia iluna o kahi kiekie loa o kela hale, e ku ana iluna, a e kiei ana i na kanaka e hana a e la malalo. A he oi aku kona hauoli ke ike oia ia A b elaka L aila   e   hana   ana   iluna loa o ka aleo. I kekahi kakahiaka, oia paha ke kolu o ka wa o kona hiki ana mai ma kahi kauhale o Hamakeka, ua pii ae la oia iluna o kekahi kua e kau ana maluna ae o ke poo o ke kanaka opio, a maluna oia kua oia e ku ana, me ka peahi ana me kona papale kapu, a e huro aku ana no hoi i   kona makuahine, oiai oia e holo ae ana maluna o ke kaa. I ka ike ana aku o ka makuahine iaia, ua ani aku la oia i kona lima e hoi iho ilalo, a pela pu no hoi me ke kanaka opio e ku la malalo pono ae o ke keiki. A mamuli o kekahi ulia aole e hiki ia G ode f ele ke hoike ae. Aka o kana mea i hoomaopopo oia no kona keehi ana i hope, a haule aku la, me ke kahea ana, "E A b elaka!?" me ka haawina o ka laki, ua paa ae la oia ma ka lima o ke keiki e haule iho ana, a hoolei aku la iaia   iluna o kekahi papa hele ololi e waiho ana ma kekahi aoao mai me ka   eha ole o ke keiki, a oiai ia wa koke no, "Auwe!" o kona hoopakele o "A b elaka Laila," aia oia ua haule, a ke waiho oni ole la kona kino iluna o ka honua, ua naha kona poo mamuli o ke ku ana i ka pohaku, a ke hele la hoi ke koko ma ka ihu ame ka waha! "Ua hala ke ola, ka uhane, a he kino wale no ia e waiho la; he kino wailua! "Lawe ae la lakou iaia, a waiho i ho la iluna o ka mauu. Me ka piha i ka makau ame ka weliweli, ua iho mai la o G ode f ele maluna mai o kekahi alapii loihi e ku ana, a hele aku aku la ma kahi o ke kino o kona hoopakele e waiho ana.
          "O, e Papa," wahi a ke keiki i
ke Konela oiai ola e hele mai ana, "i hopu mai oia ia'u a hoolei aku ia'u iluna o kekahi holopapa, me ka hoao ana ona e paa iaia iho ma kahi ana e ku ana, eia nae, aole e hiki, aka i kela wa, ua make oia, ua hala; a he nui ko'u makemake iaia, heaha ka kakou e hana ai nona?"
          Aohe mea e ae e hiki ia lakou ke hana, koe wale no ka lawe aku iaia a ma ka hale ana e noho ana ia mau la, me ka holoi ae i na kiheahea o ke koho iluna o kona kino. E ninau ana paha lakou, ma i hea la oia i hele mai ai—a owai la kona ohana, ina he ohana kekahi.
          He wahi keiki Enelani oia, a aole no hoi i loihi loa ma keia aina, aka nae, aohe mea hiki ke hai maopopo mai nona, a hiki wale no i ke komo ana mai o kekahi wahine nona na helehelena ua ano a oo, he kilakila nae, a na kanaka no hoi i hoomaopopo ai, oia no o Mrs. Pokahema, eia nae, he malihini pu lakou apau iaia. He wahine no oia mai Enelani mai, a ua maopopo no iaia keia opio i m ake mamuli o kona haawi ana i kona ola iho i mea e pakele ai o hai. Ua ike oia iaia iluna o ka moku, a wahi ana, Ua holo mai oia no Amerika nei ma ia moku hookahi me ia he mau mahina i   hala ae nei. A ina lakou e makemake ana, e hiki paha ia lakou ke lawe iaia a ma   kona hale, a malaila e kanuia ai, a oiai no hoi oia wale no ka mea i kamaaina iaia, a he hele pinepine ae no hoi i ko makou hale mahope iho o kona hoea ana mai i Hamakeka nei.
          No kela manao ua lilo ia i mea maikai i ka haku hale kahi o ke kino make e waiho ana, a ua hoomaikai pu aku hoi oia ia Mrs. Pokahema no kona lawe ana aku i keia kino make ma kona hale. Nolaila, ua hoi aku la oia, a hoomakaukau i ka hale no ke kino make; oiai i ka po mamua iho, a iloko oia hale, he kanaka opio oia me ke ola kino maikai, a i kaika no hoi, aka i keia la, he kino uanuanu, i lilo aku ke ola a he kino wailua.
(A puka hou aku)

KE KANAWAI O NA KEIKI AUWANA O KA PO.

          Ua hoike ae o Lunamakaainana Sheldon ma o ka B ila Kanawai la ana e pili ana i na keiki malalo o 1 5 makahiki e auwana hele ana i ka po mahope iho o ka hora 7 p. m. ke ole ka makua a kahu paha oia keiki me ia, e komo pu ana ia iloko o ke apo o ke kanawai e ku nei i keia la. "No na keiki hoolohe ole, a haihai paha i ke kanawai'' (delinuent c hild). Ua loaa pu iaia keia ik e, o kekahi o keia poe keiki he 15 makahiki a malalo mai, eia lakou ke hele nei i ka po no ke kula, i mea e hoomahuahuaia ae ai ko lakou ike; a ke ole kekahi makua e hele pu, he mea pono e loaa i palapala ae mai ka lunakanawai mai no na aha o keia ano."
          O ka manao ikaika i loaa i na keiki no ka imi i ka naauao ma ka po, aole no he mea pono e imiia i alahele e hoemi ai i ko lakou alahele imi naauao; a ia wa pu, ke hoike mai nei ia i ka lawa ole o ka ike e aoia nei ia lakou ma na kula hele la.

Senetoa A. S. Kaleiopu ma ia Alahele Hookahi.

          Ua haalele pu mai i keia ola ana o   S ene t oa A. S . Kaleiopu, nona hoi ke kulana Senetoa i pau i ka makahiki i hala, ma ka Poaono o ka pule i hala.
          Ua lilo kona make ana i mea minamina nuiia. He kulana ano holomua kona ame ka makaukau, a i ole e loaa oia i ka nawaliwali ina la i h ala ae, ua manao ke Kiaaina e hookohu aku iaia i hoa no ka Papa Komisina ninaninau i na mea pili i ke Kalana o Hawaii.

David Naone, ke Kokua Alakai Puhiohe o ka Bana Alii, Ua Haalele Mai i Keia Ola.

          Ma ke ahiahi o ka Poaono o ka pule i hala i pauaho mai ai i keia ola ana o D a v id Naona, he lala kahiko loa iloko o ka B ana Hawaii, a i lilo hoi i kokua alakai no ua B ana la mamuli o ka i keia ana o kona makaukau, a he mea hoi e haaheo ai o Hawaii; a owai o na hoa Hawaii i koe iloko o ka B ana e pii ae ana ma ia wahi? O ka mea i like ka makaukau elike me kona. A he alakai p u no hoi oia iloko o ka Papa Himeni o ka Ekale s ia o Kawaiahao.