Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 3, 9 May 1913 — Page 11

Page PDF (424.10 KB)

KUU HAE HAWAII  11

 

Aneane e Pahuia.

                LADANA, Mei 7.—Aneane loa e pahu ae he mea hoopahu i waihoia ma kahi o ke kuahu o ka luakini o Sana Paulo na kekahi poe wahine Noi Pono Koho Barota. Ua manaoia e pahu i ka po i hala, aka mamuli o ka hiki ole i ka uwaki ke hana ua hiki ole.

                WAKINEKONA, Mei 8.—Ma keia auina la i holo ai ka Bila Kanawai Komo Dute Ole a Wilson-Underwood, he 281 ae, a he 139 hoole.

Make ke Kanawai Mare.

                KAKALAMEKO, Mei 8.—O ka Bila Kanawai a Nelekona "No ke kupono o ke olakino no ka mare," ua make. He kanawai keia e pili ana i na kane no ka mare ana, he mea pono ia lakou e loaa i palapala apono mai ke kauka mai, ina aole lakou i loaa i na mai pili i kahi huna o ke kanaka, he 36 ia 32. He nui na hoa o ka hale i kanalua no keia kanawai, nokamea ina e holo ana; alaila e laweia mai ana he Bila no na wahine.

                (He Bila no kahi o keia ano i ka Ahaolelo i pau aku la a make no.—Lun.)

Komite no ke Koho Balota o na Wahine Iloko o ke Senate.

                WAKINEKONA, D. C., Mei 8.—O na hoa o ka Ahaolelo Lahui mai na mokuaina mai i aeia ai o na wahine e koho balota, ua hoike ae lakou i ko lakou mahalo, i ka loaa ana i na wahine o ia mana, a ua loaa pu hoi ka pomaikai i ko lakou mau mokuaina, ua malamaia na home, a pela pu hoi me na keiki makua ole.

                WAKINEKONA, Mei 8.—O kela Bila Kanawai kue ona aina o Kaleponi aole ia he mea e hookalakala ai i ka maluhia o Amerika.

Kokua na Wahine i Aupuni Maikai.

                WAIOMINA, Colo., Mei 8.—Ua mahalo loa o Senetoa Warren o Waiomina i ka haawiia ana o ka pono koho balota i na wahine. Wahi ana, Iloko o 40 makahiki o ka aeia ana o na wahine e koho, ua kakoo nui loa lakou no na hana e holomua ai ke aupuni, a e lilo ai i aupuni maikai.

Ka La o na Makuanine Mei 18.

                O keia Sabati ae Mei 18, ka la no ka hoomanao ana i na Makuahine o ka hoailona oia la, oia no ka Pua Poni Moi keokeo i kauia ma ke kuka o na kane a ma ke alo hoi o na wahine ame na keiki. E hoike ana ia i  kou hoomanao ana i kou makuahine nana i malama ia oe mai kou wa bebe mai a elemakule, a luahine no hoi. Ina paha ua make a ke ola nei.

He  Kahoaka o Hookahi Ekalesia.

                HAKAPOKA, Conn., Aperila 21.—Ua wanana ae o Kiaaina S. E. Balauina i keia auinala, o na hoomana apau malalo o ka Manaoio Hoolepope, e lilo ana lakou apau i hookahi, a o na hoomana hoolepope, ma o na hoomana Lukela la (Kelemania) e huipuia ana lakou me ka Hoomana Kakolika, a lilo lakou i hookahi Ekalesia malalo o ka Manaoio Kristiano, a ma kona ano maoli, he kakolika. Anoai he kahoaka wale no keia, he moeuhane, eia nae, o na kahoaka, e oili mai ana no lakou he oiaio.

He Wahi Olelo Hookaau.

                I kekahi la, e kula ana kekahi kumukula i kana papa kula iloko o ka haawina pili i ke kino kanaka. A ninau aku la oia ia lakou ina paha ua ike lakou aia no he ahi e a ana i na wa apau iloko o ke kino o ke kanaka. Ia wa i ku mai ai kekahi wahi kaikamahine uuku, a olelo mai la: Ae, e ke kumu, ina he la anu ia. ua hiki ia'u ke ike aku i ka uahi e puka ana mailoko mai o ka waha.

E Kohoia Aku Ana ke Komisina Ninaninau.

                HONOLULU, Mei 8.—Mamua o ka pau ana o keia pule, e hoikeia ae ana i ka lehulehu na inoa ekolu o ke Komisina Ninaninau.
                Ua hoike ia ae ma ke Keena o Meia Fern i keia kakahiaka, ke makaikai nei ka Meia no na inoa i waihoia aku imua ona, a e loaa ana paha he olelo hooholo iloko o hookahi a elua paha la.
                He kanawai keia i hooholoia e keia Ahaolelo iho la, i kapaia, "He kanawai e kukulu ana i Komisina Ninaninau'' no na paahana o ka oihana makai ame ka oihana o ka Papa Ola.

He Wahi Moolelo no Kekahi Makai Kiu.

                I ka komo ana mai o kekahi wahine iloko o ke keena o ka makai kiu i kekahi kakahiaka, ua nana pono aku la ka makai, a olelo aku la:
                "He ninau kau?" Puili ae la oia i kona lima a pane aku la—"Ua ike au he moali wawae i keia kakahiaka iluna o ka paepae o ka puka aniani o ka rumi a'u e moe ana." A pane mai la ka makai:
                "Ah!" ua minamina au ke olelo ae. "I ka hoi ana mai o ko kane i ka ponei, ua kau aku oia i kekahi kamaa ona iluna o ka paepae puka aniani,  a i ke aumoe loa ana iho; ua kii hou oia i na kamaa la a lawe he wahi okoa, eia nae, aole oia i holoi i ke kohu o ke kamaa iluna o ka paepae. Aole oe e hoomaikai mai ana ia'u? O ko'u uku no keia, he $7.50"

BRYANT I KA PERESIDENA.

                Ua hoike aku o Bryant i ka Peresidena Wilson no na mea e pili ana i kana huakai i Kaleponi. Wahi ana i ka Peresidena, aia ka hapanui o na hoa o ka Ahaolelo ma ka aoao e hooholoia ka Bila Kanawai kue ona aina o Kaleponi.

                A hooponopono ana kekahi Kepani me kekahi lede o Kohala no kona uku hana, alaila olelo aku la ke Kepani: "Aole wau hana $20 akahi mahina, ia oe kaukau mi; oe makana wau $1 akahi la, a wau kaukau mi."

                E malamaia ana ka Halawai Makahiki o ka Papa Hawaii ma Honolulu mai ka la 27 aku o Iune a i Iulai 3. O na mea ano nui e hanaia ana oia no ka hoomanao ana i ka Iubile o ka noho kahu ana o Rev. H. H. Parker no Kawaiahao, ame ka Iubile o ke ku ana o ka Papa Hawaii.—The Friend.

Hoole ke Kiaaina i ka Hoemi Ana i ka Hoopai.

                HONOLULU, Mei 8.—"E hai aku ia W. J. Sheldon aole e hiki ke hanaia i keia wa koke, anoai a mahope aku paha, ina e ikeia ke kulana maikai, e hoemiia ana no ka hoopai."
                Ua pili keia i kekahi palapala nonoi i kakauinoaia e 22 lunamakaainana ame 7 senetoa e noi ana i ke Kiaaina e hoemiia ka hoopai o kekahi kanaka e paa nei i kawa apau kona ole.