Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 7, 6 June 1913 — Page 8

Page PDF (467.20 KB)

8  KUU HAE HAWAII

 

Ka mea Huna i ka Puuwai o Ekika Laila
A I OLE
Ka Opuu Rose i Kikohu i ke Koko o Kana Aloha
MOKUNA IV.
Ka Hoike Ana.

                O na hana apau i hanaia ma ka lua kupapau, ua holopono, aka no Lede Emile, oiai oia e ku ana ma ka aoao o kana kane, ua hoike mai oia i kona ano maluhiluhi ma ka hamama ana ae o kona waha no na manawa elua, iaia e kiai ana i ka waiho ana aku o ko ka honua i ka honua, ka lehu i ka lehu, ame ka lepo i ka lepo. Ke helelei la na waimaka o kekahi poe no ka mea i make, a i ka pahu e kuu ia la ilalo o ka lua, a hewo ae la hoi ke kaula i hookuukuuia ai, ua kiola iho la kahi keiki Godepele i ka huihui pua i lalo ana hoi i lawe pu mai ai, me ka helelei pu ana iho o kona waimaka, a aole e hiki iaia ke kaomi iho i ka nui o kona mau manao kaumaha me ka uwe maoli ana ae. Ua nui loa kona aloha no Abilaka, a oiai oia e lohe ana i ka lepo ame ka iliili e luia ana ilalo o ka lua, ua huna ae la oia i kona maka ma ka alu o ka lole o kona makuahine, a uwe ae la me ka leo nui; he mea hoopilikia mai keia i ka noonoo o Lede Emile, a kono aku la oia i kana kane e hoi, a i ka hiki ana i ka hale, akahi no oia a maha, a makaukau iho la no hoi no ka hele aku i ka rumi aina, a e hoike aku ana no hoi oia ia Janete i kona luhi maoli, a ua manao oia, ua hauoli no ke Kolonela i ke kanuia ana o ke kanaka opio ma ka aoao o ka ohana Sakuil. Ua lilo no kana Kauwa Enelani i mea nui iaia, a e kamailio aku ana oia i na ano kanaka like ole ana i ike ai ma ka hoolewa, a oia ka wa i hoea mai o kekahi kauwa a hai mai la, ua makemake o Mrs. Pokahama e ike iaia.
                E hoomanao ma na helu i hala ae nei, he elua wa a Lede Emile i hele ai i kahi hale o Mrs. Pokahama, a ua poina loa iaia ka inoa o kela wahine nana i lawe ka opio Laila i kona hale, a ninau ae la oia me ke ano huhu:
                "Owai ia o Mrs. Pokahama?"
                A i ka hai ia ana aku owai ia, a ua makemake oia e haawi mai i na hoomaikai ana ia Mrs. Sakuila no na hana aloha i ke kino o ke kanaka make, ua pupuku ae la na maka o ka Lede, ame he la, ua oili mai kekahi leo mai kona waha mai, e i ana, "O he mea hoopilikia," me ka hoolei ana ae he kihei maluna o kona lole keokeo, a iho aku la oia e hui me Mrs. Pokahama. Aole no ka haawi aku i ka hoomaikai no na hana aloha a Sakuila i hana ai no Abilaka ke kumu o ko Mrs. Pokahama hele ana, aka ua hele oia ilaila me ka manao e loaa ka holomua no kana papa han i manao nui ai. kana papa hana i manao nui ia.
                Ma kona hoikeike ana aku iaia iho imua o Sakuila e loaa ai iaia ka manaolana no kana kaikamahine, ma ia hana ana, anoai e loaa paha iaia i hana ma ke ano he kumu ao no ka ohana ia lakou e noho ai ma ka Puu o Sakuila. A loaa keia hana, alaila e kau aku kona maka mamuli o ka ui o kana kaikamahine, anoai o loaa iaia kekahi ulia laki mai waena mai o na malihini e hele mai ana no Hamakeka nei. A me keia manao i ninau aku ai oia no Mrs. Sakuila, e haawi aku i kona hoomaikai me na olelo i hakuia ana i hoomakaukau ai, me ka manaolana e hoouna mai, a i ole hiki kino aku paha ka lede no ke kii aku i rose i ka wa ana e makemake ai, elike me ia mamua ae. Mamuli o ko Mrs. Pokahama hoike ana ae no ka rose, ua ano hauoli iki ae la o Mrs. Sakuila, nokamea he mea nui loa iaia ia mea he rose. Eia nae, he ano puanuanu no ko Lede Sakuila hookipa ana mai i ko Mrs. Pokahama manao hoomaikai, me ka olelo ana mai, mamuli no ia o ka hana ana a kana kane, a oiai no oia e ku ana iloko o kea hoomakaukau hoi i na mea apau, ia wa e kamailio nei me ka nee liilii ana aku i hope i ka puka komo, nolaila manao iho la o Mrs. Pokahama ua hiki mai ka hopena o ka laua kamakamailio ana. Eia nae, ke manao la oia, ua komo mua aku la iloko ona kona manao, nolaila, ua huli hoi aku la oia me ka oluolu o kona noonoo a hiki wale i kona kaheaia ana mai e Mrs. Iana, ka wahine nana e malama ana ka hale kahi a Abilaka i noho ai.
                Ua hoomau ko Mrs. Iana kiai ana iaia mai kona komo ana i ka hotele a hiki wale no i kona hoi ana mai. Ua makemake oia e ike, heaha la ka mea pono e hana ai me ko Abilaka mau wahi pono pilikino. Aole no he nui loa, aka ua kupono paha nau e malama, nokamea oia no ka ipo a ko kaikamahine."
                "A ka'u aha?" i pane aku ai o Mrs. Pokahama me ka leo okalakala, e lilo ai ia i mea no Mrs. Iana e kuha'u iho ai.
                Aka nae, ua pane aku la oia, "E kala mai. Ua manao au he kaikuuane kela opio no Heloise. O ka inoa paha ia o kela kaikamahine?"
                "O kuu kaikamahine, he wahi kamalii wale no oia—a o Laila, ma ka moku ko makou launa ana me ia mamuli o kona ano oluolu ia mauamuli o kona ano oluolu ia maua. A oiai, aohe ona mau hoaloha, ua lawe mai au iaia i hoaloha, a oia wale iho la no, a ke noi nei au ia oe, e hoopau ae oe i kela ano noonoo ou no na mea e pili ana iaia ame kuu kaikamahine Heloise."
                Me ka leo nui i kamailio mai ai o Mrs. Pokahama, a kunou haahaa mai la me ka olelo ana Gude Monina, a hele awiwi aku la, me ka haalele iho ia Mrs. Iana e noonoo no keia mea. Ia Mrs. Pokahama e hele awiwi la no kauhale, aole paha ona hauoli no ka make ana o Laila, eia nae, ua hoomamaia mai kona noonoo ma ka ike ana, ua kaawale aku kekahi mea nana e hoopilikia mai i ke alahele o kana kaikamahine.
                "Ua hiki ia Heloise ke loaa he mea maikai ae mamua o ka mare aku i keia wahi kamana wale iho no," i olelo iho ai oia iaia iho iaia i hoea mai ai i ka puka o kona hale, a halawai mai la me a'u ma ke alapii. I keia komo ana aku, ua halawai mai la me ia ka me ana e noonoo ana e moe ana iluna o kahi moe me ka nanaina o ke ano kaumaha e hekau ana maluna ona, a ka naau hoi o ka makuahine e lelele ai ka oili no keia mau ano pahaohao ana e ike nei iluna o kana kaikamahine.
                "E Heloise," i hooho ae ai oia ia ia e hele aku ana no ka moe a ke kaikamahine e moe ana, "heaha keia? Me he la ka hoi, ua moe oe i ka moe mai no na makahiki loihi. Aole anei ua komohia aku oe iloko o ke aloha no ka opio?"
                "Ae, e kuu makuahine, ku pouli ke aloha, haanipo ke aloha, a mokolukolu ke aloha i oi aku mamua o ka mea hiki ia oe ke koho ae. E hai aku ana au ia oe no ia mea, i keia po paha, ke ano ikaika iki ae hoi au. Aole e hiki iau ke kamailio i keia wa."