Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 9, 4 July 1913 — Page 1

Page PDF (404.65 KB)

Kuu Hae Hawaii
MY HAWAIIAN FLAG
Hoopukaia i na Poalima Apau, Honolulu, Hawaii.
Buke 1   POALIMA , IULAI 4, 1913.  Helu 9

 

Eo ia Duke Kahanamoku Ekolu Heihei Au, Nona ka Manawa Mama Loa i Ikeia ma ka Moolelo o na Heihei Au ma Amerika.

                KAPALAKIKO, Iulai 4.—Ua eo ia Duke Kahanamoku o ka Hui Nalu o Hawaii na heihei ekolu i keia la, a o ke pookela hoi o ka manawa mama loa i ikeia ma ka moolelo o na heihei au o Amerika:
                Kahanamoku  50 ia; manawa, 24.15
                Kahanamoku, 450 ia, manawa, 5.45
                Kahanamoku, 220 ia, manawa, 2.29

Hookaheia na Waimaka i ka Haiolelo a Peresidena Wilson, ke Keiki Hanau Mua Loa o ka Hema i Lilo i Alakai no ke Aupuni.

                GETEBAKA. Iulai 4.—Maluna o ke kahua kaua o Gettysburg, kahi o na koko lehulehu i hookaheia he 52 makahiki i hala ae nei, a e ola nei hoi kekahi oia poe a hiki i keia la, ua haiolelo ae o Peresidena Wilson ma ia kahua kaua, a na ia haiolelo i hoohelelei mai i na waimaka o ka poe e hoolohe ana. Wahi ana, "Eia he lahui na ke Akua i kukulu ma o ko kakou lima la. Nolaila heaha la auanei ka kakou e hana aku ai no ua lahui la?"

Hoomanao o Honolulu i ka la Eha o Iulai.

                Ua hoomanao ae ko Honolulu nei i ka 137 la hanau o Amerika Huipuia ma keia la ma na mea i kupono e malamaia. Na hookahakaha paikau, ame na haiolelo ma ke kakahiaka; a ma ka auina la, na hana heihei ma Kapiolani Paka.

La Hookuku Himeni Nui o na Kula Sabati o Hawaii ma Kawaiahao—Lawe Hou o Hawaii i ka Hae o ka Lanakila.

                Ma ke ahiahi Poalua nei i malamaia ai ka hookuku himeni e na Kula Sabati o Hawaii ma ka luakini o Kawaiahao i hele a piha kui i na kanaka i aneane e hiki aku ka huina i ka 3000.
                O ka himeni i meleia e na Kula Sabati, he himeni no ia o ke kulana paakiki, e hoolele ana i ka leo mai ka haahaa loa a hiki aku i ke kiekie loa, a mai ka nui a hiki aku i ka nahenahe, eia nae, me ia kulana paakiki, ua meleia mai no ia me ka maalahi loa. Hawaii, Oahu ame Kauai na mokupuni i komo ma ka hookuku ana, a ahai hou aku la o Hawaii i ka hae no ka lua o ka manawa. Haule o Maui o Kama ame Molokai a Hina aole i komo ma keia hookuku ana. Aka, ma ka olelo paipai a ka mea Hanohano Jno. W. Kalua, wahi ana, "E hoao ana o Maui i keia makahiki aku e paa i ka hae malalo o ka malu o ka "Aina Malu i ke Ao." nokamea, e noho ana ka Ahahui Makahiki ma Wailuku. E ala e Maui o Kama— a e paa i ko moto—"O Maui no e ka Oi."

Na Anaina Hoomanao Iubile Palua o Kawaiahao no ke Kahu Rev. H. H. Parker Ame ka Papa Hawaii.

                Ma ke kakahiaka Sabati i hala Iune 29 i malamaia ai ke anaina hoomanao Iubile o Rev. H. H. Parker me ke kulana hiehie. Ua hoopiha loaia kela luakini e na hoahanau ame na makaikai. A he ku i ka nani na hana i malama ia. Ua wehe mai ke kahu i kana poolelo no ka hoomanao ana i ke 50 makahiki ma I. Sam. 1. 7:12, "Ua kokua mai o Iehova ia kakou a hiki ia nei." Ua hoala mai ke kahu i na hoomanao ana i ke kulana o Kawaiahao no na makahiki mua iloko o keia wa, wahi ana, ua nee mua loa na hana o ka Ekalesia i keia wa, aole i like ke ano, ke kulana ame ka noho ana o na kanaka oia wa me keia wa, he lahui kanaka ko keia wa he olelo malihini ma ko lakou waha. A i ka hope loa o kana haiolelo, ua ninau ae la oia—Heaha ka hua o ko Paleka noho ana ma keia Ekalesia i keia mau makahiki? A nana no i pane mai, hookahi no hua, "O ke Aloha."
                Ma ka auina la, ua malamaia no hoi ka Iubile o ka Papa Hawaii me na haiolelo a ke Kakauleta W. R.
                Castle ame Sandford B. Dole, e hoala ae ana i na hoomanao ana no na hana a keia papa ame ka poe nana i kakoo iaia me ke dala.

I POHAKU HE HOOMANAO NO KA MEA ALOHA, O KA POHAKU ULIULI O HAWAII
KA OI AKU O KA HINUHINU, KA NANI AME KA MAIKAI.
E KIPA AE E IKE, A I OLE, E KAUOHA MAI IA...
J. C. AXTELL

Helu 1048 Alanui Alakea ,
1mo  Honolulu.

B. H. RAHE HOUSE BUILDER COMPANY

He poe kukulu hale malalo o na aelike; kahakii hale; a he oluolu loa na kuka ana ma na mea apau. E kipa ae ma ke keena 1040-50, Alanui Alakea. Tel. Helu 2515.
Iulai 4

E Hoomanao e Kipa mai e Ike ia
GEO. K. EWALIKO

He Mea Makaukau Loa i ka Huli ana i na moohihia aina nalowale o na ano apau. Kakaupokole; Kikokikohua Mikini; Maheleolelo, ame Unuhiolelo Beretania ame Hawaii.
A he Agena Kuai Aina
Waity Building, Rumi 4