Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 9, 4 July 1913 — Page 11

Page PDF (434.24 KB)

KUU  HAE HAWAII  11

 

Pii ka Inaina o na Kamaaina i ke Okiia o na Kumu Laau Malumalu.

                Mamuli o ka makemake o ka Papa o ka Waihona Buke a Carnegie, e hoomaemae i kahi mamua iho o ka Hale Waiho Buke ma alanui Moi me Puowaina, pela i oki ia ai na kumulaau e ka poe na lakou ka aelike e hana, a ma ia hana ana nae, ua pii ke kai o ko ke kulanakauhale nei poe.

Kakauolelo o ke Keena Kaua e Hooko Loa aku i ke Alahukimoku a Hiki i Kona Paa Ana.

                WAKINEKONA, Iulai 7.—Ma ka hoike a Iosepusa Daniela i keia la, ke kakauolelo o ke keena kaua, ua hoike ae oia, aole e haalele waleia ana ke alahuki moku o ke awa o Puuloa, aka e hooponopono houia ana no a hiki i ka paa loa ana.

Ua Hoi Mai o Watson me ka Manaolana i ke Kulana Kiaaina o Hawaii.

                Ma keia kakahiaka Poakolu i pae mai ai o Watson mai Kaleponi mai, a ua halawai aku me ia kona mau hoaloha. Wahi ana, "Aole i hoike ae ka Peresidena no kana mea e koho aku ai i Kiaaina, aka nae ua hooia mai ko'u mau hoaloha ma Wakinekona no ko'u waeia a'u hoi e hiki ai e hilinai aku.

Komisina Ninaninau no ka Oihana Makai ame ka Oihana Kinai Ahi o Honolulu.

                Mamuli o ka waeia ana e ka Meia o  A. J. Wirtz, i luna hoomalu, me J. F. Doyle ame D. M. Kupihea i mau hoa no ke Komisina Ninaninau ua lawe ae lakou i ka hoohiki oihana, a hoike ae la, e hoo maka aku ana lakou i ka lakou hana ma keia wa koke no.

Hoole na Bihopa i ka Miliona Dala Makana a Carnegie.

                NASHVILLE, Tenesi. Iune 21.—Ua haawi makana ae o Anaru Carnegie, ka onamiliona he $1,000,000 i na kahu waiwai o ke Kula Nui o Vanderbilt no ke keena kula kauka o ke kula; eia nae, ua hoole ia aku ia makana e na hoa eiwa o ke kula nui bihopa o ka Hoomana Mekokiko Epikopo o ka hema, no ke kumu, aole i haawi kaokoaia mai.

Ka Hoike a Anderson, ka Luna Nana o na Keena Hulahula.

                Wahi ana, "Ma ka hulahula o ka po Poaono i hala ma ke keena hulahula o alanui Kukui, ua ike oia i kekahi wahine mai kahi hookamakama mai e hulahula pu ana me ka poe i maa e hulahula ana ma ia keena; a o ka huipu ana o keia ano poe me na poe kaikamahine i ike ole ia ano, he mea hoopilikia ia, a he mea pono e hoopauia ke kipa ana mai oia ano poe ma na keena hulahula."

KO KUU HAE HAWAII KEENA HOONANEA.

                Malalo o keia poo e loaa mau ana i na poe heluhelu o Kuu Hae Hawaii he mau olelo hooni uhane a e kohu ai no hoi ka hoonanea ana.

He Makana Aiwaiwa.

                O Shah Abbos ka nui ka mea e noho alii ana ma Peresia i kahi wa i hala aku nei he hana walea loa nana ka huikau pu ana me kona lahuikanaka me kona aahu ana i na lole ame na mea hoanoe iaia, i kekahi wa e aahu ana oia i na lole o ke kanaka ilihune haahaa loa, ua iho mai oia mai kona kulana alii mai, a i kahi o ke kanaka paoahi, a e hana ana no hoi i na hana a ke kanaka paoahi, ua noho pu aku no ka Moi a kamailio pu me ke kanaka paoahi i ka wa e ai ai, ua haawi aku ke kanaka paoahi i ka Moi i ka palaoa i hele a eleele i ka papaa, ame kekahi wahi wai iloko o ka ipulepo, a ua u ai a inu like no laua.
                A ua hoi aku no ka Moi no kona Halealii aka ua hoi hou mai no nae, a ua haawi aku oia (Moi) he mau olelo ao i ke kanaka ilihune maoli, a ua aloha io aku no ke kanaka ilihune i kona hoaloha, no ka oluolu, no ka naauao, a eia nae he ilihune no hoi elike me kona ano, a i ka hope loa ua manao iho la ka Moi a olelo iho la: E hai aku no au iaia, owai la wau, i ike ai hoi au i kana makana e nonoi mai ai iau.
                A no ia mea ua olelo aku la oia i ke kanaka ilihune maoli, penei:
                "Ua manao oe he mea ilihune io au; aka, owau no ke Ehah Abbas kou Moi." Me ka manao o ua Moi nei e lohe aku la hoi oia i ke noi mai o ke kanaka ilihune no kekahi mea ana i manao ai, eia nae ua noho malie wale mai no oia me ke aloha ame ke kahaha o kona manao, ia wa i pane aku ai ka Moi:
                "Ua maopopo anei ia oe? Ua hiki iau ke hoolilo ia oe i kanaka waiwai, a hanohano no hoi a e haawi aku hoi i kulanakauhale nou e noho ai, a e koho aku no hoi ia oe i alii nui; a aole anei au mea e noi mai ai?
                Ua pane mai ke kanaka ilihune maoli, "Ae e kuu haku, ua maopopo no iau, aka heaha nae keia mea au i hana ai, ma ka haalele ana aku i kou Halealii, a e noho pu hoi me a'u i keia wahi poeleele, a e ai pu ana hoi i kuu palaoa i hele a eleele i ka papaa, a pehea la? E hauoli anei kuu puuwai a oia haiolelo ana. Ina ana pela, alaila o ko makou akua ka mea a makou e hoomana nei, ua hiki loa iaia ke hoopakele ae ia makou mai ko oukou mau lima mai.
                A o ka Moi e, aole loa makou e ikeia ana imua ou, a e ka hoi e, aole loa no hoi makou e hana i kahi mea no kou akua, a aole hoi e hoomana i ke akua kii au i kukulu ae nei.

                Ua olelo kehakeha mai o Wahiawa he Kahuna a he mea hooulu hula ia Kaulia, Aole au e loaa ia oe, no ka mea:
                "He I-o wau he I-o wau,
                Aohe lala kau ole,
                E kau ana o ka lala maka
                A e kau ana o ka lala maloo."
                Ua pane aku o Kaulia, ae he I-o oe, a
                "He I-o na anela o ke Akua,
                Mai ka Lani mai e kii mai ana ia oe."

                Olelo aku o Mi Koana ia Kaulia, Ua hewa oe i kou komo ana i ka Puliki mawaho iho o ke kuka. Pane o Kaulia ua hewa o Mi Koana i ke ao ana mai he Puliki keia a nolaila, manao au o ka Puliki ka mea nana e puliki mai na lole apau.

AYAU SHOE COMPANY.

Halekuai Kamaa o na kane, na wahine ame na keiki.
Na Waiwai Paani, a pela aku.
1005 Alanui Nuuanu, kokoke Alanui Moi,
Honolulu

E Ike ia Kakou Hawaii
a e Kipa Ae ma ka
HAWAIIAN CAFE

Alanui Hotele me Maunakea
Helu 1114
Malaila e loaa ai na ono—Koko-hi i ka puu ke moni. E hooko puia na kauoha pili no na Paina Luau no na haneri kanaka me ka hikiwawe.
June 6