Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 9, 4 July 1913 — Page 2

Page PDF (448.70 KB)

2  KUU HAE HAWAII

 

KA NUPEPA
KUU HAE HAWAII
Hoopukaia ma Honolulu, T. H., i kela ame keia Poalima.

NA LUNA NUI

J. A. AKINA.... Lunahoohana
W. K. POAI.... Puuku
L. K. KAKANI.... Lunahooponopono

KA AUHAU O KA PEPA:

1 Makahiki.... $4.00
6 Mahina.... 2.00
3 Mahina.... 1.00
No ke Kope Hookahi.... 10c.

                E Hoomanao i Keia:—O na houuna dala apau no ka Pepa, e hanaia no ia ma ka inoa o ka Puuku. A o na kauoha Pepa ame na manao no ka hoopukaia, e hanaia no ia ma ka inoa o ka Lunahooponopono.

MAI HUNA I KA HANA A KA UHANE

                Ua pau na hana o keia kau o ka Ahahui Euanelio, ua hoikeia na mea maikai e hauoli ai, ame na olelo ao e eha ai, ame na olelo hooikaika e pomaikai ai, a ke hoi aku nei he mau Kahu, Haiolelo, Elele, Kahukula Sabati ame na Luna Nui C. E. no na kihapai o lakou i hele mai ai, ua hookuponoia, hoopihaia, a aoia e ke kanaka ame ka Uhane; aia iloko o na kumuhana o na haiolelo na mea waiwai loa, ina e hiki ana ke apoia mai na mea nui, aka elike me ka keia pepa ma kela helu i hala, mamuli o ka nui loa, o na manao i paipai ia, me ka loaa ole he kauoha mai ka aha aku, anoai e lilo ana ia maikai i mea ole e poina ana a o  na mea waiwai ole na mea e hoikeike ia aku ai, elike me ke ano mau i ikeia: a ulu mai na manao e olelo ana i ka waiwai ole o ka hoouna ana i na elele i na aha. No ka pono o na Ekalesia, a mamuli o ka lawe ana ae i hookahi Kumuhana Nui mailoko mai o na kumuhana i haioleloia e kela ame keia, ua oili mai keia: "Heaha kau e hana ai no ka hooholomua ana i ko ke Akua Aupuni?"
                Haina. "E koa oe, a e wiwo ole hoi—E kamailio i na mea maikai o hai—E hoomaemae oe i ka Ekalesia o Iehova—E lilo oe i mea hai aku i ka nuhou maikai—E hoomau oe ma ka manaoio i loaa ia oe—E lokahi, aole e mokuahana—E hoohui i na Ekalekia e noho koke ana—E hookiekie mau oe i ka pono—E imi i ko hai pono, aole i kou—E lilo kou Ekalesia i mea hoikeike ae—E hoomakaukauia na kahunapule ma ka oihana kahunapule—E hoopihaia na awai me na kahu, a e hoohua nui mai—A e hoao e hookomo mai i ko waho iloko o ka Ekalesia. A mawaho ae o keia, E kipulu mau i kou manaoio me ka momona."

Ka Mikini Stenotype vs. Kakaupokole

                Elike me ka nee ana o ke au o ka manawa, pela no ka hiki mau ana mai o na mea ano hou. O ka mikini kikokiko hua ma kahi o ke kakau lima, aka aole nae a e hoopau ana i ke kakau ana me ka lima, aka he kokua nui nae kana ia mea; alaila, o ka ike kakaupokole, a e makemake nui ia nei i keia wa, no kooa holo loa ma ke kope ana, aka aole nae ia e hoopau ana i ke kakau lima ana, ame kikokiko hua ana, a eia hou, he mikini, e kakau ana me ka puahiohio nui i hiki aku ka nu o na huaolelo i ka minute hookahi i ka 300, aole o kana mai a ka holo; pau no kau olelo ana ua paa iluna o ka pepa he huapalapala maoli e hiki ai i kela ame keia ke heluhelu iho.
                Mamuli o keia, e pau ana ka makemakeia o ke kakau pokole, a na op.io e makemake nui nei i keia la.

Rev. J. Kekipi no ka Hoomana Naauao.

                Wahi ana i ka wa i ninaninauia aku ai oia e ka Lunahooponopono o keia pepa, "Aole oia e haalele ana i ka hoomana ana i kukulu ai mamuli o ke ao a ka uhane he aneane 20 makahiki i hala ae nei. Aka, o ka hele aku a hele mai he mea hiki no ia."
                Ninau houia aku o.ia, heaha la ka like ole mawaena o ka Hoomana Naauao ame ka Hoomana Makua i hoole ai oia e waiho aku i kona hoomana.
                "O ka like ole," wahi ana, "oia keia: Ke ku nei ka Hoomana Naauao maluna o keia mau kahua nui elua—
                (1) Ka mana e hoola i na mai.
                (2) Ka bapetizo ia e ka Uhane Hemolele.
                (3) Ma ka bapetizo ana me ka Uhane Hemolele, he mea pono i ka mea e makemake ana e lilo i hoahanau a lawe i ka hoohiki Ekalesia i hoikeia e Paulo ma Roma 12:1, a i ka pau ana; alaila e bapetizoia oia me ka Uhane Hemolele."
                O ka bapetizoia me ka Uhane Hemolele, oia no ka heluhelu ana aku imua ona i kekahi mau olelo i hakuia, me ke kaulima ana, me ka hoopuka ana ae ma ka hope loa o ka bapetizo ana i ka Inoa o ka Makua, ke Keiki ame ka Uhane Hemolele.
                I kona wa i ninauia aku ai, pehea la ka nui o na hoahanau i bapetizoia ma keia ano, ua hai mai oia no ka Ekalesia o Kealaula wale no, ke aneane aku nei e piha ke tausani.
                Ninau houia aku oia ina paha oia e waiho aku i ka Hoomana Naauao, a hoi nui i ka Hoomana Makua, a ina e makemake kekahi e bapetizoia oia me ka wai, e bapetizo aku no hoi oia, a ina e makemake kekahi e bapetizoia oia me ka Uhane Hemolele, e bapetizo aku no hoi oia?
                Ua pane mai oia ina e makemake kekahi e bapetizoia oia me ka wai e kuhikuhi aku au, e hele oia i ka Hoomana Makua, a ina e makemake oia na ka Uhane, alaila na'u e bapetizo iaia, a no'u ia.
                Aole o'u makemake e haalele i kuu hoomana.
                Me keia kulana, aia ka like ole maluna o ka Hoike Manaoio, a he mea paakiki ka waiho ana aku o Rev. J. Kekipi i kona hoomana. O keia like ole, aia ma ka huapalapala wale no, aka hookahi no ka hana a ka Uhane maluna o kela ame keia i koho i ke Akua ma ka haawi ana i kona kino ame kona uhane i mohai ola hooluolu.

40,000 i Make a Eha Hoi.

                LADANA, Iulai 7.—Ua hoounaia ae ka lono mai na kulanakauhale mai o Balakana, i ka weliweli o ka make ma ke kahua kaua mawaena o na puali koa o Seravia ame Bulagaria ame Helena a hiki i ka po i hala.

Ke Kanawai Koho Barota ma na Mahele Koho.

                Eia o Kakauolelo Mott-Smith, ka makuakane o ke Kanawai Koho Barota ma na mahele, ke hooponopono mai nei i ke kanawai ana i hana ai; a i lilo hoi i kanawai i keia la; oia hoi, e hoolaha ae ana oia i kekahi mau mea i pili i ua kanawai la ma keia mua koke iho.

Ka Moku-lele i ka Lewa a ka Pake Tom Gunn.

                Ma ka la Sabati iho la Iulai 6, i lele ae ai ka Pake maluna o kona moku lele ma Schofield Barracks, ma Leilehua, a e haawi hou ana oia i wa no ka lehulehu e ike ai iaia e lele ana maluna o ke kulanakauhale.