Ka Hoku o ka Pakipika, Volume I, Number 26, 20 March 1862 — Page 3

Page PDF (1.63 MB)

He mele no ke Aloha.

Hu wale mai no ke aloha,
I ka pua lilia i ke kula,
Ke uhi la e ka noe,
Nalo wale ia pua i ka ohu,
I ke kupuni paa a ka hau,
Hehi lua i ka lau laau,
Ke hoolaau mai nei,
O ke kalukalu o ke wa,
E hoi maua e hee,
I ka nalu hai o Makaiwa,
Ake aku ka manao e ike,
I ka nani o ka pua komela,
I ponia i ka wai Rukini,
Ua ike hoi au i ka nani,
I ka maikai o ka rose lani,
Aohe lua o Ikila,
O kahilu o na manu lele,
Lele mai e ke ao naulu,
Me he opua la i kuu maka,
O ko'u makamaka oiala,
O ka ehu kai o Haena,
Ke kopi la i na pali,
Pulu elo ia pua ulei,
Ia pua hinahina i ke kula,
Hoi mai kaua e pili,
E ke kelubima hemolele,
Oiai ke aloha i ke kino,
Oi paa na  moku i ka lula,
I ke anapuni a Limaloa,
A he loa ia kai mamola,
Ua komo i ke kai Palekika,
Ka latitu o Ladana.
Na. G. KELIIHUNE.
Honolulu, Mr. 13, 1862.

Ahahui dala maoli o Maemae nei.

                Ke olu mai nei nei mea he ahahui ma na wahi a pau, o lea ano keia ano, aia ma Hilo, Kona akau, Waialua Oahu, ma Maui kekahi, Kauai paha, o ke ano nae o keia ahahui dala maoli, penei ke ano, ua hui kekahi poe kanaka ma ke dala maoli wale no, e waiho kela mea keia mea o ka poe hui, i umi dala i kinohi, a ma ia hope aku e hookomo kela mea keia mea i $3.00 dala i kela mahina keia mahina, ina oia ka mea e pono ai ko lakou hui ana.
                A pela no e hookomo ai, a nui ke dala, a mai loko aku oia puu dala e hiki ai ke noonoo ua poe hui la, i na hana kupono, e pili ana i ka lakou hui, he mea maikai no ia e hooulu mai ka pono i na hana e ulu ai ke dala iwaena o kanaka.
                A ua halawai keia ahahui i keia la 17 o Maraki, makahiki 1862.
                O ka inoa o na hoa o keia ahahui o Pila, Hoopalamaia, J. Kapuakuni, Keoni, Kaopapuu, Kamakaoluia, aole i pau.
                Hoopuka mai o J. Kapuaakuni e lilo o P. Hoopalamaia i Lunahoomalu, a Keoni i kakauolelo, kue ia e Puu, wahi ana e pono no o Kapuaakuni i kakauolelo, o P. Hoopalamaia ka Lunahoomalu, a puuku malama dala ua holo ia noi.
                Hoopuka mai ke kakauolelo penei, e pono paha e hoolimalima keia hui i mea nana e hana i olelo ae like mawaena o kakou ka poe hui kokua nui ia ae ia no hoi, hooholo ia o Kaaihue, ka mea nana e hana i olelo ae like, a ua hana ia, a ua heluhelu imua o ka poe hui a ua kue ia e Keoni, a ua hoopau ia kela olelo ae like.
                Hoopuka mai o Pila ke Lunahoomalu penei, e pono paha e koho kakou ia J. K. Kalunamano i me nana e kakou ka palapala ae like mawaena o kakou ka poe hui, ua ae ia no, Kaunamano ka mea nana e kakau.
                A mahope iho ua heluhelu ia na palapala imua o ka poe hui, ku mai o Kaunamano a olelo mai penei, e pono paha au e heluhelu pakahi i na pauku a ua ae ia a holo.
                Heluhelu ia mai ua palapala la, a ua kokua nui ia me ka mahalo no ka maikai.
                Hoopuka mai ka Lunahooomalu penei, e pono i keia aha e noonoo i ka wa, e halawai hou ai, ma ka olelo a Kamakaoluia na ka Lunahoomalu no e noonoo i ka wa e halawai ai keia aha, holo ia.
                E hookuu i ko kakou hui a hiki i ka wa a ka Lunahoomalu e kauoha ai e hui o ka manawa ia hooholo ia.
                Aole i maemae ka hana ana a ke kakauolelo i ka moolelo o keia hui a mahope aku paha. J. S. KAPUAKUNI.
Maemae, Mar. 18, 1862.

Pilikia! Pilikia!!

                Eia maanei, he wahi pilikia no kekahi moku kiakahi, i holo mai Koolau, Maui mai, no kona kaki ino ina ukana o na ohua penei. No ka eke pepeiao $1.00 mai ke nui a ka liilii, aole wahi mea koe, aole nae ko'u he ike maka, o ka'u aikane, oia kai holo mai maluna oia moku o Kapali kona inoa, no Wailua ia. Eia kekahi ohua i holo pu mai a halawai maua ma Honolulu nei, o ka inoa o ua moku la, o Emma. Ke papa aku nei au i o'u mau makamaka o Koolau a me Hana, mai kau mai oukou maluna oia moku, he nui ke kaki ana, o Molokai ka moku kupono, a me Hana (Kawa) P. K. HOLI.
                Ua haiia keia mau olelo maluna maloko o ke "Kuokoa" helu 16 e P. K. Holi. Aka, ke hoike maopopo nei au, ma keia kakau manao ana, aole he oiaio a pololei kela olelo maluna, no ka mea, ua hana no au ma ka pololei io maoli e like me ke kupono, a kaulike hoi. O Kapali i olelo ia maluna nona ko P. K. Holi lohe ana, ua hooiliia maluna o ka moku Emma ekolu eke pepeiao a Kapali, a penei ka uku ana i ka moku. I eke pepeiao 8 kapuai ka loa $1.00 2 eke, pepeiao 6 kapuai ka loa $1.50, 1 ope olona, aole i uku ia.
                Pela mau ka'u uku ana i na ukana, aole au i kaki e like me ka P. K. Holi olelo, no ka mea, e lilo kekahi poe e ae i mau mea nana e hoike pololei mai i na mea a pau ma ka lalau o kela hoolaha ana.
                Aole anei e maopopo ia kakou a P. K. Holi, no ka mea, ke olelo mai nei oia, "he lohe mai kona ia hai," pehea la i lilo ai na ka mea e ka hoolaha ana, a koe ka hoi ka mea nona ka e-e ana maluna o ka moku (Kapali.)
                Aole paha owau wale kai kahaha i keia hoolaha a P. K. Holi, ke manao nei au o kakou pu a pau kai hoomaopopo i keia lalau. A nolaila, he pono paha ke kapa ia P. K. Holi ma keia kakau manao ana, he pinao kuhihewa.
                No ka mea o P. K. Holi nona ka hoolaha ana maluna, he makehewa kona mau olelo papa, no ka mea, aole ona moku aole waapa, aole he wahi waa, a nolaila he mea ole kana papa ana.
                Aka, ina i manaoio oukou ma kela mau olelo, a haalele mai oukou i ka'u mau olelo, alaila he mea mopopo, he moku io ko P. K. Holi, aia no ke ku la mawaho pono ae o Aleamai a me Haneoa, o Alau ka inoa o ua moku la, he moku nui no hoi. Ua pau ka'u o ka ia la mai koe. J. W. KANEAKUA.
Kakauolelo o ke kiakahi Emma.
Honolulu, Mar. 17, 1862.

Hilihewa ka pane ana.

                Ua halawai mai me a'u ka manao pane o ko kaua makamaka o A. Kiniakua, ma ka helu 16 aoao 30 o ka nupepa Kuokoa. I ko'u hoomaopopo ana i kona kukulu manao ana, he makehewa i kuu hoa ke kamailio ana ma ia mau ano, no ka mea, ua pau i ka hahai ia mai mamaua. Wahi au e pane mai nei, aole ka i kipe o J. D. Kahookano a me D. D. Baldwin i ke dala i na kanaka i ka la i koho balota ia. He oiaio paha ia, alia nae kaua e hooiaio malaila, e ninau iki aku paha au ia oe, heaha la hoi ka mea i polohuku ai o ka lae o J. D. Kahookano i na dala he 20, i ka wa i hookolokolo ia ai? E olelo mai paha auanei oe, no ka hoopai paewaewa no paha o ka Lunakanawai, pela io paha; aka, aole paha no ka hoopai paewaewa o ka Lunakanawai, no ka maopopo no paha i ka manao o ka Lunakanawai. Ua kupono laua i ka pauku 809 o ke Kanawai Kivila.
S. W. KAUALILILEHUAINAPALI.
Palolo, Manoa, Maraki, 18, 1862.

Ia Kinai Rama ma.

                Aloha olua, aneane nele paha oukou i ka mea kupono e pane mai ai? I ke kuleana kupono ole o ka rama, ke puhiia?
                Ea! auhea ke aupuni naauao a malamalama hoi, e like me keia, i hookapu ia kekahi mea i kona lahui ponoi iho, aole e kalepa ia, o loaa ia mau wahi mea ma ia hana ana i kona lahui.
                Auhea ke aupuni ike a akamai, i pilikia i ka rama, a i h aunaele i ka rama, a i hawawa i ka rama, i kaua, a kipi a haunaele nui ko ka hale hookahi, oia hoi o Amerika akau a me Amerika hema, i ka rama, a i inu rama, a no ka rama anei ko lakou haunaele kue kekahi i kekahi, pepehi aku, pepehi mai, i inu rama anei lakou, no ka rama anei ke kumu? Aole loa no ka rama, a no ke puhi rama, a no ke kuai rama, aole, no kekahi haawina okoa, mai ke kua mai, oia ka paakiki, hookano, haakei, kipikipi, huahua, aloha ole,  nolaila, i maopopo ia oe, oia ua mau haawina la mai ke Akua mai, no ka hookano aloha ole, paakiki, kuee, nolaila mai ka hookauwa wale i na nika. No ka rama, a puhi rama anei? Aole, aole no ka rama ke kaua ana, aole no ka rama na hookahe koko nui ma Sibalepola, Rusia, a me Italia, me Auseteria? No na haawina paa mai ke Akua mai, o huhewa ka pane me ka noonoo ole, o ko olua ano, he kinai ma ke ano hoahanau, hookohukohu Akua, a kanaka pono, i mea e oleloia ai he mau kanaka kinai i na mea ino.
                Ke ninau nei au ia oukou, penei: Iloko o na aupuni naauao a pau o ke ao nei, ua papa anei ko lakou mau kanawai i kahi mea, aole e kalepa kona lahui, aole loa, aole loa hiki ole ia olua ke i mai ae, aole loa, aia wale no ia hana ma na wahi hupo, ka hookoikoi a kohu Akua.
                No ka rama anei ke emi ana o keia lahui, no ka inu rama nui anei o Farani, Enelani, a pela aku i nui ai ka waiwai a me na kanaka? Aole loa, he haawina mai ke Akua mai he nui aku, a he emi mai, he waiwai a he ilihune, nolaila, i lohe oukou hooluhi hewa i na rula pololei o ko ke ao nei.
                Ke waiho nei na mea a pau ma ke ao nei, na wai, na kanaka, na waiwai, na ke Akua mai, hewa anei na lima kanaka ke lawelawe i ua mau mea la a kuai i dala? Aole loa, aole enemi iki ke Akua ia mea. Eia ka hewa, lawelawe, a imi iho a lealea, uhauha. Oiaio ua hewa ia. Hewa anei oukou ke pii i ke ki a hoi mai puhi, a kuai i mau hapaha nau. Aole ahewa ke Akua i na mea hana a pau, aole ahewa ke Akua ia oukou no ka loaa o ke dala, aole loa, aka, aole paha ka rama he mea e pomaikai ai ke aupuni, eia, he hana i pani ia i na kanaka Hawaii. No ke aha o uhauha, o haunaele, na kanaka Hawaii anei, eia ka mea hai aku, makemake anei e lilo i aupuni hemolele, aole e hiki ia mea, he mea i oi ka paakiki ma ke ao nei o ka imi ana, aole hoi oe i hemolele kahi mea hookahi; kino hookahi, hemolele ke noi ke aupuni okoa.
                Eia ke kumu nui, he mea makehewa ka hookapu ana i kona lahui iho i ka imi loaa ma keia mea, a ae aku i na aupuni e? O ko lakou lahui ke imi loaa ma keia mau mea, auhea ka rula i hana ia ma ke ao nei, e like me nei, a auhea hoi ke aupuni naauao i hana ia me nei, aole loa, e oki iho oleia, oia ka pono, a e hai mai hoi penei, ma ke aupuni o mea, kipi i ka rama, a kaua i ka rama, a kipaku ia o Lui Pilipo i ka rama, a e mea kulanakauhale i pau i ke ahi no ka puhi rama, e mea moku i poho i ka rama, e mea nui i haunaele i ka rama, e hai mai peia, i akaka i ka poe holona o kakou, ke olelo wale mai nei no olua, he mea ka rama, he makaleho ka rama, he uhauha ka rama, aole ia no ka rama. No ua mau haawina ala mai ke Akua mai, pau anei ka maluhia o Kumauna ma Kapaliluahine i ka rama, make anei i ka rama, haunaele anei oia i ka rama, aole, no ua haawina ala mai ke Akua mai. W. J. KAMANAOLANA.
Honolulu, Mar. 17, 1862.

Moku Poho.

E ka Hoku o ka Pakipika:—Aloha oe.
                Ua poho kekahi moku o Hokulele kona inoa, i ka la 10 o keia malama, oia ka poakahi, holo mai oia mai Kalihiwai mai, o ka nui o ka ukana maluna 13 paila wahie, ua piha loa ka moku, a hiki iluna o ka papa hele.
                Aka, ua piho loa ka moku, aole nae he holo ilalo, a ahiahi o ua la la, o ka hora 5 paha ia, haalele lakou i ka moku a e-e maluna o ka waapa, me kekahi mau ukana, 1 pahu wai, 1 pahu lole me ka pakeke, 1 umeke ai me ke pai ai, 2 panana, 1 ipu kukui, 1 eke leta no Hanalei mai, a eha hoi kanaka 2 alii moku, 2 e-e kela.
                Holo mai lakou a ao ae ia po ike lakou i ka poina kai o Waianae, a ike pu hoi i ka hoopii ana mai o ka moku Malelehua, a kokoke mai ua moku nei, peahi lakou a ike mai na kanaka o luna, hoopili mai la a loaa lakou nei, a hooili ia maluna, a pela i pakele ai, pomaikai ke ola na ke Akua, mai holo aia i ke kai o Kaieieloko. Me ke aloha no.
G. W. KAHIOLO.
Kalihi, Mar. 18, 1862.

Make Emoole.

                Ma ka la 5 o Maraki, makahiki 1862, make emoole o Kaainoa wahine, ma Kona akau; eia ke kumu o kona make ana, ma kakahiaka o ka la i olelo ia ae maluna, e hoomakaukau ana oia e pii iuka, i ka ohi kope, elua laua wahine hookahi kane pake, ia pii nui ana a hiki ma kela wahi i kapa ia ka inoa i Pakea, malaila kahi i hoomaka mai ai o kona pilikia nui? Oia ka mai kauhola, ma ke poo iho ka hoomaka ana, a hiki ma ka umauma, ia manawa nae ua loaa koke i ka lomi ia, a loaa iki kahi oluolu; ia wa e hoopau ana kela i kona manao e pii iuka, oiai e hoi ana i ka hale, a hiki no ma ka hale, he mau minute wale no ia manawa o kona make loa no ia, ma ia hope iho hiki aku ke kane me kona mau makamaka, ua haalele mai kela i keia ao, oia keia pumehana maikai o ka la. E aloha auanei.
J. H.
Kailua, Kona, Mar. 12, 1862.

Poino!

                I ka la 2 o Maraki iho nei, poino kekahi kanaka i ke kaa bipi. Eia ke kumu o kona poino ana; i hele i ka uhuki mauu i mea hale, nikii keia i ka paa bipi omua a paa i ke kaula, kaohi keia malaila, a hoomaka keia e hele. O ka holo koke no ia o ua mau bipi nei me ke kaa; kahea koke keia i na bipi, a ia manawa i kahea ai, hina keia ilalo mamua o ke kaa, kahuila maluna o ka uha a haki ka uha. O S. Kahele ka inoa o ua kanaka nei. W. S. Mauiloa.
Nuhou, Maraki 7, 1862.

No na Lio.

                Ina he mea pono e hookomo ia na lio, miula, kekake, iloko o ka auhau waiwai lewa, e like me ka manao o kekahi poe o kakou, alaila, he mea pono no ke hoopau ia ka hooikaika ana no ka mahiai. No ka mea, o ka auhau i keia wa e noho nei maluna o ua mau holoholona la, ke kumu wale no ia i kanahai iki ai ka piha koke ana o ka aina i na lio ino, a me ka waiwai ole hoi.
J. H. K.

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI NA KANAKA A PAU, UA hookohu mai ka mea Hanohano o John Ii, kekahi Lunakanawai o ka Aha Kiekie i ka mea nona ka inoa malalo nei, i Luna Hooponopono no ka waiwai o Opealu, ka'u wahine i make aku nei me ka palapala kauoha ole.  Nolaila, ke hoike aku nei au i na mea a pau a Opealu i aie ai e hoike mai i na Bila aie i kau inoaia e Opealu, a me ka poe i aie mai ia Opealu, e hookaa mai lakou iloko o ko'u lima, a me ka poe ia ia ka waiwai lewa a waiwai paa o Opealu, e hoike koke mai lakou ia'u me ka hoopanee ole. Ina hoike ole mai kekahi i kana bila aie o Opealu a hala ka la mua o Aperila e hiki mai ana, alaila, aole au e nana i ko lakou koi hou ana mai mahope. Eia keia, ua koho wau ia JNO. L. NAILIILI, i hope no'u nana e hooponopono i keia hana, a he pono ke hele i ona la ka poe i oleloia maluna.
UMAUMA.
Luna Hoponopono Waiwai o Opealu.
Honolulu, Maraki 19, 1862. 26-2t*

Kuai makepono loa!

ILOKO O KEIA PULE E KUAI MAKE PONO loa ana na waiwai o ka Hale Kuai o Samuela ma Waialua: Penei.
7 ia Keleko Amerika hau, - - $1.00
6 ia Lole Wewahine, - - -  1.00
8 ia Kaleko Berikania, - - -  1.00
8 ia Laho Lile, - - - - 1.00
1 Holoku Kelepa eleele, - - - 2.00
1 Holoku Huluhipa Papamu, - - 2.00
1 Noho Lio Amerika maikai, - - 7.00
1 Paa kamaa Manoanoa, - - - 1.00
1 Papale Ohe, manuahi lipini maikai, 25
1 Papale Kaliponi, - - - 75
A pela aku, me ka manuahi i na mea ono, ame ka berena, ia mea aku ia mea aku, ke makaukau mai me ke DALA. S. N. EMERSON.
Waialua, Maraki 19, 1862. 1t

NA KE AUPUNI.

OLELO KAUOHA!
Ma ka Lokomaikai o ke Akua.
KAMEHAMEHA IV.!
KE ALII O KO HAWAII PAE AINA.
I LOKO O KONA AHAKUKAMALU.

                KE HOIKE aku nei, i mea e hooko ia'i Ko'u Kumukanawai, nolaila; ke kauoha ia'ku nei na Hale Ahaolelo o Ko'u Aupuni, e hoakoakoa ia lakou iho ma Ko'u kulanakauhale o Honolulu, i ka hora 10 a me ka hapa o kakahiaka o ka la 1 o Mei, M. H. 1862.
                Ua haawi ia malalo o Ko'u Inoa, ma Ko'u Hale Alii i Honolulu, i keia la 12 o Maraki, M. H. 1862, a ma ka awalu o ka makahiki o Ko'u noho Alii ana.
(Kakauinoaia,) KAMEHAMEHA.
Na ka Moi.
(Kakauinoaia,) KAAHUMANU.
Na ka Moi a me ke Kuhina Nui.
L. Kamehameha.

OLELO HOOLAHA!

E halawai ana na Hale Ahaolelo elua ma ko lakou mau Keena iloko o ka Hale Hookolokolo ma ke Kulanakauhale o Honolulu, ma ka la i oleloia maluna ma ka hora 10 o kakahiaka, no ka hoomakaukau ana i ka lakou mau hana, a hiki ae i ka hora i oleloia maloko o ka olelo Hoolaha a ka Moi, alaila, e hui na Hula Ahaolelo ma ke Keena halawai o ka Hale Ahaolelo Alii i lohe ai i ka olelo a ka Moi.
L. KAMEHAMEHA.
Kuhina Kalaiaina.

MA RE.

                Ma raki 13, ma Holualoa, Kona A. Hawaii, mare o Naami, no Kahaluu, me Laakapu, no Napoopoo, na H. L. Sheldon laua i mare.
                Feb. 22, ma Kona Akau, Hawaii, mare o Namauu, me Wiliama, no Kahaluu laua, na H. L. Sheldon laua i mare.
                Maraki 1, ma Lopa, Kona mare o Honalo, me Kalaau, no Puuanahulu, na H. L. Sheldon laua i mare.
                Maraki 3, Akuna Pake, me R. Kamailolo, no Pahoehoe, Mar. 10, Kaholo, no Puaa, me Lio, no Waiaha, Makuakane, no Waiaha, me Kepa, no Kahului, Kamai no Keei, me Panelua, no Honaunau, na H. L. Sheldon lakou i mare.
                Feb. 18, ma Honokohau, Lahaina Maui, mare o Pilipo me Kamaka, na Auheleki laua i mare.
Ma ia wahi no, mare o Aiawale, me Kupele, na J. P. Pogue laua i mare.
                Maraki 10, ma Holualoa, Kona A. Hawaii, mare o G. M. Makuakane k, me Kepa w, na H. L. Sheldon laua i mare.

HANAU.

                Ma raki 8, ma Kaluaolohe, Waikikiwaena, hanau o Kamelelau w, na Komo, me Keau.

MAKE.

                Ma raki 3, ma Waimea, Kona Akau, make o Malimali w.
                Maraki 11, ma Holualoa, Hawaii, make o Kaua w, he ea kona  mai i make ai.
                Maraki 8, ma Kuliouou Oahu, make o Ino k, he luaikoko kona mai i make ai.
                Maraki 13, ma ia wahi no, make o Namikielua k, he pehu kona  mai i make ai.
                Maraki 11, ma Punoni, Waihee, Maui, make o Kukue.

PEPA HALE! PEPA HALE!
MAKE PONO LOA!

EIA NO MA KA HALE Kuai o na mea nona ka inoa malalo nei he PEPA HALE, a me na lihilihi maikai loa o na ano a pau, a e kuaiia hoi ma ke kumukuai make pono loa, mai ka hapaumi, a i ka hapalua no ka owili hookahi.
HOFFSCHLAEGER, & STAPENHORST.
Aia ma ke kihi o ke alanui Papu a me alanui Kalepa, e pili ana i ka hale unihepa kuai kamaa.

Ili Bipi, Ili Kao, Keleawe kahiko, Kiwi Bipi,

E kuai ia ia mau mea, me ka uku makepono loa, e na mee nona na inoa malalo nei.
Aia ma ke kihi8 o ke alanui Papu a me alanui Kalepa, e pili ana i ka hale unihepa kuai kamaa.
HOFFSCHAEGER, & STAPENHORST.
Honolulu, Maraki 20, 1862. 26 tf

10 Wale no la i koe!

                E NA MAKAMAKA O WAIALUA, a me na wahi kokoke, umi la wale no i koe, a e pau ana ko'u mau waiwai o ka HALE KUAI i ka lawe ia.
                Make pono ke kuai ana iloko o keia mau la he umi. A pau ka malama o Maraki, pau kuu malama ana i ka Hale Kuai iwaena o oukou. Nolaila, e hele makaukau mai oukou na mea makemake i na waiwai emi. E makaukau mai me ke dala.
S. N. EMERSON.
Waialua, Maraki 19, 1862. 26-1t

OLELO HOOLAHA.

O MAUA O NA MEA NONA NA INOA MAlalo nei, ke papa kau nei maua i ko maua apana kula ma Piliamoo, a me ka apana kula ma Kiki, aia keia mau apana kula ma Waikiki, Kamoiliili, ua kapu ka hele ana o na holoholona, Lio, bipi, hoki, miula, hipa, kao, puaa, o ka mea kue i keia olelo hoolaha, e hoopii no maua e like me ke Kanawai, he hapaha dala maoli, oia ka uku no ke komo hewa no ka holoholona pakahi, pakele aku nae ka holoholona o na Konohiki. Eia nae na luna nana e nana, P. Kaenaena, a me Kekukala, oia na Paniolo. D. N. KUAHINE.
KALUAAHI.
Waikikiwaena, Maraki 18, 1862. 26-2t*

J. K. Kaunamano.

                UA MAKAUKAU au e kokua i ke kakau ana i na palapala a pau, ke alwe ia mai ma ko'u wahi noho ma Maemae, oia na mele, na kanikau, na Olelo Hoolaha waiwai.
                Ua makaukau no au e kakau i palapala kuai aina, palapala hoolilo aina a ke kane a me ka wahine, palapala hoolimalima aina, palapala kuai lilo, olelo ae like no ka poe hui, ua makaukau no au i na mea a pau e pono ai ke kakau, he wahi uku oluolu no ko ke kauwa.
26-2t

Pake Afai.

O NA mea a pau nana i aie ia Afai, Pake, he maauauwa mamua, ua kauohaia lakou e hookaa mai ia Amau, no ka mea, ua lilo ia Amau ka pono a ua Afai nei, a ia ia no ka ohi ana a me ka hooponopono ana o na aie.
Na'u na AMAU.
Honolulu, Maraki 20, 1862. 26-2t*

$2.50 Makana!

UA HAALELE MAI KO'U KI WATI I KA WAti, penei ke ano, he kanaka e kalele ana i ka heleuma, he gula, a o ke alo, he pohaku keokeo, o ka mea e loaa'i, a hoihoi mai, e loaa no ia ia ka makana maluna. PAUL. F. MANINI.
Honolulu, Maraki 14, 1862. 26-2t

OLELO HOOLAHA.

KA POE JURE KANAKA MAOLI NO KA Aha Hookolokolo Kiekie, ma Honolulu, e hoomaka ana i ka poakahi, oia ka la 7 o Aperila, M. H. 1862.
Kapahukepau, Kahaleone,
Naai, Kahoohuli,
Kaaiama, Aumai,
Iwa, Kapilikea,
Kanakaole, W. Hoonaulu,
Maeha, D. Lima,
S. Kumuhonua, J. Moanauli,
Hanau, S. Keonekapu,
Kanaha, J. Kahai,
Hailama, W. Sumner,
Paukuwahie, Kalanikahua,
Kamakau, Maii,
JON E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Maraki 14, 1862. 26-3t

OLELO HOOLAHA.

E IKE MAI NA MEA A PAU MA KEIA OLELO Hoolaha, owau o ka mea  nona ka inoa malalo iho nei, ke papa aku nei au i ka poe kanaka, a mau kanaka paha, oia na kane, wahine, elemakule, luahine, keiki kane, keiki wahine, aole e hele e ukuhi i ka wai ma kuu kuleana Loi, nona ka inoa Owao, no ka mea, e hoolimalima ana wau i ka wai, me kekahi kanaka la wai, o makou o Moanalua nei, o ka mea kue i keia Olelo Hoolaha, a i loaa ia'u, e hoopaiia ka mea hookahi he hapaha, i ka la e hoopukaia'i o keia ma ka Hoku Pakipika, e lilo ia i Kanawai, a no ka oiaio, ke kau nei au i ko'u inoa.
S. KAILILI.
Moanalua, Marakai 14, 1862. 26-2t*

OLELO HOOLAHA.

AUHEA oukou e na kanaka a pau loa, a me na haole, a me na pake, ke papa aku nei au ia oukou, mai hoaie mai oukou i kuu wahine mare, ia Kalalea, no ka mea, ua haalele kumu ole mai oia i ko maua wahi moe, a ua hele aku mamuli o ke kane manuahi, aole no au e hookaa i kona aie a pau loa, a maluna ona ko oukou poho, mai hookipa ia ia ma ko oukou hale, mai haawi i ka ai a me ka ia ia ia. Me ke aloha, M. G. KEALOHA.
M. H. KAHOOHULI, Kakauolelo.
Manoa, Maraki 16, 1862. 26-2t*

OLELO HOOLAHA.

MA KA Helu 25 o ka Hoku Pakipika o ka la 13 o Maraki 1862. Ua ike paha oukou i ka Olelo Hoolaha a Kaluaihilo, Keawe, Kuapu, Nuuanu, e hookapu ana i na kanaka o ka aina, aole e hele i ka lawaia me ka upena, no na ia malalo o ka ia a lakou i hoolimalima ai, oia hoi ka Anae, no na dala $100, o ka makahiki ma ke kai o Koholaiki, e waiho ana ma Halawa, Mokupuni o Oahu. Ke hookapu aku nei na kanaka e hele ana i ka hana a ke Konohiki a me ke Konohiki pu kekahi. Aole e hiki i ua poe nei nona na inoa i hai ia maluna, ke lawe i ka upena no na ia malalo iho, a me na kanaka e ae kekahi, aole i pili keia olelo hookapu i ka Anae, e hele no lakou me ka upena. Ina e hei kekahi ia ia lakou malalo iho o ka Anae, e hookuu no, ina lakou e manao e lawaia, no na ia malalo iho, aole me ka upena. E lilo keia i Kanawai paa, mai kona la i laha ai ma ka Hoku Pakipika.
Kaohana, Kalelekai, Kaholokahiki, Napua, Poomomona, Manaole, Panipani, Aoia M. L. Kapuaahiwa, Kanakaole, Naea, D. Pi. Konohiki.
D. K. Paulo, Kakauolelo.
Kalaekao, Halawa, Maraki 18, 2862. 26-2t*

OLELO HOOLAHA.

E HOOLOHE mai e na mea a pau loa, na mea bipi wahie o Kalihi, a me na kaa ukana liilii kauo kanaka o Honolulu, a me ka poe e ae, o kela puka o ka pa aina o Pila Uilama, e hui ana me ka pa o Kimo Okena, e pani paa ia ana, a koe i puka komo o ke kanaka, no ka mea, ua hana ino loa ia ke pani a nahaha, me ka hoohamama mau ana i na wa a pau loa, o ka lohe ko oukou ke pani ia nei.
MU LUIKA.
Niuhelewai, Kapalama, Mar 17, 1862. 26-1t*

OLELO HOOLAHA.
HOOPONOPONO WAIWAI.

NO KA MEA, ua noi ia mai au e Kanealii, no ka hookohu ia ia i Luna hooponopono i ka waiwai o Pupu k, i make aku nei ma Honolulu, me ke kauoha ole; Nolaila, ke hoike ia nei i na mea a pau, i pili, o ka poakahi, oia ka la 5 o Aperila, 1862, i ka hora 10 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i olelo ia e hoolohe ai i ka pono o keia noi ana mai, a me na mea hoole, i hoikeia, aia ma ko'u keena ma Holualoa, Kona Akau.
H. L. SHELDON.
Lunakanawai Kaapuni, Apana 3.
Kona Akau, Hawaii, Mar. 12, 1862. 26-13t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, UA NOI IA MAI KA MEA HAnohano o John Ii, ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie e Kaaua Wewehi, no ka hookohu ia ia i luna hooponopono waiwai o Wewehi no Waialua, i make aku nei. Nolaila, ua hoikeia i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poakolu, oia ka la 26 o Maraki i ka hora 9 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu, Oahu. JNO E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Feb. 27, 1862. 26-1t

OLELO HOOLAHA.

UA HOOPII o Iulia Kaukau kue i kana kane o Kaneakauhi no Honolulu, mamua, e hooki i ko laua mare ana, no ka haalele wale ana no na makahiki elima o Kaneokauhi i kana wahine. E hanaia keia hoopii  imua o ka mea Hanohano o John Ii, ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie, o ka poakolu oia ka la 26 o Maraki, i ka hora 9 o kakahiaka, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu,  Oahu. JNO. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Maraki 14, 1862. 26-1t

W. N. P. Pohano.

E OLUOLU no au e kokua ia oukou e na kanaka a pau, i ke kakau ana i na palapala a oukou e makemake ana e hookomo ma na Nupepa, na palapala o kela ano keia ano. E loaa no au ia oukou ma ke keena kula ma Kaumakapili, ia'u no ka pepa, me ka inika, e wiki mai oukou, he wahi uku oluolu no.
Honolulu, Maraki 5, 1862. 24-3t*

ILI HOOLUUIA!

AIA MA KA HALE KUAI PAPA O KAMUELA, e loaa ai na Ili Hooluu o kela ano, o keia ano, he kumukuai oluolu no, e pono i na kanaka humu kamaa, a humu noho lio, e hele mai e kuai i ike i ka make pono.
KIMO PELEKANE.
Honolulu, Febe. 1, 1862. 20-tf

OLELO HOOLAHA.

O WAU o ka mea nona ka inoa malalo iho nei, ke papa aku nei au i na kanaka a pau, na haole, na pake, na pukiki, mai hoaie oukou i ka'u wahine mare, oia o Kaaa, no ka mea, ua haalele kumu ole mai oia ia'u, a hele aku mamuli o kona makemake iho, a ina oukou e hoaie ia ia, alaila, aole loa au e hookaa ia aie, a pela aku no na pilikia e ae, a ina no oukou e hoaie ia ia, alaila, maluna no ona ko oukou poho. W. KEALALIO.
Halehaaheo, Pawaa, Mar. 10, 1862. 25-6t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI na kanaka a pau loa, ke hookapau nei au i ko'u aina, i kapaia ka inoa o Kaipapau, e waiho la ma Koolauloa, Mokupuni o Oahu, mai ka palena o Paukialua, mauka a hiki makai i Opalahee a me Kopee. Ua papa ia na mea a pau, aole e komo wale, aole e kanu i kekahi mau mea malaila, aole hoi e hookuu i na holoholona o na ano a pau e hele wale malaila. Ina he makemake ko kekahi mea e kanu maluna o ua aina la, e hele lakou imua o kuu luna, oia o Kapoo.
JOHN HALBURNE. (KEONI.)
Koolauloa, Oahu, Feb. 19, 1862. 22-tf

Ili! Ili! Ili!

E UKU aku no na mea nona na inoa malalo nei i ka uku oi loa no na ili, ke laweia mai ma ko lakou hale kuai.
JANION, GREEN & Co.
Honolulu, Okatoba 22, 1861. 5-tf

MOKUAHI KILAUEA.
NO KONA, HAWAII!

E HOLO ANA NO O KILAUEA, MAI HONOLULU aku, no
Lahaina,
Kalepolepo,
Ulupalakua,
Honoipu,
Kawaihae,
Kailua a me
Kealakekua,
MA KA POALUA, MARAKI 25,
I KA HAPALUA O KA HORA 4 O KE AHIAHI.
E holo mau ana o Kilauea i na poalua a pau, no Kona, aia a hoolaha ia ka mea hou.
JANION, GREEN & Co.
Honolulu, Feberuari 25, 1862. 25-tf

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, ua noiia mai ka mea Hanohano o G. M. Robertson, ka Lunakanawai Nui o ka Aha Kiekie e Kamaha, no ka hooiaio i na luna hooponopono waiwai o Maau, o Honolulu, i make aku nei; Nolaila, ua hoikeia i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poalua, oia ka la 1 o Aperila, i ka horra 10 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i olelo ia no ka hoolohe i ka oiaio o keia, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu Oahu.
JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Maraki 10, 1862. 25-2t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, ua noiia mai ka mea nona ka inoa malalo, e Lena Kaha, no ka hookohu i Luna hooponopono waiwai o Timoteo Keawaiwi, no Lahaina i make aku nei. Nolaila, ua hoike ia i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poakolu oia ka la 31 o Maraki M. H. 1862, i ka hora 11 kakahiaka, ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Lahaina, Maui, kahi e hana ai.
H. W. HUTCHISON.
Lunakanawai Kaapuni o ka Apana 2.
Lahaina, Maui, Maraki 6, 1862. 25-2t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, ua noi ia mai ka mea nona ka inoa malalo, ka Lunakanawai Kaapuni o Maui, e Kahue (J. W. Wight) ka Luna Hooponopono o ka waiwai o George Phillips no Lahaina i make aku nei, e koho aku i kekahi la e hoolohe i kana palapala hoike hope loa, a e hookuu ia ia mai kana oihana luna hooponopono ae. Nolaila, ke hoike ia aku nei i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poakolu, oia ka la 26 o Maraki, 1862, i ka hora 11 o kakahiaka, oia ka la a me ka h ora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma Lahaina, Maui, kahi e hana'i.
F. W. HUTCHISON.
Lunakanawai Kaapuni, o ka Apana 2.
Lahaina, Maui, Feb. 28, 1862. 24-3t

POMAIKAI! POMAIKAI!

AUHEA UUKOU, E KA POE MEA hua KUKANE, ua makemake ka mea nona ka inoa malalo nei e kuai i na hua
KUKANE!
no ka uku make pono; nolaila, e wiki oukou e ohi a e lawe mai imua o'u ma Pulaholaho, ma Honolulu nei. WM. HORN.
Honolulu, Maraki 5, 1862. 24-tf

OLELO KAHEA!

O KA MEA nona ka inoa malalo nei,  ua makaukau oia i na kanaka paahana, o kela ano keia ano, no ka uku oluolu loa.
Nolaila, ke kauoha aku nei au i na haole a pau e makemake ana paha e ohi i mau kanaka hana o kela ano keia ano, no ka uku oluolu, e pono no ke hele mai ma ko'u keena hana, ma ke alanui Maunakea, a e loaa no au ia oukou malaila, mai ka hora 9 o ke kakahiaka, a hiki i ka hora 3 ahiahi. Me ka Mahalo.
W. S. PAHUKULA.
Honolulu, Maraki 13, 1862. 25-1m.

OLELO HOOLAHA.

E IKE auanei oukou a pau loa, owau o ka mea nona ka inoa malalo iho nei o D. Miki, o'u lio, ua nalowale iho nei ma ke kula o Likikini oia o Puunui, a me Alewa, malalo iho ke ano o ua mau lio la.
Lio wahine eleele puni, he keokeo iki ma ka lae, ua kuni ia i ka hao penei, U.
Lio kane hulupala, o kona hao kuni he ano e.
Ina e loaa ia oukou keia mau lio, e hoihoi pono mai ma ko'u wahi ma Haleakala, a nau no e haawi i ka uku kupono. Ua pau, me ke Aloha.
D. MIKI.
Haleakala, Maraki 12, 1862. 25-2t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE OUKOU A PAU LOA KE NANA MAI, o Ninia ka'u wahine mare, ua haalele mai ia'u, a ua lilo loa aku i ka manuahi, aole no hoi i malama ia'u no ka mea, ua hiki mai na la nawaliwali maluna o'u, nolaila, mai hoaie kekahi ia ia, aole au e hookaa ana, maluna o ka mea nana i hoaie kona poho, aole no hoi e loaa i ua wahine mare nei au ka hapakolu o kuu waiwai. P. KEAHIAKA.
Leahi, Honolulu, Maraki 5, 1862. 24-3t*

$5,00 Makana!

E UKU IA KA mea e loaa ia ia kuu Lio kane hulu hauliuli i kunia i ka hoailona L ma kekahi o na uha hope, ina ma ka uha aka, ina e loaa ia ia, e haawiia no ka uku i olelo ia maluna. E loaa no wau ma Kaumakapili, ma ka hale e pili ana i ka pa o ka Luakini ma ka aoao akau. KAHEHENA.
Kaumakapili, Honolulu, Feb. 24, 1862. 23-2t

LAAU HOU!

UA HOEMI KE KUMUKUAI!
AIA MA KAHI O KA MEA NONA ka inoa malalo nei, he laau hale a ua hoemiia ke kumukuai a i 2 1/2 KENTA NO KE KAPUAI.
G. G. HOWE.
Honolulu, Ianuari 23, 1862. 18-tf

HOKI! HOKI!! HOKI!!!

INA HE MEA HOKI nunui, kupono i ka hoounauna, a manao e kuai, owau ka mea makemake.
KIMO PELEKANE.
Honolulu, Feberuari 1, 1862. 20-tf

Ili! Ili! Ili!

E KUAI IA ana na ili o na ano a pau e ka poe nona na inoa malalo nei, no ka uku make pono loa.
ALDRICH, WALKER & Co.
Honolulu, Maraki 5, 1862. 24-tf

MOKU KIAKAHI.

O S. WAHIE Ke KAPENA, e lawe ana ke au a me ka makani ia KEAUPUNI, mai Honolulu aku a Waialua, i kela pule keia pule, a e pili aina ana ma na awa e ae, me ka uku oluolu e lawe ia ai na ukana, a me ke Kapena ka hooholo o ka uku. Me ka mahalo.
PAUL F. MANINI.
Honolulu, Feb. 24, 1862. 24-2m