Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 452, 12 May 1892 — Page 1

Page PDF (1.01 MB)
This text was transcribed by:  Brianna Matsuura
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

HE MOOLELO

-- NO KE KEIKIALII:--

--

AWAREDA!

--

a me

KA UI LEILA

o Noremadi

--

(Kak????? no Ka Leo.)

--

MOKUNA VII.

Ke noi no na Pule Elua-- a me ka

Huakai ike a ka Ipo i ka Ipo.

--

            E ka naita Lameka, wahi a na moi opio nei me ka oluole a me ka haahaa.

            Heaha keia e nunui mai nei na maka?

            Aole ka oe i ike e kuu haku?

            Wahi a ua Lameka nei, me kona leo nui a ???koi kohu kapena waiwai.

            Aole anei oe i ike ae nei i ka pouli ana o ka mahina?

            O ka aua ana o ka mahina i kona malamalama aole e kiola mai maluna o Wavela nei, he hoike maopopo ia no ko na lani huhu ia kakou.

            Nolaila, he mea pono ia kakou ?e noomoo mamua o ka piha ana o ke kiaha o kona inaina.

            Mai ka luakini loa mai nei makou o Odina, wahi hou no a no Lameka nei i hoomau mai ai.

            Ua hoike mai nei o Kaberana maikai ia makou, no ka manawa wale no e pouli ai ka mahina.

            Aka nae o ka manao anae loaa ia makou ka lanakila, aole loa e loaa ia mea a hiki i ka manawa a ko makou moi e hooko ai i ka makemake o na lani.

            E Lameka maikai, heaha ka na lani i kauoha mai ai ia'u a'u i hooko ole ai?

            Aole anei i kauoha mai na lani ia oe ma ka waha o ka lakou kauwa e mare me Elevira, ke kaikamahine a Diana?

            Aole na na lani kela i olelo mai ia'u, aka na Kaberana ke kahunapule.

            Aole no hoi no'u kana olelo ana, aka no Elevira wale no oia hoi e lilo aku ana oia i maiwahine ma keia mua aku, wahi a Awareda.

            Ina pela, wahi a Lameka me ka lulu ana i kona manamanelima imua o na maka o ka moi opio; pehea oia e lilo ai i moiwahine?

            Aole anei aia a mare oia me kekahi moi?

            Oia ka makemake o ke akua no ka mea aia iloko o ka Elevira mau pulapula e loaa ai ka lalani moi hou o Neremadi nei.

            Nolaila e noonoo oe, ma o kou mare ana me ke kaikamahine a Diana, ua hana oe i ka mea e hookoia ai ko na lani makemake, alaila ua hoopakele pu mai oe ia makou kou mau makaainana.

            No ka mea, ua hana oe i ka mea e hoopau wale ai ke akua i kana hoopai i manao ai e kau mai maluna o keia lahui hoole akua.

            Aka in a oe e hoole ana i ka pulima o ka wahine a na lani i koho ai nau alaila, e hooke mai ana o Odina i mana hoopai maluna o keia lahui, he hoopai hei nona ka weliweli i ike mua ole ia mamua ma Wavela/

            Ae, ae; pololei.

            Wahi a na leo he nui i olowalu like mai ni ma na wahi like ole, in a aole e hookoia ana, e lukuia ana kakou a pau, ka kakou mau wahine, a me nu keiai a kakou.

            Nolaila, he mea pono i ko kakou mai in a he aloha kona i ke ola o kona mau makaainana [e mare me Elevira.

            Ina no aole ia o kana wahine i makemake ai, hiki ao, i hoopakele ia ai ke ola o kona mau makaainana; no ka mea, i alii no ke alii i na makaainana.

            Oia ko make manna like, a oia no hoi ke kauoha hope a kou makuakane ia oe mamma o kona make ana , e mare oe me Elevira.

            Wahi hou a ua Lameka nei me ka makau ole a koa maopopo.

            I ko ka maoi Kottina hoomaopopo ana i ko na lani makemake, a mamuli no hoi kekahi o kona aloha i kona mau makai??ana , ua kauoha mai oia ia oe e ho???e kau i ka manao o na lani.

            Nolaila, o kela kauoha--kela ao o ka po, e hooke aku oe e pono ai; oia hoi e mare oe me ke kaikamahine a Diana.

            Alaila, o kau hanaia i hele mai nei e hookikina ia'u e mare me Elevira? Wahi a ka moi epio.

Aole i pau.

 

HE MOOLELO HOONANEA

- NO-

Ebena- Lo

--

Ke Keiki'lii o Arabia

--

A ME

ROVINA.

Ka Ui e Dareba

--

A I OLE

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kamalima.

--

            O ka'u e kauoha aku nei ia oe, e hele koke oe e imi i na keikialii i keia manawa ano, me ka lawe pu ole i ke???? hanohano a'u e kau aku ai maluna ou a ke loaa lakou ia oe e hoihoi pakahi mai ia lakou me ke ola kino maikai.

            Aka, i ole e hiki ia oe ke hana pela, e kau aku no ka ahwaia maluna ou, a o kou poo oia ka uku no ka mea au i hana ai.

            Nolaila, e ku oe a hele i koia manawa, me ka hoomanao he make kou hopena ke hoi hou mai oe i Harena nei me ka hoihoi puole mai i na keikialii me oe.

            I ko ua Ebena nei lohe ana i keia mau olelo a ua moi Morana nei, he mea e kona kaumaha a me ka luuluu, he ae la kona aloha no Samaria a me kona kuaui makuahine Ribanona, iaia i hoomaopopo iho ai, ke ukali mai la ka poina a me ka make mahope o kona mau kapuai wawae.

            Me keia mau noonoo e ne ana iloko on a, ku ae la oia a haalele iho la i ka halealii no kahi o ke kuhina Alanamua, me ka nalu ana iloko on a, i na aole oia e haalele i kona makuahine, in a la aoia oia i hiki i Harona-- aule oia e noho pu me ka moi-- a o kona nohe ole ana me ia, he mea ia e hiki ele ai iaia ke hooaoho mai iaia i poo mahana o kona mau hoahauau.

            O! wahi a ua opio nei, makemake loa au in a aole au i h?alele i kuu makuahine, o kuu h??lele wale ana no iaia oia ke kumu o keia poino o'u.

            He nui na noenoe o keia ana i mapuna ae iloko on a, eiai oia e hoi ana no kahi o ke kuhina.

            I kona hiki ana aku i ka hale, ?a hoike koke aku la oia i na mea a pau imua o Alanamua, a i kona kohe ana ua nui kona kaumea, a e like me kona ano meu, ua hoao hou mai la no eia e hoemahuka ia Evena mai ke alo aku o kona mkuakane, aka nae aole ka mea nena keia noelelo i ae aku.

            No ka mea, wahi a ua Ebena nei, aole he kumu e ae e keia pilikia i kau mai ai malunae'u , no kuu paakiki wale ana no e hele mai e ike i kuu makuakane.

            Nolaila he mea pono ia'u ke auamo i keia mau ehaeha a pau me ka momi ana i ka waimaka a hoi iho nohoi, o ko'u mau hoahanau ponoi no kela, a ua aloha no hoi au ia lakou, nolaila e hele no au e imi ia lakou a hiki i ko makou make ana.

            O ko'u nae e olelo ae nei in a aia no lakou ma kekahi wahi o ka honua nei, e loaa aku ana no lakou ia'u.

            Me keia mau olelo kakua ae la ua Evena nei i kane pahikaua a paa ma kona puhaka, me ka hoano e ana iaia iho me kekahi aahu o ka poe kahu hipa o na awawa uliuli a me na kula laula o Harona, a i ka makaukau pono ana o keia mau mea a pau, lalau aku la oia i ka lina, a haalele iho la i ke kulanakauhale a pii pololei aku la no ka ululaau no ka imi ana i konamau hoahanau.

            No kekahi ma? i aloihi haua hele kuewa aa i loko o ka ululaau, e moe ana hoi mawaena e na mawae pohaku, ka aoao lulu o na pau a me na pohaku nunui, a mawaena no hoi o na puha laau, iloko o ka makewai a me ka pololi e hoomanawanui ana hoi i ke anu a me ke koekoe, ka la a me ka ua.

            Aka nae, ua lilo eia mau pi?kia a pau i mea ole, no ka mea o ke aloha hoahanau koaa alakai me keia huakai.

            Ma ke ano liula e hokahi ahiahi, o ka piha ana hoi ?a o na pule elua a oi o kona auawahele ana i??e e ka hihi?e'a o ka uluhaau, heehiki loa au la kane huakai ma ka aoao e kekahi kahawai, a malalo o ka malumalu o kekahi lumu kam?ni nui i ohuohu pono me na lau he ?ui i hoomaha ihe ai eia, me ka nana ana a kona mau maka i ke ho mai o ka wai o na kahawai ?u ma kona mau kapa.

Aole i pau.

 

IL?O MALAWALAE?

--

??????

 

 

 

----

OHE HAWAII

--

            W loaa no ma ka Halekuai ???? kilima e HART &Ca na ohe lu peno i ka hane ia paple a ??? peahi.  E kipa mai e ihe ?? iha, oiai he oluolu na kuka ana , a he eluelu no hoi ka ah???

            Honolulu, Feb, 15, 1892

                        389d-3ts.

----

Kauka Young Kani Pung.

(APANA.)

--

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loaa o ka

Aina Pua!

--

?????

?a'i ??? na hana, waihne a ???

na ?eiki lihi. O na ma'i ha-me

ua hiki loa ia ??? ?? me

ka ???  A o na ma'i

e pili ana i ?? maka

pau pu ia i he

olà. Ke ho-

ike ia aku nei.

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau. Ka põe pilikia hanau

keiki a hele nui naha e ke ke???

a pea a lohi pelua ka hanau aiana, pa?

paha e ka walu, e hulu nui mai i e'a ?e

 

            E KIPA mai e ha pae i hoolua kuu ia me na haaw?? pih?? a ?a na  ???  a na'u eukou  o ????? aku.

            KAUKA YOUNG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 189?                                   372-d3m.

 

----

I KO MAKOU POE LAWE PEPA.

--

            I mea e hoohewahewa ole ai he makou p?? lawe pepa, ke hoike aka nei makou i ke makou mae ?ela h?a no keia mua aku, a he mea pono i ko makou poe lawe ke huluhulu pono me ke akahele, oiai mamoli e ka nui e na hemahema i ike ia na hoeleli ia ae ? ula e ka pepa e like me heia malalo ihe:

            He kuako ka uku pepa a e ukuia hei ma hela a me keia pule, ima i ka luna a ma he hooma nei paha;

            Aole e makou e ae i na hoopan?? liilii ana, no ka mea i na no, he mele mai ma kekahi a?ae, eia hoowina hookahi no ka makou e panee aku ai ma ko makou aeae, na ua pili heia i ke makou mau luna a me ke makou poe lawa.  O ka lehe ? luna, o ke kuli ka mae.

            Me ke K???