Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 458, 18 May 1892 — Page 1

Page PDF (943.50 KB)
This text was transcribed by:  Rosemary Mccune
This work is dedicated to:  Kaelene Ahu Rey

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

=========================

     Buke II.                                                                             HONOLULU             MEI 18, 1892                                                   Helu 458

=========================

HE MOOLELO

-:NO KE KEIKIALII:-

-

AWAREDA!

-

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

-

(K@k@la @ Ka Leo.)

-

MOKUNA VII.

Ke noi no na Pule Elua - a me ka Huakai ike i ka Ipo i ka Ipo.

-

     I kona hiki ana aku, loaa aku la iaia o Olefa e kiai ana ma ka puka a mai haalele mai paa ua kiai hiamoe ole nei i kana laau ihe maluna o ka moi opio ina aole o Awareda i kamailio koke aku.

     E kala mai ia'u e kuu haku maikai.

     Wahi a ua Olefa nei i hoihoi hou ino ai i kana laau ihe e wanaoa ana i ka lewa.

     Pehea oukou, he poino a i ole he pilikia anei kekahi i halawai me oukou mahope mai o kela hui hope loa ana o kakou?

     Aole.

     Koe wale no ka nunui iho nei o ka leo hailiili o na kanaka, nolaila, ua ala mai nei au a kiai paa iho nei no ko makou palekana mea na poino mai.

     Ua maopopo no anei ia oe ke kumu o ko na kanaka makau wale ana?

     Ae, e kuu haku.

     Ua makau lakou mamuli o ka pouli ana o ka mahina.

     Aole paha ia i lilo i mea nou e makau ai e Olefa?

     Aole loa.

     No ka mea, wahi a kuu haku wahine, ua kuluma mau lakou ia mea ma ka lakou aina, aka nae aole he poino i ike ia.

     Ma keia wahi, ku ana o Leila ma ka puka, no ka mea, ua lohe mai la oia i ka leo o kana mea i aloha ai i ka puuwai.

     A mahope o na puili aloha ana a ka ipo i ka ipo, kokokomo aku la laua iloko o ka hale.

     Poeleele no oi kau huakai e kuu lei aloha.

     Wahi a Leila i kamailio mua mai ai oiai laua iloko o ka rumi hookipa, kahi hoi a kekahi kukui e a ana.

     Ae.

     Aole au i manao mua eia no oe ke ala ae nei.

     Wahi a ka moi pono.

     Ko makou ala ana no mai ke ahiahi mai e kuu Awareda,wahi a ua nohea la.

     Aole he hiki ia'u ke hiamoe i keia mau po ino nei -a aole no hoi o'u manao nui no ia mea he hiamoe.

     Aole ou manao nui no ia mea he hiamoe.

     Aole, e kuu aloha.

     No ka mea, me he mea la no e hawanawana mai ana kekahi mea ia'u e hiki mai ana oe.

     Ua kamailio ia mai keia mau olelo hope e ua nohea nei me ka hanu kaumana ana a ua hoike mai hoi kona mau helehelena, aole i holopono ke kaa ana a kona noonoo maikai.

     He mau helehelena kaumaha kou ma ka'u ike aku e kua Leila aloha.

     Ae, e kuu aloha, ka mea hoi nona ke ole iloko o'u -ua loaa ia'u he kumu e kaumaha ai.

     E hele mai e kuu aloha, e hele mai -a e noho io ilalo -eia na uha o kau Awareda, a ua hiki hoi ia o@ kie lomi ia laua elike me ka opelu.

     Nolaila, e hoomama i kou noonoo, e noho kaua ilalo me ka hoomaopopo pono ana ia kaua io o kuu Leila.

     Malia paha, he hiki no ia'u ke holoi aku a maemae i keia mau hio hiona hoehaeha a'u e ike aku nei maluna o kou mau helehelena waianuhea.

     Ma na ano a pau, oia wale no ke kumu nui o kou hiki ana mai nei i keia po.

     Nolaila e hoike aku ana au i na mea a pau imua ou me ke koe koena ole.

     No ka mea, mahope iho o ka hala ana o kou makuakane ma kela hul@ o ka honua, ua huna au mai a oe mai i ke kumu o ko'u kaumana ana.

     Aka, i keia po, e hoike aku ana au ia mau mea a pau imua ou, a aole hoi e hoopanee hou ia aku no kahi wa.

     Ua lohe anei oe e kuu Leila i ka huhu o na makaainana ia'u i keia po.

=======================================

 

HE MOOOLELO HOONANEA

-NO-

Ebena-Lo

_

Ke Keiki'lii o Arabia

-

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba

-

A I OI E

He Nanea Kamahao o na Hoahanau ke Kanalima.

-

     He mea maopopo i ke @kona a kona mau maka e ike mai ai ia oe e malama koke ia ana he hakaka mawaena o olua, o ka'u e kauoha aku nei ia oe, mai oki oe ma na wahi a pau o kona kino.

     No ka mea, o ka hapanui o kona kino, he pohaku wale no, a o ke poo na lima a me na wawae, o a wale no kona wahi kanaka maoli he io hoi a he koko e like me ko kaua.

     E hoomanao nae oe e kuu keiki o kahi maikai loa au e oki ai, oia no ka uaua o kona mau wawae, no ka mea ala malaila kona kaika a pau kahi i waiho ai, a ina e moku ana ia wahi ia oe, nau ke kaena hiki o ka la hoeha ili.

     O keia mau mea nae a pau a'u e hahai aku nei ia oe e kuu keiki.  he kaao no ia i keaka maa ia e a'u i ka poe a pau i halawai mai me a'u, nolaila e hoomanao io oe. aole ia he mea e loaa ai kou mau hoahanau i pau i ka make, a i ole i pau paha i ka lilo i pohaku.

     Aka, he alanui keia a'u e hahai aku nei ia oe, e loaa ai ia oe ke ola oiai oe maloko o keia ma palena a ke eepa nui wale i noho ai.

     Ina nae e loaa ia oe ke ola, ua noa na kapu a'u i hahai aku nei ia oe.

     Nolaila e hele ole oe o ka lohe ke ola o ke kuli ka make.

     I ka pau ana o keia mau olelo a ua kanaka makalii nei, hoomaopopo iho l o Ebena e puka pono ana oia i ka hale kakela eleele me ka maalahi.

     Mahope iho o kona haawi ana mai i kana hoomaikai i ua wahi Bamana nei, huli ae la oia a hele pololei aku la ma kahi moali alanui i kuhikuhi ia mai o ua wahi eepa nei no ke kiekiena.

     Aole i liuliu kana hele ana, hoea aku la oia ma ke kumu o ua pali la, nolaila hoomaka aku la oia e pii, aole nae i eha ana kaina wawae i pii aku ai, ua lohe aku la oia i na leo hamumu he nui o wawalo hele aku la mao a maanei, me he mea mailoko ae o ka opu o ka honua.

     O kekahi o keia mau leo he mau leo kanikau, o kekahi he mau leo e hooweliweli mai ana iaia, e hoohliahila mai ana kekahi, e hahea mai ana kekahi poe mahope me he mea la o kona mau hoahanau, aka nae aole na hiwahiwa nei a kaua i huli iki i hope.

     No ka mea ua hana akamai oia ma ka palulu ana i kona mau pepeiao a paa me konama lima elua.

     He mau leo kekahi ae hoopuiwa ana mahope pono o kona mau kapuai he mau leo hoi kakahi e hoopiha mai ai i ka huhu.

     E hailiili mai ana oiu kehahi poe ma na ano a pau e hiki ole ai ke hoomanawanui, aka he oia mau no ua Ebena nei i ke alo pali.

     No kekahi manawa mahope mei o ke olowalu like ana o keia mau leo e hoopaiakuli ana i ka lewa, hoomaopopo iho la na Ebena nei e naka a e haalulu ana ka pau malalo ae o kona ma@ kapuai i keia mau leo lapu o ke ao a ka aoli no ho i ka weliweli ke loho aku.

     I ka hiki pono ana o ua Ebena nei iluna pono a ke kiekiena o ua wahi ku'emakapili nei.  ike aku la oia i ke ku kilakila mai o ua hale kakela mabala eleele nei ilalo o ke awawa.

     A oiai, ua ano pio aku ke ano wawalo ikaika loa ana o ua mau leo lapu nei. nolaila hookuu ae la oia i ka puliki ana a kona mau lima i kona mau pepeiao.  aia hoi o na olelo hope loa ana i lohe aku aik he ku i ka weliweli.

     Oiai me e waiho papu mai ana ka hale kakela elelele imua o kona mau maka, nolaila na lilo kela mau olelo hope loa a na eepa ana i lohe ai i mea ole.

     Mahope iho o ka hoiliili hoa ana i kona mau manao koa a pau i kahi hookahi, iho aku la oia ma ka aoao o na kiekiena nei no ke awawa.

     I kona hiki ana aka mawaho o ka pa o na hale kakeia nei, he keu a ke kiekie launa ole o ke poheoheo o ka puka pa iluna, a aole no hoi he loaa iaia ke lalau e wehe, nolaila ua kona hele wale aku la no eia mawahe.

=============================

 

J. T. WALAKAHAUKI

-

Helu 10.

-

ALANUI PAPU.

-

Kuai Hoemi Nui ma na Mahele a pau!

-

E kuai Holopono ia aku ana elike me ko Amerika a me ko Europa kuai ana, keia mau waiwai malalo iho nei:

 

                                      Na Kalekoa, na Kinamu,

                                           Na Uwewahine, na Satina,

                                              Na Palule Keokeo o na Kane,

                                                  Na Kahiko Lei-ai o na Kane.

                                       Na Lako Lole i Hookomoia mai nei,

                                          Na Makale@a & Lako Lole Keokeo.

                                       Na Lihilihi Eleele Farani a me ko ka Hikina.

                                       Na Lihilihi o kela a me keia ano.

                                          Na Mikilima,

                                             Na Robine,

                                               Na Lopi Silika humuhumu lau.

                                       O na Kumukuai ma na Hale Hana Lole o

                                          NA Muumuu Wahine,

                                              Na Kakina a me na Mamalu,

                                                                Oia no

                                       Ma Keia Kuai nai o na Koena.

                                          E ulele ia ana ma kahi o

J. T. Walakahauki,

ALANUI PAPU.

may10   i wkd

---------------------------------------------

 

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.)

-

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

-

Ua hiki kehoola ia kela a mekeia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a me

na keiki liilii.  O na ma'i ha-no

ua hiki loa ia kehoola ia one

kd maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia ike

ola.  Ke ho-

ike ia aku nei

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau.  Ka noe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko

a pau a lolii pana kahanu ana paa

paha o ka wai@,m e hele nui mai i o'u nei.

-

[pointing finger] E KIPA mai ekanoe ihooluu lau ia me na haawina pilihua a ka@

a na'u oukou ehooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu  Sept. 2 1891.           3@-d@