Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 464, 26 May 1892 — Page 4

Page PDF (1.04 MB)
This text was transcribed by:  Wendy Tokumine
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO @

@

@

@

HONOLULU , MAY 2@, 1892.

 

NA KOAKOAKOA ANA I NA MEA OIAIO O KEIA MANAWA.

 

MOKUNA V.

KAHI LA.

 

            No keia kumu o Mose i olelo hookahi ai no ka “puu o ka hooilinaa’ oia kahi laa, Puk. 15: 17, e like pu me ka Davida kappa ana aku i ka mamo o Iuda, no kekahi manawa hookahi e like me keia, kona wahi laa, Hal. 144: 2, ma kau wahi okoa aku hoi, ua wae oia ia Iuda, ka Mauna Ziona ana hoi i aloha ai, Hal, 78: 68: aka, aole ka mamo kanaka he mauna, a Pe’a no hoi aole ka mauna he wahi laa, aka, aia ka mauna i ka mamo a Iuda, a maluna hoi oia mauna kahi i “kukuluia” ai o kona wahi hemolele, wahi a Davida, “e like me na wahi kiekie”.  Hal. 78: 69.  Aka nae hoi, ua hooponopono o Paulo i keia ninau, ma nana no a pau e pili ana i ke au o ka Mose, i hoomaopopoia ma ke kauoha mua, ma ka olelo kupaa maopopo ana mai he mea okoa loa kahi laa iloko oia inanawa.  Heb. 9: 1, 2.

            ole o ka hoomana kahi laa; no ka mea, aole ma kekahi wahi i kapaia ai pela, hookahi wahi, i olelo i a ae nei, Hal. 144: 2, e laweia ana i kekahi manawa e hooia mai o ka hoomano oia kahi laa; aka, ua hoakaka mua ia ae nei no ia mea; a ina no hoi e lawe hoopololei wale ia ma kea no o na huaolelo, e hooia wale mai ana no, o kekahi mamo moakaka, hookahi wale no, a aole o ka hoomana holookoa kahi laa.  aka o ka olelo i lawe ia mai a Paulo mai, Heb. 9: 1, 2, ua pili no ia no keia manawa hookahi e oleloia nei, ka manawa o Iuda Kekahi mahele o ko ke Akua poe kanaka, a ua olelo mai oia he mea okoa aku kahi laa.  A eia hou, ina io paha i kekahi manawa o ka hoomana kai kapaia kahi laa, eia no nae aole ana no oia kahi laa o Dan. 8:14, no kla mea ua hoakaka ia mai ka hoomana ma ka “puali” i olelo ia ma Dan. 8:13, he mea ku kaawale loa mai kahi laa.

            Aka e huli hou ae kakou i kak Paulo i olelo ai ma Heb. 9:1, 2.  Heaha la hoi kana i olelo ai oia kahi laa iloko o ke au o ke kauoha mua?  Eia ka haina; ke anan kapu iu hanaia e Mose ma ka waonahele o Sinai, i hoohui pa ia kona ano iloko o ka aheiau a Solomona, Zerubabela, a me Herode i kukulu ai.  Ua hoakaka oiha ia keia mea iloko o Puk. 25 a mahope mai.  Ua maopopo pono ae la ke kumu manao @

@

@

@

@

@ loa ke pane

@ e na olelo a Paulo

@ mai ola he wahi laa ko ka Iua

@ kauoha, e like me ko ke kau

@ eha mua.  Na Kariisto i lawe maio a i apono iho ke kauoha hou.  Oia ke kahuna oia kauoha.  Aia ma ka Lani kana lawelawe ana i kanahana.  Aia oia maalaila he kahuna o kahi laa, ke keena kapu oiaio, a ka Haku i kukulu ai aole na ke kanaka.  Heb. 8: 1, 2.  Nolaila aia kahi laa o keia kauoha hou, ma kahi o kona kahuna e noho la, ma ka Lani.  O kahi laa o ke kauoha mua he aka ia o kahi laa o ka Lani o ke kauoha hou.  I ka manawa o Mose i hana a ii ke keena-kapu, ua hana oia mahope o kekahi ana.  Puk. 25: 9, 40; 26: 30; Oih. 7:44; Heb. 8; 5.  Ua hanaia ka Mose i kukulu ai me ka lima o na kanaka, Heb. 9:24; o kahi laa ma ka Lani aole na kanaka, aka na ka Haku, Heb. 8:2; 9:11.  Ua kapaia kahi laa o ka honua nei, he elua manawa he kii a hookahi hoi he ana o kahi laa ma ka Lani.  Heb. 9:23, 24.  Ua kappa ia kahi laa ma ka Lani he oi aku a he keena-kapu piha pono, a oia ka oiaio maoli ke hoohalike ia me ko ka honua nei Heb. 9:11, 14.

            A ooi aku mamua ae la o keia ia Ioano ma kana hihio o na mea o ka Lani, malaila oia i ike a ii ka mua o ka ihoiho gula’ ke kuahu o na mohair aala, ka ipu gula, a me ka pahu berita o ke kanawai o ke kua, o na mea no a pau e hana ai o kahi laa, a o ko lakou ike ia ana malaila he hoiko oiaio ia no ke ku ana o kahi laa ma kahi i ike ia ai oia mau mea.  A ua ike maoli no o Ioane i kahi laa ponoi, ana i lawe mai ai a hoike ae malalo o ka inoa “ka luakini o ke akua iloko o ka Lani”.  Hoik 4: 1, 5; 8: 3; 11: 9.  Peia no i kappa pu ia ai e Davida a me Habukaka.

 

NUHOU KULOKO.

 

            Ua holo pukaka ne kekahi kaa lawe ohua me ke kalaiwa ole oluna a pepehi aku la i ka ipukukui nui ma ka aoao makai o ka Paalii a pau iho la i ka mokaki ilalo.

 

            I ka mokuahi Auseteralia i haaleie mai a ii keia awa, ua lawe pu aku oia mai ko kakou hale lota aku i kekahi heluna leta kiekie, ooia noi he 11,875 leta me 5025 nu pepa.

 

            Ua ku mai ke kiapa Pelekane Velocite i ka Poalua nei mai Honokaona mai Kina, me kekahi heluna Pake no keia awa, no lakou ka nui aole i emi iho malalo o ke kanaka.

 

            E malama hou ia ana no i keia ahiahi ka paani popo me ka makaupena, ma ka pa Kula Punahou, e like me ka mea i malamaia ma ke ahiahi onehinei.  Ua noa in a mea a pau ka hele ana aku e makaikai.

 

KO MAKO@

@

            O@

luna o Ka L@

paku @ hou @

hou, nalaila @

makeu poe h@

ai no hoi ka pono a pau, ke i@

aku nei makou i ka papa inoa o eo makou mau luna e like me keia malalo iho—

D. Kahaleluhi              S. Kua

J. W. Keanu                Wile Buki

J. Samoa                      H. Kalei

                        Ma ke Kauoha.

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

 

            O keia malalo iho nei ke kulana o ke kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paaui ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haole, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau kinipopo a aiki i keia la:

Hui                  Lanalika                         Haule                 Paani

Honolulu                      2                                  2                      4

Kamahameha              3                                  1                      4

Hawaii                          1                                  2                      3

Crescent                      1                                  2                      3

 

HE HOIKE I KE AKEA.

 

            Ina makamaka a me na hoaloha o’u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

            Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka, mai, o ka mua o ka heomaka ana mai a ka pilikia ia’u he anu, mahope pii mai la ka maneo a manoano mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi keia kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia’u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku ne ii keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko’u mai, aka i hoikeike au i ku@u e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o ii a mai auanei he hoopunipuni, nolaila in oho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeiae.

                        Owau iho no

                                    Mrs. Lomele

Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.

                        1m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

            E ike auanei aa ano lahui a pau, e no ho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai no kane, wahine, a me na keiki; i loaa in a ma’i o kela a me keia ano, e na@ ma ii ko’u Keena hana, a na’u e hoopau aku in a ehaeha a ka ma’i maluna o oukou o na makamaka, he hike ia’u ke lapaua in a ano ma’i a pau, ma’i iloko e ka opu, hu’i ke kino, aki iloho o ka iwi, eha o ke poo, ma’i wahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; na makaukau wa@ e pulama ma ii na kono ana mai main a Mokapuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloh@ maikai no oukou e na Hawaii.

                                    Owou iho no,

                        DR. LEONG KENG TONG.

 

Helu 40, H@ o na alanui Ka@  Hotele. Honolulu, Oahu.  Aug. 31, 1@

 

HOOLAHA HOU!  EALA, EALA.

 

B. F. EHLERS & CO—PAINAPA.

HELU 99 Alanul Papu.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino e hele ma @ mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia in oho a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAINA

 

            Papale Wahine

Kinamu Nani  8 Ia……………………$1.00

kalakoa Nani 18 Ia……………………. 1.00

            E huai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku mukuai i haole iho i ko lakou mau Kumukuai m@.

dNa Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupa@ mae@ keia aiai naaopo ana e hele koke mai, o @ @ oukou.

                                                                                    B. F. EHLERS & CO

Huro! No ka La Heihei. Huro!!

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANILA

“          “          “   “ KAMALII          “

“   AAHU NANI O NA LEDE.

He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la li o Iune, ke malamaia ana ma kahi o

                                                N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka makou mau PAPALE no ka  la

11 O IUNE,   

 

 

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, oiaia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me

            NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

 

 

 

 

o kea no mae@ a O@ aikai, a ua loaa pu mai nei no hei ia makou.

NA PAPALE LUINA o kea no hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ka MAKOU Halekuai ne ii ike maka, a e huipu aku ao no hoi ma kou i ke

 

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

 

Na Papalo Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae e kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

Ina oe e makemake i lele maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

            Na Lole Hapa Kanikau i hike ke helei ia, o kea no Akala, Halenalena, Bolu a me Keokee, o kea no maikai loa a pilikia ele hei ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

            Na Keakeo Lihilihi Paa pu maikai lea, a me na ano waihooluu a @ a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana ne ke kumuk@i haahaa loa.

            Na lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hike ke hulei a me ka mae ole, he nui loa ia makou.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumuka i ka nani e Aipo, he @ ka lohe pepeiao.

            E Hoomanao, ana ke Kuai Hoemi ma kahi o

 

N. S. SACHS:

 

373-DTF.                                            104 Alanui Papu, Honolulu.