Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 468, 1 June 1892 — Page 1

Page PDF (1009.96 KB)
This text was transcribed by:  Patty Mancini
This work is dedicated to:  For Auntie Maiki

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

 

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono." 4-3-11-12-18-19-28-26

Buke II.                       HONOLULU  I U N E 1, 1892.                   @  28

HE MOOLELO

[NO @ KEIKIA]

 

 

AWAREDA !

 

o me

 

KA UI LEILA

 

Noremadi

 

K@ K@ L@)

 

MOKUNA VIII.

 

Na Kukai olelo Malu Maloko o ka Ululaau.

 

            Hookahi no a kaua mea nana @ o ka pau ae o na pule elua ana i noi mai ai, wahi a Kaberana.

            Pela no, aka aohe o'u manao e holo laelae ana keia mau mea a pau me ke ala ole mai o kekahi hakoko ikaika ana?

            Pehea oe i manao ai pela e kau keiki?

            E hahai aku a@ ia oe, a mai lilo ia i mea nou e hoopu@wa ia ai, wahi a Elevira.

            E hahai mai, oiai ua makemake au e lohe ia mea i keia wa.

            Ke ole au e kuhihewa ma ke ano o ka mana p@o leo hahana ana me kuu makuahine, he mea kanalua ole kona hoike i na mea a pau imua o ka moi, ina aole kana e hooki ana i keia hana.

            Pehea! Wahi a ke kahunapule i ninau mai ai me ke ano pioo.

            Aole i maopopo ia oe kau mau mea e kamailio nei e Elevira'

            Ua kuhihewa oe malaila e kuu makuakane, wahi a Elevira.

            No ka mea, ua ike no an i ka'u mea e kamailio nei, oia hoi aole he hoihoi o ko Kamila manao i ka kana mea e hana nei.

            No ke aha hoi? A pehea hoi kana mau olelo ia oe e kuu kaikamahine?

            Ina manawa a pau a'u e kamailio aku ai iaia no kamea e pili ana i ko'u mare aku me ka moi opio, e iuli mau ana kona poo. me ka eueu ana o kona labelehe, a mahope hanu kaumaha iho la, me he mea la, he hana ano nui @ana e i @koko ona.

            A ia @he @ a kana mana o na @ mai @.

            @ wa@ wahi @?

            @

            @

            Me @ mea ia, @a @ wa@awa@ mai na lani iaia i kekahi mea nana i hookanalua any i kona manao i o ka mea e pili ana ia'u.

            Alaila, ua pupule ia oia, wahi a Kaberana.

            Me keia mau olelo ku ae la oia iluna a holoholo iho la iloko o ua rumi le no kekahi manawa hoihi, me ke k@ ana iho o kona poe ilalo.

            A i ka hala ana ae o kekahi mau minute, ku iho la oia me ka lona ana e kela mau maka pupikoko ona malalo o na kapuai o ka wahine opio. elike me kela ana i hana ai a ano pii ka lena o Lameka.

            Aka nae, no Elevira, aole oia i lilo i mea nona e makou ai.

            No ka mea, ua manao oia, he mau kahiko ia no ke kanaka@i noho ia e ka uhane o ke akua, nolaila, aole ia he mea ano nui i kona manao.

            Ua pupule anei oia? Wahi hou a ua kahunapule nei i namunamu hou ae hi, me ka uwi ana i kona mau lima kekah iloko o kekahi.

            Mahope iho, huli mai la oia a olelo mai la i ka wahine opio; e Elevira, mai hopohopo oe nona, no ka mea aole e hiki i kekahi mea ke ke'ake'a aku i ka makemake o na mana lani.

            O ka'u wale no e kauoha nei ia oe mai hoouluhua wale aku oe i kou makuahine: aka e noho malie oe me ka maalea, me ka hakilo pono ana i kana mau onina a pau.

            Ina oia e kamailio hou mai i kekahi mea ia oe e pili ana nou a me Awareda, mai pala oe i ka hoike koke ana mai ia'u e like me ka emoole e hiki ana ia oe. E hoomanao i@keia kauoha, mai poina.

            Ua ae aku la o Elevira ma ke kunou ana o kona poo; a no ka manawa pokole mahope iho, ku ae la oia iluna a haalele iho la ia Kaberana.

 

HE MOOLELO HOONANEA

 

NO

 

Ebena-Lo

 

Ke Ka k@hi o Arabia

 

A ME

 

ROVINA.

 

Ka U@ o Dareba

 

A I OLE

 

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

 

            Ma ke kakahiaka nui o kekahi la ae. ko lakou la hoi e hoi ai no Harona. no ka ike ana i ka maka o na makua. e kakali mai la me ka pilihua no ko lakou hoi aku.

            I ke kuu ana iko o ke koloka o ka po maluna o na mea ole a pau ua haule aka la kela a me keia pakahi no ke kaana ana o kona laki me ke kaikamahine Wiolopua o ka aina paha'oha'a ma na keena like ole i aponoia e ko lakoa mau lunaikehala.

            Oiai lakou e moe ana. aole i lanakila mai ka hiamoe maluna o ko Ebena mau lihilihi, no ka mea he hana nui ka loko ona e loku hala ole ana ia manawa, a na ka hilahila i alai mai iaia mai ka hooko ana aku.

            Nolaile ua ala wale aku la no oia me ke kaapa ana iluna o kona pela o oni wale ai no i o a ianei, e huli ana ho@e loaa iaia kahi e hiamoe ai.

            E hoomanao kana e kuu mea heluhelu, o keia haawina hookahi no ka i loaa pu aku i ka ua o Dareba, a o ka waenakonu po paha ia, lohe aku la o Ebena i ka halulu mai o ua Rovina nei iloko o kona lumi. oiai ua nohea nei ma kekahi lumi e pili pu ana me ko ua Ebena nei.

            I ka maopopo ana i ua Ebena nei, aole ua nohea la o Dareba i hiamoe e like me ia" nolaila hookunukunu iho la oia e like me ke ano mau o ka poe kolohe. i wahi no ua nohea nei e lohe mai ai a e hoomaopopo pu mai ai no hoi, aole ua kamaeu nei o Harona i moe ia manawa.

            He oiaio, iaia i hana ai pela, ua lohe io aku la ua nohea nei, a oiai pu kekahi e lulumi ia ana e manao pono ole i ke ao opua hoohaenae naului nolaila pae koke mai la kona leo i ka ninau ana mai:

            Eia no ka oe ke ala mai nei e ka uina wela o ke aumoe?

            Eia no au ke ala nei e ka anoi pua Mikinoiia, mai ke ahiahi okoa @ no a kakou i hoi ai e hiamoe. @a ka opio.

            A @ hoi kou manao ma kela @kuau ana o ka waenakonu po? wahi a ka nohea Roveina, oiai oia e ku ana ma ka aoao o ka moe me ka huli papa ana aku imua o ua opio nei.

            Aohe ha manao ano nui e ke onaona, koe wale iho no ka aha o ka iwi aoao i ak moe hookahi, no ka maa paha i ka moe palua mai mua mai. i hoao iho la ka hana i keia ano moe. kiekie ke any a n e ke hiki ole ke hiamoe.

            Pela io ka hoi, ino hoi paha i lohe mua. ina la aohe he olena ana he umoki wale no, wahi a ua Rovina nei me ka akaaka ana, ka akaaka hoi i make kanu ai kekahi poe opio o Dareba i ke ala nona.

            Aka, penea kou manao, ina au e hoi aku malaila i kokoolua nou? wahi hou no a ua ui nei, me ka hene aka ana iho.

            Ola ka mea e hone nei iloko olu. aka ihea no hoi kau manao mai owau ke hoa i ka manawa pueo ole o ke kula, waiho oe a hiki ke awa, alaila oe hooheno mai.

            Ia  Ebena e kamailio ana i na olelo maluna ae, me ka @ ana iloko ona iho, aia no paha ke ala la kona mau hoahanau, aia hoi lohe aku la oia i ke pahu o na kapuai wawae o ua nohea nei iluna o ka papahele iaia i lele mai ai mai ka moe nmai, a no na minute pokole mahope iho olelo mai la ua Rovina nei.

            He maka'u kanaka kou o ka@ o a'u e ike aku la, aka nou iho, he puu pale wale no ia na'u. no ka mea aole a lakou pu a'u e maka'u aku ai wahi a ua nohea nei, me ka hoomau hou ana mai mahope iho o ka hala ana ae o kekahi mau @kona -- He kolohe no hoi oe, a he kolohe no hoi au, ua like kaua ma ia mea.

            He okoa paha ke kolohe e kuu hoa luhi, no ka mea o ke kolohe aole ia mea na ke kanaka, -- na ka holoholoha ma ka huelo ka ike, pela ko'u lohe wale mai wahi a Ebena.

                                                                                                Aole i pau.

 

J. T. WALAKA@  3-L

 

Helu 10.

 

ALANUIPAPU.

 

 

Kuai Hoemi Nui m@ na

 

Mahehe a pau!

 

E kuai Holopono ia aku ana elike

me ko Amerika a me ko E@ro-

pa kuai ana, keia mau wai-

wai malalo iho nei:

 

Na Kalakoa na Kinamu,

   Na Uwehwaine, i Satina,

      Na Palule Keokeo e na Kane,

         Na Kahiko Lei-ai o na Kane,

   Na Lako Lole i Hookemoia mai nei,

      Na Makalona & Lako Lola Kee@

Na Lihilihi Eleele Farani a me ke ka Hikina.

 

Na Lihilihi o kela a me keia ano,

   Na Mi@lima,

      Na @

         Na Lopi @ humuhu@ ,

O na Kumukuai ma na Hale Huna Lolo o

   Na Muumu@ Wahine,

      Na Kakiai @ me na Mamalu,

                                    Oia no

Ma Keia Kuai nui o na Koena!

   E ulele ia ana ma kahi o

 

J. T. Walakahauki,

                                                ALANUI PAPU.

      may 10   1wl:d

 

Kauka Yong Kam Pung

 

APANA.

 

Helu 53, Alanui Maunakea

Ke Kauka Loea o ka

 

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoala ia kela a me hela @:

ma'i, mai ke na kane, wahine a @

na keiki lii@i. O na ma'i ha-ae

ua hiki ka la ke heola ia m@

ka maalahi. A e na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei,

eia ka ole ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau.  Ka poe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa

paha e ka waiu e hele nui mai i o'a me

            @ E KIPA mai e ka poe i holuuluu ia me na haawina pilihua a ka ma'i a na'u oukou e hooluolu aku.

                                                KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.                                                                                  372-33