Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 468, 1 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.08 MB)
This text was transcribed by:  Lehualani Concepcion
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO

John @ Bush

I @@ Hooponopono a me Puuku

 

HONOLULU, JUNE 1, 1892

 

NA HOAKOAKOA ANA I NA MEA OIAO O KEIA MANAWA

MOKUNA V.

KAHI LA

 

            O keia ka hopena o ka mea huna oke Akua, i hoikeia ae maloko o Hoike, 10:7.  O ka mea huna a ke Akua, oia no ka euanelio i na lahui a pau.  Epeso 3:3, hookukuia me Gal. 1:12; Epeso 1:9: 3:9; Rom.16:35,26: Colosa I; 25,27.  Me he la o ka pau ana o keia mea hana oia no ka hopena o ka hana a ka euanelio, e pau ana i ka manawa e oki ia ae ai o ko Karisto lawelawe ana i ka hana kahuna.  Nolaila, o ka hoomaemae ana i kahi laa, na imi ana a hooholo iho, a me ka pau ana o ka mea huna o ke Akua, he hookahi no keia mau hana a pau loa.

            O ka hoomaka ana o keia hana ua hoakaka ia mai ka pau ana o na la loihi he elua tausani ekolu haneri, a me ka hoomaka ana e hookani ka hiku o ka anela, ka hope loa o na kani papa ana o na pu ehiku.  ua hoolaha mai ka anela maloo o Hoike 10 i ka pau ana o ka manaw wanana. Pauku 6.  me he la o keia ka, heluna wanana, o ka manawa maoli, kona loihi, ua hoomau aku iloko o na la o ka ehiku o ka anela i olelo mua ia anei; a o ko ka manawa hoae e hoomau ana iloko o kahoolaha o kekahi olelo o e aloha, Pauku 11.  Ua pau ka manawa o ka wanana i ka pau ana o ka elua taueani ekolu haneli la, oia oi ka manawa wanana loihi loa a ua hiki loa mai i kahi kiko hope loa.  Nolai, la a lawe mai o Hoik. 10:6 ia kakou a ka hopena o ka elua tausami elkou haneli la.

            Alaila, wahi aku a ka anela ia Daniela, e hoomaemaeia ai kahi laa Alaila hoi, olelo aku la ka anela ia Ioane, e pau ai na mea huna, a ke Akua; a o keia mau mea ua like no laua.  O keia mea wahi ana e ike ia no na la a ka hiku o na anela e hoomaka ai e hookani; a e pau ana na makahiki mua o ka hookani ana a keia anela.

            A eia hou, ua olelo mai o Ioane, i ka manawa i hoomaka ai o ka anela ehiku e hookani, ua hoohamemeia ae ka luakini o ke Akua iloko e ka Lani, a malaila i ike ia ai iloko o ka luakini, ka puhu o kona kauoha, Hoik. 11:19.  Ua hookipa aku keia ia kakou iloko o ka lua o ke keena o kahi laa, iloko o ka Lani; aka o ka hana iloko oia wahi oia no ka hoomaomao ana o kahi laa; ka noonoo i ka hana hoekolokolo, ka pau ana o na ea huna o ke Akua, na mea hoi i mapopo iho la  ua hoomaka mai i ka manawa a ka aneloa ehiku i hoomaka ai e hookani.

            O na hala a auame ia ana mai kahi laa aku o ka honua, ke kii o kahi laa o ka Lani, a ua waiho ia maluna o ke poo e ke kao-aua@o-hewa, a oia ua lawe ia aku ma kahi e aku e make ai.  O keia iho la ke aka o kekahi o na hana e pili ana ma kahi laa iloko o ka Lani, na hana hoi nana e kapae lou ia ai, ko kakou mau hewa no ka wa pau ole, owai aku anei ka mea i oi aku o ke kupono e auamo hope loa i na hewa, mamua o kek kiapolo, ka makua a me ka hoopaipai o ka hewa?  O Kakana no ka io, a o ke kao-lawe-hala ke aka.  O Azazela, kai oleloia ma ka wehewehe ana ma ke kai o ka Pauku 8 o ka Mok. 16 o Oih. Kau malua o na kumu ike maikai

           

            He oiaio ua lawe o Karisto i ko kakou hewa maluna ona, aka maluna nae ia o ke kea mamua o kona hoomaka ana i kana hana kahuna.  Aole oia i auamo i na hewa mahope mai oia manawa, koe wale no ma kona ano he kahuna, e like me ka kona aka kahuna ma e aka o kahi laa, A i ka hope loa ana e hana aku ai ina hewa oia no kona waiho anamaluna o ke poo o ke kumu o ka hewa, o Satana, ke diabolo, ka mea i hoouna ia aku me ia mau hewa i kahi e, i ka aina noho kanaka ole ia.  E ike ia no ka moolelo i ka hoopaa ia ana o Satana ma Hoik. 20:1-3.  Aia i ka pau ana o na makahiki hookahi tansani, oiai oia ua hookuu ia ae mai kona wahi paa mamuli o ka hookuu hou ia ana mai o ka poe hana hewa, ka poe hiki i kona mana ke hoopunipuni hou ia eai, a hiki wale i kona lawe ana mai ia lakou e kue aku i kahi hoolulu o na haipule, Hoik. 20: 8,9, alaila oia, a me lakou pu, e luku ia a nalo e ke ahi mai ke Akua mai loko mai o ka Lani.  Ia manawa e hiki mai ai ka la o ka hooko olelo hooholo, a me ka hoino ia o ka poe kanaka akua ole. 2 pet. 3:7.

 

NA KOLOA LUU WAI O EWA.

            Mai hoohala o na healoha o ka ma Kukalahale nei i ka iho ana i Manana, Ewa i keia Poao iho i ike kumaka i ka mea nana e ahai i ka hanohano o ia la, me ke komo pu ak hoi ma ka haawi ana i ka mahalo ma kahi ku i ka mahalo, oia hoi, ka hele o laua ia la, o ka mea paha i keha iaia iho ke “alii oka wai.” a i ole, o ka manu Pelehu paha.  He manaolana ko makou, aole e aa kekahi kanaka Hawaii oiaio e hoohaule i ka mo@o o kona aina makuahine, oia hoi: “O Hawaii no ka oi.”  Nolaila e oia makou e kuhihewa, a hewa pu hoi ke puana ae nei makou, na Pelehu ke kae’aeá ma ke aholoa ou e ka ua Kukalaale e papahi ka lei ilima o na mahalo he nui @ la ia ma@@ana.

 

KO MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA.

 

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a na paku’i hou ia mai he mau luna hou; nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookeia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku ei makou i ka papa inoa o ko makou mau lua e like me keia malalo iho-

           

            D. Kahaleluhi                          S. Kua

            J.W. Keanu                             Wile Buki

            J. Samoa                                  H. Kalei

                                    Ma Ke Kauoha

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

 

            O keia malalo iho nei ke kulana o ke kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka ui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana  mai o keia Kau Kinipopo a niki i keia la:

 

            Hui                  Lanakila          Haule               Paani

           

            Honolulu         2                      2                      4

            Kamehameha  3                      1                      4

            Hawaii             2                      2                      4

            Crecent            1                      3                      4

 

HE HOIKE I KE AKEA

 

            Ina makamaka a me na hoaloha o’u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

            Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia’u he anu, mahope pii mai la ka maneo a mane@na mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a pui ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loa akamai i ka lapauu oia hoi keia kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia’u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko’u mai, aka i heikeike au i kumu e ike pono ai oukou a ipau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni, malaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pep@@@.

                                                Owau iho no

                                                            Mrs. Lomele

                                                Pauoa, Honolulu, May 9, 1892

                                                                        1m-d*

 

            HE HOOLAHA I KE AKEA

 

            E ike ananei na ano lahui a pau, e oho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki @i le@@ i na ma’i o keia a me @@@ ano, e nana mai iko’u Keena hana, a @@’u e @@p@@ aku i na ehaeha o ka ma’i maluna o oukou @ na makamaka, he hiki ia’u @@ kapana i na ano ma’i a pau, ma’i iloko o ka @pa, hu’i ke kino, aku @@@ o ka iwi, eha o ke  poo, ma’iwahine a pela aku.  Mai hoololohe aku o na hou, hele mai hookahi, hele mai elua, hale mai n@ apau loa; he oluolu ka auhau, he hui me la ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau o pulama mai i na koo ana mai mai ua Mokapuai mai, me ka @l@@ a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he heaoh@ maikai no oukou o na Hawaii.

                                                            Owou iho ne,

                                                            Dr. Leong Keng Tong

                                                Helu 30, Haina o n@ alanui Kawika @@o Hetele, Honolulu, Oahu

                                                A ug. 31, lv 373-dtf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOLAHA HOU E ALA, E ALA

B. F. Ehlers & Co.,-Paina@@

HELU 99 Alanui Panu

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoina, e helu @@@

maai no oukou e ike ia PAINANA, no ka mea, he kaaka oia @@@

a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAINA

 

            Papale Wahine................................................................................@@@@

            Kinamu Nani 8 Ia...........................................................................1.00

            Kalakoa nani 18 Ia..........................................................................1,00

            E kuai aku ana MAKOU i ko m akou mau waiwai a pau no ke kamukaui i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o no Palule $1.50, e $1.00 walu no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

 

Kupaianaha maoi keia emi naau@o ana e hele koke mai, o nele @@@@ oukou.

                                                                                                            B.F. EHLERS & CO.

 

Huro!   No ka La Heihei. Huro

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

NA PAPALE O NA KAMALII HOONANIIA

NA AAHU NANI O NA LEDE HOONANIIA

He Kuai Hoomi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke makamaka ama me kahi o

 

N.S. SACHS,

104 Alamuui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou ma PAPALE no ka la

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou.

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me

                        NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

           

o ke ano maemae a oi loa e ka m@@@@, a ua loaa pu mai nei ao hoi la makou.

 

NA PAPALE LUINA, o ke ano hou lea mai nei, nolaila e kipa mai ma ke MAKOU Halekuai nei i ike make, a e huipu aku au me hoi makou i ke

           

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

Ina oe e makemake i lele maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

 

            Na @ ole Hana Kanikau i hiki ke holei ia, e ke ano Aka@a, Halemalena.  Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke lolai la, he 25 keneta wale no o ka i-a.

            Na Keokeo Lihilihi Paa pu  maikai loa, a me na ano waihooluu amea a ka manao e haaki ae ai, o kuai ia kau ana no ke kumukuai haahaa loa.

            Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holo@@ m@ka mae ole, he nui loa ia makou.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipa, he ole ka lohe pepeiao.

            E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

-----: N. S. SACHS:-----

973 – dtf                                                            104 Alanui Papu, Honolulu