Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 472, 7 June 1892 — Page 1

Page PDF (1022.71 KB)
This text was transcribed by:  Diane Poche
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

Buke II.     HONOLULU  IUNE 7, 1892.     HELU 472

HE MOOLELO

---:NO KE KEIKIALII:---

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

(Ka Ka@ia no Ka Leo.)

MOKUNA IX.

Na ka Huhu i Hapai---Hanau mai

ke Karaima.

No kekahi manawa loihi mahope iho, hoea aku la oia mahope pono o ke kua o ka hale o Diana ma e noho ana, a elike me ke ano o ka mea aihue, komo aku ia oia iloko o ka nahelohele e punonohu ana, a malaila oia kahi i noho ai kokoke e piha ka hora hookahi mai kona hele ana mai.

Oiai oia e hoohalua ana me ka uluhua ole, aia hoi, ike aku la oia i ka oili ana mai o Elevira, a iho aku la no ke kulanakauhale kahi hoi a na kanaka e akoakoa ana.

Mahope iho o ka hala ana aku o Elevira, haalele aku la ua kahunapule nei i kahi ana o p@ ana, a hele pololei aku la no ka hale, a imua o Diana e noho mehameha ana oia i kamailio aku ai.

Ua mahiki ae la ka puapua o Diana i kona ike ana mai iaia e komo aku ana, me ke kani pu ana iho o kana u e lohe ia ai e kona mau pepeiao wale no.

He po maikai keia e Diana, a ua kupono loa hoi keia po no kaua e kamailio ai ma na mea pili i ke akua.

Nolaila—e hahai mahope o'u, oiai, he mea ano nui a hoopuikaika noonoo kekahi au e makemake nei e kamailio aku ia oe.

No ke aha hoi e hiki oie ai ia mea ke kamailio ia maloko nei, oiai aohe poe o kauhale nei, owau wale no.

No ka mea, ua hele aku nei o Elevira i kai o ka makeke, wahi a Diana.

Mahope paha auanei oia hoi mai loaa pono kaua.

Nolaila, e hele kaua i kahi mehameha, wahi a Kaberana; oiai aole ka'u mau mea i makemake ai e kamailio me oe kupono no ka lohe ana o kona mau pepeiao.

O kahi kupono au e manao nei, oia no oloko o ka puuwai o ka ululaau.

Nolaila, e hele kaua ano.

E hele kaua no ka heiau, a i ole no ka muliwai, a malaila kaua e kamailio ai.

Aole keia he huakai loihi a kaua, nolaila, aole o'u manao e hoole mai ana oe ia'u.

He oiaio, aole io no o Diana i hoole mai, nolaila, mahope iho o kona hoomakaukau ana iaia iho, huli ae la oia a ukali aku la mahope o Kaberana.

Oiai laua e hele kokoolua ana, huli mai la ua kahunapule nei a kamailio mai la i ka mea e niniu poahi ana iloko o kona noonoo ia manawa, me ka ninau pu ana mai i kekahi mau ninau ana i makemake ai e loaa aku ka pane mai a Diana aku.

A ua hoike pu mai no hoi ua Kaberana nei i kona hopohopo no ko Diana hoao e kue aku i ka makemake o na lani.

I ko Diana lohe ana, ua ninau koke aku la oia i ke kumu o kona hopohopo ana.

Ia manawa hoike aku la o Kaberana i kona lohe ana ma oia ma ka aoao e kue ana i ko Elevila mareia ana me Awareda, a i ka pau ana o kana kamailio ana, olelo aku la o Diana penei:

He oiaio ua manao au pela, aole nae me ka manao e hooko aku.  Nolaila, oia mea, me a'u wale iho no ia.

He mea pono ia oe ke kapae loa i na noonoo ana o kela ano mai a oe aku, wahi a ke kahunapule, me ka hoomau ana mai i kana kamailio ana, e hoao ana hoi ma @a ano a pau, e hoolilo i hookahi auwaha e moe pu ai ko laua manao.

Aka nae aole he pane i loaa aku mai a Diana aku.

No ka mea, oia mau no kona kupaa me ka naue ole ma ka paa ana i kana mea i ike ai ke pono mai mua mai.

Mahope iho o ka ike ana o ua kahunapule nei aole o Diana i maliu mai ma kana mau olelo maikai, ua hoao aku la oia e hoomaka'uka'u, ma ka olelo ana aku ia Diana i keia mau olelo penei:

He Moolelo Hoonanea

---No---

Ebena-Lo

Ke Keiki'lii o Arabia

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba.

A I OLE,

He Nanea Kamahao no na Hoa-

hanau he Kanalima.

Ua lohe wale au nona, aka nae aole au i ike iaia, nolaila makemake au e lawe oe ia'u e hoomakaikai i ua kanaka la.

Aole na'u oe e kii aku e lawe mai oiaio ua puka mua kuu olelo, aole au e haalele hou i ko'u rumi a me ka bela nolu e le'a ai kulou a ka lawai'a .

Aole o'u manao ua hoohiki oe no elua pule; nolaila ua hiki no ia oe ke haalele aku ke makemake e haalele aku ke makemake oe e hana pela?

He hana hewa loa kola, no ka mea ua hookapalili ia ae, e "akahele i ka hua a ka waha, o pa i ke kin@ @apalili," wahi hou a ua nohea nei.

Alaila, aole o@ e hele mai ana?

Ua hai mai oe.

Pehea ka pono o keia kukui au i waiho iho nei maanei; na'u no nae paha e hoihoi aku?

He wawae no nae kou?

A manao ka oe heaha?  Ua hanau wawae ole ia mai au?

Auhea oe, e hoomaha ka kana kamailio ana, no ka mea ke ko mai nei e ka hau anu, iniki ili o ke ano wehekaiao.

Me keia mau olelo a ua Rovina nei, hopu iho la oia i kona wahi kihei pili pale kehau o Milolii, a mahope o ka opiopi pane ana iaia iho haule aku la oia hoo@ole.

He nui na ninau i kamailio ia aku o Ebena ma ia hope koke iho, aole nae he pane i loaa mai, no ka mae ua hiki iho la ka mai o ua Rovina he manawaino,mumule ka waha pane ole mai.

Nolaila me ke kai e pii ana i ke ao pau ole, haalele aku la ua Ebena nei i kona moe a hele aku la no ka rumi o eha ka manao, me ka i@ukukui e paa ana ma kekahi lima.

Ua ukali koke aku la kou mea kakau mahope o ua keiki nei o Harona, aka nae ma kahi o ke komo ana iloko o ka rumi a ke ala i noho ai, ua haule iho la oia i ka hope waa, no ka mea paa mai la ka puka i ka hauhoa ia.

Nolaila, e hoomanao e ka mea heluhelu, ua pau aku la ka ike ana a kou mea kakau i ka mea nona keia moolelo, no ka mea ua hao mai la ka mana o ka wiliki pa ua pali, pale oe pale au pale kaua, koe wale no ka i ana ae, he huakai hoihoi kukui ka ua Ebena nei, a o ka manao ana ua "pa i ke ki o ka aina aole lele pi a koe aku" nae oe aku ia e kuu me heluhelu.

Hala ae la ia po me kana mau hana apiki  a kiei mai la hoi ka malamalama o kekahi la ae, aia ua mau ipo nei elua e holoholo ana iloko o ka lamapua, me ko laua mau lima e apo ana kekahi i kekahi, a ua hoike mai hoi ke laua mau hiona pakahi, na kuikahi ke ala me ke onaona mamua o ke kai@liia ana aku o ke koloka o ka pouli.

O ke ano o ka laua holoholo ana, he nani ka laua kamailio ana, he nani ka laua kamailio ana, he ono wale no, i loaa ole kona lua mamua aku, a e ke kumu nae i loaa mai ai keia loli hou ana, o oe e kuu mea heluhelu a owau, nalo ia mea, he mea huna ia na kana.

E ka ipo ka mea nana i wawahi ka maluhia o Dareba, nau i hanai mai kuu uhane i ka ai o ke ola; nolaila o kau @oi e pili ana no ka hoihoi ana ia'ui ko'u alua mamua o ka hemo ana o ka pili a kaua i ka po nei, aole au e ae aku ana ia mea, ina ia he mea nou e kaawale aku ai mai o'u aku, wahi a Rouino.

Mamua ae o ko kaua kamailio ana no ia, e ae mai e loaa ia'u ka hanohano no ka manawa mua e lohe i kou inoa, no ka mea oia kaua ke hele makapo nei?

E kapa mai ia'u o Keona@, Kealohawela Roke Iliahi a pela aku e like me @au i ike ai he pono.  O kau inoa e bapetizo mai ai ia'u o ko'u inoa ia.

 

KA HOOLAHA A HOA@ @ GU@

Na Papale Ie @Kanaka Opio.

Na Papale Ie Ka@ Eleele o na Kamalii

Na Ka@ o na K@ opio

  "     "       "     Ka@

Ko na Kane mau L@ @@ Paa Loie o na opio mai he @ a pii aku.

No hookahi wale ao la a @ kuni hoopau aku ai i kela mai waiwai maluna ae ma he k@, oia k@ Poaono, June 4, 1892.

EGAN & GUNN

J. T. WALAWKAHAUKI

HELU 10.

ALANUI PAPU.

Kuai Hoemi Nui ma na

Mahehe a pau!

E kuai Holopono ia aku ana elike

nme ke Amerika a me he @

pa kuai ana, keia mau wai-

wai malalo iho nei:

Na Kalaahou, na Ki@

na Uwaewahina, na @

na pal@ keokeo o na K@

Na kahiko Lei-ai o na Kona

Na lake lole i Hoo@ mai nei,

Na Maka@ a Loke Lele keokeo,

Na Lihilihi Eleele farani a me ke @

@kina.

Na Lihilihi o kola a me keia ano,

Na Mikilima,

Na e@

na Lopi Silikia humuhumu lau,

O a@ Kumakuai ma na hale @ Lole o

Na Muumuu Wahine,

Na kakini a me na @

Oia no

Ma Keia Kuai nui o na Keena!

E ulele ia ano ma kahi o

J. T. Walakahauki

ALANUI PAPU.