Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 523, 17 August 1892 — Page 4

Page PDF (1.02 MB)
This text was transcribed by:  Patty Mancini
This work is dedicated to:  For Uncle Bill Correa

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

 

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU. AUGUST 17, 1892.

 

HE LEO KAHEA.

 

            I ka poe hoopono, aloha aina, a aloha lahui oiaio, a i ka lahui no a pau, ke poaloai aku nei ka poe i hoonohoia, he mau Komite Wae no ka Ahaolelo, e huli i ka poe e hoopai malu nai i ka opiuma a me ka poe e kuai malu ana. He nui na olelo e hele nei a puni ka aina, ma na alanui, ma na hale, i kahi kiekie a me kahi haahaa, e kamailio ana he ka pahola ana o keia ino hoomailo a pepehi kino kanaka, hoohaumia noho'na maemae, a pela aku, a e hooiliia nei i kio a kawowo iloko o ka aina nei mamuli o ka moe o na kiai o ka pono, na hoopalaleha a na luna aupuni a me na komo kino ana a hui pu, a ai pu i ka loaa haukae mamuli o ka hele kohana a hana kanawai ole ia o keia mea make iloko nei o ka aina. He mea maopopo ke mau keia mau kumu hoohaumia iloko o ka aina nei. he mae akaka aole e nele ke kuhinu ia aku o na mea a pau, a koe aku ka poe i wae ia, i ka pilau palahinu o keia mea make. Ua akaka no hoi ke komonei malalo o ka ihu o ka Oihana Dute Awa i malamaia e ke kane a na 'lii, a mawaena o na kuemaka mai o ka oihana makai, i hookele ia e "kuu wahi taata iti maitai."

            Nolaila, oiai makou na lala o ke komite i waiho ia mai ai keia hana, e ake aku ana e loaa ka mole o ka hewa na lala, a me na kakoo, ke poloai aku nei i ka lahui e o-kana-ka mai, e aa, e koa e paio, a e apo aku i ka hewa e hele kohana makakeleawe nei, me ka hoopunahele ia e na luna hooko o ke kanawai, mai ke poo a ka hiu, a e hoike mai i ko oukou Komite i na haawina, kuhikuhi ana a me na meheu a alakai e hiki ai ke hoohulihia ia keia mau hana luku a hoomaewaewa i ka pono a me ke ola o ka lahui holookoa a me ka pomaikai o na mea a pau e noho nei iloko o Hawaii nei.

            Ke poloai aku nei makou e hele mai ka mea i ike i kekahi mea, hunehune paha, a meheu e loaa ai ke alanui e kumu ai ka ahewa a e lele ai ke poo o ka moopoowalu opiuma e lilo nei he akua no ka piheetero kanaka o ka aina, e hele mai io makou nei.

            Ma o ke Komite.

                                                            JON. E. BUSH.

            Luna Hoomalu Komite.

 

            Ma ka Poakahi nei. ua ku ia ae ka laki ia Ioela ma ka paani che-fa i ka huina o $130.

 

Haulehia o Bisimaka.

 

            Ua hoike ae ka nupepa Genevoisa i kekahi manao i kakauia e kekahi o na hoaloha o Bisimaka. nona ka inoa i huna keie ia. Wahi a ua hoaloha nei i noolaha ai, iaia i komo aku ai iloko o ka rumi kakau o Bisimaka ma kela la o ke kue i u'u ae ai mawaena o ke Keikialii me ka Emepera, ike aku ia oia i u Keikialii nei e holoholo ana me kanaka haalulu ana o kona noi kino me ka namunamu ana o kona waha i kekahi mau huaolelo i maopopo ole kona ano. Ua hoopuiwaia ua keikialii nei i ka ike ana mai iaia, nolaila me ka emoole, huli mai la oia a olelo mai la: Ua peku naaupo mai ka Emepera ia'u me ka noonoo ole, owau ke kauwa punahele loa i kona kupunakane a me kona makuakane. Mahope iho o ka mao ana ae o kona ana pioo,m hoike mai la o Bisimaka iaia i na mea a pau, a me ko laua paio olelo ikaika ana me ka Emepera, a me ko ka Emepera ninau ana mai, iaia i hehi iho ai me ka ikaika iluna o ka papahele, oiai kona mau helehelena ua hele a ula puni me ka huhu  E hoao mai ana anei oe e kue ia'u? A eia ka Bisimaka pane ma kona aoao, ina pela, ua oi aku ko'u pono e haalele i ko'u kulana.

            Ua ae au e lawe mai i kou hookohu me ka manao maikai, wahi a ka Emepera. no ka mea ua oi aku no kou pono e hoomaha, nolaila e hoouna koke mai oe io'u i kou hoopau ma ke kakau-ana.

 

He Make Hikiwawe.

 

            Ma ke kakahiaka o ka Poakahi o ka pule i hala, ua loaa aku la o A. C. Kingcomb maloko o kona rumi moe ma Honokaa, Hawaii ua make, me he mea la no kekahi mau hora hoihi mamua aku ka haalele ana mai o ka uhane i kona kino. He mea oia i kamaaina nui ia mawaena o kekahi poe, e hoohula ana hoi i na la o kona ola ana ma na mahiko o Hawaii me Ma ua, aka no kekahi manawa i hala ae nei, aohe ana hana. Ma kekahi o na o na la o ka pule i hala ua hoomaka oia i ka inu, aole nae he nui. ma ka la Sabati, ua inu hou no oia a hiki i ka po ana, a i kona loaa ana aku e moe ana iloko o ka paila papa, hoihoi ia aku la oia iloko o kona rumi a hiki i kona make ana i kekahi manawa oia po. Ma ke ahiahi Poakahi, ua noho ka aha kolonero e noonoo i ke kumu o kona make ana, a mahope o ka nieniele ana i na hoike, ua hoopuka mai ka aha kolonero i kana olelo hooholo, na ka waiona i kinai i kona ole.

 

            No ka pakui hou ana aku no ka mea e pili ana i ka poe pepehi kanaka o Lanai, ua hoopaiia o Kala he 30 makahiki; Kaliikuewa a me Keala, ma ka 20 pakahi ko laua. A o kekahi poe iho, he elima ko lakou nui, ua hookuu oa ia lakou e ke kiure, ma ke ano aole lakou i ku i ka hewa.

            Eia iho ka poe i hoopai pu ia me Pulolo w, a me Kakaio k. o kela hihia pepehi kanaka o Lanai, oia o Kala, he 30 makahiki hoopaahao; Keliikuewa a me Kealal ne 30 makahiki hoopaahao.

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

 

 

            Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892:

 

OAHU.

 

Honlulu.......................................T. A. Lloyd

Ewa me Waianae........................S. Hookano

Waialua..........................................................

Koolaupoko No. 1......................Asa Kaulia
Koolaupoko No. 2......................E. P. Aikue

Koolauloa....................................L. J. Ailett

 

MAUI.

 

Lahaina.......................................David Taylor

Wailuku................................Wm. T. Robinson

Makawao....................................David Morton

Hana............................................J. P. Sylva

Molokai me Lanai............................................

 

HAWAII.

 

Hilo me Hilo Akau...........N. C. Willfond

Hamakua...........................Chas. Williams

Kohala Hema............Wilmot Vredenburd

Kohala Akau........................Eben P. Low

Kona Akau........................J. Kaelemakule

Kona Hema.....................Thos. H. Wright

Kau.....................................O. T. Shipman

Puna........................................J. E. Elderts

 

KAUAI.

 

Waimea me Niihau...................Th. Brandt

Kolea........................................A. K. Mika

Lihue.....................................J. B. Hanaike

Kawaihau......................................S. Kaiu

Hanalei...............................W. E. Deverill

 

 

Kauka Yong Kam

 

Pung.

 

(APANA.

 

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka

 

Aina Pua!

 

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano

ma'i, mai ko na kane, wahine a @

na keiki liihi. O na ma'i ha-no

ua hiki loa ia ke hoola la me

ka mealahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei,

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau. Ka poe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koke

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa

paha o ka walu, e hele nui mai i o'a me

@  E KIPA mai o ka poe i hooluu

luuia me na haawina pilihua a ka ma'i

a na'u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

 

Honolulu Sept. 2, 1891.                                              d3  372--

 

HOOLAHA HOU!

 

E ALA,                      E ALA.

 

B. F. Ehlers & Co.--PAINAIA

HELU 99 Alanui Papu.

E hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino., e hele mau

mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho

a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale o na Kamalii mai ka 25c a pii aku.

            Kuka   "           "           "           $3   "    "

            Kalakoa ano hou, he  8 i-a no 1 dala.

            Na kihei pili laua,        "   " "  "  "

            Papale Wahine..............................................................................................................

Kinamu Nani 8 Ia.................................................................................................$1.00

Kalakoa Nani 18 Ia................................................................................................" 1.00

            E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko                           lakou mau Kumukuai mua.

 

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no. Ke ike mai la                             oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

 

B. F. EHLERS & CO

 

Ma ke Kuai Makepono o

Makou no ka Oi!

 

He wa Pilikie keia: Nolaila o ka emi

ka mea Maikai no

na Mea a Pau.

 

 

            Mamuli o ko makou hoomaopopo ana i ka hune a me ka ilikoke o keia mau la, nolaila ua oki iho makou i ke kumukuai o ko makou mau waiwa, a e kuai aku ana makou ma ke kumukuai makepono me ka nana ole iho no makou. oia ka makou e kau leo aku nei, i noho a ulu ae ka manao no na lako hoonani me kahiko kino, e hele mai ma ka hale kuai waiwai o

 

                                                N. S. SACHS,

 

104 Alanui                  Papu,                           Honolulu.

 

            I hoike no ka oiaio o keia. e alawa iki iho i kekahi o ka makou mau kumukuai malalo nei.

            Na Paleili o na Kane, he............................................................25c.

            Lakeke Kalakoa o na Opio........................................................25c.

            Lopi Silika hana Leia-i, 1 pokaa................................................30c.

            Kalika o na Lede, o 1 dala ka waiwai io he...............................50c.

            Lole Kalika o na Kamahi, o 60 keneta ka waiwai io he............40c.

            Na Kaliki eleele paa loa o na Lede, 1 paa he.............................25c.

a e kuai hoopakika pu aku ana no hoi makou

i ka makou mau lole lau me lihilihi,

ke makemake oe.

            Na Lole Keokeo Maoli aole i hoohuihuiia, na Lole Pua me Kahakaha, eia ia makou ka nui oia ano iloko o keia aupuni, a o ke ano keokeo maikai loa oia ano. e kuai aku ana makou 6 i-a no $1.00.

            Na Lole Eleele paa loa, na lole Satina maikai loa o Farani, he 25c. no ka i-a, mai manao nae oe o ke ano Satina keia e kuai ia mai nei ma kekahi mau halekuai e ae, aka o ke ano keia o ka papa akahi nona ka waiwai io he 35 keneta no 1 i-a.

            Na Kinamu, Masalina Pua, na Lole Makalona hiki ke holoiia, e kuai aku ana makou ia mau mea a pau me ka makepono.

            Na Lole Uhi Hoonani o na Pukaaniani, he 5 i-a ne $1.00.

            Na Papale i hoopauniia o na Lede a me na Kamalii, eia me makou ia mau wehi, a o makou ke alakai ma ia mau mea. aole e hiki i kekahi halekuai ke hoopapa mai ia makou ma ka mikioi a me ka oluolu e ke kumukuai.

            Ua lako makou me na ano paikini papale a pau a ka manao e nilani eai, a ua makaukau pu no hoi i na manawa a pau e hoonani i na papa i ku e like me ko oukou makeamake me ka oluolu o ka auhau.

            @@ E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aina, he ola ka lohe pepeiao.

            E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

: N. S. SACHS:

@                                                                    104 Alanui Papu, Honolulu.