Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 529, 25 August 1892 — Page 4

Page PDF (1.01 MB)
This text was transcribed by:  Lyn Kuda
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

---

KA LEO.

---

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

---

HONOLULU. AUGUST 25, 1892

---

Poha ka lae o ke Kolohe

---

Hanu ka Makai Kiu Helu .16 i ka Hohono o ka Uahi o ka Opiuma.

---

O Sheldon ka Pueo Po'i Moa.

---

HOOHENOIA NO KA LEO O KA LAHUI.

---

            I ko makou hiki ana i ke alanui e iho la i kai o Kawa. ua ma hae ae la ka makou pili me kekahi mau hoa, a aie me lakou he hookahi pahu opiuma, a ke hiu la lakou ma ke alanui o Koholaloa, a eia hoi au me kekahi kanaka ke hapai nei i kekahi pahu, no ka hale lio o ka Pake ma Leleo.

            I ko maua hoike ana aku i ka opiuma i ka Pake, ua piha loa ia oia a me kona mau hoa i ka hauoli no ka loaa ana ia lakou he opiuma, he helu ekahi.

            O ko'u kokoolua aia ia maloko o ka puka komo kahi i noho ai iluna o kekahi noho koki Pake, a e pu-a ana ka uahi o ke kika ma kona mau pukaihu me he mokuahi la.

            A aia iloko o kona puuwai ka lana hakukoi o ka manao, e loaa ana he puu dala nui e hoihoi ia ai ka luhi o ke ala ana ia po, a e makepono ai hoi ka mau-na ana i ke kino i ke anu.

            Aka, he manao kuhihewa ia o ua hoa la o'u. no ka mea, e ike aku ana oia i kona hoopakalakiia ma keia mua aku, a me kona akelekele pu ana mai komo pu iloko o ke anapuni a Limaloa.

            I kela wa i kono mai ai ko'u kokoolua ia'u e komo aku maloko e kuka pu ai no ke kumukuai o ka opiuma, a i mea hoi e

Maemae ai ke kai ka pua o ka hala, ua ae aku la au me ka hoohakalia ole iho, o noonoo ia mai auanei. Haunaele Ewa i ka Moae.

            Komo ae la au maloko o ke pani puka, a noho iho la au iluna o kekahi wahi noho laau e ku ana ma ka puka, a aia ka lena ike a ko'u mau onohi maka. ke ai hoonuu la i ka ihu o ka Pake e honihoni la i ke tini a me loko o ka pahu.

            I keia wa i maopopo ai ia'u, o ko'u kokoolua ka e kuka nei ma ko maua aoao. he kanaka lauoho loloa oia, a ke kawele-ka nei kona lauoho loloa huelo lio iluna o ka uoho ana e kalele ana, a pane mai la oia me na nanaina hauoli:

            Pehea oe manao kela kumukuai kela opiuma?

            Aole wau maopopo loa kela mea, oe paha ka mea ike ka mea kupono ia kaua.

            I keia wa ua piha pu ae la oloko o ka rumi, i ua poe naonao nei o ka Aina Pua, a ke holoke nei lakou iloko a iwaho, no ke akenui e maopopo ia lakou ke kumukuai, a o ka hoolele koke no ia o ko kapuahi.

            I ka wa kinohi, ua haawiia mai la ia maua ke kumukuai haahaa loa i kulike ole me ka hoihoi o kuu hoa luhi.

            Ke lohe aku la au i ka hamumu o ka lakou mau kamailio. e tunama ana kuu hoa no ka hoemi loa ia o ke kumukuai, a i mea e hoopau ia ai ka lakou hoopaapaa ana no keia mea, ua ui hou ia mai la au i ko'u manao.

            A i keia wa i hai aku ai au i ko'u manaoio maoli, i ka pane ana aku he $15 o ke tini hookahi, a ina aole pau no, lawe ma kahi e.

            No ke kuio o ka'u mau huaolelo a me ka eu pu ana ae o ko'u kikala mai ka noho ae, e anehe aku e puka iwaho, i wahi e manaoio loa ai keia poe. na paulehia loa ia au e kuai.

            I keia wa i kaomi ia iho kuu lima e kuu hoa. me ka pane ana mai ia'u e ko ana ko kaua iini, e loaa ana ia kaua he puu dala nui, elike me kau i makemake ai.

            Nolaila, mai kanalua kou manao. e lilo ole ana elike me ka kaua i makemake ai.

            No ka mea, i ko lakou wa e hoole ai i ka kaua kumukuai, o ka lakou wa no ia e nele ai, a lawe hou aku maua he wahi okoa.

            Mahope iho o na kuka akahele ana, ua holo ae la ke kumukuai elike me ka'u i hoike aku ai, a o ka mea wale no i koe, oia ka uku ana i ke dala o ka opiuma i kela manawa. a i ole i kahi wa e aepaha.

            Kela dala aole i keia manawa. mahope io olua pii hou mai, hora 3 a oi, o makou uku no wikiwiki pau loa.

            I keia wa a makou e kuka nei, ua ike koke aku ia au i kuu hoa kakela o ka huelo boti. e nana ana oia mao a maanei no ka hanu ana i ko'u meheu.

            I keia wa i ku ae ai au iluna no ka hele ana aku e huipu me ia, a e waiho aku i ka hoike no ke Keena Oihana Makai Kiu. kahi hoi a ka lehulehu e ake mai nei o ka hopu pio ia o keia poe.

            Aka, na ka-ua iki ia mai la au e kali, o kamau wahi ti pumehana, a mahope alaila hele. a he mea oiaio, he kono maikai keia. e pono ai ke hooko ia.

            Aole i pau

---

Na luna ohi Auhau o ka 1892.

---

            Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892:

OAHU.

Honolulu ... T.A. LLoyd

Ewa me Waianae ... S. Hookano

Waialua ...

Koolaupoko No. 1. ... Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2. ... E.P. Aikue

Koolauloa ... L.J. Aylett

MAUI.

Lahaina ... David Taylor

Wailuku ... Wm. T. Robinson

Makawao ... David Morton

Hana ... J.P. Sylva

Molokai me Lanai ...

HAWAII.

Hilo me Hilo Akau ... N.C. Willfond

Hamakua ... Chas. Williams

Kohala Hema ... Wilmot Vredenburd

Kohala Akau ... Eben P. Low

Kona Akau ... J. KAelemakule

Kona Hema ... Thos. H. Wright

Kau ... O.T. Shipman

Puna ... J.E. Elderts

KAUAI.

Waimea me Niihau ... Th. Brandt

Koloa ... A.K. Mika

Lihue ... J.B. Hanaike

KAwaihau ... S. Kaiu

Hanalei ... W.E. Deverill

---

Kauka Yong Kam Pung.

APANA.

---

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

---

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a em

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

ua hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei,

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau. Ka poe pilikia hanan

keiki a hele nui paha o ke koko

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa'

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u ne

            E KIPA mai e ka poe i hoolui lau ia me na haawina pilihua a ka ma'i a na'u oukou e hooluolu aku.

            KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891. [x]3 272--[xxx]

---

HOOLAHA HOU!

E ALA, EALA.

B. F. Ehlers & C.--PAINAPA.

HELU 99 Alanul Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino., e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea. he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale o na kamalii mai ka 25c a pii aku.

            Kuka "  "  "  "  "  $3  "  "  "

            Kalakoa ano hou, he 8 i-a no 1 dala.

            Na kihei pili laula, "  "  "  "  "  "

            Papale Wahine ...

Kinamu Nani 8 Ia ... $1.00

Kalakoa Nani 18 Ia ... $1.00

E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

Na palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

            B.F. EHLERS & CO

---

Ma ke Kuai Makepono o Makou no ka Oi!

---

He wa pilikia keia; Nolaila o ka emi ka mea Maikai no na Mea a pau.

---

            Mamuli o ko makou hoomaopopo ana i ka hune a me ka ilikoke o keia mau la, nolaila ua oki iho makou i ke kumukuai o ko makou mau waiwai, a e kuai aku ana makou ma ke kumukuai makepono me ka nana ole iho no makou, oia ka makou e kau leo aku nei, i noho a ulu ae ka manao no na lako hoonani me kahiko kino. e hele mai ma ka hale kuai waiwai o.

            N.S. SACHS,

---

104 Alanui Papu, Honolulu.

            I hoike no ka oiaio o keia. e alawa iki iho i kekahi o ka makou mau kumukuai malalo nei.

            Na Paleili o na Kane, he ... 25c.

            Lakeke Kalakoa o na Opio ... 25c.

            Lopi Silika hana Leia-i, 1 pokaa ... 30c.

            Kalika o na Lede. o 1 dala ka waiwai io he ... 50c.

            Lole Kalika o na Kamalii, o 60 keneta ka waiwai io he ... 40c.

            Na Kaliki eleele paa loa o na Lede ia [xxx] he ... 25c.

a e kuai hoopakika pu aku ana ao hoi makou i ka makou mau lole lau [xxx] lihilihi, ke makemake oe.

            Na Lole Keokeo Maoli aole i ho[xxx]uiia, na Lole Pua me Kahakaha, eia ia makou ka nui oia ano iloko o keia aupuni, a o ke ano keokeo maikai loa oia ano, e kuai aku ana makou 6 i-a no $1.00.

            Na Lole Eleele paa loa, na lole Satina maikai loa o Farani, he 25c. no ka i-a, mai manao nae oe o ke ano Satina keia e kuai ia mai nei ma kekahi mau halekuai e ae, aka o ke ano keia o ka papa ekahi. nona ka waiwai io he 35 keneta no 1 i-a

            Na Kinamu, Masalina Pua, na Lole Makale[x]a hiki ke holoiia, e kuai aku ana makou ia mau mea a pau me [xxx] makepono.

            Na Lole Uhi hoonani o na Pukaaniani, [xxx] 5 i-a no $1.00.

            Na Papale i hoonaniia o na Lede a me na Kamalii, eia me makou ia mau wehi, a o makou ke alakai ma ia mau mea. aole e hiki i kekahi halekuai ke hoopapa mai ia makou ma ka mikioi a me ka oluolu [xxx] ke kumukuai.

            Ua lako makou me na ano paikini papale a pau a ka manao e u[xxx]ni ae ai, a na makaukau pu no hoi i na manawa a pau e hoonani i na papai ku e like me ko oukou makemake me ka oluolu o ka auhau.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he ele ka lohe pepeiao.

            E Hooma[x]ao. aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

--:N.S. SACHS:--

            104 Alanul Papu, Honolulu.

[x]tf.