Ka Nupepa Kuokoa, Volume XXV, Number 24, 12 June 1886 — Page 4

Page PDF (1.77 MB)

This text was transcribed by:  Virginia (gini) Pinto
This work is dedicated to:  La'ikuakamahina Kaiku'ihala Wong

oKa Nupepa Kuokoa

KE KILOHANA POOKELA NO KA LAHUI HAWAII.

 

Ka Nupepa Kuokoa

____________

 

No Ka Makahiki, …………….. $2.00

Ko Eono Mahi@a, ……………..1.00.

--- KUIKI KA RULA ---

POAON@ ……………….IUNE 12, 1886.

____________

 

HAAWINA  KULA  SABATI.

____________

 

HAPAHA EKOLU.

 

Haawina I.

 

Iulai 4  Iesu me ka makapo. Io. 9: 1-17.

__________

 

A I kona hele ana, ike no oia i kekahi kanaka i makapo mai ka hanau ana mai.

        2  Ninau aku la kana poe haumana iaia, i aku la, E Rabi, owai ka i hewa, oia nei anei, a o kona mau makua anei, i hanau makapo mai ai ia ?

        3  I mai la o Iesu, Aole i hewa oia nei, aole hoi o kona mau makua: aka, o ka mea ia e ikeia'i na hana a ke Akua iaia.

        4  He pono no'u e hana i na hana a ka mea nana au i hoouna mai, oiai ka la; e hiki mai auanei ka po, aohe kanaka e hiki ke hana ilaila.

        5  Ia'u e noho ai i ke ao nei, owau no ka malamalama o keia ao.

        6  A pau ae la kana olelo ana ia mau mea, kuha iho la ia ma ka lepo, a hokahokai iho la i ke kuba me ka lepo, a hoopala ae la i ka lepo ma na maka o ua makapo la;

        7  A i mai la iaia, E hele oe, e holoi ma ka wai auau o Siloama, (ma ka hoohalike ana, O ka hoounaia :) nolaila hele aku la ia, a holoi iho la, a hoi mai la e ike ana.

        8  No ia mea, ninau ae la na hoalauna, a me ka poe i ike iaia mamua, he makapo, Aole anei oia nei ka mea i noho e nonoi ana ?

        9  I mai la kekahi poe, Oia no : a kekahi poe, Ua like oia me ia. aka, i mai la oia, Owau o ia.

        10  Nolaila, ninau aku la lakou iaia, Pehea la i hookaakaaia'i kou mau maka ?

        11 Olelo mai la ia, i mai la, He kanaka i kapaia o Iesu, nana i hokahokai ka lepo, a hopala i kuu maka, a i mai la ia'u, E hele i ka wai auau o Siloama, a Holoi Hele aku au, a holoi, a loaa ia'u ka ike.

        12  No ia hoi, ninau aku la lakou iaia, Aihea oia ?  I mai la ia, Aole au i ike.

        13  Alakai aku la lakou i ka mea i makapo mamua i ka poe Parisaio.

        14  He Sabati ka manawa a Iesu i hokahokai ai i ka lepo, a hookaakaa mai ai i kona maka.

        15  Alaila ninau hou aku la ka peo Parisaio iaia i ka mea i ike ai oia.  I mai la ia @a lakou,  Hopala mai la ia i ka lepo ma kuu mau maka, holoi iho la au, a ua ike.

        16  No ia hoi, olelo ae la kekahi poe o na Parisaio, Aole no ke Akua keia kanaka, no ka mea. aole ia i malama i ka Sabati.  Olelo mai la kekahi poe, Pahea la e hiki ai i ke kanaka hewa ke hana i na hana mana me keia ?  A mokuahana iho la lakou.

        17  Ninau hou aku la lakou i ua makapo la, Heaha kau e olelo ai nona, I kona hookaakaa i kou mau maka ?  I mai la kela, He kaula ia.

 

        Pauku Gula.  Hookahi a'u mea i ike, mamua he makapo ko'u, ano la ua ike.  Io. 9:25.

        Manao nui.  O Iesu Kristo ka malamalama o ke ao nei.

NA HELUHELU LA.

        Poakahi  Io. 9: 1-17.

        Poalua  Io.  9: 18-41.

        Poakolu  2 Kor.  12: 7-11.  Heb.  12: 6-11.

        Poaha  Is.  35:  1-10.

        Poalima  Is.  42: 1-15.

        Poaono  Io.  1: 1-14.

        Sabati  Lu.  6: 1-11

        Mele.  Hoe a mau.  H.  A.  N. 272.

        Pule.

 

NA NINAU.

        Owai ka Iesu i ike i kekahi la ?  Io.  9:  1.  Heaha ka ninau a na haumana ?  Ua kau mai anei ka hewa no ka hana hewa i kahi wa ?  Mar.  2: 5.  Io. 5:  14.  Heaha kekahi poino e kau mai ana i ka poe hoowahawaha i ko Iesu kanawai ?  Oih.  K.  26: 11.  Nahelu 12:10.  Na Lii 5:27.  Heaha ka manao o na Iudaio ?  Io. 4:7.  8:6.  Oih.  28: 4.  No na hewa mai anei na poino a pau ?  Ua ae ia kekahi no ke aha ?   Hoik. 3:19.  Heb. 12:6.  He poino anei ka hope o na hana hewa a pau ?  Rom. 5: 12.  6: 23.  Eze  18: 20.

        Pehea ka Iesu pane i na haumana ?  p. 3.  Lilo anei keia pilikia i pomaikai no ua kanaka nei ?  Ma ka loaa ana i keia pilikia ua launa oia me Iesu a loaa ka ike kino a me ka ike uhane ?

        O ka wa hea, ka wa k@pono e hana p. 4.  Ua apono ia anei ke ku a kamailio wale, me ka lawelawe ole i ka hana ?  A makaukau ka ai no ka ohi ana.  ua pono anei e waiho wale ?  Aole anei e popopo, a poho @uanei kaluhi ?  Ina e kali a hala ka wa pono no ka lulu ana i na hua, loaa anei ka ai ?  Aole anei i a@ ia e hana i kela a me keia hana i @ona manawa ponoi ?

        Heaha o Iesu no ke ao nei p. 5.  Heaha ka i hai ia mai nona ma Is. 29: 18.  35: 5.  42: 7.  Lu.  4: 18, 21.  He nui anei ka po@li o ke ao nei ?  Aole anei ne nui ke kaumaha, ka naaupo, ka hewa ?  Nawai e hoomalamalama mai ?

        I ko Iksu kamailio ana, heaha kana hana ? p.6.  He mana anei ko ka le po e hookaakaa i na maka o ka mea makapo ?  Pono anei e hoowahawaha i ka mea i hana ia i loaa ka pomaikai ?  He mea mau anei ko Iesu kauoha i ka mea i hoola ia e hana i kekahi hana, i ike ia kona hoolohe, a me kona manaolo ?  Ina na hele kekahi ia Iesu e noi i ola, aole anei i maopopo mailaila kona manaoio ?

        Heaha ke kauoha i ka makapo ?  p. a.  Mahea ka punawai o S@oama ?  Ma ka hema iho o ka puu, kahi o ka luakini.  Ua hana ia me na pohaku, he 53 kap. ka loa, 18 kap. ka laula, a he 19 kap. ka hohonu.  Ua hele anei ka makapo e holoi ?  Pehea oia i ka hoi ana ae ?

        Ua kau mai anei ka pouli ma ke ao nei a puni ?  1 Io.  5: 19.  Ua hoea ka malamalama ia wai ?  Mat.  4: 16.  Ua hele mai o Iesu e aha ?  Oih. 26: 18.  3 Kor.  4: 6.  Col.  1: 13.  1 Pet. 2: 9.  Loaa anei keia malamalama ke ole manaoio ?  Ua loaa anei ka ike i keia makapo, ina ua hoolohe ole i ka Iesu a manaoio iaia ?

        Owai ka i ike i ka makapo, ua hoola ia ?  p. 8.  Ua hoohewahewa anei kekahi iaia ?  p. 9.  Ua ano e anei ?  Ina ano hou ka naau o kekahi, ua hoomaopopo anei na hoa ma ke ano o na hana a me ke ano o ka noho ana o ke kanaka ?

        Heaha ka ninau i ka makapo ?  p. 10.  Imua owai ka lawe ana iaia ?  I ka la hea ko Iesu hoola ana i ka makapo ?  p. 14.  Heaha ka manao o na Parisaio no Iesu ?  p- 16.  Ina ua hewa keia hoola ana i ka la Sabati, ua hana anei o Iesu ?  Pono anei ke kokua ana i na pilikia ma ia la ?

        Ua like anei ka manao o ka aha ?  Kuee lakou - holo anei ka hana ?

        I ka ninau hou ana i ke kanaka, me ka manao imi hala no Iesu, heaha kana pane ?  p. 17.  Alaila hele hou na Iudaio ia wai ?  p. 18.  Pau anei ke kanalua ?  p. 21.  Heaha ka olelo hou a ke kanaka ia lakou ?  p. 25; 30 - 33.

        Ua halawai anei oia me Iesu maho pe iho ?  p. 35.  Ua lilo anei oia i haumana na Iesu ?  p. 38.  Ua aha na Parisaio iaia mamua ?  p. 34.  No ke aha keia kipaku ana iaia ?  p. 22.  He mau alakai kupono anei lakou ?

        Aole anei o Iesu ka malamalama o ke kino, ka naau, ka uhane ?  Aole ani nana i hoike mai i ka oiaio ?  nona mai ka hauoli, ka manaolana, ka pono ?  Aole anei nana i haawi mai i ke ola ?  Ke ole ka malamalama he ola anei ?

        Heaha ka mea mua a ke Akua i hana ai ?  Kin.  1: 3.  He waiwai anei na mea e ae ke ole ka malamalama ?  Owai ka poe e makemake ole ana i ka malamalama ?  Io. 3: 19.  Makau anei ka mea e hana ana i ka pono, ke ike ia kana hana ?  No ke aha ka makau o kekahi poe i ka huli ana i ka Baibala ?  A ke ole no hoi ia hai e hele i ka Baibala, o hoahewa ia ka lakou hana ?  Heaha ka malamalama no ke alahele ?  Hal.  119: 105.

        Ina ua loaa ka malamalama, heaha ka hana kupono ?  Mat.  5: 16.  Luk. 8: 16.  He hana e ae anei i oi aku mamua o ka hoike ana ia hai no Iesu, ka malamalama o ke ao nei ?

        Mele.  Pomaikai ke haawi aku.  H.  A.  N.  228.

        Pule.

_______

 

Ho mau hana hoopuni@@ni

________

        Aia ma Kalaoa, Kekaha, e noho ana kekahi kahuna lapaau o Kamanu ka inoa mai Honolulu mai, a ma ka pule hope o ka malama o Aperila, ua hele aku o Naea w.,  Kaumuloa k.,  Pae w., a me Paio k., imua o ua kahuna nei e hoopii ai no ka make wale o na keiki.

        Eia ka ike a ua Kamanu nei i hoakaka aku ai imua o ua poe nei; aohe make e ae o na keiki a olua, aka, he make ui.

 

        Eia hou no kekahi epa o ua kahuna nei, hoolale aku nei no oia e ma@a ka awa, a i eiwa wale no poe e inu, aole oi aku aole emi mai.  Aole nae i piha pono e like me ke kauoha a ua kahuna nei, nolaila, ua hoainu ia kekahi keiki uuku o Pahia liilii ka inoa.

        Eia hou no ua hoopunipuni.  I ka wa i make ai o ke keiki a ua o Naea hele aku nei ka ohana e uwe.  I ka hiki ana aku nae o ka ohana ua nalo aku ke keiki iloko o ka lepo, a o ka makuahonowai hoi o ua o Naea, ke uwe nei maluna o ka pahu lole me ka manao no la hoi eia no ke waiho nei, nolaila, lele like iho nei ka ohana e uwe eia ka ua lele mua ka manu.

G.  KAMANA

 

H@@kina h@lua@lu a ma hoa o na Ahahui Opiopio Imi Pono K@@eila@o o na Maku p@@i o M@ @@@ ka halawai @ mako @ @na ma Molokai @ ka Po@lua @@@ @ @@gete.

_______

       

        Heaha la ka hanai hou ia ana ?  Na ka Peresidena o ka Ahahui Opiopio o Kaunakakai.

        Pehea la na lawe@awe ana a na Ahahui Opiopio e hana ai i hooulu nui ia ka makemake iloko o ka naau o na kanaka ?  Na ka Peresidena o ka Ahahui Opiopio o Kaluaaha.

        E wehewehe ia Oihana 2: 27.  Rev. H. Manase.

        Heaha la na ano kupono e lilo ai kekahi i Peresidena no ka Ahahui Opiopio Imi Pono Karistiano ?  Peresidena o ka Ahahui Opiopio o Honouli a me Walalua.

        Heaha la ke kinai ana i ka Uhane ?  Peresidena o ka A.  O.  I.  P.  K.  o Halawa.

        E wehewehe ia 1 Tesalonike 5: 17.  Rev.  A.  Pali.

        E wehewehe ia Mataio 6: 2.  Rev.  S. K. Kamakahiki.  J. K. HIIO.

 

        _______

 

LEO PAIPAI

______

 

        Ke kauohaia aku nei ka poe a pau e noho aie i ka NUPEPA KUOKOA o ka hapa mua e hookaa koke mai, oiai, ke kokoke aku nei e pau ka hapa mua a hoea aku kakou i ka hapa hope, nolaila, e eleu mai ka poe i koe.

        S.  KAMAKAHIKI     

        Keanae, Iune 3. 1886.

_____

 

 

        I ka poe lawe nupepa o ke KUOKOA, e noho ana ma Olowalu, Maui.  E hoomanao ae oukou i ke ola o ka pepa no ka hapa hope o keia makahiki ma ka lima o S.  K.  Kamakahiki, i ka hebedoma ekolu o keia mahina, a i hooko ole ia keia o ka nele no ka hopena.  Aole i pili keia no ka poe hookaa pau, aka no ka poe hookaa hapa keia kauoha.  Ma ke kauoha.

 

_____

 

        E hiki aku ana au i Hilo i ka la 17 o keia mahina ma ko'u wahi noho ma Waiakea, a e ohi aku ana au i ke dala o ka pepa mai ko'u poe lawe pepa mai o keia makahiki.  Ke kauoha aku nei au ia oukou e hoomakaukau mamua o ko'u hiki ana aku.  Mai kali oukou, o nele auanei   S.  K.  KAONEHU.

 

_____

 

        Ke kauoha ia aku nei ka poe a pau i lawe i ka nupepa KUOKOA me KO HAWAII PAE AINA mai a'u aku, e uku mai i ka auhau o ka pepa no ka hapa hope o keia makahiki, mamua ae o ka Poakahi hope o Iune; ina aole pela, alaila e pa@i-ku ana au i na mea hou, me na moolelo uha-@ puuwai o keia au malamalama, o he-kau mai auanei na koina a na ona nupepa 'maluna o'u.  "E pau ke pulu mamua o ka onou ana i ka lau, i pono ai. "

        Kue kekahi i keia rula maluna ae, alaila, me ka uku kaulele iki e hele mai ai ia'u; oiai, ua paa ka puka o ke aloha; a me na lilo e hiki ai na kauoha i na ona pepa, a i na aole pela, alaila, na@ no e kauoha kau pepa i Honolulu.

        No ka poe e iini ana e lawe i kekahi o ia mau pepa i ka hapa hope o keia makahiki e hoolei mua ko kapuahi $1.00  ia'u. mamua ae o ka Mon@ke hope o Iune. - E loaa no au ma Hi@ler Home i na manawa a pau, a e hooko ia na kauoha ma ko'u keena hana i na Poakahi a pau.  Ka oukou kauwa hoolohe.  W. H. KALA.

        Luna Nupepa o ka Panalaau.

 

_____

 

LEI LOAA

 

_____

 

        Ma ke alanui Beritania i ka la pule aku nei i hala (Mei 20.)  O ka mea nona keia lei hulu, e kii koke mai me ka uku pu mai i na lilo o ka hoolaha ana.  A hala na la he 15 me ke kii ole ia mai, alaila, lilo ia'u ka lei.

        MR.  KAILI.

        Haimoeipo, Honolulu.

 

_____

 

He mau Mea Hou.

 

_____

 

        PIKO-PAU IOLE - Iloko aku nei o kahi mau la o ka mahina i hala, ua hao ae la ka piko pau iole i ka aihue i na mea oloko o ka hale o Moses ma Kahuwa, Hilo.

        HUKI PAPA HANA: - Ua ikeia, aia ma ka mahiko o Onomea, Hilo, he moho huki papa hana, oia o Mr. Luhe, (he kanaka Hawaii) a ina e puka mau i na wa hana a piha ka mahina, he $5.00 mai ka haku hana mai.  Pokaka kela.

        HALEAKALA: - Poakahi Mei la 10, ua pakele ke kuna Haleakala mai kau i uka o ka lae a o Pepekeo ma Hilo, ma o ka pa ikaika ana mai o ka makani makai me ke kua-lau.

        MAU WAHINE ONA: - Poalua Mei 11, ua loaa mai ia  G. B. K. Makaweliweli me kona kokoolua he mau wahine ona e moe ana ma kapa alanui ma Onomea Hilo, a ma ka laua lapaau ana, ua loaa he maha i na mea i ona, mao ke kopipi ana i ka wai ma ka maka (face).  Eia ka mea apiki, o ka lawe pu ia o ke keiki liilii i ka wa ona, he pono paha e waiho na keiki liilii, a e hele ka makua a i ole no, e aho no ka noho malie ana i ka hale.  Eia ka ka Baibala:  Mai haawi i kauwahi lihi no ke diabolo.

        CLELE: - Poakolu Mei la 12, ma ka mahiko o Pepeekeo, a ma kahi hana, ua ulele iho la kekahi p@ahana Hawaii me Pukiki ma ka u@me ana o kekahi i kekahi, aole nae i poipoi o na leo nae ua @onui.

        MANELE@ -  Poaiima Mei la 14 ua maneleia ae ka wahine p@ke a Mr. Alama, haku hana o Pepeekeo, mai Hilo @aona mei e @a paahana pukiki.  Hawaii. a me pake. no na mile loihi he 9 a oi.

        PEPEHI: - Ma keia la no a ma kahi i hoikeia ae la maluna, ua pepehi iho la he kanaka paele i ke kanaka Hawaii; a ua hoopii ka mea i pepeh@a i ka mea i pepehi.

        PUKIKI: - Poaono Mei la 15, oiai ka mea e kakau nei e hoi ana no ko'u home, ua halawai mai la wau me elua lio e ku ana ma kapa alanui, me na pono no a pau, ma Onomea, Hilo.  A ia'u e nalu ana no keia mau lio kahu ole, ua kahea ae la wau me ka leo nui: Owai maloko o ke ko ?  Oiai he kihapai ko ma ka aoao mauka o ke alanui.  A mahope iho ua lohe aku la wau i ka hamumumu o ka leo; ku wau malaila e ike i ka hope o keia mea, a liuliu, nakeke mai ana ke ko, a hiki mai la he mau pukiki ka, he kano a he wahine.  Nolaila hoomaopopo iho la wau i ke kumu o keia mau mea i komo ai iloko o ke ko, oia no na hana o ke kino e pili ana mawaena o kekahi kino kane a wahine.

        LELE PALI: - Ma keia la no ma Pepeekeo, a ma ke ahiahi o ua la nei, oiai o Mr. Kalaeloa (he kanaka Hawaii) e motio ana i kona alahele no Kaupakuea, i ka lawaia, ma ia po a awakea la Sabati, ua liuliu iho la oia no ka hoi; a iaia e hoi ana ma na alanui laumania o ka pali, ua haule aku la oia mao kekahi ulia, a noho ana iloko o ke kai; ua poiia oia e ke kai me ka lumilumiia iwaena o na halo'alo'a a-a me ka pa-ala a pili ana iuka; a liuliu, pii aku la no ia ma ia pali laumania me ka lawe ana ae i kona makau hi-puhi, i mea nana e paeli ka pali; pela oia i hana ai a loaa iaia kekahi aa ahala, mai laila aku kau iluna o ka aina.  A wahi ana: Akahi no a ola ua kau i ka aina.  Ua ahiahi i keia wa ana e kau nei iluna.  Ua nui no na ehaeha ma ke kino aole nae i poino ke ola.

        EKALESIA: - Sabati Mei la 16, Mahope iho o ka pau ana o ka pule ma Onomea i malamaia e J. H.  Pahio, ua noho iho na luna, na hoahanau, no ka noonoo ana i kahu no ka ekalesia.  A ua hooholoia o Rev. Kealoha o Kauai.  A ua kohoia o J. H. Pahio i komite nana e hoike aku i ka mea i makemakeia.  A iwaena o na kohokoho ana i ka uku, ua hooholoia, he 200.00 dala no ka makahiki.  Mahopo iho o keia, ua hooholoia, i 100.00 dala kokua no ke kula Sabati hui o ka malama o Augate e hiki mai ana.    W. L. L.

__________

 

HE MOOLELOKAAO

 

______ NO _____

 

Baretile Muda,

 

______ KA _____

 

HIWAHIWA LUA OLE O KA NANI,

 

_____  A  O _____

 

KE ALII HOI O NA KUPUA A PAU,

 

Ka mea nona ka Mana Kupanaha loa maluna

o na Haku o ka poulia me na Uhane ino o

ka po, ka mea i ololoia "Ke @l o ke ola

a me ka make mau loa."  &c.  &c.

 

__________

 

HOOKUU ae la oia i kona kaua ana me lakou a haalele aku la i ko lakou mau kino o na huna wai awaawa e haule ana ma ka ili o ka honua, a huli hoi loa aku la no ko laua home e pehia mai la e na huna wai puanuaanu o ka lewa.

        Ia laua i haalele iho ai i Puna na hoa aloha, ua heo aku la no laua nei noho ana i ka home iuiu o ke kupua Hitekela.

        E waiho aku kaua ia laua no ka manawa a e huli iho kaua i ko lalo poe e nonoho nui mai la:  He mau la i hala mahope iho o ka hoi ana mai o ka eueu o ka lewa, ua noho no kona kaikoeke me ka oluolu maka wale no, aia no na koena o na manao lili iloko ona kahi i hookauhua ai a o ka puka amaka aku koe iwaho.

        He elua mahina i hala, a i ke kolu o ka mahina i ka la m@a o ka pule mua a ma ka hora I o ka po o ua la la, e moe ana no l@a Ui Meriana ma kona wahi moe, me kana kane, ke keiki hoi a iunepera, ala ae la ua keiki nei ma ka aoao o kana wahine, a i iho la oia iloko ona:  Ano, eia ka manawa o'u e lawe ai i kou ola, aole no he mea nana e ike mai, aole hoi kou kaikunane, aole hoi kahi mea e ae owau wale no.

        Iaia e nalu lapuwale ana pela, ala ae la oia a ku ae la me ka palanehe malie a hele aku la oia a ma kahi o ke kukui a ho-a ae la, a neenee aku la a ku iho la ma ka aoao o kana wahine a ku iki iho la, a aia no hoi kona wahine k@  waino kahela ae la imua o kona mau maka aioha ole, a hoomaka iho la e hopu me kona mau lima kakauha hilahila ole i kekahi pahikaua ana i hoomakaukau e ai mamua o ka manawa, a kau pono ae la maluna o ka umauma o kana wahine a pane iho la me ka hawanawana malie ana ae iloko ona a kaikai ae la i kana pahika@a a kiekie a hoomaka iho la e haalei i ka elele o ka make maluna o ke kino laahia o kana wahine hala ole e moe lolii ae la, me kk ike ole ae i ka make e @a@a ia iho la maluna o@a.  Ea e ka mea heluhelu, he mea e ke pua nuanu o na puuwai o kaua ke ike wale iho i na hana lokoino a keia keiki maluna o kona pili aoao.  A@a nae hoi, e oluolu iki hoi kaua e kiei iki ae i ka Ui Meriana.

        Oiai kana kane i hoomaka ai e ala iluna. oia no ka manawa ana e ike nei i kana kane iloko o ka moeuhane e hana mai ana i na mea a pau a kaua no i like pu ae la maluna, imua ona.  Aka, a iaia e hana ana pela a hiki wale i ka hoomaka ana e hou iho ma kona umauma, na ia mea i ho eu i kona io me ka haalulu nui e naka ana i ka makau, me kona manao no la hoi, eia no la ke ike nei oia i keia mau mea i kona wa e ala ana.  No ia mea ua puoho ino ae la oia a noho ana iluna me ke ano kuniponipo o ka maka hiamoe, a anaanai ae la i kona mau maka, a kulou iho la ilalo me na waimaka e hel@lei ana ma kona mau papalina; a me ke eleu nui no hoi ua keiki nei i palam@mo iho ai a nalo ana kana pahikaua, a paa aku la kona mau lima ma na poohiwi o Meriana a pane aku la me ka maalea:  E kuu Meriana aloha e, heaha keia mau waimaka o kuu aloha e helelei nei o ke aumoe ?  Palua a pakolu kana ninau ana, aohe pane mai o kana wahine: a no keia ekemu ole aku o Meriana, ua hana maalea aku la oia ma ka hoouweuwe ana aku i kona ninau ana ma ia ninau hookahi ana no.

        No keia ninau mau ana ona iaia, ua ea ae la kona poo iluna a holoi ae la i kona waimaka e kiheahea ana, me kona lauoho e lupalupa ana, a pane aku la:  Ae oia no kau i mea mai nei he aloha keia nui kino nau, aka, ma na ouli o ka po, me he la, he enemi maopopo loa wau nau, a oia ka'u e uwe ae anei ia kaua, oiai ina o na ouli o ka po a'u i ike iho nei a pela io no oe e hana mai ai ia'u ma keia hope aku, alaila ehia ka hoi mea aloha o wau i kun ike ole aku i kuu makuakane a me kuu kaikunane a me kuu mau nui a pau, a hele e aku wau i ka opu puanuanu o ka honua.  Noloila e aho paha e lawe mua ae no oe i kuu ola mamua o ka hiki io ana mai o ua manawa la.                                                                                                                                                                                                                              

        Pane aku la kana kane:  Ina ua ike io oe i kekahi mea e pili ana mawaena o kaua, e oluolu anei oe e hai mai, i hai aku ai au ia oe i ka oiaio o ia mau mea ia oe ?

        Pane mai la oia imua o kana kane puuwai lokoino:  He mea ka'u i ike aku nei ma ka moeuhane, a o ua mea la, o oe no ia.  A hoomaka aku la oia e kamailio i na mea a pau e like no hoi me na mea a ua keiki nei i hana ai a kaua no hoi i ike pu ae la, me ka pololei a me ka moakaka, a hiki i kahi a ua keiki nei i hoomaka ai e pahu i ka pahi ma kona umauma, pane aku la oia:  "I kuu ike ana aku ia oe e hapai kue mai ana oe maluna o'u, nolaila, ua hoano e loa ia ko'u manao a puoho ae nei au me ka weliweli loa, eia he .moeuhane."

        Pane aku la ua keiki nei:  Auhea oe  e kuu aloha, o ia mau mea a pau au i ike aku la, ke nonoi aku nei wau ia oe, mai hookahua oe i kela mau mea a pau iloko o kou puuwai me he mea oiaio la, no ka mea, he mau hiohiona palaualelo wale ana no ia, he mau mea hope ole ia e maalo ae ana a nalo aku, aole he wahi hunahuna iki o ia mau mea maloko o ko'u puuwai maemae, a o ka mea nui wale no a kuu puuwai e hana nui nei i ka po a me ke ao, e ake ana wau e imi i na mea e mau ai ko kaua noho oluolu ana me ka mau hoi o ka pumehana o ke aloha mawaena o kakou.  Nolaila e hoolana i kou manao no ka hauoli, no ka mea, e hiki io mai ana no ia.

        I keia manawa a ua keiki nei e noke nei i ka aila me na pelo ana he nui aole no he mohala iki ae o ka manao poluluhi o ka Ui Meriana, ke nipoa mau ia la no e na wiliau o na haawe luuluu o ke kaumaha.

        A pane hou ae la no ua keiki nei:  E kuu Meriana aloha e, mai hoike oe i kekahi mea au i ike iho nei ma ka mo euhane, imua o ka Moiwahine Ane Bera, aole hoi i ka ohana alii, o hoopuiwa wale ia no auanei ko lakou mau noonoo maikai, a manao io mai auanei lakou he oiaio.

        E hoomanao iki iho kaua e ke hoa, aohe no he kumu e ae o kona papa ikaika ana, hookani wale iho no, o kona wale no o kolekole ka no'a ana imua o ka Ui kilokilo, ka Moiwahine Ane Bera, aka, he oiaio no, aia no keia mau mea a pau imua ona me he aniani kilohi la, a ua maopopo koke iho la no hoi i ua keiki aei, ua ike maopopo ia kana mau hana e kana wahine ma ka moeuhane.

        Ia laua nei no e hamumu la o ke aumoe, ke hele ae ia i ka pili o ke ao, a pela wale no laua nei i hahai ala aku ai a hiki wale no i ke ao ana.  A puka mai la ka la me kona nani, a kani ae la ka hora 7 o ke kakahiaka, ua ku ae la ka Mciwahine Ane Bela me na helehena o ke kaumaha e hoalii ana maluna ona mai kahi moe ae a hele aku la oia imua o ko laua alii kane, ka Moi Hitekela a pane aku la:  E ko maua haku lani Moi, he hena ka'u imua ou, ua makemake au e ike i ke kaikamahine a kakou o maua wale no.  Ua hooko ia ka makemake o ua Ane nei.  Ua hoouna koke ia a ku ana imua o laua ke kaikamahine alii Meriana, a lalau aku la ka Moiwahine Ane Bela i na lima o ka lakou kaikamahine a kai aku la @a kona rumi a pani ae la i ka puka mahope o laua o noho iho laua Ilalo Ia manawa koke no i ninau koke aku ai o Ane Bela iaia:  Ea, e ka makou kamalei alii, aohe anei oe i ike i kahi mea i ka po nei ma kou wahi moe i kou wa e moe ana ?  " Ua ike no wau i kekah mea ano e nana i hookaumaha i kuu noonoo a hiki walo no i keia manawa a kaua e hui nei.  A hai aku la i na mea pau i nanaia mai ka mua a hiki i ka pau ana.

        A i ke kuu ana iho o ua Merian la i kana mau kamailio ana, ua pane ae la kona makuahine:  He oiaio loa no keia mau mea a pau au i ike ai, a e like no me kau i ike ai ma ka moeuhane, pela no kau kane i hana ai ia oe ia manawa no, a no kou ala e ana, ua ko ole kona makemake, aka, aole no i pau kona @li ana nou, a a hana hou aku no auenei oia pela ma keia mua koke iho no, a ma ia hana ana ana pela e lilo ai kou ola, aka, e hiki moi no kou pokii a e hoola ae ia oe, a nana no e hoopai i kau kane i ka make mainoino loa no ka manawa pau ole.  Nolaila e hoolana i kou manao, no ka mea, aia no a make kau kane, alaila aole he mea na nana e hookulanalana i ko kakou noho ana ma keia mua iho.  No keia mauolelo a ka Moiwahine imua o ka ui Meriana, ua kulou iho la oia a helelei iho la kona mau waimaka a pane ae la:  Ua hiki no au ke make mamuli o oukou a i na lima hoi o ka mea a oukou i haawi ai i kuu kino, a ua hiki no hoi ke kahe ana o kuu koko no ka maluhia o ka noho ana.

        E hoomanawanui oe e kuu Meriana aloha, mai minamina oe no kona ola.  A hooki ae la laua i ko laua kamailio ana, a hoi aku la laua no ka rumi hookipa o ka hale alii a hui iho la me ka ohana alii, a uo laha koke ae la keia mea iwaena o ka ohana alii, a ua piha loa lakou i ka luuluu.

        Hala ae la ka wa paina kakahiaka, me ka laelae, a pela hoi ko ke awakea a aui ae la, a ke kokoke mai la ko ka po aoao.  A hiki i na hora o ke aumoe, ua hoi aku la ka ohana alii e moe ma ko lakou mau rumi, a pela no hoi ka Ui opio me kana kane ma ko laua rumi.  A ma ke aumoe, ala ae la ua keiki nei me ka awiwi a hapu iho la i kana pahikaua a paa ae la ma kona lima a hoala ae la i kana wahine, kaakaa ae la kona mau maka aloha a kauoha aku la ua keiki nei e huli ke alo ilalo, a huli iho la no hoi kela a pane iho la ua keiki nei, Aloha oe.  A haawi iho la i ka elele o ka make maluna o kana wahine a waiho iho la kona kino puanuanu imua ona, a lawe ae la oia i kona kino a hoolei aku la ma kekahi muliwai e kahe kokoke ana.

 

___________________________________________________

___________________________________________________

 

KE KAUKA LAPANA

 

Mr. M. Goto.

 

He Kauka no ka mai lepera, na mai e p@l ana i ka ili o ke kanaka, ka mai kaokao

 

etc.  etc.  etc.

 

        KEENA HANA - Aia ma Kapalama, mauka pono o kahi noho o ka Hon. J. Keau.

        NA HORA HANA   {Hora I a ka 5p.m.

           :       :           :         {Na La Sabati hora 8 a @m.

        2047-1yr

 

____________________________________________________

 

JAMES DOWER.

 

Oia hoi o Kimo Kapiolani, ka ona @u@ o ka mokuahi Kapiolani.  Ua makau kau oia me na lako apau, no ka hana ana i na waapa, a me ka hana hou ana i na waapa naha.  Ua makaukau oia me na Wae, na Umi@, a me na apana hookui e paa ai na waapa, a me na lako e ae no ke kapili ana i na waapa.  E hele mai ma kona hale ma manamana. 

Honolulu  2029-f

 

__________________________________________________________

 

PAPA !  PAPA !

 

AIA MA @AHI

 

LEWERS & COOKE

 

(O LUI MA)

_____

ma @@ kah@n ka@@@@o ma ala@@l Paoa a ma Hoi.

 

E loaa a@

 

P A P A   N O U @A I K I

 

o k@la a @e k@a @no

______

 

Na Pani Puka, Na Puka Aniani, Na Ol@pelope,

Na Pou, Na O-a, Na Papa H@le, Na Papu

Ku, A me na Papa Moo nui loa

______

 

Na Pill o na Hale o na Ano a Pau

 

______

 

Na Pepa Hoonani, Na Pena o na Wai o pau

Na Kui mai ke Nui a ka Makalii, Na Ami

Puka, Na Ami Puka Aniaoi, Na Ami

o na ano a pau, Na Aila Pena, o

kela me keia ano Na Aila Hoo

maloo, he lehulehu wala,

Na Aila e ae o n@

ano a pau.

 

_____

 

NA WAI VANIKI

 

_____  A ME NA  ___

WAI HOOHINUHINU NANI

O NA ANO A PAU LOA

NA BALAKI ANO NUI WALE.

A ke hai ia  aku nei ka lono i na Makamaka a

@ pau, na makaukau keia mau Makamaka

o oukou @ hoolawa aku ma

na m@a a pau e pili ana

ma lea la@@ @@@@@

 

____  NO KA  ___

 

UKU HAAHAA LOA.

______

 

E like@@ kamea e @olo ana maw@@@@

 

LAUA a me ka MEA KUAI.

 

HELE MAI E WAE NO OUKOU

 

Kakela a me Kuke

 

E laa na pahiolo, koi hole,

  hamale, koi nui a me liilii, kila,

    will puaa, rula, apuapu, k@@ o na @no

       a pau. kala koa, hao hoopa@ p@ka

 

pohaku hoana, kepa, lei ilio, k@@.

  la @ao ilio, pahi upa, p@h@ @m@mi.

    kalapu, kope hulu pulupulu, oep@ @a

      lakal@, lina hao, ami, keehi a me o@

 

______    KAULA OPU   _____

 

Palau o na ano a pau,

    Oo, ho kopala, pe kipi-

        kua, hao kope, au ho a pe

a aku, kua bibi, lei bi-

    pi, kaula hao bipi.  uwea

         pa, uwea keleawe, hao pili

 

piula, kaa palala, ipuhao, ipu @@

 

PA-PALAI.  MAKAU ME KE AHO

 

________

 

Ili wai, papa holoi, kopa ala, kaula

    kuaina, hu'akai, ehi wawae,

         hulu pena, a pela aku.

 

Pena wali, kini nui a me liilii o

    ano a pau, me ka pepa kuhi-

         kuhi, pena keokeo, aila

            pena, aila hoomaloo,

               vaniki kaa, a me

                   vaniki moe,

 

PENA HOOMALOO

 

___   a me aniani hale  ___

 

AILA MAHU, AILA MIKINI, AILA HAMO ILI,

AILA KAA, INIKA KAAMA,

 

PAUDA, KUKAEPELE, KIANA

PAUDA, UIKI IPUKUKUI O NA

ANO HE NUI A LEHULEHU.

 

________

 

LOLE MAKEPONO

 

____   @  @a na  ___

 

AHINAHINA, KALAKOA.  KEO

KEO, LEPONALO, HULUMANU

UWE-WAHINE, KUI HUMUHU

MU, A ME KA LOPI.

 

Ka K@@@@ @ loaa no la ma kahi o

 

Kakola & Kuke !

 

_____

 

NA MEA PIULA

 

_____

 

Mil@ini Humuhumu

 

Makini a         WHEELER a me WILSON

 

MIKINI A WIILCOX ME GIBBS

NA MIKINI A

_____  REMINGTON.  _____

 

He nui loa mea hao me na ukana e ae o na ano a pau, aole hiki ke hai pau ia aku, hewa i ka wai na maka ke ike.

 

______

 

Laau Lapaau Kaulana Loa

 

A DR. JAYNE.

 

LAAU HOOMAEMAE KOKO

 

LAAU HOOPAU NAIO, LAAO

 

KUNU,  PENIKILA,  HUAALE

 

PAAKAI, LAAU HOOPAA HI.

 

M@ na Laau Hamo a Pela 'ku.

 

Kakala a me Kuke.