Results 1 to 20 of 453 for "kapoi" — Hawaiian Newspapers Collection

Skip to search results

Refine search

Place of publication

Category

Word count

>= 1001(136)
Filter search results

Results 1 to 20 of 453 for "kapoi"

 1. 1.
  Ka Wai Ola - Office of Hawaiian Affairs 1 October 2014
  Full text: KAPOI, CRANSTON KALEIALOHA REPUBLICAN
 2. 2.
  Ka Hoku o Hawaii 25 April 1933
  Full text: Kanaenae Alo ha No Mr.M. Kapoi
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 March 1927
  Full text: HE HOALOHALOHA NO JOHN KANAMU KAPOI.
 4. 4.
  Ka Wai Ola - Office of Hawaiian Affairs 1 January 2002
  Full text: ... tragic fate, ,An.other mo'olelo tells of a man named Kapo'i, One day, Kapo'i went in search of thatching to ...
 5. 5.
  Ka Wai Ola - Office of Hawaiian Affairs 1 May 2023
  Full text: ... she gathered them up and returned home. Her husband, Kapoi, realized they were actually owl eggs, but when his ...
 6. 6.
  Ke Au Okoa 29 June 1871
  Full text: ... kekāhi kanaka kaula- ; na o ia wahi, o Kapoi me kaoa wahine, ma īKaimuhee, maoka ae o na ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 July 1865
  Full text: ... A ME NA'UI KAHIKO MAI Hawaii A Niihau. No Kapoi. Hekanaka o Kapoi no ka aina i Kahehuna i ...
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 October 1899
  Full text: ... la? Ua hoomanao anei oe i na hua a Kapoi i pulehu ai i kapuahi, a kii mai ai ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 19 April 1912
  Full text: ... na Ka&e o Kipahulo, Mani v ia J. K. Kapoi, ko makoa hoaloha m !ala o ka ahahai i ...
 10. 10.
  Ka Makaainana 27 May 1895
  Full text: ... ka 1?. 21 o"IANUARJ M. H. 1887, e D. KAPOI, KAHAULPLIO (w) a ti)e L. W. P. KANEALII, kana ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 16 November 1922
  Full text: Herman E. Johnson ia Aliee K Kapoi, Nov. 1. Benjamin Purdy ia Lorite Keau nui, Nov. ...
 12. 12.
  Ka Hae Hawaii 17 August 1859
  Full text: ... lulai 99, ma.Hoauaula, Maui, hanau o Keaalo k, na Kapoi me Kanoho,
 13. 13.
  Kuokoa Home Rula 22 December 1911
  Full text: ... '200 Geo Wainui h in " 100 J N Kapoi Luna Geo Kanlu I'.HI 2.00
 14. 14.
  Kuokoa Home Rula 28 October 1910
  Full text: ... Mrs Mali Hopale 100 Mre Kalialeao 1,00 J N. Kapoi Luna
 15. 15.
  Ka Makaainana 6 May 1895
  Full text: ... maloko o ka Palanala Sila Nui He'u 1424. ia Kapoi i e loaa ,111.1 he iii o j2 110 ...
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 10 October 1868
  Full text: ... * I*,t« 1«, e* W».*ll.k», wr?i.» » K»'virv « Kapo«i k M v. *»yc 3». m •Un'i, aum t ...
 17. 17.
  Ka Makaainana 5 February 1894
  Full text: ... Maieka w, aole 1 maopopo ko lakou wahi. O Kapoi w ine Kaiakouui w r no Kalaupapa. Hanaloa k, ...
 18. 18.
  Ka Hoku o Hawaii 28 September 1922
  Full text: ... ay * Va(n>! 'fra alku i p>>c 4 i ka'poi. mal lc:» !« 2 o f|ē 20 Dnona i ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 July 1865
  Transcription text: ... A ME NA'LII KAHIKO MAI HAWAII A NIIHAU. NO KAPOI. He kanaka o Kapoi no ka aina i Kahehuna ...
 20. 20.
  Ka Hae Hawaii 19 August 1857
  Full text: ... Papa me Kamnkakoa. lulni 31, ma KmOnupoko, hanau o Kapoi k, nn E. Maalo me K. Kane. Auk. 7, ...