Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 2, 2 May 1913 — Page 7

Page PDF (443.26 KB)

KUU HAE HAWAII   7

 

HE MOOLELO NO KA
Wahine Mahope o ka Uhilole
A I OLE
Ka
Hopena Uilani o na La Opio
(Mai ka Peni mai   a Uhiwai o Kaala)
MOKUNA V II.
KOMOHIA I KE KAUMAHA.

          "Ua maopopo no ia'u ua hapaiia kou makuahine, aka ua hiki ole ia'u ke noho iho, a kau aku la au maluna o ke k ahi moku e holo ana no Aukekelalia, a ua make keia moku ma ka moana; a owau ame kekahi o na ohua na mea i pakele mai. Ua ike iho au i ko'u inoa ma ka papa-inoa o ka poe i make, a oiai au he mea i hana i ka hewa, a pela no hoi me ko'u hoa i pakele mai ai, ua ae lokahi iho la maua e hooku no pela a e manaoio ia mai hoi maua u a m ake pu me ka moku, a e hoao hoi maua e hoanohou i ko maua ola ana. Eia nae ua halawai mau mai la na ulia o ka pakalaki me a'u, a hala na makahiki he iwakalua a oi o ka auwana ana me ka hooikaika i loaa kahi ola, ua ike iho la au maloko o kekahi nupepa Pelekane i ka make ana o ke kanaka a'u i apuka ai i kona inoa; nolaila hooholo iho la au e hoi mai i ka aina hanau nei a o ia keia au e ike mai la."
          "O kena kekahi o na moolelo kupaianaha," i pane aku ai o Palani L oke, "he moolelo ku hoi i ke aloha ole, i na nae he oiaio kekahi iloko o keia moolelo, ia Lede Enesimoa, a he maua maoli no i ka poe apau i komo pu ma keia mea.
          "Aole e hiki ia'u ke alo ae, e ke keiki; a no Lede Enesimoa hoi, ua holo aku la oia me Lorima no Parisa a maila oe i hanauia mai ai, a he makahiki mahope mai ua mareia iho lo ia me ka Haku Enesimoa."
          "Ua ike anei kuu anakala, o ia hoi o Konela Loke, i keia mareia ana ou?" i ninau koke aku ai o Palani Loke.
          "Aole oia i ike ia mea, aka ua maopopo no nae iaia e hooipoipo ana maua, a i ka loaa ana mai o ka lono e hoike ana i ko'u make ana, ua holo koke aku la oia no B arakena f oda no ka hoike ana i kela mea. I kela manawa aia kou makuahine ke hapai la, a ua piho oia i ka maka'u a aole hoi i hoike iki i kona pilikia i ka makuahine, a ia manawa oia i hoike ai ia Konela Loke i ko maua mareia ana, me ke koi ana aku e hooikaika oia e kaawale mai oia mai kona makuahine mai. Ua hooko io aku la no ko anakala i keia noi, a oiai he kanaka oia i hilinai nuiia e ka ohana Maladena, ua hookuuia mai la ko makuahine a holo pu aku la oia me Miss D aramona ame——"
          "Me Miss D aramona?" i hooho ae ai o Palani Loke.
          "Ae, he kaikamahine hoi na ke aliimakai a he hoaloha oiaio hoi no Keterina, a ua   holo pu aku keia hoaloha me Lorima no Parisa, a hanauia oe malaila, a mamuli o ke koi a ko makuahine, ua lawe mai la ko anakala a hanai ia oe elike me ia au i ike ai."
          "Pehea la i maopopo ai keia mau mea apau ia oe?" wahi a Palani L oke.
          "Ua hiki no ia'u ke hoike ia oe i a mea, e ke keiki. Ua hoi mai la au no Pelekanei, elike no hoi me ia a'u i hoike aku nei ia oe, a he kulana nele loa maoli no ko'u, a i kekahi la ua ike aku l a au i kuu L ede Ene si moa iloko o kona ulakolako nui. Ua hoomaopopo koke aku la no au iaia, a ninau aku la no nae hoi au i kekahi kanaka e ku ana i na mea apau e pili ana no ua Uede la, a ua hoikeia mai la no hoi ia'u o keia lede kekahi o na hoku hele o L adana nei, a ua pii ae hoi a kau i ka hanohaweo, oiai nae au kana kane mare iloko o ka ilihune haalele loa, a e auwe ana hoi i ka pololi."
          "Eia nae hoi ma kau moolelo no
i hoike mai nei nau ponoi no i haalele iaia," wahi a Palani Loke i pane aku ai me ka leo ikaika.
          "Ua pololei no paha ia, aka nae ua hanaia pela mamuli o kela pilikia a'u i hoike mua aku nei, a o kekahi no hoi he kulana okoa kona mai ko'u aku. Nolaila ua kakau aku la au iaia e hoike aku ana hoi eia no au ke ola nei, aka nae ua ae no au e noho ma-lu a hookuu aku iaia e hauoli iloko o kona hanohano ame ka waiwai ina nae oia e ae mai ana e haawi mai i kekahi uku homau no'e."
          Hapai ae la o Palani Loke i kona poo me ka namunamu ana iho i kona wa i lohe ai i keia mau olelo.
          'E ahewa io mai ana no oe ia'u, e ke kelki, no ka'u mea i hana aku ai," i panai aku ai o Keoki Loke, oiai ua hoomaopopo koke aku la no oia i ko Palani Loke makemake ole i kana mea i hana aku ai no Lede Enesimoa, "aka nae hoi e hoomanao iho oe aia au i kela manawa i loko o ka poino, a o kekahi no hoi aole au i lohe mua eia no oe ke ola nei, a o ka mea oiaio no nae ua hoopunipuni maoli no o Keterina ia'u. Ua hoike mai la kela ia'u ua make ke keiki a maua, a ua manaoio maoli no au ia mea a hiki wale i ko'u lohe ana i kona hoopunipuni ana ia'u."
          "Alaila, ua halawai io oe me Lede Enesimoa.?"
          "Ae, no ka mea ua hele mai la oia e hui me a'u ma kela hale lole e ku la ma ke alanui B akinahama, a o kahi hoi a Lorima e noho nei me T ome, kan kane mare. Malaila i ae ai o Lede Enesimoa e haawi mai ia'u i hookahi kaukani paona dala i ka makahiki e hoomau ana hoi a hiki i ko'u make ana, a ma ko'u aoao hoi ua ae au e nakinakiia kuu alelo, a e komo akeakea ole aku hoi iaia ame ka Haku Enesimoa. Ua ae no nae au i keia oiai aole i maopopo mua ia'u eia no oe ke ola nei. E ike mai oe, e Palani, kuu keiki, ua maopopo anei ia oe ka waiwai e ili mai ana maluna ou? He nui maoli keia."
          "Aole o 'u maopopo aku i kau mea e olelo nei!"
          "O oe ka hiapo o na keikikane a Keterina Loke, a ua ili aku hoi keia waiwai maluna o Keterina Loke mamuli o ka make ana o kona kaikunane. O kela mare ana ona i ka Haku Enesimoa he mea ole ia; oiai aole e hiki iaia ke male aku i keia haku oiai no e ola ana kana kane ponoi, a eia hoi au ke ola nei no, a ke manao nei no au e ola loihi ana no au no kekahi manawa."
          "Eia nae hoi ina no he oiaio keia mau mea apau au i hoike mai la," i pane aku ai o Palani Loke, me kona hele a haikea mamuli o ka pioo o kona noonoo, "pehea la e hiki ai ia kaua ke hoonioni aku i kona mareia ana me ka Haku Enesimoa? Ua mare aku keia lede me kona maopopo mua ole i ka hewa o ia mea ana i hana ai, a o kekahi no hoi eia laua ke noho mai nei me