Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 2, 2 May 1913 — Page 8

Page PDF (479.98 KB)

8  KUU HAE HAWAII  8

 

ke aloha maoli no o kekahi i kekahi; a he mau keiki no hoi ka laua—he keikikane kekahi—"
                "O ua keiki la nae, e kuu keiki, ua hiki ia oe ke kapae aku iaia!" wahi a Keoki Loke me kona noke ana i ka aka. "He mea waiwai ole ke kamailio ana no kekahi mea okoa aku. Heaha iho la hoi ka mea e lilo ai ka waiwai i ke keikikane a ka Haku Enesimoa oiai nou ia waiwai. O oe no ka hiapo a Keterina a i hanauia mai hoi oiai e paa ana no ka hipuu laa o ka materemonio mawaena ona ame a'u, a o keia keiki hoi ua hanauia mai oia noloko mai o ka ole. Ua hiki no paha ka olelo ana ua maopopo mua ole kou makuahine eia no au ke ola nei, eia nae, ua ike no oia he hiapo kana, a ua haalele waleia iho oe, e kuu keiki me he keiki e loa la."
                "He mea pono ia'u e ike mua i kuu anakala no keia mea, a no keia manawa hoi e waiho malie oe i keia mea a hiki i ko'u kukakuka pu ana me Konela Loke," wahi a Palani Loke i pane aku ai, me kona ku ana ae iluna a holoholo iho la iloko o ka rumi me ka inoino o kona noonoo. "Ina he oiaio keia mea au i hoike mai nei, alaila e lilo ana keia i mea hoopilikia aku ia Lede Enesimoa, aole nae keia he manao kaua no ko'u pono iho, aka no kekahi mea okoa aku." a hoomanao ae la oia i kana aloha, ka mea hoi i hoauwanana aku mamuli o na hana a ua lede, oia no hoi ka kaua Helena.
                "Aole ou wahi aie iki i keia wahine, e kuu keiki—aka nae mamua o ko kaua hoomau ana aku i ke kamailio, ke maloo mai la ko'u wahi puu, a ina he wahi mea inu kou, e oluolu hoi oe e haawi mai no'u kekahi.''
                Hookani aku la o Palani Loke i ka bele, a kauoha aku la i ke kauwa nana i hooko mai i ka leo o ka bele e lawe mai i omole balani me ka soda, a haalele iho la oia i ka malihini e inu i kana mea i makemake ai.
                "He oiaio anei keia?" i noonoo iho ai o Palani Loke me ka piha pihoihoi. Ala mai la na hoomanao ana iloko ona no kela loaa kupaianaha ana mai o kela huina dala nui iaia, elike no hoi me ia a kaua i ike mua ai; a ua lilo keia i mea e hooiaio ana i ka mea a keia malihini i hoike aku ai; a ua lilo keia i mea e hooiaio ana i ka mea a keia malihini i hoike aku ai iaia, huipu iho no hoi me ko Palani Loke hoomaopopo i ko Lede Enesimoa nana ana mai i kona pono.
                Noonoo hou iho la no keia, ina no hoi he oiaio keia mau mea ana i lohe ai, pehea la e hiki ai iaia ke ko'u i makemake ai e lohe, a oiai aia ua konela la i keia  manawa i  ke taona, e holo aku no au i keia ahiahi ke ae ia mai au e hele aku."
                Mahope o kona hooholo ana i kona manao, ua hoi hou aku la oia iloko o ka rumi, kahi hoi a ka malihini e noho mai la, a loaa aku la iaia o Keoki Loke e kulai ana no i ke kake o Lehua.
                "Maikai maoli no keia balani ou, e kuu keiki,'' i pane mai ai o Keoki Loke, "aka mai malama hou oe i kekahi mea o keia ano. He hana naaupo ka hoomaa ana i keia mea, a e lawe aku oe i ka'u a'o ana oiai owau nei ka i ike i ke ino o keia mea."
                Aole i pane aku o Palani no keia mau olelo, aka akaaka wale aku la no oia.
                "Heaha mai la kau mea i hooholo mai la?" i pa mai ai ka ninau a Keoki Loke, "oiai ke manao nei au ua noonoo mai nei oe i keia moolelo kupaianaha a'u i hoike aku nei?"
                "E hele aku ana au i ke kaona i keia ahiahi e ike ai i kuu anakala, ina nae au e hookuuia mai ana e hele," i panai aku ai o Palani Loke.
                "Alaila o kaua pu no ke hele aku," i pane mai ai o Keoki Loke me ka piha hoihoi, a kulai hou iho la oia i ua kake nei. "Ua pono kou noonoo ana mai la pela, e kuu keiki, e ike mua aku oe i ko anakala a e ike no oe i ka pololei o ka'u mau mea i hoike aku nei, a he manaolana no hoi ko'u e hoea mai ana no ka manawa au e aloha mai ai i ko'u wahi papa hana epa nei."
                Ua ae io ia mai la no o Palani Loke, a haalele like iho la laua maluna o ke kaaahi o ia auina la; hoi pololei aku la no o Palani Loke no kahi hale kalapu (hui) i kamaaina iaia ilaila e noho mau ai ua anakala la ona ke hoea oia i ke taona; a no Keoki Loke hoi, ua hoi aku la no oia no kahi ana i hoolimalima ai i wahi noho nona, a malaila aku no kahi hale kuai lole kahiko o Lorima, oiai ua haupu e wale mai la no oia malia paha ua hoouna wahi leta mai o Lede Enesimoa nana.
                Ua loaa io mai la no he leta nana, he leta hoi e noi mai ana e hele aku oia e huipu me ua lede la i ke ahiahi o kekahi la ae, a o kahi a laua e halawai ai. he wahi no i kamaaina ia laua i na la e wlliau ana no ka manao; a o kahi hoi a laua i hooipo hoehaeha aku i ka puuwai  o keia wahine mamuli o ke ake ana aku i kona waiwai? Hoomanao ae la no keia i kona la mua i hoea ai ma Barakenafoda, me ke komo ana mai hoi iloko ona he wahi manao lilili i kahi keiki, ka hooilina hoi o ka Haku Enesimoa, mamuli o ka waiwai a ina he oiaio keia, alaila ua hiki mai anei i ka manawa e kailiia mai ai keia waiwai nui mai ka manaolana mai o na makua i hoopunahele i ka laua keiki?
                "He mea pono no ia'u e ike aku i kuu anakala no keia mea.'' i hooholo iho ai o Palani Loke i kona manao, "ina io oia nei ko'u makuakane aole no auanei e nele ka ike mai o ua anakala la o'u i kona kaikaina—a no'u nei hoi o ka oiaio ipo mau ai a i hooholo ai i ko laua manao no ka holilo ana ia laua i hookahi io hookahi koko a hookahi iloko o ke apo o ke aloha!
                He mea pono i ka mea kakau e hoike pokole aku i ole ai e komo iho na manao pohihihi iloko ou, e ka makamaka no keia leta.
                Ke hoomanao la no oe i kela halawai ana o Lede Enesimoa me Keoki Loke iloko o ka malapua o Barakenafoda, a okipuia ai ka laua launa olelo ana mamuli o ka hoea ana mai o ka Haku Enesimoa. Ia laua i hoi ai a hiki i kauhale, a ma ia po ana iho, ua hiki pono ole i ua lede la ke moe oiai ke ike maopopo la oia ua paa maoli no oia i ka nakinakiia e ka hewa ana i hana kuhihewa ai. O ka hopena o ka uilani o na la opio aia kona aka ke maalo mau la imua o kona mau maka; a o ka hilahila e kau mai ana maluna ona ke haawe iho la ia maluna o kona mau poohiwi me he kaulahao la i nakinakiia ma kona puana-i.
                Aole loa i aa kona uhane e hoike aku i keia mea imua o kana haku kane ame ka laua mau lei keiki; a mahope o kona noonoo loihi ana, ua hooholo iho la oia aole he alahele okoa ae ana e hooko aku ai i mea e uhiia keia hilahila nui e kau mai ana maluna ona, aka o ke kaili wale no i ke ola o ke kanaka nana i hoohaumia iaia.
                Me keia manao paa iloko, ua kakau iho la oia i keia leta e koi ana ia Keoki Loke e hele aku e hui me ia, a hoounaia aku la ua leta la; a i ka loaa ana ia Keoki Loke ua piha oia i ka hauoli me ka manao e hooko aku i ka manao o ka mea nana ka leta, me ka loaa ole no nae he wahi hoohuoi iloko ona he leta keia e alako aku ana iaia i kahi o ka make!
(Aole i pau)