Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 3, 9 May 1913 — Page 2

Page PDF (446.22 KB)

2  KUU HAE HAWAII

 

KA NUPEPA
KUU HAE HAWAII
Hoopukaia ma Honolulu, T. H., i kela ame keia Poalima.

NA LUNA NUI

J. A. AKINA.... Lunahoohana
W. K. POAI.... Puuku
L. K. KAKANI.... Lunahooponopono

KA AUHAU O KA PEPA:

1 Makahiki.... $4.00
6 Mahina.... 2.00
3 Mahina.... 1.00
No ke Kope Hookahi.... 10c.

                E Hoomanao i Keia:—O na hoouna dala apau no ka Pepa, e hanaia no ia ma ka inoa o ka Puuku. A o na kauoha Pepa ame na manao no ka hoopukaia, e hanaia no ia ma ka inoa o ka Lunahooponopono.

E HOONAAUAOIA NA WAHINE MALUNA O KA NINAU KOHO BALOTA.

                Maluna o keia ninau ua ikeia ke ala ikaika ana mai o na wahine kulana maikai o  keia kulanakauhale e kakoo nui i ka haawiia o ka Pono Koho Balota ia lakou mamua iho o ka manawa i hookuu ai o ka Ahaolelo; aka o ka mea i ikeia, ua haule, a kali hou aku no keia kau ae. A oiai he elua makahiki ke kowa o ka manawa he mea pono e hapaiia na Ahahui Hoonaauao Koho Balota o na wahine ma kela ame keia mokupuni e pili ana i na mea e pono ai ko lakou lilo ana i poe koho balota; a oiai o Kuu Hae Hawaii no ka oioi o Maui Hikina; ke oioi e nei no oia e haawi aku i kekahi mau hoonaauao ana, ina paha e lilo ana ia i mea kokua maluna o keia ninau hoopohihihi o keia mau la e nee nei.
                E hoomanao pu o keia mau ninau ame na wehewehe ana, e hoikeia aku ana no ia maluna o ke kahua laula, a maluna hoi o na oiaio wale no i ikeia, aole maluna o na mea hoakamai, a i ole hoalikelike paha; nolaila o ka ninau mua e loaa ana ia kakou, oia keia:
                Akahi.—He Kulana Anei ko na Wahine no ke Koho Balota?
                Aole i ikeia mai kinohi loa mai, oia hoi mai ka wa a ke Akua i hana ai i wahine a hiki i keia mau makahiki, aneane eono tausani makahiki, ina ua pololei ka manawa ma ka Palapala Hemolele; aka ua hoolakoia ke kanaka me na mea apau e pono ai oia ke ola, iloko oia mau lako, ka ike, ka noonoo ame ka mana koho, he mau haawina keia o ke kanaka i oi ae mamua o na holoholona. Nolaila ina aole i ikeia he pono koho balota ko ka wahine no na tausani makahiki i hala, a i ike ole ia iloko o ka moolelo o na lahuikanaka i ea mai a nalo aku, aole paha ia he mea e olelo mai ana aole lakou e pono ke koho barota. Eia nae, ua lilo i mea paa iluna o ka wahine mamuli o ko ke Akua mau kanawai paa keia manao, "hookahi laua, ke kane ame ka wahine." Eia hou, "o ko ka wahine mau makemake apau, aia i ke kane, a oia hoi kona haku." Nolaila, ua maopopo loa me ka hoohewahewa ole, ma ko ke Akua manao, hookahi ke kane ame ka wahine, o ke kane nae kona poo, ma ia ano, aole i loaa he kulana kaokoa i ka wahine e koho nona, a e koho barota hoi.
                E na wahine, e hoolana i ko oukou manao, ke manao nei Kuu Hae Hawaii e hoea aku ana kakou i kahi e hiki ai ia oukou ke koho.

maha o ka pule, a i 25 keneka kaulele hou iho maluna o ka uku mau ma kela ame keia laina.

He Hui Mokuahi Holo Piliaina Hou.

                Ua noho na poe paa mahele o ka Young Bros., Ltd., he hui hou no ka hana ana i mau mokuahi hou mawaena o na mokupuni no ka lawe ukana ame ohua ana, a ua kohoia na lunanui elike me keia: W. F. Dilinahama, peresidena, C. H. Artherton, hope-peresidena; J. H. Fiddes, kakauolelo; H. P. Benson, puuku.

O ke Anaina Hoolaulea Hope Paha ia a Kiaaina Frear.

                Ma ka Poakahi i hala ua malama ia he anaina ike a hoolauna ma ke ano he Kiaaina, elike me ka mea maa, ma Akadia, ko laua home ma Punahou. Ua nui na makamaka i hele ae  e ike hope ia laua ma ke kulana kiaaina.

Aole Hookohu Kiaaina i Keia Wa.

                WAKINEKONA, Mei 7.—"Aole hookohu kiaaina no Hawaii no keia wa a hala kekahi mau pule," wahi a ke Kakauolelo Lane. A ma ia wa e hoounaia aku ai kekahi inoa mai loko mai o na moho ekolu.

E Huipu Ana na Pake me na Iapana Maluna o ka Ninau Ona Aina.

                WAKINEKONA, Mei 7.—Ua hoomaopopoia i keia la ke hoomakaukau nei o Kina e hui pu me Iapana no ke keakea aku i ka Bila Kanawai Kue Ona Aina o Kaleponi. I na makahiki i hala, ua ikeia ka emi ana mai o ka noho ona ana o na Pake maluna o na aina. A i mea hoi e poho ole ai no na Pake e noho ona aina nei ma Kaleponi, he mea pono e komo pu aku lakou ma keia manao keakea.

Ka Papa Hoonaauao Ame Kana Mau Mea e Manao nei e Hana Aku.

                HONOLULU, May 8.—Ua hoike ae ke Kahukula Nui Willis T. Pope ma ka la i nehinei ke hoomakaukau nei ke Komisina e hana i keia mau hana i manaoia e hana aku:
                (1) E ninauia aku ana na kumukula ina paha e manao ana no lakou e noho iloko o ka Oihana Hoonaauao i ka hoomaka hou ana o ke kula i Sepatemaba, aole paha; a i ole, makemake paha lakou e hoololiloliia.
                (2) Ke hoomakaukau pu ia nei na hana no ke ao ana iloko o ke kula Ao Ike Hana Lima (vocational training), a waiho aku i ke Komisina Hoonaauao.
                (3) Ke hoomakaukau pu ia nei na hana no ke Kula Kumu i manaoia e malamaia ana ma ka mahina o Iulai ame Augate.

Iapana kue ia Kanawai o Kaleponi.

                TOKIO, Mei 6.—Malalo o ke kauoha a ka Mikado o Iapana i ke Kuhina noho o Iapana ma Wakinekona, ua waihoia aku i ke aupuni Amerika he mau kumu e keakea ana i ka lilo ana o ke kanawai o Kaleponi i kanawai. He nui na manao i hoakakaia, o kekahi, oia no ka hana hou ana i kuikahi hou e hiki ai ke hoomaopopo loa ia ka pono e loaa i na Iapana he ona aina ma Amerika Huipuia. Ke noi nei ka lahui holookoa e hanaia kekahi hana no ka pono o ko lakou mau hoa makaainana ma Amerika.

Nonoi ka Mikado o Iapana i na Makaainana e Hamau.

                TOKIO, Mei 7.—Ua hoopukaia ae he hoolaha i keia la e noi ana i ka lahui e hamau me ka hoike ana eia ke aupuni ke kuka nei me ke Aupuni Amerika ma Wakinekona maluna o ka ninau Aina o Kaleponi.