Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 3, 9 May 1913 — Page 4

Page PDF (486.57 KB)

4  KUU HAE HAWAII

 

hanau ana na kana kane; eia nae, ua hooleia, kona hoilina ma ke kanawai, ua lilo, a ua apukaia e oe, kona makuakane;
                Ina aia oe ma ka aoao e hoole ana i kona keiki ana nau, e huli ae, a e kau aku i kou mau maka maluna o kona helehelena, oiai oia e ku la imua ou, a e pau auanei kou kuhihewa. A ina e makemake ana oe i hooiaio hou, e loaa ana no ia ia oe mamuli o keia mau ano.
                O keia leta, ame na manao oloko, ua kakauia no ia na kekahi wahine e make ana, oiai na hiohiona o kela ao e mau loa ana ame kona wahi maha, kahi aole he u ana, he uwe ana ame ke kaumaha, e ku ana imua ona.
                Aka nae, mamua o kou hoomau ana aku i ka heluhelu ana, e oluolu oe, no keia mea hookahi: Aohe i ike keia keiki owai la kona makuakane, a nolaila, aohe oia i ike i kau kolohe i hana hewa aku ai iaia mamuli o kou oki ana mailoko mai o ka Berita maemae o ka mare i kona makuahine, a ka Palapala Hemolele hoi e olelo nei, "O ka mea a ke Akua i hoohui ai, mai wehe ae ke kanaka ia mea." a hoole hoi i kona hooilina ma ke kanawai mamua o kona hanau ana. Aole au i makemake e hoike aku i keia mea i kumu e kue ai oia me kona makuakane. Ua manao oia, ua make no kona makuakane, a aole no hoi au i ao hoopunipuni aku iaia. Ua lohe no oia ma ke ano he hoaloha oe no kona makuahine, a ma ia ano hoaloha ana ou me kona makuahine, e lilo ai oia i hoaloha no kana keiki. A aia maluna ou ka noonoo ana e waiho aku paha iaia me keia kulana naaupo, a i ole, e hai aku paha iaia i ka mea oiaio.
                Anoai paha, e ninau ana oe nokeaha la au i hai ole aku ai i ko keiki i kona loaa ana nau a hiki i keia wa. E hai aku ana au ia oe, alia nae hoi, i mea e hoomaopopo loa ia ai keia mea, e huli ae ko'u kamailio ana, a e nana aku i kela wa ma ke kulanakauhale o Palika, he mau hebedoma mamua ae o ko kaua kaawale ana.
                Ke hoomanao la oe ma kela aha hulahula i malama ia ai ma kahi o ka Emebakekoa o Beritania Nui, au no hoi i koi mai ai ia'u e hele ilaila, a halawai ai au me ka manao mua ole ia me Kauna de Volasaki, ke kane a'u i mare malu ai, a i manaolanaia ua make; ke hoomanao la oe i ko'u loohia ana i ka mai mahope iho, a hoao ai no hoi au e hookaawale aku iaia, aka, aole nae i holopono ia hoao ana, nokamea e manao  ana oia, oia wale no ka mea i kupono i ko'u kulana, ua hoohune mau mai oia i ke kii mai ia'u a o oe no hoi, mamuli o kou naaupo, a ike ole i na mea e ae ana i hana mai ai ia'u, ua ae mau aku no nae oe iaia e ike mai ia'u i kela wa keia wa.
                Ua hoohaahaaia ko'u kulana, ua hoehaehaia, a hiki ole ke hoomanawanui. Ua ike au no'u iho, he wahine au i mareia na kekahi mau kane elua, eia nae, mamuil o kekahi hana hewa i hanaia me ka makemake, aole au i hewa.
                He oiaio, mamuli o ke kanawai o ke aloha ame na mea maoli, ka pono ame ka ekalesia, he wahine mare au na ke Kauna Waladimoa de Volasaki; a ma na kanawai hoi o Palani ame Enelani, he wahine mare au na ke Duke o Hewada.
                I ko'u ike ana, ua kaumaha loa ia ko'u uhane, a nalohia ae la ko'u noonoo maikai. I ka wa mua, aole o'u ike no ka'u mea e hana ai. Ua nonoi aku au i ke Akua e ahona au e make. A noonoo iho la e pepehi no au ia'u iho. Aka, mahope noonoo iho la au no kekahi alahele maikai loa e pau ai na manao kaumaha. Oia hoi e holo malu, a kaawale mai keia mau kane mai elua no ka wa mau loa. A pela no hoi ka manao no ke Kauna de Volasaki. Ua kuka no au me ia. Aole no nae o'u makemake e hoike lea aku au ia oe i ka mea huna a kuu mau makua i kauoha mai ai ia'u e hunakele loa au no ia mea, eia nae aohe au i ae aku e hana oia pela, a hiki i ko'u palekana ana mai ka home aku, nokamea, aohe no e hiki ia'u ke hui, a halawai hou aku me oe mahope o ko'u hai ana aku ia oe no ia mea, nolaila manao iho la au o lilo auanei ia i mea nau e nowelo mai ai, ua hooholo iho la au e haalele ia oe, a kaawale mai a olua mai, a oia wale no ke ala e loaa ai ia'u he noho na maluhia, a e kakau aku ia oe ma ka leta e hoike ana i na mea oiaio apau no ka'u hana i hana ai. Ua manao au e ike ana oe i na mea apau, a aloh mai hoi no'u, a waiho mai no ia'u e auamo i ko'u mau poino iho.
                Aole au i manao e manaoio ole mai ana oe i ka'u mau hoakaka, a hoolaha ae iloko o na nupepa no ko'u holomalu ana, a hoopahu ae hoi i mea e ino ai ko'u inoa ma ke oki ana i ka noho ana mare.
                Aole loa au i hoopunipuni ia oe ma ka manao, ma ka olelo, a ma ka hana.
                Aole o Volasaki he ipo aloha na'u, aka he mea na'u i inaina ai. I kekahi la, ua hoea mai oia i kauhale nei, a ua hele oe; aole no ka makemake e ike ia'u, nokamea, aohe no ona hauoli i ke ano o ko'u hoolauna ana me ia; aka i hele mai oia e hooponopono me a'u i ka papa hana o ko'u kaawale ana aku; anoai ma ko maua wa e kukai kamailio ana, e loaa ana no he anela maemae, a i ole he diabolo paha me na manao ino, eia nae, e hauoli ai paha.
                He mai no hoi ko'u, he haalulu ame ka makau; a aohe e hiki ia'u ke hele hookahi, nolaila ua hele pu o Volasaki me a'u me kona malama pu a hiki i kou wahi e auwana aku ai— Sana Vito—a ma ia la no i haalele mai ai oia ia'u. A aole i ike hou iaia. A i keia wa, e ae mai ia'u e olelo ae, ke hoohiki nei au maluna o ka manaoio Kristiano, a ma ka manaolana hoi o kekahi wahine e make ana—oia hoi, mai ka wa mai i hui ai au me Kauna Waladimoa de Volasaki ma ka home o ka Emebosekoa o Beritania Nui, a hiki wale i ka wa i kaawale ai au me ia ma Sana Vito, aole loa oia i hookokoke mai ia'u, a i ole, honi mai paha i ko'u lima—a he mea na'u e mahalo ai i kona kulana maikai, a e hoahewa ole ia ai oia. Aole paha oe e manaoio mai ana ia'u i keia wa; elike hoi me kou manaoio ole ana mai ia'u mamua, a o ke kumu hoi i loaa ai ia oe he poino nui, a ia'u a i ka kaua keiki.
                He pule mahope iho o ka haalele ana mai o Volasaki ia'u, ua imi, a hahai loloa mai oe ia maua a hiki i Sana Vito. I kuu lohe ana ua hiki mai oe, ua piha ia au i ka makau ame ka haalulu, he oiaio, aia ka maemae ame ka hewa ole me a'u, aka, ina paha e ike wale aku ana no i kou mau maka, ua like no ia me ka make; aka, o kahi o ka laki loa, ua hoole oe i ko hele ana mai e ike ia'u.
                A i kekahi wa mai i lohe ai au i ke kikipu ana o olua, a make ai o Volasaki. Aole no hoi i hilinai loa no ia lohe a hiki i ka loaa ana mai ia'u he mau ope leta, a iloko oia ope leta, kekahi leta i kakauia e ia na'u ma kela ahiahi a olua i kikipu ai a oiai hoi ka anela o ka make e hekau iho ana maluna ona.
                A ma kela leta, e hooia mai ana no oia, owau no kana wahine, a ina no kona make, he wahinekane make au, a e hooili mai ana malana o'u i kona mau pono kino apau loa.
(Aole i pau)

Olohani ka Poe Iaia ka Malamalama

                KAPALAKIKO, Mei 7.—He 3000 poe paahana o ka Hui Gasoline ame Uila i olahani a haalele i na hana o ka hui i keia la.