Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 3, 9 May 1913 — Page 5

Page PDF (433.79 KB)

KUU HAE HAWAII  5

 

HE MOOLELO NO KA
Wahine Mahope o ka Uhilole
A I OLE
Ka Hopena Uilani o na La Opio
(Mai ka Peni mai a Uhiwai o Kaala)
MOKUNA VII.
KOMOHIA I KE KAUMAHA.

                "Eia nae hoi, ua olelo mai keia kanaka i kipa mai io'u la i keia kakahiaka oia ko'u makuakane a o Keoki Loke hoi, kanemare mua hoi a Lede Enesimoa, a o ko'u makuahine hoi ia, wahi a keia kanaka."
                "Pehea!" i hooho ae ai o Konela Loke, a hoomaka mai la e haikea kona helehelena, a haule ino iho la kona lima iluna o ke pakauku me ke kaumaha.
                "Ua olelo ae keia kanaka," i hoomau aku ai o Palani Loke, "aole ka oia i make i ka wa i piholo ai ka moku ona i holo aku ai, aka ua pakele mai oia ame kekahi kanaka e iho. O kela kanaka i pakele pu mai ai me ia, ua hana no hoi oia i kekahi karaima; nolaila ua hooholo iho la laua e huna i ko laua mau inoa ponoi, a e hoanohou i ko laua ano a hoololi i ko laua mau inoa ma kahi a ka moku nana i hoopakele mai ia laua e hoolele aku ai ia laua."
                "A ua hoike mai anei oia ia oe i ke ano o ka hewa ana i hana ai?" i ninau koke mai ai o Konela Loke me ka helehelena kunahihi.
                "Ae," wahi a Palani Loke, me ka mae ana iho o kona helehelena; "ua apuka aku ka oia i ka inoa o kekahi o kou mau hoa aliikoa e noho ana ma Lainawuka i kela manawa."
                "Baigale!" i hooho ae ai ua konela la, me ke ku'i ana iho me ka ikaika iluna o ke pakaukau. "Ina he mea hiki ia'u ke manaoio aku eia no ua lapuwale la ke ola mai nei no e hoohilahilaia ai ko kaua ohana, e haalele koke no au i ka oihana koa!"
                "Ua hui aku no ka oia me Lede Enesimoa," i hoomau hou aku ai o Palani Loke i ke kamailio ana, "a wahi a keia kanaka, ua ae mai ka ka ua lede la e haawi mai iaia i hookahi kaukani paona dala i ka makahiki no ka hoopaa ana i kona waha mai ka hoike ana ae i na mea i hala, a ia manawa pu no hoi i hoike aku ai o Lede Enesimoa iaia ua make ke keiki ana e hapai ana i kela manawa ana i holo mahuka aku ai. Nolaila, e Anakala Walaka Loke, he wahi oiaio anei kekahi iloko o keia mea? O Lede Enesimoa anei ko'u——"
                "E kuu keiki," i kahamaha mai ai ua konela la, "he hoopunipuni! Aole au i maopopo i ko Lede Enesimoa ola ana i kona mau la opio. O ka'u wale no e hoomaopopo nei he wahine oia i heluia iwaena o na hoku hele o Ladana nei, a he moiwahine hoi iloko o na aha a ka poe hanohano, o ia wale iho la no."
                "Eia nae hoi, ua hooiaio mai keia kanaka i kapa iho iaia o Keoki Loke, nau ponoi no i lawe aku i ka lono o kona make ana a hoike aku i ua lede la ma Barakenafoda, a ua make loa ua lede la i ka hilahila no kana mea i hana ai, a hoike mai la no hoi oia ia oe i kona hapai ana i ke keiki na kou kaikaina. Mamuli o kana koi ikaika ia oe, ua hooikaika aku la oe ia Mrs. Maladena e hookuu mai i kana kaikamahine e holo hoomaha ma Parisa, a ua aeia mai a holo aku la o Lede Enesimoa no Parisa me Miss Daramona ame Lorima, a ilaila hoi ko'u hanauia ana, a ua hooikaika loa o Lede Enesimoa ia oe e lawe hanai ia'u—a o ia kau i hana ai."
                Ua hoopuka aku ka opio i keia mau olelo me ke kuoo maoli oiai ua ike maopopo aku la oia i ka hele o kona anakala a piha pihoihoi me he mea la ua hoomaopopo oia ua hoea io mai ka manawa e huaiia ae ai ka meahuna ana i hooikaika loa ai e hoomalo loaia aku mai ke kanaka opio ana i lawe hanai a. Ua pane aku la no nae oia me ke ano hoolalau penei:
                "Ua lawe io mai no au a hanai ia oe, aka nae aole mamuli o ka Lede Enesimoa noi ana mai ia'u."
                "Ia manawa hoi paha aole o Lede
                Enesimoa kona inoa," i panai koke aku ai o Palani Loke; "a wahi no hoi a keia kanaka aole no o Lede Enesimoa ka inoa oiaio. Ina io he oiaio keia moolelo, e anakala, alaila o kona mare ana me ka Haku Enesimoa aole ia i mana, a o keia Keoki Loke o ke kane ponoi ia, a o ke koi no hoi ia a keia kanaka e koi nei, a o Lorima hookahi ka hoike o ko laua mareia ana, a ua kakau no hoi keia wahine i kona inoa maluna o ka palapala hooia mare ma ke ano he hoike ikemaka."
                "Alaila ke manao io nei oe i keia mea?" i ninau aku ai o Konela Loke, me ka haka pono ana aku o kona mau maka maluna o ke kanaka opio.
                "Alia hoi, e kuu anakala," i pane aku ai ka opio me ke kunana ole iho, "e hoike aku hoi au ia oe i kekahi mea kupaianaha i loaa mai ia'u i kela kau hooilo aku nei i hala."
                Maanei i hoomaka aku ai o Palani Loke e hoike i ka moolelo o ka loaa kupaianaha ana mai o kekahi huina dala iaia, he pomaikai hoi i haawiia mai iaia e kekahi mea ana i ikemaka ole ai, a he mea no hoi i ike muaia e kaua, e ka makamaka, i ka hoomaka ana mai o keia moolelo. I ua konela la e hoolohe ana i keia moolelo a ka opio, ua hoi iho la oia a noho iluna o kona noho, me ka puana ana ae me ka leo malie, penei:
                "Ke ano mau o na wahine hupo!"
                "Ua olelo mai no o Keoki Loke, na Lede Enesimoa no i haawi mai i kela huina dala nui na'u," i pane koke aku ai o Palani Loke me ke kuoo nui.
                "Ua pomaikai aku la no hoi oe," i pane mai ai o Konela Loke me ka hoholo ana ae o ka minoaka ma kona mau papalina. "E ninau aku no nae au ia oe, pehea la i loaa ai keia ike i ke kanaka nana oe i hoike mai ai keia mea?"
                "Na ke kane a Lorima i haawi mai ia'u i keia huina dala nui, a ua hookonokono aku oia i kana wahine e hoike ae i ke kumu i loaa mauwale mai ai keia pomaikai ia'u, a ua puni aku ua wahine la i na mali leo a kana kane a hoike i na mea apau; a na keia kane hoi i hoike aku ia mea ia Keoki Loke. Nolaila, e anakala, ke manaoio nei au he wahi oiaio kekahi iloko o keia mea. Heaha la ka mea nana e kaua nei ia oe mai ka hoike ana mai i kau mea i ike ai?"
                "Nokamea," wahi a Konela Loke, alaila kuha'u iho la oia, a li'u iki, hoomau hou mai la oia: "He ninau nui keia, e kuu keiki, i kupono