Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 7, 6 June 1913 — Page 1

Page PDF (420.66 KB)

Kuu Hae Hawaii
MY HAWAIIAN FLAG
Hoopukaia i na Poalima Apau, Honolulu, Hawaii.
Buke 1  POALIMA, IUNE 6, 1913.  Helu 7

 

KEKAHI MAU MEA ANO NUI O NA HAAWINA KULA SABATI.
IUNE 8, 1913.

                Kumuhana.—Ke Aloha Hoahanau—I Hooiaia e Iosepa.
                Ma keia haawina, ua hoikeia ae me ka moakaka loa ke ano onipaa o ke aloha ohana. Aia iloko o Iosepa ua puka a maka ae ke ano aloha, hoomanawanui a paoioni ole me ka huikala ana aku i ka ino i hanaia mai iaia. O ka moolelo o ka ohana a Iakoba a hiki i keia wa, he moolelo no ia i piha me na ino he nui e kue aku ana i ke ola ana o keia ohana. A Iosepa hoi e hiki ole ai ke huna iho i kona hauoli ma keia hoolauleaia ana. O ka hui pu ana o na hoahanau me ka hauoli ame ke aloha, malaila iho la ka hopena o ke kaawale loihi ana; he alahele o ke pahaohao ame ke kaumaha ke hoomaopopo aku. He like ole ka ke Akua hooponopono ana iwaena o lakou iho. Ma kekahi, ua hooponoponoia, a kukuniia iho me ko ke Akua aloha, a ma kekahi hoi, aole, aka ua onouia aku iloko o ka wiliau o ka hewa. Me keia mau ano like ole, ua loaa ia Iosepa he alahele e hoolalelale aku ai i ka lunaikehala o kona mau hoahanau. Ua hooiaia mai iaia ka mau ana o ke aloha o kona makuakane nona ame Beniamina; a pela hoi ke kulana o kona mau hoahanau e pili ana no ke aloha ame ka hilinai o kona makuakane iluna o na keiki ponoi mai ka puhaka mai o Lahela. Me keia mau hooia ana i loaa ia Iosepa, ua ike oia, aole e hiki iaia ke hai maopopo ae i kona manao huna, ke ole kekahi hoailona o na mea i hala, a wahi ana i hoike aku ai me ke ano eehia—"Owau no o Iosepa," me keia mamala o ka olelo, ua lawa ia e hoike aku i kona moolelo holookoa, kana mau moe uhane, ame kona noho ana he kauwa. He kiaaina oia i keia wa, a oia no ua Iosepa la, he wahi keiki no ka lahui kanaka Hebera, a he hoahanau hoi no keia mau malihini e hilinai mai nei i ola no lakou. Oia no ua Iosepa la i lilo i mea paahana ma ka lima o Iehova e hoopakele ae i kona ohana mai ka poino mai ame ka make. I kona poe hoahanau, ua hai aku oia i kona inoa—kona kulana iloko o ka ohana—ke kala ana aku i ka ino i hanaia mai iaia, ame ka ke Akua papahana nona. A i ka ike ana, e hehu aku ana lakou mai kona alo aku, me ka manao paha, aia he hoopai e kau mai ana, ua noi aku la oia ia lakou—" E neenee mai,' a hoike pu aku hoi i ko ke Akua manao no lakou apau. Ke ike la lakou, he poe kanaka, me he la ua make, a ulu mai la ka noonoo ana no ka hewa a lakou i hana ai.
                Ka Hoihoi Houia Ana Iloko o ka Ohana a Iakoba.—I ka wa iike ai o kona mau hoahanau iaia; ua hoi hou mai la ko lakou ano maoli, i nalohia mai a lakou aku no ka wa loihi. Manao o Iosepa e haawi aku i wahi no ka ohana e nohoai no na makahiki wi i koe elima. O keia mau makahiki, aole ia i komo iloko o ka olelo hoohiki a ke Akua me Aberahama, a aole hoi iloko o na makahiki he 400 a lakou i noho kauwa kuapaa ai ma Aigupita. Hauoli o Parao, a haawi aku hoi i wahi e noho ai, me ka loaa wale o na pono no ka noho ana. Kono aku oia ia Iakoba, he hoike o kona hilinai ia Iosepa. O na makana a Iosepa i hoouna ai na kona makuakane, ka hoike oiaio o kona aloha makua. Aka nae, o ke kono a Parao, na makana hiwahiwa a Iosepa ame kona aloha makua, aole ia i lawa e lawe mai ia Iakoba mai ka aina mai o Kanaana, ke kumu ame ke poo o ka lahui a ke Akua i wae ai, ke ole ko ke Akua hoike ana mai. A mamuli no o kona manaoio kona hele ana i Aigupita, i alakaiia e ko ke Akua mau lima aloha. O keia nee ana o ka hale o Iakoba i Aigupita, he mahele elua ia iloko o ka moolelo o ka ke Akua mau olelo hoopomaikai.

IUNE 15, 1913.

                Kumuhana—Iseraela ma Aigupita.

Hookaokoa Ana i Kahi e Noho ai.
(E nana ma ka aoao 11)

NA HOOLAHA

I POHAKU HE HOOMANAO NO KA MEA ALOHA. O KA POHAKU ULIULI O HAWAII

KA OI AKU O KA HINUHINU, KA NANI AME KA MAIKAI. E KIPA AE E IKE, A I OLE, E KAUOHA MAI IA...
J. C. AXTELL
Helu 1048 Alanui Alakea,
1mo  Honolulu.

KA HUI HOOKUONOONO O NA HAWAII A HOAHU.
Hookumuia e
ABRAHAM FERNANDEZ.

E a'o e hoahu i keia wa. Mai kali
E kauoha iaia no na Buke Hoopaa Dala.
Helu 44-50 Alanui Moi, kokoke i Alanui Kamika.
Honolulu.

AYAU SHOE COMPANY.

Halekuai Kamaa o na kane, na wahine ame na keiki.
Na Waiwai Paani, a pela kau.
1005 Alanui Nuuanu, kokoke Alanui Moi.
Honolulu.

E Hoomanao e Kipa mai e Ike ia
GEO. K. EWALIKO

He Mea Makaukau Loa i ka Huli ana i na moohihia aina nalowale o na ano apau. Kakaupokole; Kikokikohua Mikini; Maheleolelo, ame Unuhiolelo Beretania ame Hawaii.
A he Agena Kuai Aina
Waity Building, Rumi 4