Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 7, 6 June 1913 — Page 9

Page PDF (419.22 KB)

KUU HAE HAWAII  9

 

                "Makemake anei oe e lohe i na mea apau i hanaia ma ka luakupapau i keia la, ame ka Kolonela Sakuila mau hana maikai i hna ai?" i olelo aku ai o Mrs. Pokahama, a Heloise hoi i pane mai ai:
                "Aole, e kuu makuahine, aole loa, aole i keia wa, a aole no ka wa mau loa. Aole o'u oluolu ia mau mea. Ua ukiuki loa au i keia poe Sakuila, a ua makemake no hoi au ina owau kekahi i make."
                A nana aku la kona makuahine, iaia me ke pahaohao maoli, me ke kamailio hou ole aku no keia ohana Sakuila, a i ole, o Abilaka paha. I kela wa, ua hana aku la oia i kekahi mau hana o ka home, me ka hana ana i mau mea ai e ono mai ai kana kaikamahine. Aka nae, aole e hiki iaia ke ai me kela mau noonoo kaumaha iloko o kona uhane. I ka pau ana o ka paina ahiahi, a ano poeleele iho la, ua hele aku la ka makuahine a noho iho la iluna o ka noho ma ka lanai mahope o ka hale, a iaia e hoonanea ana ua nihi hele aku la kana kaikamahine a ma ka aoao o ka noho a kona makuahine e noho ana, a kau aku la i kona poo iluna o kona mau uha, a olelo ae la oia me ke ano hoohaahaa:
                "E kuu makuahine, e hai aku ana au ia oe i kekahi mea e puiwa ai oe, a e hoinoino ai paha i kou noonoo. He mea pono ia'u e hai aku no keia mea ia oe mamua ae nei, aka no ko'u makau, ua huna wale iho no au no ia manao. Ua hewa wau, a ua ike no au ia mea, aka aole nae e hiki iau ke huna iho. Ua hoohui ia au me Abilaka ma ke berita o ka mare."
(Aole i Pau)

Ke Pii Mau Nei ko Peresidena Wilson Ikaika no ke Kakoo Aku i ke Kanawai Duke Ole o ke Kopaa.

                Wakinekona, Iune 5.—Ke ku nei o Peresidena Wilson me ke oolea mamuli o ke kakoo holookoa ana o na Senetoa Kemokalaka a koe elua, no ke kakoo ana i ke kanawai duke ole o kopaa, na holoholona, kamaa, papa hale, na hua mea ai ame na mea ai mai ka lepo mai ame huluhipa.

                Ihea i hanau ai o Pele?
                I ke kua o kamalii haupeepee, penei:
                "Kui, kui hanau Pele,
                Hele i kou wahi e pee ai a nalo."

                Heaha la ka Ia noho i ka waha o ka Ala?
                He Ina.

HE MOOLELO NO KA
Wahine Mahope o ka Uhilole
A I OLE
Ka Hopena Uilani o na La Opio
(Mai ka Peni mai a Uhiwai o Kaala)
MOKUNA XXII.
Maloko o ka Ululaau.

                "E ninau paha kaua ia Palani no na mea e pili ana no kona hoaloha," wahi a ke Konela me ka minoaka aana iho. "Ano e hoike mai oe nou iho, oiai ke nana aku la no kaua aole he wahi mea a hoopilipili mai o ua opio me kaua."
                Ma kela wahi l loli hou ae ai ka laua mau kamailio ana, a ua hala he hora okoa o keia kualehelehe ana o lakou, alaila ku ae la o Konela Loke iluna no ka hoomakaukau ana e haalele iho i na kamaaina.
                "E Palani, e hoi paha kaua, oiai aole he mea pono ia kaua e lawe wale i ko lakou nei manawa."
                "Ua pono, e Anakala Walaka," i panai mai ai o Palani, a ia manawa pu no hoi i ku ae ai oia iluna a hele aku la no kahi o ke kapuahi hoopumehana, aka no Helena, mahope koke iho o kona aloha ana aku ia Palani Loke, ua puka koke aku la oia mailoko aku o ka rumi.
                "Alaila, ua kamaaina no oe i kela kaikamahine?" wahi a Konela Loke ia laua i hui ae ai.
                "Ae, a ua noho pu makou ma kekahi home kuaaina no kekahi manawa, a ua piha hoi au i ka hauoli no keia hui ana iho la o maua."
                "Ina pela, he mea pono ia oe e hele mai i kekahi manawa a paina pu me makou, a e hui hou aku hoi oe me ia no ka lua o ka manawa. O kou anakala nei he hoaloha maikai no'u, a pela no hoi oe e lilo mai ai i hoaloha no'u." wahi o Mrs. Saukawela.
                "E hauoli no au i ka hooko ana aku i kau noi," i panai koke aku ai o Palani Loke.
                "O ka la hea la ia au e hele hou mai ai, e Konela Loke? Ua ike no i ka nui hauoli maoli o ke Kenerala ke ike mai ia oe," wahi a Mrs. Saukawela.
                Hooholo iho la lakou e ai pu lakou he elua la mahope mai, a ia Palani Loke ame kona anakala e hoi ana ua piha maoli no oia i ka hauoli.
                "Piha hauoli mai nei ka hoi oe, e Palani, ua lilo anei kela kaikamahine au i haalele koke aku nei i kumu no keia haawina hauoli maluna ou?"
                "Ae, e Anakala Walaka. Ua oi aku ko'u hauoli ke ike aku iaia mamua o na mea e ae."
                "Hum! He wahi manaolana anei kekahi e loaa mai ana he hunona na'u?"
                "He elua ana manawa i hoole mai ai i ka'u mau noi; aka he wa no nae ia i hala hope loa aku nei—he kupaianaha no keia moolelo—aka i ko'u ike hou ana aku nei iaia ua lilo ia i mea no'u e hauoli loa ai."
                "Well, e kuu keiki, ua maopopo no ia'u he mea waiwai ole na olelo ao maluna o kekahi kumuhana elike me keia—e hehi waleia ana no a lilo i mea ole; aka o keia ka'u e olelo ae ai, o ka wahine maikai o ia ka pomaikai oi kelakela loa e loaa ana i kekahi kane, a o ka wahine lpuwale hoi, he mea hoopoino mai; eia nae he mea hiki ole ia kaua ke wae ae eia ka maikai a eia ke ino ke ole e hoao muaia."
(Aole i pau)

                Aia ia wai ka palaoa lawalu ono ame ka poi ono loa helu ekahi?
                Aia no hoi ia Kaehu:
                "Kaulana mai nei a o Hakipuu,
                Palaoa lawalu ono a Kaehu,
                I wili pu ia me ka ohelo,
                Me ka poi ono loa helu ekahi."

                Ua ninauia aku o Kaulia pehea oe i hiki mai nei?
                Maluna o na waa kaulua he umi ihu wahi a Kaulia.
                Oia na wawae me umi manamana o ua o Kaulia.

                Ua aoia mai mai kuapo lio iwaena o ka muliwai.

                Mai hauoli wale i ka mea i maopopo ole ia oe.

                Ua olelo aku o Mika Bona ia Mika Lowela, penei:
                "Aole anei oe i ike e Lowela
                I oi ka upa i kona mau niho elua
                Ua kuhihewa oe e Bona wahi a Lowela
                I oi ka upa i ke kui mawaena
                Nana i hoopaa i na niho,
                I ole ia ina ua kaawale ia niho
                A aohe oi e loaa ia laua."