Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 9, 4 July 1913 — Page 4

Page PDF (447.94 KB)

4  KUU HAE HAWAII

 

ma Lone. Ua hoohala nuiia kona manaka ma ke Kula Nui o Kamebirika, a no kekahi manawa, ma kahi noho o ka ohana ma na Aina Mauna.
                Ua haalele wale aku o Ioane Sekota i ke Kula Nui me ka loaa ole o kona palapala apono. A he mea hookaumaha mai hoi keia kulana o kana hanai iaia, eia nae aole oia i hoike aku i kana hanai i kona apono ole no keia ano, aka ua leka aku oia iaia ina e makemake oia e komo iloko o ka puali koa. Aka, no ka opio, ka mea aole iloko ona he makemake no ka oihana koa, oiai na manao o ke ano noho auwana e noho alii ana iloko o kona uhane, ua pane aku la oia—ua lawa no kona mau wahi loaa no kana mau mea e makemake ai, a ua makemke no hoi oia e noho kuokoa.
                A hoouna hou aku la ke duke iaia he leka e koi aku ana i ka opio e koho i kekahi oihana naauao e ae, me ka olelo ana aku, eia no i ka wa kupono no ka imi ana ia oihana.
                A pane hou mai la ka opio iaia, aole ona kulana maikai no ka oihana kahunapule; he ino loa aku hoi no ka oihana loio, a ua lawa paha kahi ike no ka oihana kauka, eia nae, aole no oia i kupono no kekahi oihana naauao, a noi aku la i kona kahu hanai e waiho malie mai no iaia pela.
                A waiho aku la no hoi ke duke iaia e halawai me na poino e hekau la imua o kona alahele, a i hooi loa ia ae hoi mamuli o kona aie nui.
                Ma ka mahele mua ae nei o keia moolelo ua hoikeia ka noho pokole ana o Hewada ma Lone, a halawai koke me ka poino, a mahope koke iho, ua lilo aku la i ke kudalaia kona home nani, ke kakela Lone, a lilo aku la i kekahi kanaka Banako waiwai loa, a o ka Naika hoi o ke kulanakauhale, ka Haku Lemuela Levikona.
                Ua hoike pu ia mai, ka hoolilo ana aku o ka opio, ka Makuika o Aronedela i kona kuleana apau i mea e hoopakele ae ai i kona makuakane, aka ua lilo nae ia hooikaika ana i mea ole. Ua hai pu ia mai ia kakou no ka make ana o ke duke wahine iloko o ka ilihune ame ke kaumaha, a lilo hoi kana kane ame ke keiki he mau kuewa iloko o ka aina laula o Europa, a ma keia kulana laua a hiki i ka hoihii houia ana mai mamuli o ke aloha kupaianaha o Salome Levikona, ka mea i makemake e haawi aku i kona lima kokua ame kona pono hooilina i ka hooilina i hooleia kona pono hooilina no Lone.
                I keia wa, e hele aku ana kakou maluna o ka moolelo o Ioane Sekota a hiki i ka po i pepehiia ai o ka mea malama Banako, ame kona huipu ana me kona manao mua ole e hanaia pela, iloko o keia pepehi kanaka weliweli.
                Ma ka wa e hoomaopopoia ana o ka mare aku o ka Makuika o Aronedela me ka hooilina wahine o Lone, aia o Ioane Sekota iloko o ka aie nui, a ua nui loa no hoi kona makemake e loaa i dala nana.
                Ua paaia kona kumupaa a kona makuakane i haawi ai nona, a o ka ukupanee wale no ka mea e loaa aku iaia. O keia kumupaa, ua waihoia aku ia ia Haku Lemuela Levikona ma ke ano kahu no Ioane Sekota, me ke kauoha pu e hoopukoapukaia kela kumupaa no ka pono o Ioane Sekota.
                Nolaila ua hookomoia aku la keia kumupaa iloko o kekahi Hui Lua Maina e uku ana ia wa i kekahi pakeneta kiekie loa. A ua lilo keia hana ana no kekahi mau makahiki i mea e loaa mau ai ia Ioane Sekota he ola maikai; aka me keia loaa maikai e uku mau ia ana iaia, e pii mau ae ana no kona aie a hiki i ka mahuahua loa ana, a mahope, ua noi aku la oia i kona kahu malama waiwai e kuaiia kekahi hapa o kona mau kea iloko o ka Hui Lua Maina i mea e hoopau ai i kona aie.
                Ua hoole aku ka mea malama banako me ka hai pu aku iaia, ma kona ano he kahu, ua papaia oia aole e hana ia hana, a ua hooliloia oia i kahu no ka malama wale no ame ka hoopukapuka aku i kona kumupaa.
                Mamuli o keia, ua lilo ia i mea e inaina ai o ka opio. A mamuli o kekahi mau kumu, ua konoia aku ka mea malama banako, a o kona kahu hoi, e kuai aku ia mea.
                A mamuli o kona ike e ana i na poino e hoea mai ana, ka mea hoi nana i hoolilo iaia i onamiliona, maluna o ka Hui Lua Maina, la kuai aku o Haku Lemuela Levikona i na i na kea o kana hanai mamua o ka hoea io ana mai oia mau poino, aole no paha keia he mau ano maikai i ka nana aku, aka he kulana lawelawe oihana naauao.
                Ua hai ia aku la ia Ioane, keia kuai ana, a ua hai pu ia, aku la hoi iaia, ke waiho nei ma kona lima he kumupaa o 30,000 paona (dala Pelekane) a ua makaukau hoi e hoopukapuka hou ia aku, a nona hoi ka ukupanee o 300 paona ma ke kauoha a Ioane Sekota.
                Aole ni i lawa o Mr. Sekota me keia 300 paona; aka, ua makemake oia i mau tausani hou mailoko mai o kona kumupaa, a kakau aku la oia i kona kahu pela.
                Ua hoole mai no o Haku Lemuela Levikona no ka hiki ole iaia ke hoemi iho i ke kumupaa i waihoia aku ma kona lima no ka pono o ka mea hoomaunauna wale.
                Ame ka inaina nui, ua hele aku la o Ioane Sekota no Ladana, a kipa aku la ma ka Hale Banako o na Hoahanau Levikona.
(Aole i Pau)

HE MAU PA KUAI

Pa Helu 1—Aalanui Luzo, $4200.
Pa Helu 2—Alanui Harbottle Kapalama, $2400.
Pa Helu 3—Ma ia alanui hookahi no, $2150.
No na mea aku i koe e ninau ia
ARCHIE K. KAHELE,
Agena Kuai Aina.
Magoon building, Rumi 7; kihi o Alanui Alakea ame Kalepa; Honolulu.
LOTS FOR SALE
Lot No. 1—Luzo St., $4200.
Lot No. 2—Harbottle Lane, $2400.
Lot Uo.3—Harbottle Lane, $2150.
lor further information apply to ARCHIE KAHELE
Real Estate Agent.
Magoon Building, Room 7; corner Alakea and Merchant STs., Honolulu. 1mo

MAKEMAKEIA NA POOLEKA ULAULA MA KA
HONOLULU CASH COUPON EXCHANGE.

Helu 1211 Alanui Nuuanu.
I kou kuai ana ma kekahi poe hale kuai, e ninau no na Pooleka Ulaula, a e lawe mai maanei.  6ms

YAT LOY COMPANY

He Hui Hoopae a Kuai aku i na
AIWAI LOLE.
Na PUKI ame na KAMAA o na Kane;
na LOLE KANE, a pela aku.
Pahu Leka Helu 809
Helu 12-16 Alanui Moi kokoke me Nuuanu, Honolulu, T. H.
2ms

NEW BAKERY

Malaila na ono apau—Pai, Ice Cream, Meono, a pela aku. E hookoia na kauoha me ka eleu.
H. INUKAI.... Ona
Helu 1196 alanui Nuuanu, Honolulu.
Kelepona Helu 4173