Ka Hoku o ka Pakipika, Volume I, Number 23, 27 February 1862 — Page 3

Page PDF (1.68 MB)

                Ma ka halawai o ka puali koa o "Honolulu Volunteer Rifles," ma ka po o ka poaono, la 22 o Feberuari, ka mea Iolani Kamehameha IV ka Moi e hoomalu ana ma kona ano Kanela, ua hooholo lokahi ia na olelo hooholo malalo nei, penei:—
                No ka make ana o ka Lieutenant mua o MICHAEL Brown, ua hooholoia, penei:—
                Hooholoia, E haawiia ke aloha o keia puali, me ka mahalo a me ka menamena, ia Kapena John H. Brown, ke kaikaina o ka mea make, a me na lala a pau o kana ohana, e hoike ana ia lakou i kona minamina io no ko lakou oa ana.
                Hooholoia, I mea e hana aku ai i ka mea mahalo hope loa i ko makou hoa i make, e hele no keia puali, i kahikoia i na kapa koa, i ka la apopo, 23 o Feberuari, ma ka hapalua o ka hora elua o ke ahiahi, ma kona hoolewa ia ana.
                Hooholoia, E kau no keia puali i ka hoailona kanikau koa kupono, ma ka lima hema, ma na paikau kapa koa ekolu, e hiki mai ana, i hoailona no ka mahalo i ka mea make.
                Hooholoia, E aoia ke Kakauolelo e hooili aku i ka ohana o ka mea make, he kope o na olelo hooholo maluna ae, a e hoolaha hoi iloko o na nupepa o keia kulanakauhale.
                No ka make ana o ke Kakana o GEORGE THOMAS, ua hooholoia penei:
                Hooholoia, Ua lohe keia puali, me ke kaumaha nui, i ka make ana ma Kapalakiko, Kalifonia, o Kakana George Thomas.
                Hooholoia, No ka minamina i ka lilo aku o ka mea i mahaloia a aloha ia hoi e na lunakoa a me kona mau hoa, nolaila, ke haawi aku nei keia puali i kona minamina a me ke aloha i ke kaikaina a me ka ohana o ka mea make.
                Hooholoia, E kau no keia puali i ka hoailona kanikau koa kupono, ma ka lima hema ma na paikau kapa koa elua e hiki mai ana, i hoailona no ka mahalo i ka mea make.
J. O. DOMINIS.
Kakauolelo.
Honolulu, Feberuari 24, 1862.

He mau manao no ka Ahaolelo.

                Ke olelo nei paha kakou, ua palekana kakou, ua koho ia na Lunamakaainana, nolaila, aohe a kakou hana i koe, ia lakou wale no ka hana, ka paio, ka olelo, ka hoopaapaa, ka hooponopono, ka noonoo, ka hooholo, ka hoololi, ka hookiekie i na auhau, ka hoemi, ke kaumaha, ka oluolu, ka pono, ka hewa. E ae aku no au malaila, ina oia lakou ke noho mai la iloko o ka hale ahaolelo, aole. He manawa okoa i koe mawaena o ka ahaolelo a me kakou, a o ke aha ka kakou hana, ka kakou mea e haawi aku ai i ua mau luna nei i hiki ia lakou ke kamailio, a ke noonoo? E hiamoe anei kakou, ua maona i ka ai, ua nui ka opu, e hoolaka mai i ka molowa, noonoo ole, na-na ka pukaihu, u-wo ka opu, u-ha ka waha, oni ke kino, kaa ma-o huli maanei, hoolohe kaao, kamailio hua ole, po ka la, ao ka po, a pela no a hiki mai ka wa o ka ahaolelo, a lohe ia mai la, o ko oukou Lunamakaainana, aohe ekemu, he noho wale iho no e aloalo ai na maka? Ke olelo nei au, ina io no pela ka hana a ia apana o ka noonoo ole, ua like io no pela ka Lunamakaainana.
                E lawe mai paha kakou i kekahi mau mea kino i mea hoohalike, penei: ina elua ilio, o kekahi e hele wale ana, a o ka lua ua paa i ke kaulahao, auhea ka mea o laua i oi ka huhu, aole anei o ka mea i paa i ke kaula?
                Pehea hoi ua lio heihei? I ka poe nona ka lio ke ao aku i ke kahu nana e holo, penei oe e holo ai, e kaohi oe, e uhau oe, e hou oe i ke kepa, e moe ae ma ka aoao? No ke aha ia olelo ana, i oi kona holo mamua o kona lua? Pela no paha kakou i keia wa, ua hookuu ia mai no ia kakou he mana noonoo, no ka mea, o ka wa ahaolelo, he paku ia no kakou a me ka pilikia loa aku.
                Ke olelo nei paha kakou i keia wa la. Pilikia! pilikia!! I ke aha la ka mea i pilikia ai, i na auhau, a nohea mai ia pilikia? Noloko mai no ia o ka ahaolelo, a ina hoi e pau kekahi mau auhau, aole no ia no ka waha o kekahi mea e ae, no ka ahaolelo no. Ke nee mai nei ka wa o ka ahaolelo e halawai me kakou, aole nae ana hana, aole maopopo i keia mau la, a ina e ilihune ia i ka manao ole, eia na manao malalo nei.
                1. Ua mahalo ia ke kanawai no ka uku hapahaneri no ka waiwai paa a me ka waiwai lewa.
                2. O na lio, miula, keaka, e auhau ia ma ia kanawai, aole i hookahi dala, a i hapalua hoi, no ka mea, he mau waiwai lewa no ia. E pono no ke hoololi ia pauku kanawai.
                3. O ke kanawai e hookapu ana i ka maauauwa i na waiwai kalepa o na aina e ma keia pae aina, e hoopau ia, a e haawi no ke aupuni i palapala ae maauauwa.
                4. E hoemi ia na auhau dute ma keia mau mokupuni, i hiki nui mai na haole me ko lakou waiwai, a e loaa i na kanaka mahiai ka mea nana e kuai mai ko lakou mau mea kanu.
                5. E ae ia ke puhi rama ana ma keia pae aina.
                6. E hoemi ia ka uku o na Luna nui o ke aupuni.
                7. E hoihoi ia ka auhau kino o na kanaka ma ka waiwai i like me na dala elua.
                8. E hookiekie ia ka auhau alanui ekolu dala no ka makahiki i mea e pono ai na alanui, a e holo ai ka waiwai o ka poe mahiai.
                9. Iloko o ka ahaolelo makahiki 1860 ua olelo ia kekahi bila kanawai penei. Aole e lilo kekahi i Lunamakaainana ke like ole ka nui o kona waiwai me akahi tausani dala ma ka helu ana. E hoole no kakou i ka bila, no ka mea, he poe naauao loa kekahi i loaa ole ke tausani dala ma ka helu ana o ka waiwai.
                O keia mau manao i noonoo ia, aole ia i ka pomaikai wale o ka apana hookahi, a o ka mokupuni hookahi paha, aka, ua pili keia mau manao mai Hawaii a Niihau ina e ko keia. Nolaila, a i nana oukou, a noonoo, a hoomaopopo loa, a i kulike ia me ko oukou makemake, alaila, e lawe no oukou a e kakau iho ma ko oukou mau palapala hoopii i ka ahaolelo, a e haawi ae i na Lunamakaainana a kakou i koho iho nei, aka, e aho no e wehewehe i ka pono, a me ka hewa o ua manao nei a e haalele ke ike oukou ua hewa.
                Aole au i noonoo i keia mau manao, e hooili no kakou i ka oluolu wale no, no ka mea, he mea maikai no kakou ke auhau ia e ko kakou aupuni, aka, no ke kaulike ole paha o keia mau manao, a o kekahi paha oia mau manao, ua hio paha i ka pilikia maoli ia kakou na makaainana, nolaila, e hoopii no kakou a na ka ahaolelo ka noonoo.
                He kumu nui no kuu noonoo ana i keia mau manao, e hoakea e imua o kakou no kekahi mau manao a'u i lohe mamua, penei: "O ke kuhikau o ka poe i komo i ka ahaolelo, ua kuhi aku na alii i kaumaha no kakou i na Luna a kakou i koho ai, na lakou no i ae, a ua kuhi mai hoi na Lunamakaainana i kaumaha kakou i na alii, a kuhi hou aku la hoi, a i make i ke koho o kakou i na haole, a o kekahi hoi, no ka hiki ole aku o ka kakou mau palapala hoopii, pela wale no kakou e apa ia ai, a o ka hooko ana ke kaumaha."
                Ua kumu nui kuu noonoo i keia mau manao, a e lawe like kakou a e haawi i na Luna a ia lakou ka hana e like me ko kakou manao, nolaila ke olelo nei au, i kuhikau paha lakou i ka like ole o na manao o kakou mai o a o, a ina paha e like loa me keia mau manao, a me na manao i loaa ia oukou e pili ana i ka pomaikai like o ka lahui, ke olelo nei au, ua lohi ole ka ahaolelo ana.
                Alaila, e akaka auanei ia kakou na na 'lii paha ka hoole a me ke kaumaha, na na Luna no paha o kakou, a ina na na Luna, he aha ka hewa ke koho hou kakou i mau Luna e ae ke loaa aku ka ahaolelo hou o kekahi manawa? a e kapae ae i kela Luna hana ole e like me ko kakou makemake.
                E wehewehe pakahi no au ia oukou i ka pono o keia mau manao, mahope aku, a ina ua ike oukou ma ka helu 15 o ko kakou nupepa i kaa ae nei mamua no kekahi mau pauku o ke Kumu Kanawai e hoololi ia ana i keia ahaolelo, e wehewehe no au ia oukou no ia mau mea. Owau no me ka mahalo.
S. K. KUAPUU.
Honolulu, Feb. 27, 1862.

Koena naaupo o kanaka.

                E hoikeike aku paha oe i kuu manao imua o na kanaka, mai Hawaii a Niihau, i ike mai ai lakou, a mamuli o pau ke kuhihewa a me ka naaupo o kanaka, ia'u e noho nei ma Honolulu nei i keia mau la, aia hele mai kekahi poe kanaka he nui wale mai Hawaii mai, a halawai pu me a'u ma ko'u hale, ninau aku la au ia lakou, i ka hua mua, nohea mai oukou, olelo mai la ua poe kanaka nei, mai Hawaii mai, alaila i aku au, heaha ka huakai i hiki mai ai i Honolulu nei, i mai la ua poe kanaka nei, e nana mai oe ina palapala kuleana o makou a pau a mahope hai aku ka hua olelo, ae, ia'u i nana iho ai, he mau pepa kuleana no ua hookoo ia mai e ka poe hoona.
                Alaila i aku la au, o ke aha kou manao ma keia mea, alaila, pane mai la ua poe kanaka nei ia'u, he hiki no anei ia oe ke lawe e hookomo aku i na palapala o makou, a kuai aku i palapala alodio me ke aupuni, i loaa mai ai ia makou ka palapala sila nui o Kamehameha IV, alaila pane koke aku la au ia lakou i ka hua o ka malamalama, he hiki no i kela mea kuleana keia mea kuleana ke hana pela, e like me ka makemake ke uku aku nae 5.00 i ke aupuni e loaa no ia oukou na palapala ola, i kau ia i ka inoa o ka Moi a me kona Kuhinanui, alaila, pane mai la kekahi o lakou, auhea o Pahukula, ua papa loa ka makou mau kumu aole loa e pono ke kii mai i palapala sila nui he poho ke dala, wahi a ua kumu nei, alaila pane aku au ia lakou, auhea oukou, na ia mau kumu nae paha ka oukou dala e noho nei, ina pela ua pono io ka laua olelo papa ana pela, aka, ina no oukou no ka oukou dala, e pono no e hana e like me ka mea pono i ko oukou manao, alaila, komo koke mai la ka manao iloko o'u me ke aloha i na poe nei, no ka pau ole o ko lakou naaupo, i ka puni wale aku no, nolaila, ua lana mai kuu manao a nui launa ole mai, e kahea aku ia oukou e na kanaka a pau, ina he mau kuleana ko oukou e manao ana i palapala sila nui pono no oukou ke lawe mai, ma kahi e hana ia ana ia mea, aka, ina no ka ike ole a me ka hiki ole ke lawe mai ilaila, pono no ke imi mai i ka mea ia ia ka ike oia mea, i pau ai ko oukou kuhihewa, palaka, naaupo, nolaila, ke noi aku nei au i ka poe nana ia oihana, ina ua hewa ka'u kamailio ana ma keia mea, pono no ke kala mai, mamuli o wau kekahi kuhihewa. Me ka mahalo. W. S. PAHUKULA.
Kamakele, Feb. 21, 1862.

                Ke hoomakaukau hou nei ka Moi o Dahomey no ka hailuku ana i na kanaka pio he 3,000

                He 50,000 ka nui o na koa lio ma Amerikahui.

Manawalea.

                Ua lohe mai au, ua hui ka na hoa o ka ahahui o ka Hoku o ka Pakipika, a e hookaawale i puu dala manawalea no ka Hale mai o ka Moi wahine, a oia ka ka halawai a lakou e kapa nei "Halawai Kuikawa." Kahaha i na paha he oiaio keia mau mea i hoike ia maluna, ke hai aku nei au i ko'u kanalua nui loa, ua ike au ia oukou, iloko o ka nupepa Kuokoa, he poe ona na hoahui o ka Hoku Pakipika, a pela no hoi o Kekaula o Iole, e hai mai nei, ina he poe one io oukou, alaila, heaha la ka mea i komo ai ke aloha iloko o oukou? E kokua ana i ka Hale mai o ko kakou Moi wahine oluolu, kaa e no ia oukou keia mea o ke kokua manawalea, a pehea la ka hoi ua o lakou nei ae? O ka nuku ka mea i makaukau, aohe ke aloha iloko. Ua lohe au he $28.25 ka mea i loaa i ka po mua, a o ka nui o na dala i koe a ua aha nei, he $20. paha a keu ae, ua lohe au, ua manao lakou e haawi i $50.00 dala no ka hale mai, i na pela ea, e hoopau ae au i kuu kuhihewa i ka hakukole mai a ke Kuokoa. Aloha ka ahahui. KAWELA.
Honolulu, Feb. 24, 1862.

                Eia malalo nei na olelo mahalo a ka ahahui hoopuka nupepa Kuikawa o Honolulu (oia hoi ka ahahui o ka Pakipika) i ko Kalifonia ahahui.
                "E na makamaka o makou e noho ana ma Kalifonia, aloha oukou, no ko makou ike ana i ka oukou palapala i hoolaha ia ma ka helu 20, o ka Hoku o ka Pakipika o ka la 26 o Feberuari, e hoohui mai ana ia oukou me makou, ma ka hapai ana, a kukulu, a hoolaha i keia hana, o ka nupepa Hoku o ka Pakipika.
                Nolaila, ua piha loa makou i ka olioli nui, a me ka mahalo, i ko oukou hoohui ana mai me makou, a ke haawi aku nei keia aha, i ka mahalo, a me ke aloha no oukou a pau loa, a no ko oukou Lunahoomalu, a o ke aloha e waiho ana iloko o kakou, a me ka makemake e hoolaha i nupepa, na ko kakou lahui, oia ke kaula e paa ana iwaena o kakou, i hookaawale ia e ka moana nui. Aloha oukou. Ma ke kauoha a ka ahahui."
W. KA.
Kakauolelo o ka ahahui
Honolulu, Feb. 24, 1862.

Kekahi mea hou ma Farani.

                Ua hanaia e kekahi kanaka ma Farani e M. Bouveleta, (M. Bouvert) kona inoa kekahi kapa kino, e hiki ke komo aku iloko o ke ahi lapalapa loa me ke kino holo okoa, a puka mai me ka pau ole, a mainoino ole kekahi lala o kona kino i ke ahi, pela no hoi maloko o ke kai me ka wai, he hiki ke hele a noho ilalo o kahi hohonu loa no ka manawa loihi loa. O ke ano o ka hana ana he mea e pale ana i ke ahii a me ka wai, a i hoopiha ia me ke pani huewai. A i ka wa i hoao ai ka Emepera o Farani oia o Napoliona III ua pupuhi ia kekahi hale nuku i ke ahi, a komo aku la ua 'lii nei iloko o ke ahi enaena loa a puka mai la me ka poino ole. He mea kupanaha loa keia.

No na hanauna mai o Wakea mai.

                1. Mai ia Wakea mai a hiki mai ko Haumea make ana, eono ia mau hanauna kanaka, aia ma Ololoimehani kahi e noho ai keia mau hanauna, a mahope mai o keia mau hanauna eono, 19 ia hanauna, a ua manao wale ia o kekahi poe o keia mau hanauna kai hele mai a noho ma Hawaii nei, no ka mea, o ka iwakalua paa o keia hanauna, o Kapawa kona inoa, oia kai hai ia mai, ma Kukanilokoiu no Waialua i Oahu kona wahi i hanau ai.
                A mai ia Kapawa mai a hiki mai keia wa, ua ike pono ia ka hanau ana o kanaka ma Hawaii nei; ua manao ia ua hele lakou mai ka pae aina mai, e kokoke ana ma keia pae moku, no ka mea, ua paa mua i ko Hawaii nei poe kahiko ka inoa o Kahiki, a ua paa o Kahiki maloko o na mele, a me na pule, a me na kaao, o ka poe kahiko o Hawaii nei. Eia kekahi mau inoa aina i paa ma na mele, o Kahikihonuakele, o Ananaimalu, Holani, o Hawaii, o Nuuhiva, o na Aina ma na kaao, Upolu, o Wawau, o Kukapuaiku, o Kuaihelani; na Aina ma na pule, o Uliuli, o Melemele, o Polapola, o Haehae, o Maokuululu, a me Hanakalamai, aia la mahea ka pae aina i ikeia keia mau inoa Aina e maopopo lea ai keia, i na ua akaka kahi i noho ai na kupuna o keia lahui, a e ike hoi i ko lakou wahi e holo mai ai a hiki mai i keia pae moku. Aia paha ma ka pae Aina o Kahiki keia mau inoa, a ma ia mau Aina paha lakou i noho mua ai, a mahope alkou holo mai ma Hawaii nei, a no ko lakou aloha paha ia Kahiki, a me Hawaii kapa lakou i kau wahi o Maui, o Kahikinui, a kapaia keia pae Aina o Hawaii, ina i ole ia o Hawaii paha, ke kanaka i noho mua ai, o Maui paha, Oahu paha, o Kauai paha, a make lakou kapa ia paha ka aina ma ko lakou mau inoa. Me ke aloha. J. M. KALIMAHAUNA.
Kauluniuopuhau, Kona, Feb. 11, 1862.

                Ua manao ke Kuhina Waiwai o Amerikahui, aia hiki i ka la mua o Iune makahiki 1862 e aie ana ke aupuni he $543,500,000.

                Ma ka pa moku o ke aupuni ma Bosetona, he 2,470 ka nui o na kanaka paahana e hana mau ana.

                Ma ka la 14 o Feberuali, he ua nui ma Hilo, a ua haule ia hoi ka hua hekili.

                Ke kanu nui ia nei ka raiki ma Hana, Maui.

O ka hope keia.

                "He mea mau no ka aui, a me ka oi ana o na huaolelo o ke mele, ma kau wahi o ka lalani mele, aka, ma ke oli ana o ka poe akamai, ua lea maoli, no ka mea, ua hui ia mau hua oi iloko o ka hua leo mele hookahi."
                Ma keia kumu, ua ku au a noonoo , a he mea hiki ole ia'u e mumule a hamau wale iho; o i ia mai auanei au, he pili wale, a he hohe wale alua; aka hoi, e ku no au a e ekemu ae imua o ka lehulehu, a oiai no hoi he like ole na halau i aoia'i o nei mea he haku mele e pili ana i ka Leo Mele. A eia ka'u e pane aku ai malaila, no kau i ana mai nei, no ka "aui oi, a me huiia." Ae, pela io no, he mea mau io no ka nui ana a me ka oi ana, a me ka huiia o na huaolelo i like ai me ka lalani mele, penei nae; ina e oi ana ka lalani olelo mamua o ka lalani mele, alaila, e hoohina i kekahi huaolelo a mau huaolelo paha i mea e like ai me ka lalani mele, a malaila e loaa'i ka aui ana o ka leo, a me ka huiia o ka leo oi i leo hookahi, e like me kuu wehewehe ana ia V. Kapooloku.
                Aole e hiki ke aui, a ke huiia ka leo ma ka lalani mele oi; ke ole e hoohina ia kekahi huaolelo a mau huaolelo paha. (E nana i ka Buke Himeni i paiia ma ka olelo Hawaii.)
                A ina aole pela, Pehea? e hiki anei i ka olelo o kela hoailona leo a keia hoailona ke mele ia, no ka leo i like ole me kona hoailona? e like me 8—6 i ka 6—8, a me 7—6 i ka 8—7 a pela aku, ma ka aui ana a me ka hui ana? Eia ka haina. Aohe, a ina pela, e hai ke keiki akamai i ka haku mele e pili ana i ka Leo Mele, no Punahoa i Hilo, kula hanai a Laimana.
                Ke ike nei au he mea waiwai ole ka pane aku a pane mai me ka hoopiha i na kowa o ka nupepa i ke mele, nolaila, ke hoopau nei au i ko'u manao, a ina e pane ia mai, aole au e pane aku, aole no ko'u ike ana e pio ana; aka, no ka make hewa no.
S. LUMAAWE.
Kapuukolo, Feb. 25, 1862.

                Ma ke kulanakauhale o Ladana, me na kanaka he 3,000,000, eono wale no ka nui o na alahaka; a ma Parisa, no na kanaka 1,000,000, he 24 ka nui o na alahaka.

                Ke hana ia nei ma Nu Ioka i elua moku manuwa, i paa mawaho i ka hao manoanoa, no ke aupuni o Italia.

MA RE.

                Feberuari, ma Kamanui, Waialua, Oahhu, mare ia o Nuuanu k, me Kekukae w, na Iotewe laua i mare.

HANAU.

                Feb. 19, ma Laiewai, Koolauloa Oahu, hanau o J. W. Kealaikahiki k, na Apuakehau me Puaakalua w.
                Feberuari 4, ma Paala, Waialua, Oahu, hanau o Pulepule k, he keiki kamehai.
                Feb. 14, ma Kamooloa Kamanui, Waialua, Oahu, hanau o Mahoe k, me Kamalii k, he mau mahoe laua, na Keliikuli k, laua o Kauila w.

MAK E.

                Feb. 5, ma Paala, Waialua, Oahu, make o Pulepule k.
                Feb. 11, ma Lokoea, Kawailoa, Waialua, Oahu, make o Paele k.
                Feb. 18, ma Paala Waialua, Oahu, make o Paawela k.
                Feb. 14, ma Haimoeipo Honolulu, Oahu, make o J. Kamohomoho k.
                Feb. 16, ma Kaneloa Waikiki kai Oahu, make o D. Kauhi k.
                Feb. 16, ma Hamohamo Waikiki kai oahu, make o S. Halehuki k.
                Feb. 23, ma Pawaa Waikiki Oahu, make o Alapai k.

OLELO HOOLAHA.

UA IKE PAHA OUKOU I KA olelo Hoolaha a kuu wahine mare a Kaakau, i hoolaha ia ae nei ma ka Helu 21 o ka Hoku Pakipika o ka la 20 o Feberuari nei, e olelo ana ma ua Hoolaha la no kuu kipaku ia ia; eia ka'u e pane aku ia oukou ma ia mau olelo ana, he wahine wahahee loa o Kaakau, aole au i kipaku ia ia, oia kai haalele mai ia'u, me kuu hewa ole, aole oia i hemahema ia'u i ka ai, a me ka ia, a me ke kapa, a me na pono a pau o ko maua noho ana, a oia kai hewa o maua, ua hahaki oia i ko maua kanawai mare, i kauoha ia mai ai e ke kumu nana maua i mare, e noho pono ka wahine me ke kane, pela hoi ke kane i ka wahine, a hiki i ka wa make, ua pale ua Kaakau nei ia mau olelo a ke kumu, ua lilo aku oia me ke kane manuahi, eia no laua ke noho pu nei ma kahi hookahi, ua like laua me na mea i mare ia, ia kekahi, ua hopu ia laua maua no ka moe kolohe, a ua hoopakeleia, eia no laua ma Auwaiolimu kahi i noho pu ai me ke kane manuahi, ua haalele loa mai ia'u i ke kane i mare ia. Na PILA HOLI.
Ualapue, Molokai, Feb. 24, 1862. 23-3t

UA HOOPII O KAINOA KUE I KAna kane o Kahoohiai no Honolulu mamua, e hooki i ko laua mare ana, no ka haalele wale ana no na makahiki eiwa o Kahoohiai i kana wahine. E hanaia keia hoopii imua o ka mea Hanohano o John Ii, ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie, o ka poakolu oia ka la 5 o Maraki, i ka hora 9 o kakahiaka, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu Oahu.
JNO. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Feb. 26, 1862. 23-2t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, UA NOI IA MAI KA MEA HAnohano John Ii, ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie e Umauma, no ka hookohu ia ia i luna hooponopono waiwai o Opealua w, o Honolulu i make aku nei; Nolaila, ua hoikeia i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poakolu, oia ka la 5 o Maraki i ka hora 9 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu, Oahu. JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Feb. 22, 1862. 23-1t

OLELO HOOLAHA.
KAPU KA AINA!

E IKE AUANEI NA MEA A PAU loa, ke hookapu nei au i kuu aina kuai o Manuela a me kuu aina hoolimalima ma PUiwa, Nuuanu, aole e komo wale na kanaka a me na holoholona. Ina e loaa kekahi holoholona maluna oia aina, e hooukuia no i $2,000 no ke poo hookahi, a ina o kekahi kanaka i komo wale $1,00 no ka uku.
G. R. ROSS, (LOKE.)
Nuuanu, Feb. 25, 1862. 23-3t

$5,00 Makana!

E UKU IA KA mea e loaa ia ia kuu Lio kane hulu hauliuli i kunia i ka hoailona L ma kekahi o na uha hope, ina ma ka uha aka, ina e loaa ia ia, e haawiia no ka uku i olelo ia maluna. E loaa no wau ma Kaumakapili, ma ka hale e pili ana i ka pa o ka Luakini ma ka aoao akau. KAHEHENA.
Kaumakapili, Honolulu, Feb. 24, 1862. 23-2t

MOKUAHI KILAUEA.

E HOLO ANA NO O KILAUEA, MAI HONOLULU aku, i ka hapalua o ka hora 4 o ke ahiahi, e like me ka mea i oleloia malalo nei, penei:
                NO HILO, POAKAHI MARAKI 3,
                NO KONA, POALUA MARAKI 11.
JANION, GREEN & Co.
Luna H. S. N. Co.
Honolulu, Feberuari 26, 1862. 23-tf

OLELO HOOLAHA.

E IKE NA KANAKA A PAU O NA aina o H. K. Kapakuhaili o ke Ahupuaa o Wailuku, ma ke kula, Lio, bipi, hoki, miula, he hapalua dala no ke poo, hipa, kao, puaa, he hapawalu no ke poo, ma na aina o W. C. Lunalilo ma Waiehu me Napoko, i hoolimalima ole ia, he $1,00 no ke poo, hipa, kao, puaa, he hapawalu no ke poo no ka makahiki hookahi.
                E haawi mua mai i ka uku iloko o keia malama, me ka nui o na holoholona. I ka la mua o Maraki, ina e hookaa mua ole mai na kanaka me na haole, e hopu ia na holoholona a pau, mai komo hewa kekahi iloko o na aina i oleloia, e a i ko lakou mau holoholona, ina e loaa ia'u a me kuu mau Luna, e hoopiiia no. S. M. KAMAKAU.
Waihee, Feberuari, 4, 1862. 23-3t*

OLELO HOOLAHA.

E KUAI KUDALA ia ana na Lio, a me na bibi ma ka pa Aupuni ma Kaelepulu nei, ke hiki aku i ka la 3 o Maraki, oia ka poakahi e hiki mai ana, ke ano me hao malalo nei.
                Bipi kane eleele aole maopopo o ka hao.
                Bipi wahine kua keokeo aole maopopo o ka hao.
                Lio kane ulaula hao eia 2.
                Lio kane keokeo, hao eia MK. DL.
                Lio kane ulaula, hao ano e.
                Lio kane eleele hao S hao manamana e kekahi.
                Lio kane ulaula hao ano e.
                Lio wahine eleele oopa hao ano e.
                Lio wahine kalakoa hapala ka hao.
                Lio wahine ahinahina hao eia WNA.
                E hele mai oukou ia la me ka makaukau i loaa na lio maikai no oukou. A he mau lio e ae no kekahi.
                Lio kane ulaula hao ano e.
                Lio kane ulaula hapala ka hao.
                Lio kane keokeo hao ano e.
                Lio kane lokia hao K3 HI nui na hao.
                Lio wahine eleele hao KOU.
                Lio wahine ulaula, hao ano e.
                Lio wahine eleele hao eia DA.
                Piula wahine keokeo hapala ka hao.
                E kii koke mai oukou i na lio o oukou, o hala na la he 30, nele oukou.
POOMANU, Luna pa Aupuni.
Kaelepulu, Koolaup. Febe. 18, 1862. 22-2t*

OLELO HOOLAHA.

ELUA Holoholona e kudala ia ana i ka poaono o ka la pule i ka hora 12 o ke awakea, Lio kane keokeo, Bibi wahine hulu iole. He mau holoholoona hou mai kekahi, ke ano me na hao ano e.
                Lio kane eleele ano hulu iole wiwi, hao kekee a lapuu.
                Lio wahine ulaula, hao pi anoe mahope, he pio maluna.
                Lio wahine eleele hao eono huina.
                Lio kane keokeo, hao manamana no Kahalehili o Nuuanu.
                Bipi wahine hulu iole, eia ka hao NN elua hao ano e.
                Piula wahine ahinahina hao manamana.
                Piula kane ahinahina me ka laho, aole maopopo ka hao.
                E makaala mai no ka pono i ka pa Aupuni, ke nalowale na holoholona o oukou, no ka mea he ano e na hao.
NAPUNAKO, Luna pa Aupuni.
Pauoa, Feb. 19, 1862. 22-2t*

OLELO HOOLAHA.

KE PAPA AKU NEI AU I KE KUAUNA MAI kuu hale a ko Kamai hale, aole e ee ke kanaka maluna o ka lio a holo, he kuauna kupono i ka hele malie, he ai o lalo na'u, poino loa. Eia ko'u manao paa, e alakai ka lio, aole holo, pela ke kuauna mai kuu hale a ko Kaipulaukalo wahi, ua like pu na olelo me ke kuauna i olelo ia maluna, pela no ka papa ana. No kuu aloha keia kahea o'u me ka leo nui ma ka Hoku Hoolailai o ka Pakipika, ina hookuli mahope iho, e hopu au a paa uku $1., alaila, e hoi no o'u poho mua, e poino ai ka poe aloha ole.
KEANUANU.
Niuhelewai, Kapalama, Feb. 10, 1862. 21-3t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI NA KANAKA A pau ke nana mai, ke hoolaha nei au ma ke akea, ua kipaku kumu ole kuu kane mare ia'u, me kuu makemake ole e hele, aka, no ka nui kipaku o kuu kane ia'u, nolaila, eia wau ma kahi e e noho nei, me ka malama ole mai o kuu kane mare ia'u i na mea o ke kino. O kuu kane mare, oia no o Pila, e noho ana ma Auwaiolimu. Ina malama ole mai kela i kuu ola alaila e hoopii no au no ko'u poho.
Na'u na KAAKAU.
Auwaiolimu, Honolulu, Feb. 11, 1862. 21-3t*

HOOPONOPONO WAIWAI.

NO KA MEA, ua noi ia mai au e J. K. Kalea, e hooponopono ia ka waiwai o Kauko w, i make aku nei ma Lanihau, Kona Akau, me ke kauoha ole; Nolaila, ke hoike ia nei i na mea a pau, i pili o ka poaono, oia ka la 10 o Maraki e hiki mai ana, i ka hora 9 o kakahi8aka, oia ka la a me ka hora i olelo ia e hoolohe ai i ka pono o keia noi ana mai, a me na mea hoole, i hoikeia, aia ma ko'u keena ma Holualoa, Kona Akau.
H. L. SHELDON.
Lunakanawai Kaapuni, Apana 3.
Kona Akau, Hawaii, Feb. 10, 1862. 22-2t

NALOWALE!

UA HELEHEWA A Aihueia paha, mai ko'u wahi aku, i elua lio, hookahi lio puakea, 4A kona hao kuni, a hookahi lio eleele, ekolu wawae keokeo, me ka hao kuni e like me ka mea i hoikeia maluna, aole nae i ola kahi i kuni ia ai. Elua pule ka nalowale ana. E ukuia ka mea nana e hoihoi mai i ua mau lio nei e like me ka pono.
SAMUEL S. MASON.
Waialua, Feb. 20, 1862. 22-3t

LAAU HOU!
UA HOEMI KE KUMUKUAI!

AIA MA KAHI O KA MEA NONA ka inoa malalo nei, he laau hale a ua hoemiia ke kumukuai a i 2 1/2 KENTA NO KE KAPUAI.
G. G. HOWE.
Honolulu, Ianuari 23, 1862. 18-tf

ILI HOOLUUIA!

AIA MA KA HALE KUAI PAPA O KAMUELA, e loaa ai na Ili Hooluu o kela ano, o keia ano, he kumukuai oluolu no, e pono i na kanaka humu kamaa, a humu noho lio, e hele mai e kuai i ike i ka make pono.
KIMO PELEKANE.
Honolulu, Febe. 1, 1862. 20-tf

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI na MEA A PAU ke papa nei au i na mea a pau aole e hoaie i kuu wahine, o Mahuka kona inoa, no ka mea, ua haalele kumu ole oia i ko'u wahi moe, a me ka'u ai. A ina e hoaie kekahi ia ia, aole no au e hookaa ana i kona aie. ALINA.
Hilo, Ian. 30, 1862. 20-4t*

S. D. Keolanui.

UA MAKAUKAU wau e kokua i ke kakau ana no na palapala a pau loa, ke lae ia mai imua o'u ma ko'u keena kakau ma Niuhelewai Kapalama, oia na mele, na Kanikau, Olelo Hoolaha, olelo i kela a i keia, ia'u no ka pepa, inika, olaila, e wiki oukou, he wahi uku haahaa loa no ne akuwa hana ponolei.

$6,00 Makana.

E UKU IA KA MAKANA i olelo ia maluna i ka mea nana i hopu, a hai mai paha i kekahi mea e hopu ia ai ia KAUKAILUA, i mahuka mai ka poe paahao aku, oiai e hana ana lakou ma alanui Liliha, i ka la 13 iho nei.
                Penei kona ano: He 22 kona mau makahiki, 5 kap. me 5 iniha kona kiekie, ua paapu kona mau lima i ka uhi, a ua kakauia kona inoa ponoi ma ka lima hema; he kii moku a me ka huaolelo Kaoluai, ma kona umauma, a ua kahi ia iho nei kona lauoho, ua hanau oia, a ua noho hope mai nei ma Kaneohe, Kooolaupoko, Oahu. W. C. PARKE.
Ilamuku.
Keena Ilamuku, Feb. 19, 1862. 22-2t

OLELO HOOLAHA.

E IKE OUKOU A PAU LOA, E KO HALAWA poe a pau me ka pili koke ilaila, a me ko Molokai a puni, a me ko Lahaina, owau o Kanikau ke pane pololei nei au ia Kauhale, a me Maui, he mau hoa hui kuai waapa no'u, penei, he $30.00 hookahi waapa, $11 a'u, he $10. Kauhale $9. a Maui, hui $30.00, ke lohe nei au, e hoopii ana o Kauhale, e hoihoi o Maui i kona poho, me ka paa o ka waapa ma kona lima, ke hoole nei au ia hana ana, aole mana iki e hana pela, oiai au he hoa hui, a eia no ia'u ka palapala kuai a me ka inoa o ka haole. Nolaila, aohe mana o na mea elua, a me ka poe e ae, e hana pela, mamuli oukou poho, nolaila, e waiho malie a hiki aku au, ina oukou hana naaupo, me oukou no ia, e lawe no wau e like me ka palapala kuai o makou. Na'u na KANIKAU.
Niuhelewai, Kapalama, Feb. 15, 1862. 22-2t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI OUKOU E NA KANAKA, A me na Haole, Pake, ke nana mai i keia, o makou o na mea nona na inoa malalo iho nei, ke papa aku nei makou me ka hookapu i ko makou aina kuai ma Puiwa, Nuuanu, aole e hele kekahi Lio, bipi, hoki, miula, ina e hele kekahi o keia mau holoholona, i olelo ia maluna, e uku no $1.00, ina he puaa, kao, hipa, moa, pelehu, kaka, he hapawalu ka uku, ina he kanaka hele hewa, e uku no he hapalua, ua kapu loa na mea ulu, a me na mea moe maluna o ka aina i olelo ia maluna, eia ka la e lilo ai i kanawai paa no keia aina, ma ka hoopuka ana ma ka Hoku Pakipika, ina e ike wau i kekahi o keia mau mea e hele ana iluna o ka aina, e hopu no au a papa e like me ke Kanawai. LUAU,
KAAA,
PUWAHIKI,
KIUWAIAHULU,
HAOLE.
Puiwa, Nuuanu, Feb. 18, 1862. 22-3t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI NA KANAKA A PAU MA keia palapala ke nana mai, ke hai aku nei au ma ke akea, ua hoopau loa aku wau i ka ohi ana a me ke kii ana o Kanalua i na aie a pau o ka poe i aie mai ia'u e noho ana ma keia Mokupuni Oahu, aole loa e haawi iki kahi mea aie ia ia. Ina kahi poe i aie ia'u e haawi i ke dala ma ko Kanalua lima, aole loa wau e ae ana i ke kaa ana oia aie mai ia'u. Eia keia, ua koho aku wan ia W. Iosua, J. Hoolapa, J. Umi, Makaahoa, Kaipo, a me Kapa, he mau makai no Honolulu nei, o lakou ka poe nana e ohi a kii i na aie a pau o ka poe e noho ana ma kea Mokupuni Oahu, oiai e pono ana ko lakou noho ana, a e loaa ia lakou ka uku no ka ohi ana, a me ke kii ana i na aie, he hapaha dala o kela dala keia dala i ohiia mai e lakou, a ke kauoha aku nei au i na mea aie a pau loa, e hoolohe i keia, o hoopiiia auanei oukou.
AKAI, (Pake.)
Honolulu, Feb. 5, 1862. 20-4t*

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, ua noi ia mai ka mea nona ka inoa malalo, ka Lunakanawai Kaapuni o Maui, e Hookaiwewe, no ka hookohu ia ia i Luna Hooponopono i ka waiwai o Kahili no Lahaina, i make aku nei. Nolaila ua hoike ia i na kanaka a pau ke pili, o ka poalua, oia ka la 11 o Maraki, M. H. 1862, i ka hora 11 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ko hoolohe i ka oiaio, o keia noi ana mai a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Lahaina, Maui, kahi e hana ai.
F. W. HUTCHISON.
Lunakanawai Kaapuni o ka Apana 2.
Lahaina, Maui, Feb. 15, 1862. 22-3t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, ua noiia mai ka mea nona ka inoa malalo, ka Lunakanawai Kaapuni o Maui e E. M. Mayer a me Wahinealii na Luna Hooponopono o ka waiwai o Nahia no Lahaina, Maui, i make aku nei, e koho aku i kekahi la e hoolohe i kana palapala hoike hope loa, a e hookuu ia lakou mai kana oihana luna hooponopono ae. Nolaila, ke hoikeia aku nei i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poalua oia ka la 11 o Maraki M. H. 1862, i ka hora 11 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma Lahaina Maui, kahi e hana ai. F. W. HUTCHISON.
Lunakanawai Kaapuni o ka Apana 2.
Lahaina, Maui, Feb. 15, 1862. 22-3t

OLELO HOOLAHA.

O WAU O KA MEA NONA KA INOA MALAlo nei, ke hai aku nei au i na kanaka a pau loa, o kela ano keia nao, e noho ana ma ka Mokupuni o Maui nei, ua haalele mai ka'u wahine mare o Alapai kona inoa, i ko maua wahi moe, a me na pono a pau. Nolaila, ke papa aku nei au i na kanaka, na Pake, na Haole, aole e hoaie i ka'u wahine ma keia hope aku, ina o ka mea hoaie ia ia, aole au e hookaa ia aie, a maluna ona no ko oukou poho. Eia kekahi, ina e loaa ka hihia i kona kino, aole au e uku aku ia hihia ana. J. KENAO.
Honokohau, Maui, Feb. 12, 1862. 22-3t*

OLELO HOOLAHA.

I KA la mua o Dekemaba o ka M. H. 1861 i hala ae nei, ua pupule ia kuu kane Davida Kaope, a ua pau ka noho oluolu, a me ke kuka pu ana no na mea e pono ai mau. Nolaila, e hoolohe mai e na kanaka a pau o kela ano keia ano, e noho ana maloko o keia Aupuni, ke papa aku nei au ia oukou, mai ae mai oukou ia D. Kaope, ke noi aie aku oia i ka oukou dala, a waiwai e ae hoi, a mai hoaie mai hoi oukou ia ia me ke koi mai e kau inoa aku, ma kekahi palapala molaki, a palapala e ae paha oia ano. O ka me kue i keia mau olelo, maluna no ona kona poho a me kona poino. Owau no me ka malaho. M. HOOLEIA.
Honolulu, Oahu, Feb. 18, 1862. 22-2t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, ua noiia mai ka mea nona ka inoa malalo, ka Lunakanawai Kaapuni o Maui, e Puahiki Kekaula, no ka hookohu ia ia i Luna hooponopono i ka waiwai o Hoopiiaina o Wailuku, Maui, i make aku nei. Nolaila, ua hoike ia i na kanaka a pau loa, ke pili o ka poalua, oia ka la 11 o Maraki M. H. 1862, i ka hora 11 kakahiaka, ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Lahaina, Maui, kahi e hana ai. H. W. HUTCHISON.
Lunakanawai Kaapuni o ka Apana 2.
Lahaina, Maui, Feb. 15, 1862. 22-3t

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI na kanaka a pau loa, ke hookapau nei au i ko'u aina, i kapaia ka inoa o Kaipapau, e waiho la ma Koolauloa, Mokupuni o Oahu, mai ka palena o Paukialua, mauka a hiki makai i Opalahee a me Kopee. Ua papa ia na mea a pau, aole e komo wale, aole e kanu i kekahi mau mea malaila, aole hoi e hookuu i na holoholona o na ano a pau e hele wale malaila. Ina he makemake ko kekahi mea e kanu maluna o ua aina la, e hele lakou imua o kuu luna, oia o Kapoo.
JOHN HALBURNE. (KEONI.)
Koolauloa, Oahu, Feb. 19, 1862. 22-tf

HOKI! HOKI!! HOKI!!!

INA HE MEA HOKI nunui, kupono i ka hoounauna, a manao e kuai, owau ka mea makemake.
KIMO PELEKANE.
Honolulu, Feberuari 1, 1862. 20-tf

Ili! Ili! Ili!

E UKU aku no na mea nona na inoa malalo nei i ka uku oi loa no na ili, ke laweia mai ma ko lakou hale kuai.
JANION, GREEN & Co.
Honolulu, Okatoba 22, 1861. 5-tf