Ka Hoku o ka Pakipika, Volume I, Number 29, 10 April 1862 — Page 3

Page PDF (1.75 MB)

oe i ike ai he Liona makou? No kou makau pu no paha, a oe e ole, ke likipaupaka mai nei la noi oe e Minamina, ko'u manao io, aole no o kou inoa ia, eia ka pono, o Kinaiikapomaikai, pololei ia, pili loa. Ke olelo aku nei au a o makou pu ia oe, mai olelo i namanao me ka ike mua ole i na mea i hana ia. E hoike mai ia'u i ka lahui kanaka i pau loa a koe hookahi ole i ke puhi ia ana o ka rama? Kuhi au ua ike  la hoi oe i ka olelo a Kamaoho, aole ka.
                Mahea la oe i ike ai he poe inu rama makou? Aia a nei ia oe kekahi haawina ike loa mai ke Akua mai? Ke olelo aku nei au e like me ko'u ike, aole au i ike ia mea, o ka pomaikai o ka oihana  mahiai ko'u mea i olelo ai, ke ala a me  ka pomaikai o ka lahui. Ko'u manao aole no pono ke ae ia ka haawi ana i ka rama i na kanaka o ko'u one hanau, i nei  mea he rama.
                Ke olelo nei au, o ka'u olelo hope keia, a i olelo mai oe ia'u ma na mea like ole, ia'u no hoi ia. He aloha ko'u ia oukou e Kinaiikapomaikaiokalahuikanaka.
HALAANIANI, Kekahi kupa Hawaii.
Oahu, Aperila 2, 1862.

Makuahine Aloha nui ia.

                Ua make iho nei o Rebeka Kaohe, i Maraki, la 18, M. H. 1862.
                He wahine oia i aloha nui ia e kana kane, he makuahine i aloha nui ia e kana mau keiki, he kauwa-wahine no hoi i aloha nui ia e ko makou Haku, a pela pu no hoi kona mau hoa a pau loa.
                A no kona make ana, nolaila, ke ku nei makou kona ohana, e hoike aku imua o ka lehulehu i ka nui o ko makou aloha, a me ka ehaeha loa nona. Aia hoi o kana kane, Kalua, o ko maua makuakane, ka mea ana i aloha nui aku ai, i na la oiai oia e ola ana, a nona no hoi oia i haawi aku ai i na la a pau o kona ola, ke ku nei oia ma ka aoao o kona kino kupapau e uwe hooki ole ana, me na waimaka helelei, a me ka naau hoi i luuluu, a kaumaha loa i ke aloha, e hoomanao ana i na la oiai laua e noho pu ana, i na wahi a laua i noho ai, a i hele ai hoi.
                A o maua hoi kana mau keiki, ua hoonele ia mai maua e kona make ana, i ka lua o ko maua mau makuahine, a nolaila, ke auhau mai nei kona aloha ia maua, e komo pu aku i loko o keia kumakena ana nona. A o kona aloha hoi ke hohola iho nei maua ia mea iluna iho o ko maua poohiwi i mea na maua e hoomanao aku ai ia ia, i loko o na la o keia ola mailuilu ana aku.
                O ko laua mau kaikuaana no hoi kekahi, o na mea hoi nana ponoi maua, ke luai mai nei no hoi ko laua mau maka i ka wai he nui, e hoomaopoopo ana i ka hae oiaio o ke aloha, me he mea la ua awai aulu mua ia i ka manawa.
                Aka, iloko no o keia pa kikio ana o kamakani o ke aloha, a me ke kulu kuaua ana o ka pua o ka waimaka, aole hoi i hoomama ia ka naau o kona ohana.  A he mea pilihua i ka manao ke ike ana aku e waiho hakahaka mai ana ka akalua ana i ku ai a me ka nui o kana mau hana maikai, e mokaki mai nei i mua o  kona  poe hoa aloha.
                Ua komo ae la oia e moe iho iluna o kona pela koekoe, i ke kanalimakumamalima o na makahiki o kona ola ana, a he iwakaluakumamawalu paha na makahiki o ko laua noho mare ana.
                Iloko o kona mau la opiopio, iloko no o o na hale haku hahi i noho ai, malalo o ka malu o Kaahumanu I., a pela pu no hoi o Capt. Mahuka kana kane, malalo no oia haku hookahi, i mua no hoi oia alo i mare ia ai laua.
                Iloko iho nei hoi o kona mau la oo, ua noho hou aku no ia malalo o ke kaupaku oia hale hookahi no, oia hoi o Kaahumanu III., ke kuhina nui o ko Hawaii pae aina. Malalo aku no nae o na kauoha a ka makualii, ka Mea Hanohano Gov. M. Kekuanaoa. O maua no hoi kekahi i noho pu aku me ia he mau la, a mai loko mai no hoi oia hale i hoi mai ai maua, me ka maua mau wahine.
                Eia kekahi, e olelo iki ae paha wau no ke alii nona ke kanaka, mee ka minamina, a me ke aloha oiaio ana o ke alii no kana kauwa maikai, no ka mea, pela ka ike aku i na ouli o na mea ana e hana mai nei. Ua hele mai no oia me kona kino alii, a me kona mau lima ponoi no i hana iho ai oia me ka hoonoonoo ole ia ia iho, ua hana aku oia i na hana a pau e hiki ai i ke kanaka ke hana, i mea e ola mai ai, aka, ua maliu ole mai ka make.
                A mamuli hoi o na kauoha a ka makualii, i malama ia ai ka mai me ka nene ilikapu, a ua hoonoho kino mai no hoi oia i kekahi o kona mai ai alo, e ike i ke ko pono ana o kana mau kauoha.
                A no keia loko maikai nui a ke alii i hana mai ai, a me ko lakou makualii nolaila, ke waiho aku nei ka ohana hapa o ka mea i make, i ka hoomaikai nui ana no laua, me ka ae aku o ka poe e ola nei, e noho me ka aie au no ka laua mau hana kuloko, i pili i ke aloha oiaio. A na ke Akua e malama i ke alii, me ka hooloihi i na la o ko laua ola ana. S. K. KAAI.
H. P. Kawa, Maraki 18, 1862.

                Maloko a ka Ahaolelo nui o Farani, mamua iho nei, ua koi mai o Prince Napoleona, e haalele no na koa Farani i ke kulanakauhale o Roma, a e hoopau ia ka noho alii ana o ka Pope maluna o na aina ana e hoomalu nei. Aole nae i hanaia kekahi mea e hoomaopopo ana i ka manao o ke aupuni ma ia mea.

He wahi mele.

Auhea wale ana oe, E pipio lua i ka lewa,
Aole no mea like, Me Kaikila hoolai,
O ka oi pakela ia, Hilu o na manu lele,
Nana i alo na ea, O ke ao nei a pau,
Pau ole ko'u makemake, I ka laau Oliana,
I ka maikai o ka pua, I ka nani o kona lau,
Ka pahee o kona ili, Pela kuu ana ana,
Ka mauna ma Holepa, Muliwai o Panama,
Nani wale ia wai lani, E kahe oluolu ana,
Ana au o kona loa, O kona nui laula,
I kona kiko waena, E na mai nei kuu hoa,
Lihi launa ole mai, Wehe i ka pili ua paa,
Paa pono o Mailehuna, Na kipona a ke anu,
He aloha ia pua hala, Ua loli i ka ua noe,
Noe mai la i Heeia, Ka uahi a ke aloha,
He aloha pua Melekule,  Kela pua hoohai,
Wai anu hea i ke kino, Kai noa paha ua ana,
Lukini me Ladana, I ke aupuni o Kina,
Kahi one o Pawehe, Ana luhi au i ka loa,
Ia nei mai kaua, I ka wai alialia,
Kukulu e Limaloa, I ka hale a ke aloha,
He aloha no ka opua, Ulu ao i ke kai,
Kai noa ua kila ia, Ko'u inoa i ka leka,
Ke kaupu mai keia, Nana e ae na ale,
O ka hau o Nouaiki, Kupuni paa i ke  kai,
Kai ka wela o kuu kino, I ke ahi e a nei,
Aole  no maalili, Na kukuna o ka la.
G. PILDY.

                No ka mea, he mea mau no paha i ka poe kukulu manao ka  noonoo mua ole mamua o ka hoolaha ana i ke akea i ko lakou manao, a nolaila, ua komo lakou iloko o ka mimilo o ka hilihewa, ma ko lakou kukulu manao ana, pela hoi e poho wale ai ko lakou manawa no ka noonoo ana. Nolaila, ua komo o Kahoohalikelike iloko o ka lua pau o ke kuhihewa, ma  kona kakau manao ana iloko o ka Helu 27 o ka Hoku o ka Pakipika, a ua unuhi mai oia i kekahi hapa o ka Baibala, i mea e hoolawaia'i kona lalau ana.
                O keia mea he puhi rama i olelo nui ia ma na la i kaahope ae nei, aole ia e hana ia ana mamuli o na hana mana, e like me ke kuhihewa o Kahoolikelike; no ka mea, o ka mooolelo o ka ahaaina mare malalo no ia o na hana mana a Iesu, pela i hooliloia'i ka wai maoli i waina maikai. e hanaia ana anei ke puhi ana i ka  rama malalo o na hana mana e like me ka Iesu? Ke hana ia!
                "No ke aha la i hoinoia'i ka olelo ana he pono ke puhi i ka rama?" No ka maopopo ole anei ia oe kou mea i ninau ai. No ka mea, ua maopopo ke ano o keia mea he rama. Noloko mai o keia mea he rama i loaa'i ka ona, noloko mai o ka ona i loaa'i ka hakaka, hookaawale hoa, a me ka hoopalaimaka. Ina paha oe i hoomaopopo i ka mooolelo no Kaina i make aku nei, ina paha ua kanalua oe a kuemi hope kou manao no ia mea he puhi rama. Heaha ke kumu i make ai o Kaina? Aole anei o ka  ona?  Nohea mai ka ona? Aole anei noloko mai o ka hana ana i wai awaawa, i kapaia'i he rama? ke ole iho! nolaila no.
                "No ke aha la i kapaia'i lakou he poe hewa a ino loa?" No ka mea, o ke kanaka e noho ana iloko o ka paupau o ka ona rama, aole oia i ike i na huaolelo pupuka a kona waha e olelo ai, no ka mea, ua hoopouliia kona noonoo e ka ikaika o ka wai awaawa, a ua like oia me he kanaka koa la,  ka wiwo ole o kona  mau maka. A me he ipuhao la hoi e paila ana i ka wai wela o na manao lapuwale he nui wale, pela i like ai ke kanaka ona rama me ka ipuhao wai wela. No ka mea, aole e pau ana ka wela o ka wai wela ke hoomau ole ia ke ahi. Pela no hoi ka ona rama, aole e loaa ia ia ke ano o ka wa kanaka, ke hoolele ole oku oia ia mea he inu ona. Ina paha oe i hoomaopopo i ka wa o Kaomi, ina la paha ua kuhihewa ole oe i na mea o ka Baibala, a hookokoke ole aku i kou mau puupuu lima ilaila, e lawe mai i na mea hoano o ka buke a ke Akua, nolaila, ua ano hilihewa wale no kou kukulu manao ana no ia mea he puhi rama.
KAULAOKANAELE.

                Ma kekahi halawai o ka Ahahui Kakolika Hawaii, i ka po o ka la pule, Aperila 6, 1862, ua hooholo lokahi ia penei:
                Ua lohe no na hoa o keia Ahahui me ka ehaeha kaumaha loa i ka make ana o ko lakou Peresidena, Mon. L. E. Perrin, Kanikela a me Komisiona o Farani;
                O keia Ahahui, ma ka make ana o ka Peresidena, ua lilo ia ka mea hiki ole ke pani ia; a no konamanao nui ana i ka pono o ka Ahahui, a no kona ano maikai a oluolu hoi, ua aloha nui ia mai oia e na hoa a pau o ka Ahahui;
                E malama ia ana no he kope o keia olelo hooholo iloko o ka mooolelo o ka Ahahui; a e haawi ia hoi kekahi kope ia Mon. de Varigny e hooiliia ai i ka ohana o ka mea i make, me ka hoike pu aku i ke aloha menemene nui o na hoa a pau o keia Ahahui;
                E paiia no keia mooolelo iloko o na nupepa Polynesian a me ka Hoku o ka Pakipika.
Ma ke kauoha
GODFREY RHODES, Kakauolelo.

Make Weliweli.

                Ma ka la 18 o Maraki 1862, make o Keawe, ma Waipuhia, ma Puuala i Kaupo, Maui Hikina.
                Ma ka la 17 he aha inu ki ma Waiha, maloko o ka hale o Davida keia inu ki ana. Mai ia la a po, ia po iho, o konamake  noia. Elua mea i manao wale ia, ua make oia no ka ona i ke  ki, a o ke  kumu ia o kona lele ana i ka pali a make; eia ka lua ua make maoli i ka pepehi ia e ko lakou mau hoa inu ki a lealea.
                No loko mai o keia mau kumu ko'u manao e paipai aku ia oukou. Ina he oiaio, ua make o Keawe no ka ona i  ke ki, ke papa aku nei au ia oukou mai ho-a oukou i ke ki, a hana iho no keia ola pokole ana. Ina hoi i make oia no ka lima ikaika a hookahe koko, ea, o ka mea e hookahe i  ke koko, e hookahe ia no kona koko. D. P. AUMAI.

                O ka wahine i makemake e noho mau ma na alanui, ua like ia me he huihui waina la e kau ana ma ka lanai, na kela mea keia mea e ohi i ko lakou maalo ana ae.

                Ua kipi na koa ma kekahimau kulanakauhale o Helene, a ua oleloia he kipi ano nui no ia, a e hookahuliia ana paha ke Aupuni e noho nei.

                Ua nui loa ka pilikia ma Beretania iwaena o ka poe paahana no ka uuku o ka

                Ua noho alii o Victoria maluna o na kanaka he 174,000,000. Iloko o keia huina, ua helu ia he 135,000,000 o na aupuni o Inidia. hana, a he nui ka pololi a me ka wi o lakou.

NA KE AUPUNI.

OLELO KAUOHA!
Ma ka Lokomaikai o ke Akua.
KAMEHAMEHA IV.!
KE ALII O KO HAWAII PAE AINA.
I LOKO O KONA AHAKUKAMALU.

                KE HOIKE aku nei, i mea e hooko ia'i Ko'u Kumukanawai, nolaila; ke kauoha ia'ku nei na Hale Ahaolelo o Ko'u Aupuni, e hoakoakoa ia lakou iho ma Ko'u kulanakauhale o Honolulu, i ka hora 10 a me ka hapa o kakahiaka o ka la 1 o Mei, M. H. 1862.
                Ua haawi ia malalo o Ko'u Inoa, ma Ko'u Hale Alii i Honolulu, i keia la 12 o Maraki, M. H. 1862, a ma ka awalu o ka makahiki o Ko'u noho Alii ana.
(Kakauinoaia,) KAMEHAMEHA.
Na ka Moi.
(Kakauinoaia,) KAAHUMANU.
Na ka Moi a me ke Kuhina Nui.
L. Kamehameha.

OLELO HOOLAHA!

E halawai ana na Hale Ahaolelo elua ma ko lakou mau Keena iloko o ka Hale Hookolokolo ma ke Kulanakauhale o Honolulu, ma ka la i oleloia maluna ma ka hora 10 o kakahiaka, no ka hoomakaukau ana i ka lakou mau hana, a hiki ae i ka hora i oleloia maloko o ka olelo Hoolaha a ka Moi, alaila, e hui na Hula Ahaolelo ma ke Keena halawai o ka Hale Ahaolelo Alii i lohe ai i ka olelo a ka Moi.
L. KAMEHAMEHA.
Kuhina Kalaiaina.

Ma ke Kauoha

Mamuli o ke kauoha a ka Mea Kiekie L. Kamehameha, ke Kuhina o ka OIhana Kalaiaina o ko Hawaii pae aina, owau, o Thomas Brown, Luna kakau Kope, ke hookoho nei au ia John D. Haverkost, no Wailuku, mokupuni o Maui, i Luna no ka hooiaio ana i na palapala hoolilo no ka mokupuni o Maui.
THOMAS BROWN,
Luna Kakau Kope.
Oihana Luna Kakau Kope, Aperila 3, 1862.
Ke hoopono nei au i ke koho ana, i oleloia maluna.
L. KAMEHAMEHA.
Honolulu, Aperila 5, 1862.

HANAU.

                Ape r. 8, ma Iwilei, Honolulu, Oahu, hanau o Daniela k, na D. Napela, me Kamalimali.
                Aper. 1, ma Pauoa, Honolulu, hanau o William k, na Sema, me Mere.
                Maraki, 18, ma Pahoehoe, Hilo, Hawaii, hanau o Inoaole k, na Manuahi, me Keohohina.
                Maraki 22, ma Waikane, Koolaupoko, O., hanau o Inoaole w, na Kaukukala, me Kaakau.
                Maraki 3, ma Pauoa, Oahu, hanau o Nalimu w, na Keki, me Moekolohe.
                Maraki 2, ma Opunaha, Waikiki, Oahu, hanau o Inoaole k, na Kahopu me Kekalohe.
                Maraki 13, ma hamohamo, Waikiki, Oahu, hanau o Inoaole k,  na HIapo me Malina.
                Marki 19, ma Kauahui, Waikiki kai, Oahu, hanau o Inoaole w, na Hipuu me Kapilina.
                Maraki 9, ma Kawakawaka, Kawailoa, Waialua, Oahu, hanau o Heneri Natanaela k, na Natanaela k, laua o Kalahikiola w.

MAKE.

                Ma r. 31, ma Olomana, Pauoa, make o Palama k, no Kumueli, Molokai.
                Feb. 22, ma Kahuku, Koolauloa, make o Kalaikahi, no na la pokole ma keia ao.
                Aper. 7, ma Kapalama, Oahu, make o E. Kahoohuli w.
                Maraki, 30, ma Pauoa, Honolulu, Oahu, make o A.  Kahuaina k.
                Maraki, 19, ma Kaalaea, Kapaeloa, Waialua, make o Waikelenuiaiku k, he o a me ka mai ma ka pepeiao konamau mai i make ai.
                Maraki 22, ma Paukauila, Kamananui, Waialua, O., make o M. Vose k, i peku ia e ka lio.
                Maraki, 29, ma Waihee, Maui, make o Uluhani, Kawaa, a me Pi. Aperira, 1, ma ia wahi no make o Laeahi, he make emoole kona, i oki i ka puu o ka bipi.
                Maraki 28, ma Waiohule, Nawiwili, Kauai, make o Kaaoaoakua w.
                Maraki 2, ma ia wahi no, make o Kauku w, ma ia wahi no, make o Kalauokamou w, ma ia wahi no, make o Nakaha k.
                Maraki 1, ma Niu, Oahu, make o Kaili k.
                Maraki 12, ma Mahaulepu, Kauai, make o M. Kiko k.

OLELO HOOLAHA.

O KA MEA NONA KA INOA MALALO NEI, ke papa aku nei oia i na kanaka a haole a pake, o kela ano kanaka keia ano kanaka a pau, e nana mai ana, ke papa aku nei au i na mea a pau, mai hookuu wale oukou i ka oukou mau holoholona ma ka apana kula o Ukumehame, mai ka pali o Manowainui a ma ka pali ana me Waikapu, ua kapu ia apana kula.
Ina i loaa kekahi holoholona e hele ana ma ia apana kula i oleloia maluna, e uku mai ka mea holoholona $1.00 dala, ina aole e loaa mai ka uku e like me na mea i oleloia maluna, e hookomo ana kuu kanaka ma ka pa Aupuni no ke kalohe i ka mauu o ua apana kula la me ke kuleana ole.
P. NAHAOLELUA.
Hope o ka Luna aina Moi.
Lahaina, Maui, Maraki 1862. 29-2t

HOOPONOPONO WAIWAI.

NO KA MEA, UA NOI IA MAI AU E S. KAwaa, e hooponopono ia ka waiwai o KUPELE k, i make aku nei ma Punaluu, Kau, me ke kauoha ole. Nolaila, ua hoike ia i na mea a pau, i pili, o ka poalima, oia ka la 1 o Augate, 1862, i ka hora 10 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia e hoolohe ai no ka pono o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma Kahilipali, Kau.
H. L. SHELDON.
Lunakanawai Kaapuni.
Kau, Maraki 28, 1862. 28-3t

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI na kanaka a pau, o makou o na mea nona na inoa malalo nei, i hoolimalima i na kai lawaia  a pau o Kalanihuiole, e waiho ana ma Moanalua, Mokupuni Oahu, eia na inoa o ua mau kai lawaia nei, Apuna 1, Keehiloko, Apana 2, Mokumoa, Apana 3, Ilinui, Apana 4, Keahua, Apana 5, Kekee, a o ka palena o ua mau kai la i hai ia maluna, mai Pohakahua a ka lae o Kekaa, ke papa nei makou, ke hoomalu nei a ke hookapu nei makou i na kai lawaia o makou i haiia maluna i na kanaka kuleana ole, aole loa e hele kekahi e lawaia i na ia a pau  alalo iho o ka ia a makou i hoolimalimaai o ka anae, papai, opae, puhi, limu, a me na ia e ae o ia ano, ina e lawaia kekahi wahine a kane paha o kela ano keia ano i kekahi o ia mau ia i hai ia maluna, a manao iho paha ia he pono ia nona iho, ke hoole nei makou, aole loa, e hopu no makou, a e hoouku no e like  me ko makou poho. Eia kekahi, aole loa e holo kekahi lio me ke kanaka, a mau lio paha, ma kekahi o ua mau kai lawaia nei i haiia maluna, a manao iho hoi ia he pono nona iho, ke hoole nei no makou aole loa, e hopu no makou a hoouku no, elike  me ke Kanawai, aole nae i pili keia mau kanawai i ka poe nona na inoa malalo nei, eia no keia, ina e makemake ana kekahi poe e ae e lawaia hoolimalima malalo mai o na inoa malalo nei, e hele mai no e kamailio me kekahi o makou i kohoia i hope hooponopono, a o na inoa malalo nei, no lakou ka pono, ka pomaikai, ka malu, a ma ia pono makou e hana ai. KANEWAHINE.
ULUPIHE.
HUEU.
PAWAI.
L. G. KEUMI, Hope Hooponopono.
Puuhele, Aperila 9, 1862.

OLELO HOOLAHA.

E IKE NA MEA A PAU MA KEIA, UA HOOkohuia mai ka mea nona ka inoa malalo, e ka mea Hanohano G. M. Robertson, kekahi o na Lunakanawai o ka Aha Kiekie, i Luna Hooponopono i ka waiwai o Maau w, o Honolulu, Oahu, i make aku nei me ke kauoha ole. Nolaila, ke hoikeia 'ku nei i na mea a pau i pili, a me ka poe a pau a ka mea make i aie aku ai, a me ka poe aie mai, a i loaa ke dala noloko mai o ka waiwai a ka mea make e hele koke mai lakou e hooponopono iloko o na Malama ekolu, mai keila la aku o ke kakau ana; ina e hele ole mai kekahi a hala ka manawa i haawiia'ku la, alaila, aohe kuleana o kekahi e koi mai ai mahope, a e hana no hi au e like me ka mana i waihoia mai ia J. W. Keawehunahala, o Waialua, i panihakahaka no'u no keia hana, a nona e hooponopono ma keia, a he pono i kela mea keia mea ke hele i o na la. E loaa no oia ma Kikihale, i Hanolulu nei, a i ole, ma Lokoea no i Waialua.
Na KAMAHA.
Luna Hooponopono Waiwai o Maau.
Honolulu, Aperila 7, 1862. 29-4t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI oukou na mea a pau loa owau o Luaiki w, ke kahea aku nei au ia oukou ma ke akea no kuu kane  mare o Kekulu, ua haalele mai ia'u, a eia no wau ke noho nei me ka pilikia o ko'u ola a me na mea e pono ai ko'u kino, aia no me hai, oia ko'u pilikia e noho nei. Ina ua ike oe e kuu kane mare i keia Hoolaha ana au, e hoi koke mai oe, mai kali, mai lohi. E kali no wau ia oe a hala keia malama, alaila, hoopii no wau ma ke Kanawai e oki i ko kaua mare ana, oia la, Aloha kaua.
Na LUAIKI.
Haimoeipo, Honolulu, Aperila 2, 1862. 29-3t*

OLELO HOOLAHA.

NO KA  MEA, UA NOI IA MAI KA MEA HAnohano o G. M. Robertson, ka  Lunakanawai o ka Aha Kiekie e Opunui no ka hooiaio i na palapala kauoha o W. D. Paaluhi o Honolulu Oahu i make aku nei: Nolaila, ua hoikeia i na kanaka a pau loa, ke pili o ka poaono, oia ka la 26 o Aperila M. M. 1862 i ka hora 9 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia palapala kauoha, a me keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu, Oahu. JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Aperila 4, 1862. 29-3t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, UA NOIIA MAI KA MEA HAnohano o G. M. Robertson, ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie e Mauliawa, no ka hookohu ia ia i luna hooponopono waiwai o Kahoowahi o Honolulu i make aku nei: Nolaila, ua hoikeia i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poakolu, oia ka la 23 o Aperila M. H. 1862, i ka hora 10 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi anamai, a me namea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu, Oahu.
JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honoluu, Aperila 4, 1862. 29-2t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, UA NOI IA MAI KA  MEA HAnohano o G. M. Robertson ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie e Aalona no ka hooiaio i na palapala kauoha o A. Kahuaina o Pauoa no Honolulu, i make aku nei: Nolaila, ua hoikeia i na kanaka a pau loa, ke pili o ka poakolu, oia ka la 28 o Aperila, i ka hora 10 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia palapala kauoha, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu, Oahu.
JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Aperila 4, 1862. 29-2t

OLELO HOOLAHA.

UA HOOPII O KOLEI w, kue i kana kana o Kahoomana, o Honolulu mamua, e hooki i ko laua mare ana, no ka haalele Wale ana no na makahiki elima o Kahoomana, i kana wahine. E hana ia keia hoopii imua o ka mea Hanohano o John Ii, ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie, o ka poakolu oia ka la 23 o Aperila, i ka hora 9 o kakahiaka, aia ma ka Hale Hookolokolo, ma Honolulu, Oahu.
JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Oahu, Aper. 9, 1862. 29-2t

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI NA MEA A PAU KE NANA mai lakou i keia, owau o  ka mea nona ka inoa malalo iho nei, ka Luna i hoonohoia e Bill Allen a me ke Kapena o ka  mokuahi Kilauea, ke hookapu loa aku nei au i na mea bipi, lio, hoki, kekake, a me na  holoholona e ae, mai noho a hele hou maluna o na aina o laua, e waiho ana ma Kahua, Kohala A. A ina e hookuli kekahi, maluna ona ia. Owau no me ke aloha. NA PIO.
Kahua, Kohala, Maraki, 28, 1862. 29-2t

OLELO HOOLAHA.

E KUAI Kudala ia ana na Lio elima ma ka Pa Aupuni o Waiawa, Ewa ke hiki aku i ka poakahi oia ka la 14 Aperila, i ka hora 10 o ke kakahiaka, e hele nui mai ka poe manu hulu like a pau ia la, me ka  makaukau i ke dala, aole au e ae aku i ka poe aie, a lawe aku i na lio, e hoopaa no au, aia a kaa mai ke dala, alaila au hookuu aku me na bila hoolilo loa, oia ka rula mau o ka pa Aupuni, koe nae ka poe maikai, aole pili ia lakou keia rula. Ke ano me na hao malalo nei.
Lio kane keokeo kua puka, hao eia U hema.
Lio wahine keokeo maikai, hao aku 88 hema W.
Lio wahine ulaula maka alohilohi, ka hao akau ano e, maka hema he eki haka.
Lio wahine lokia maikai, hao AK akau.
Lio wahine ulaula hou aole hao.
D. K. KAAI, Luna pa Aupuni.
Waiawa, Ewa, Aper. 5, 1862. 29-1t

HALAWAI LAHAINALUNA.

O KA MALAMA O MEI, M. H. 1862 nei, oia ka wa e akoakoa mai ai na Lahainaluna a pau loa mai Hawaii a Niihau, e makemake ana i ka halawai Lahainaluna, ma Lahainaluna, Mokupuni o Maui, iloko hoi o na la e hoike ana ke kula nui o Lahainaluna.  Ma ke kauoha a na Lahainaluna ia'u i akoakoa ma ka halawai o ka malama aku nei o Mei, M. H. 1861. ASA HOPU.
Kakauolelo.
Hana, Maui, Mar. 24, 1862. 29-2t

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI na kanaka a pau ke nana mai i keia olelo, o Piiku kuu wahine mare, ua haalele mai oia ia'u, a me ko maua wahi moe, me ke kumu ole, aia kela me ke  kanaka e, i ka po a me ke ao, nolaila, ke papa aku nei au, mai hoaie mai kekahi mea ia ia, mai keia la aku, aole au e hookaa i na aie ma keia hope aku, a maluna no ona ko oukou poho. Me ke aloha. M. NIHEU.
Waialee, Koolauloa, Mar. 31, 1862. 29-2t

MAKEMAKE IA!
JNO. P. KAUWALU.

MA WAIALUA OAHU, o ka mea nona ka inoa maluna, ua pono au ke kope a haku i ko oukou mau manao e makemake ana e hoouna ma ka HOKU O KA PAKIPIKA, na kanikau aloha, na mele, na Olelo Hoolaha, na manao o na mea hou e ume ana i ka makemake.
He uku oluolu no, ia'u no ka pepa, me na pono a pau o ka oihana palapala, he hiki no ia'u ke kope ma ka lima maikai loa i ko oukou mau palapala ae like, palapala hoopaa, me na palapala o na ano a pau, e loaa au ma kahi i oleloia maluna, e noho ana i na lai elua. E wiki oukou!
Waialua, Maraki Maraki 24, 1862. 27-4m.

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, UA NOI IA MAI KA MEA NOna ka inoa malalo, e Chas. Lake, ka Luna Hooponopono o ka waiwai o William Smitt no Makawao, i make aku nei, e koho aku i kekahi la e hoolohe i kana palapala hoike hope loa, a e hookuu ia ia mai kana oihana luna hooponopono ae. Nolaila, ke hoike ia aku nei i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poalua, oia ka la 22 o Aperila, 1862, i ka hora 11 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoo0lohe i ka oiaio o keia noi ana, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma Lahina, Maui, kahi e hana'i. F. W. HUTCHISON.
Lunakanawai Kaapuni o ka Apana 2.
Lahaina, Maui, Mar. 27, 1862. 28-3t

HAULE! $20,00 MAKANA!

UA HAULE NO HE KOMOLIMA DAIMANA nunui kupono no ke kane, hookahi pohaku e kau ana, a ua puniia ka pohaku i kekahi mea uliuli (pulu;) a ua haule hoi he mea gula hoailona o ka poe hui Masona, a me na huaolelo "Honolulu, R. A. C." i kahaia ma kekahi aoao. O ka mea nana e lawe mai, a hai mai paha i kekahi mea e pili ana i ua mau mea haule nei, i ka mea nona ka inoa malalo nei, e ukuia oia i ka makana i oleloia maluna ae nei: THOMAS BROWN.
Luna Kakau Kope o ke Aupuni.
Hale Hookolokolo, Honolulu.
Honolulu, Maraki 31, 1862. 28-tf

OLELO HOOLAHA.

UA HOOPII O KAMELA KUE, i kana wahine o Kapuaa, no Kona Hawaii mamua, e hooki i ko laua mare ana no ka haalele wale ana a me ka moekolohe ana o Kapuaa i kana kane. E hanaia keia hoopii imua o ka mea Hanohano o G. M. Robertson ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie, o ka poakolu oia ka la 16 o Aperila i ka hora 9 o kakahiaka, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu, Oahu.
JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Maraki 31, 1862. 28-2t

OLELO HOOLAHA.

NO KA  MEA, ua noiia mai ka mea nona ka inoa malalo e Lydia K. Keaweiwi, a me Timoteo Keaweiwi opio, no ka hooiaio ana i ka palapala kauoha a Timoteo Keaweiwi no Lahaina, Maui, i make aku nei. Nolaila, ke hoikeia aku nei i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poalua oia ka la 22 o Aperila, 1862, hora 11 o kakahiaka, ma ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia  ma ka Hale Hookolokolo ma Lahaina, Maui, kahi e hana ai. F. W. HUTCHISON.
Lunakanawai Kaapuni o ka Apana 2.
Lahaina, Maui, Maraki 29, 1862. 28-3t

O HOOLAHA.

NO KA MEA, UA NOIIA MAI KA mea Hanohano o G. M. Robertson ka  Lunakanawai o ka Aha Kiekie e Kaanaana, no ka hooiaio i na palapala kauoha o Manana o Kealia i Waialua i make aku nei: Nolaila, ua hoikeia i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poaono, oia ka la 19 o Aperila i hora 9 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu, Oahu.
JNO E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Maraki 24, 1862. 27-3t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, ua noiia mai ka mea Hanohano o G. M. Robertson ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie e Aa w, no ka hookohu ia ia i luna hooponopono waiwai o Kaihe, o Honolulu i make aku nei: Nolaila, ua hoike ia i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poalima, oia ka la 25 o Aperila i ka hora 9 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookolokolo ma Honolulu, Oahu.
JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo a ka Aha Kiekie.
Honolulu, Maraki 22, 1862. 27-4t.

OLELO HOOLAHA.

E LOHE oukou a pau loa, o ka'u kane mare o Moluhi, ua halele mai ia'u a ua lalau io ia nei me ka malama ole i ko'u ola, a ua kii aku wau e noho pu e like me ke Kanawai, aole ae, nolaila, ua noho hoopili mea ai wale no wau me ka imi i ola no'u ma keia aina malihini, nolaila, e hoohilahila aku ana au ia ia i ike oukou a noonoo, malama o lilo keia hoolaha ana i mea e noonoo ai, a nana pono i ke Kanawai mare. Owau no. HANA.
Hoonolulu, Maraki 24, 1862. 27-3t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI na mea a pua, ua haalele mai ka'u wahine mare o Naalu i ko maua wahi moe, mai ka malama o Augate 1861 mai, a ke noho nei ma kahi e ma ke ano manuahi, me hai. Nolaila, ke papa aku nei au i na kanaka a pau, mai hookipa oukou i ka'u wahine ma ko oukou wahi ma ke ano hewa, aole no hoi e hoaie ia ia, ina oukou e hoaie mai ia ia, aole loa wau e hookaa ana ia aie, a maluna ona ko oukou poho.
AHOI.
Honolulu, Maraki 25, 1862. 27-2t

HOOPONOPONO WAIWAI.

NO KA MEA, UA NOI IA MAI AU e Kaele, e hooponopono ia ka waiwai o KANEHAILUA k, i make kauoha ole ma Hilea, Kau. Nolaila, ua hoike ia i na mea a pau, i pili, o ka poalima, oia ka la 1 o Augate, 1862, i ka hora 9 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia, a e hoolohe ai no ka pono o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma Kahilipali, Kau.
H. L. SHELDON.
Lunakanawai Kaapuni.
Kau, Maraki 18, 1862. 28-3t

HOOPONOPONO WAIWAI.

NO KA MEA, ua noi ia mai au e Ahia, no ka hookohu i Luna Hooponopono i ka waiwai o MANO k, i make kauoha ole ma Ninole, Kau; Nolaila, ke hoike ia nei i na mea a pau i pili, o ka poalima, oia ka la 1 o Augate, 1862, i ka hora 11 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia e hoolohe ai no keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma Kahilipali, Kau.
H. L. SHELDON.
Lunakanawai Kaapuni.
Kau, Maraki 18, 1862. 28-2t

$2,00 Makana!

E UKU IA KA MEA E LOAA AI KUU LIO kane ulaula, i kuni ia i hoailona JT ma kekahi o na uha hope, a hoailona ia ma ka ahele kekahi pepeiao, ina i loaa ia ia, e haawiia no ka uku i oleloia maluna, ma ka papa kaukau ma Ulakoheo.
Na MANUELA, (Kau Kamano.)
Honolulu, Maraki 25, 1862. 27-3t

OLELO HOOLAHA.

O KA MEA E LOAA AI KEKAHI Pihi gula, e hoihoi mai ma ka lima o G. W. Mila, ma ka Hale Paipalapala o ke Aupuni, a e loaa aku no ka uku $2.50. D. KALAKAUA.
Honolulu, Aperila 3, 1862. 28-4t

Ili Bipi, Ili Kao, Keleawe kahiko, Kiwi Bipi,

E kuai ia ia mau mea, me ka uku makepono loa, e na mee nona na inoa malalo nei.
Aia ma ke kihi8 o ke alanui Papu a me alanui Kalepa, e pili ana i ka hale unihepa kuai kamaa.
HOFFSCHAEGER, & STAPENHORST.
Honolulu, Maraki 20, 1862. 26-tf

MOKUAHI KILAUEA.
NO KONA, HAWAII!

E HOLO ANA NO O KILAUEA, MAI HONOLULU aku, no
Lahaina,
Kalepolepo,
Ulupalakua,
Honoipu,
Kawaihae,
Kailua a me
Kealakekua,
MA KA POALUA, APERILA 15,
I KA HAPALUA O KA HORA 4 O KE AHIAHI.
E holo mau ana o Kilauea i na poalua a pau, no Kona, aia a hoolaha ia ka mea hou.
JANION, GREEN & Co.
Luna H. S. N. Co.
Honolulu, Feberuari 25, 1862. 25-tf

J. P. HUGHES,
MEA HANA NOHO LIO, &c.

AIA MA KA HALE Kuai o ka mea nona ka inoa maluna nei, he Noholio Beretania a me na Noholio Amerika, a me na Noholio wahine,o na ano a pau; na Ili kauo o na ano a pau; na Kaulawaha a me na mea e ae e pono ai ka lio; na Eke Ili, na huipa, na hao keehi, na hao waha a me na kepa o na ano a pau, na Palaki lio, na kahi lio, a me na mea e ae a pau loa e pili ana i na lio a me na kaaholo, a e kuai ana no ia mau mea no ke
Kumukuai makepono loa!
Aia no ke waiho mau nei malaila na pela mauu.
O na pela pulu, na pela hulu, na pela mauu, a me na pela lelele, e hanaia no e like me ka mea i kauohaia mai.
Ua hanaia no na kaa lealea me ka maikai loa a me ka make pono hoi.
Ua hana hou ia na mea a pau e pili ana i ka'u oihana me ka maikai.
E malama pono ia no na mea a pau i kauoha ia mai e pili ana i ka'u oihana.
Honolulu, Aperina 1, 1862. 28-3m

OLELO HOOLAHA.

O WAU, o ka mea nona ka inoa malao iho nei, o ka Olelo Hoolaha a kuu kane mare oia o M. G. Kealoha, i hoolaha ia ma ka Hoku Pakipika Helu 26 o ka la 16 o Maraki, 1862. Ke hai aku nei au imua o ka lehulehu, mai Hawaii a Niiahu, i mea e ike mai ai oukou, o ka olelo a kuu kane, ua haalele kumu ole au ia ia, a ua hele aku me ke kane manuahi, E! He lalau ia, aole au i haalele ia ia, oia kai haalele ia'u, a hele aku me ka wahine manuahi, o kona olelo, ua haalele kumu ole au ia ia, me kahi moe o maua, e, aole ona wahi moe, no D. Lima kahi moe o maua, a me ka hale kahi a maua i noho ai, a haalele iho no ua kane la a'u i ka hale a maua i noho aku ai, a hele aku me ka wahine manuahi ana, noho wale iho no au, aole ai, aole ia, aole no hoi he wahi kapa a hoaahu iho, aole no hoi he mau pono e ae o kuu kane e pono ai la hoi au, a no keia pono ole, a me keia pilikia, ku au a imi i wahi no'u e pono ai, e ola ai ko'u noho ana, nolaila, noho hoolimalima au, malalo o kekahi mea, i loaa mai ai ko'u ola o ka poho ana, oia anei kuu haalele i ku kane la? E nana mai oukou, no'u anei ka haalele, ke hai aku nei au no M. G. Kealoha no. No kona papa, aole e hoaie kekahi ia'u, E, heaha ka hewa, ina aie au, nana no e hookaa, oiai ko maua kanawai mare, i aha ai, i like ai me ke Kanawai, no ka mea, aole maua i hookia; Oia anei? ua hewa au no kona haalele ia'u? Me ke aloha no.
MRS. LURIA, KALALEA.
H. KALAULIPOLIPO, Kakauolelo.
Haeula, Manoa, Maraki 28, 1862. 28-2t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI na mea a pau i hoolimalima maluna o Muliwai i Hamakua ma ka Mokupuni o Hawaii, a me ka poe hele i ka la koele o Muliwai, o P. Naiwi, ke Konohiki, ke papa aku nei au i kela kanaka, keia kanaka, i hana ko lakou lima maluna o ka aina o Muliwai, aole hoi e kii kekahi i ka kekahi, ina kii kekahi, uku ia oia e $2.00 pakahi no kona kalohe, oia ke Kanawai poa maluna o Muliwai a me ka poe komo hewa, kela ano keia ano i oleloia maluna, eia kekahi, o ka Bipi, puaa e holo ana maluna o Muliwai, ma kahi i hookapu ia e ke Konohiki, ua lilo ia na ke Konohiki, he mau olelo i ae ia, a i hooholoia e ka poe mea holoholona, i ka la 6 o Feberuari 1862, e kii kela mea holoholona keia mea holoholona, mai keia la 6 a hiki i ka la 26 o Feb. ina i koe ka holoholona mawaho o keia mau la i oleia maluna, alaila, lilo na ke Konohiki ka holoholona i koe, oia na olelo i hooholoia, a i ae ia e ka poe mea holoholona. P. NAIWI.
Waipio, Hamakua, Feb. 6, 1862. 28-2t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE auanei na mea a pau, owau o ka mea nona ka inoa malalo nei, ke hookapu nei au i kuu aina hoolimalima, aole e hele na holoholona Lio, bipi, hoki, miula, puaa, moa, palahu, me na mea a pua loa maluna o kuu aina hoolimalima, ma Kauluwela, Honolulu nei, a ke hookohu nei au ia H. N. W. Wahineaua i luna nana e hopu i na holoholona ke komno ma keia aina, ina e loaa ka lio ia ia maluna o keia aina e uku i $1.00 no ke poo hookahi, pela ka bipi, hoki, miula, puaa, he hapalua, ka moa, palahu, he hapaha, a oia no ka mana e hana i keia mau mea, a o ka mea kue i keia mau olelo maluna, e hoopii no au ia ia ma ke Kanawai, e lilo keia i kanawai paa no keia aina, mai ka la e puka ai ma ka Hoku Pakipika. HUNA, (Pake,)
H. N. W. WAHINEAUA, Luna.
J. I. W. KAOLIKO, Kakauolelo.
Kauluwela, Honolulu, Mar. 31, 1862. 28-4t*

OLELO HOOLAHA.

E IKE AUANEI NA KANAKA A PAU, OWAU o ka mea nona ka inoa malalo nei no kekahi kahuna makapo, o Wailiilii, kona inoa, e noho ana ma Uwaiapue, Molokai, he kahuna akamai loa no i ka haha, malaila kona wahi ike, aole e nalo ka mai ola a me ka mai make, eia na mai kupono ia ia, hoounauna, maunu lilo, hoopiopio, paaoao, kohepopo, o kela mai keia mai, koe nae ka mai kaokao, e pono ia oukou e ka poe mea mai ke hele io Wailiilii la, i hemo ko oukou pilikia, me ka makaukau i kahi dala $25.00, a oi ae maluna, aole no e lawe e mamua i ka uku a ka mai ke ola ole, aia no a ola loa, alaila, lawe i ka uku i haiia maluna.
A. P. KAPUAILULUU I MOLOKAI.
Auwaiolimu, Maraki 26, 1862. 27-3t

OLELO HOOLAHA.

NO KA MEA, UA NOI IA MAI KA MEA HAnohano o John Ii, ka Lunakanawai o ka Aha Kiekie e Paleiliahi, no ka hookohu ia ia i luna hooponopono waiwai o Mioi no Honolulu i make aku nei: Nolaila, ua hoikeia i na kanaka a pau loa, ke pili, o ka poakolu oia ka la 23 o Aperila, i ka hora 9 o kakahiaka, oia ka la a me ka hora i oleloia no ka hoolohe i ka oiaio o keia noi ana mai, a me na mea hoole i hoikeia, aia ma ka Hale Hookkolokolo  ma Honolulu, Oahu. JNO. E. BARNARD.
Kakauolelo o ka Aha Kiekie.
Honolulu, Maraki 21, 1862. 27-4t

HOKI! HOKI!! HOKI!!!

INA HE MEA HOKI nunui, kupono i ka hoounauna, a manao e kuai, owau ka mea makemake.
KIMO PELEKANE.
Honolulu, Feberuari 1, 1862. 20-tf

Ili! Ili! Ili!

E KUAI IA ana na ili o na ano a pau e ka poe nona na inoa malalo nei, no ka uku make pono loa.
ALDRICH, WALKER & Co.
Honolulu, Maraki 5, 1862. 24-tf