Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 451, 11 May 1892 — Page 1

Page PDF (1021.09 KB)
This text was transcribed by:  Alika Olsen
This work is dedicated to:  Uncle Willie Olsen

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II.                       HONOLULU                         MEI 11, 1892.             Helu @

 

HE MOOLELO

NO KE KEIKIALII

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

(Kakauia no Ka Leo.)

MOKUNA VI.

Ka Moi hou o Noremadi, - a me ko Kaberana hooikaika ana i lilo o Elevira i Moiwahine.

 

            A ina he makemake kou e hoopakele i kou nohoalii, he mea pono ia oe ke hoolohe aku i ka makemake o kou mau makaainana.

            No ka mea, aole lakou e hoopau ana i ko lakou manao a hiki i kou kukuli haahaa ana aku.

            Iloko o keia manawa a ua Karewada nei e kamailio ana, ua lohe ia aku la ka haluku mai o na kapuai wawae he nui ma ke alapii o ka halealii, i ukali pu ia mai e na hamumu leo he nui e wawalo hele ana ma na eheu maluhia oia wa o ka po.

            O, e akahele loa oe e kuu haku' mai imi aku oe i mea no lakou e hoehaeha ia ai, no ka mea, he hahao ana aku ia ia kaua iloko o ka pilikia.

            E hoomanao oe, hookahi wale no ki e hemo ai ko lakou makemake, oia hoi e mare ia anei au me kela Elevira?

            Ae-eia nui ke komo mai nei, mai kue aku oe i ko lakou makemake.

            Ua hoopaa au imua ou e ku mahope ou oiai ka mana iloko o ko'u lima a hiki i ko'u luakupapau ponoi.

            Aka, e hana au ia hana me ka imi ole i mea e hoehaeha ia ai ko'u mau hoa kanaka.

            A aole no hoi no ke kue ana aku i ka makemake o na lani.

            E hoolohe mai i ka'u o kuu haku.  E lawe oe ia Elevira i wahine nau, a o ka pau no ia o keia mau okaikai ana a pau o na makaainana.

            Aka, nau e noonoo ia mea, ina ua pono a pono ole paha kela makemake o na lani.

            Aole o'u manaoio na ke akua keia kauoha e pili ana i ka hooponopono ana i ko'u ola ana.

            No ka mea, he mana ia i haawi lilo loa ia mai e ke akua i ke kanaka!

            Wahi a ka moi opio, me ke kau papio ana o kekahi lima mamua o kona umauma, iaia i hilinai aku ai a pili i ka paia.

            O kela Kaberana, kela kahunapule hoopunipuni, aole loa ona kuleana e komo mai ai.

            Ma keia wahi, hooki koke iho la ua moi opio nei i kana kamailio ana, no ka mea, ua kahamaha koke aku la ke alakai me keia mau olelo malalo iho:

            E akahele oe e kuu haku!  Mai hookuu oe i na olelo elike me kena ka awaawa e loheia mai e kekahi mau pepeiao e ae mawaho o ko kaua.

            Ua haalele mai anei kou noonoe maikai ia oe aole oe iloko o kou ano io maoli i keia manawa?

            Ha!  Eia lakou, a e malama loa oe ia oe iho!

            Me keia mau olelo a na Karewada nei, hooki iho la laua i ka laua kamailio ana.

            Ia laua no a noho malie iho, hemo aua no ka puka o ka rumi, a komo mai la na kanaka iloko.

            Ua like keia komo ana mai o ua poe la, me kekahi poe e hoao ana e mahuka mai ke alo mai o ka poino, i ka ike i kahi e ola ai pau a pau malaila, ke hele la a puua ka rumi moe o ua Awareda nei me na kanaka.

            O ko lakou alakai ma keia komo ana mai, a oia hoi kekahi mea nana i paipai loa aku i ka manao o na kanaka, oia no kekahi o na naita kahiko o ke alii, nona ka inoa o Lameka.

            He kanaka oia na aeo, he nui a ano paakiki a konekonea kona mau helehelena, he haahaa a ano pakiikii kona lae, a he kanaka oia i makau a i wiwo nui ia ma Wavele a puni, no ka nui o kona ikaika a me ke koa maloko o kana mau hooili kaua he nui i komo kino ai.

            O ka hele uluulu ana mai o kekahi poe me ka hooponopono ole iloko o ka rumi o na moi opio nei, ua hewa ia no ka hoouli ana i ka huhu iloko ona, aka, aole nae oia pane ae, mai oia e noonoo ana i kana mea e hana ai.

                                    Aole i pau.

 

HE MOOLELO NOONANEA

NO

Ebena-Lo

Ke Keiki'lii o Arabia

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba

A I OLE

He Nanea Kamahao no na Hoohanau he Kanalima.

 

            Ma keia hoonohoia ana nae a me Ebena nei o ko lakou makuakane i poe maluna o lakou a pau, ke keiki malihini hoi a lakou i ike mua ole ai a i lohe ole ai hoi i kona moolelo, ua piha loa ia lakou a pau i ka huhu nona, a ma ka pauma ana a ka ukiuki hoomauhala iloko o lakou ua hanau mai la iloko o lakou pakahi ka lili makawelawela i ka mea nona keia nanea, aka nae ua hooumala'e a hoomaikai maka wale no lakou a pau me ka hoike ole mai i ko lakou huhu no ia mea imua o ko lakou makuakane, a he oki loa aku hoi imua o ke alo o ko lakou makuahine.

            No ia mea, i kela a me keia manawa e loaa ai ia lakou he manawa kupono e ohumuhumu a e kuka mau ana lakou i kahi e hiki ai ke make o Ebena, a e hookoia ai hoi ko lakou lili maluna ona, me ka ike ole o ko lakou hoahanau  ponoi no ia mai ka pohuli hookahi mai.

            Aole i liuliu mahope iho o keia hoomaka ana e anoe ka manao o na poe hoahanau nei o Ebena, aia hoi hele like mai la lakou imua o ko lakou poo a nonoi mai la e hookuu aku ia lakou e hele iloko o kaululaau i ka hahai holoholona; a oiai o ka mana o ka hookuu ana ia lakou e hele ma ka lakou wahi e makemake ai, ua haawiia e ka moi ia Ebana; nolaila ua ae aku la oia me ka maikai i ka makemake o kona poe hoahanau, me ka manao he mea ia e hoopau ia ai ko lakou ano hakanu a ano pilipili aina ole mai iaia.

            I ko lakou ike ana, ua hookeia ko lakou makemake, ua hele aku la lakou a hiki ma kehkahi kulanakauhale ma kekahi huli o ka aina a malaila lakou kahi i noho ai no kekahi mau la, e like me ka laua i hoohele mua ai i kinohi.

            O ko lakou manao ani ma keia hale ana, maila o noho ko lakou makuakane a manao iho, o ke kumu i nalowale ai kana mau hoihoi no kana milimili hou, a ka mua paha hoopai o ka make maluna ona.

            A ua hoohele pu no hoi lakou aole lakou e hoi hou mai no Morana, a hiki i ka manawa a lakou e lohe ai ua hooko ia ka mea a lahea i moeuhane mua ai, alaila lakou manao mai he makuakane, a pela wale aku.

            I ka hiki ana mai i na hora o ke ahiahi o ua la ala, aole loa he hookahi o ua poe keiki'lii nei i huli hoi mai, nolaila ua nui loa ko ua Ebena nei maka'u, a e peha mau ana ia mea iloko ona i keia a me kela ia mahope mai, oiai la oia mau no ka nalowale mai o na poe keikialii nei.

            Me he hao ka ia o ka nalowale ana o ua poe hoahanau nei he kanaha-kummamaiwa, ua komo iho la ka hopohopo iloko o ka moi Morana; nolaila hele mai la oia a ninau mai la i ua Ebena nei i kahi a na keiki'lii i hele ai, a no ke aha la hoi ko lakou mea i hoi ole mai ai iloko oia mau la, a ua lilo ko lakou hoi ole mai i mea nona e kaumaha loa ia.

            I ka lohe ana o ua Ebena nei i keia mau ninau a ka moi, ua piha loa ae la oia i ka maka'u, no ka mea, aole ana hana pono e hana ai koe wale no kona hoike aku i ka mea oiaio.

            Nolaila, ua hoike aku la oia imua o ka moi i ka hele ana mai o na keikialii e noi iaia ma ke kakahiaka o ko lakou mau la mua o ka naloowale ana, e hookuu aku ia lakou e hele i ka hahai holoholona iloko o ka ululaau, a ua ae aku la no hoi oia me ke kauoha pu aku e hoi mai i ka manawa kupono e ke ahiahi.

            I ko ka moi lohe ana, a oiai ua pouli mua oloko ona no keia nalowale ana o kana mau keiki; nolaila ua pane aka la oia ia Ebena me ka piha i ke kuakoko o ka inaina penei:

            Ola ka ka mea i nalowale ai kuu mau keiki, o keia keiki paehewa a'u i hoopunahele ai.

            Nolaila, mamuli o kou hookuu ana ia lakou e hala, ua hoowahawaha mai oe i ka'u mau hana maikai ia oe; no ka me ina aole oe i hana pela, ina la ola no lakou i keia la aole i nalowale.  Oia ke kumu o kou hoonoho ana ia oe i poo maluna o lakou.                Aole i pau.

 

OHE Hawaii

 

E loaa no ma ka Halekuni @ hilima o HART & Co ma he loi pono i ka hana la pupule a hana puhi.  E kipu  @ iho ano oiai he oluolu no hoi ka ohana.

            Honolulu, Feb. 15, 1892.

3981-3tk

 

Kauka Yong Kam Pung.

(APANA.)

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane ma'i, mai ko na kane, wahine a me na keiki liilii.  O na ma'i ha-no ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi.  A o na ma'i e pili ana i ka maka pau pu ia i ke ola.  Ke hoike ia aku nei, eia ke ola ia nei, me ka oluolu pu o kahi auhau.  Ka poe pilikia hanau keiki a hele nui paha o ke koko, a paa a lohi paha ka hanau ana, paa paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u nei.

 

            E KIPA mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihua a ka ma'i, a na'u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu, Sept. 2, 1891.                     272-d8m

 

E Kuai Hoopau Ana!

Na Kaa Huila Lua

a me

Ili Kaa Malalo o ke Kumu Lilo

Ma kahi o

S. G. Schuman.

Alanui Hotele kokoke i ka h@ o Alanui Papu.           389-1w2