Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 471, 6 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.07 MB)
This text was transcribed by:  Patty Mancini
This work is dedicated to:  For Uncle Bill Correa

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU. JUNE 6, 1892.

 

NA MOOLELO OIAIO O KA HONUA.

 

MOKUNA I.

 

KA HANA IA ANA O KA HONUA, KE

@ O KA HINA@U, @ABULONA, MA

KALEDEA.

 

            I ka Moi e hoao ana e lawe i keiakulanakauhale o Bactria noua, ua hele aku la keia wahine a hoike aku la i ka Moi Ninus  ke alanui ana i manao ai e lilo pio ai keia kulanakauhale.

            Ua hana aku ke 'lii e like me ka mea i ao ia mai iaia, a aole i loihi iho iho ua lilo pio mai la keia kulanakauhale. Ua aloha iho la o Ninus i ka wahine nana i kuhikuhi mai i ke alanui e lanakila ai oia; i ka ike ana o ke kane a Semira misa i keia mea, ua makau iho la ma i ka mana o ka Moi, a no ia mea ua lawe ae la oia i kona ola. I ka wa i make ai o ko kane a Semiramisa, ua lawe ae la o Ninusa iaia " wahine mare nana; a ma ia ano i lilo ai keia wahine i moiwahine no kekahi o na aupuni kelakela o ko ae nei, oia ke aupuni Asuria, ke kumu mai o ke Kaledea a me ka Babulona o ka Baibala. Ua waiho iho o Ninusa, ka moopuna kualua a Noa, i ke uupuni ia Semiramisa.

            Ua noho ka Moiwahine Semiramisa ma ke kulanakauhale lua ole o ke ao nei. a no ka punahele a aloha o ke alii i kona kulanakauhale alii nani, na hale hoomana. a me na hale oihana. a pela aku. a @ kohu ano hou ke kulanakauhale i kona au mai ko ka wa mamua. Ua nui no hoi ka mahalo ia o keia moiwahine no ka maikai o kona noonoo a me ka uhane iloko ona nana e alakai i kana mau hana. a ma ia mau ano ua mahalo nui ia no ka maikai a naaoao o kana hoomalu ana i ke aupuni a me ka pono o kona lahui kelakela. Aole wale oia i kukulu i na kulanakauhale nunui, aka e hele pu ana oia @oa ke poo o kou mau puali kaua koa a e kaua a e kaua pu ana me lakou, a he lehulehu kona lanakila ana. I kekahi la, mai oia komo kapa ana ua hiki mai la ka lono ua ulu ae he haunaele iloko o ke kulanakauhale; ua holo koke aku la oia me ka noonoo ole no kona mau kahiko hoonanai, a me ke kuuwelu o kona laueho, a hiki wale i ka malu hia ana o ka hauuaele o kona lahui

            I kekahi manawa iaia e alakai au a i kekahi puali kaua nui e kaua a ku me kekahi moi o Inia ua hooana ia mai ka ninau iaia. e hai aku o wai la oia a heaha ke kumu o kona hele anan aku o kue ia ia. E hai aku oe, iwahi ana i ka Elele i lawe mai i ka olelo "E hai aku i ko oukou haku ua aneane mai kawa nalu no o hai aku ia ia owai la a@ Ua hui laua a ua kaua, a ua loohia iho he elua eha kukonukonu ma ke kino o ka Moiwahine, aka aole nae oia i make a i lilo pio aku; ua pakele aku ne oia a ua hiki ho@ a@ ma Babulona, kona kulanakauhale punahele.

            Mahope iho o keia, ua kipi iho la kana keiki ponoi ia ia' aka aole oia i pepehi i kana keiki no ia mea ua haawi aku na i ke aupuni ma kona lima, a ua hoi oia a noho wale iho iloko o ka maluhia a hiki i kona make maoli ana. Ua nui ke aloha., mau o ka Lahui Asuria ia Semiramisa, no kana mau hana maikai oiai oia e @ono moiwahine ana no lakou.

            Ua olelo ia mai no hoi, he lahui o kina kekahi aina palahalaha a akea, kekahi o na aina piha kanaka, waiwai, a holomua o ka noho ana, i ka wa o keia alii wahine e nooh moi ana no Babulona.

            Ua hanauia o Aberahama, ka makua o ka hoopono, ma kaladea kekahi mahele o Asuria, A. C. 1906 mahope koke iho o ka make ana o keia Moiwahine.

 

            E ku mai ana ka mokuahi Oceanica i keia Poaha iho mai Amerika mai.

 

            O ka nou popo o ka hui kiuipopo Crescent ke alakai mao o ke koho balota o ka pule i hala, ma ke kaa ana nana e ahai ka hanohano o ka ike wale ana i ka Lua o Pele me ka uku ole. O Mahukahoi, ke alakai o ka pule i hala, ua haule iho la oia i ka helu elua.

 

KE KULANA O KO KAKOU

MAU HUI KINIPOPO E KU

NEI.

 

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a oiki i keia la:

 

Hui                              Lanakila                                  Haule                          Paani

Honolulu                     2                                              2                                  4

Kamehameha              3                                              2                                  5

Hawaii                         2                                              2                                  4

Crescent                      2                                              3                                  5

 

KO MAKOU MAU LUNA

LAWE PEPA.

 

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO o KA LAHUI. a ua paku'i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookoia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo iho---

            D Kahaleluhi                           S. Kua

            J. W. Keanu                            Wile Buki

            J. Samoa                                  H@ Kalei

                                                Ma ke Kauoha.

 

OLELO HOOLAHA.

 

            E lawe ia mai no e ke Komite Pa'i o ka Ahaolelo o 1892 e noho nei, na koho ana no ka hoolawa ana i na mea e makemake ia e pa'i iloko o keia Kau Ahaolelo.

            E waihi ia mai na koho a pau i ka Luna Hoomalu o ke Komite Pa'i, Hale Ahaolelo, aole mae e oi aku mamua o ka Poakahi. June 6. Aole no hoi ke Komite e hoopaa ana iaia iho e lawe mai i ke koho haahaa a koho e ae paha.

                                                                                    J. N. S. WILLIAMS.

                                                                                                            Luna Hoomau.

 

HE HOIKE I KE AKEA.

 

            Ina makamaka a me na hoaloha o'u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

            Oiai au e noho ana iloko oka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia'u he anu. mahope pii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a anenae e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi keia kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia'u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko'u mai, aka i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni, noalila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeiao.

                                                                        Owau iho no

                                                                                    MRS. LOMELE

 

            Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.

1m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

            E ike auanei pa ano lahui a pau, e no ho ana ma ke Aupuni Hawai. mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o keia a me keia ano. e nane mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, ak@ iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma'iwahine a pela aku. Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; na makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe looa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.

                                                                                    Owo@ iho no,

 

                                                @R. LEONG KENG TONG.

 

Helu 40, Huina o na alanui Kau@a Me

Hotele, Honolulu, Oahu.                    A. @

 

Kauka Yong Kam

 

 

Pung.

 

 

APANA.

 

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano

ma'i, mai ko na kane, wahine a me

na keiki liihi. O na ma'i ha--no

na hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

@ @li ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei.

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau.  Ka poe pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koke

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa@

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'a na

            @@ E KIPA mai e ka poe i haaluu

luu ia me na haawina pilihua a ha ma'i

a na'u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.                                                          372-dS

 

HOOLAHA HOU !

 

E ALA,    E ALA.

 

B. F. Ehlers & Co--PAINAPA.

 

 

HELU 99 Alanui Papu.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino., e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanak oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

 

            Papale Wahine.......................................................

Kinamu Nani 8 Ia.............................................................. $1.00

Kalakoa Nani 18 Ia............................................................ "1.00

            E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku@kuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50. he $1.00 wale no. Ke ike mai la                             oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auana oukou.

 

                                                                                                            E. F. EHLERS & CO

 

 

Huro!  No ka La Heihei. Huro.

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

"           "           "  "  KAMALII         "

" AAHU NANI O NA LEDE.

            He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana ma kahi o

 

                                                                                    N. S. SACHS.

 

104 Alanui Papu, Honolulu.

 

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, oia ia makou

 

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI. a pela no hoi me

                        NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

 

            o ke ano maemae a oi loa e ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

 

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, noalila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei            i ike maka, a e huipu aku a@ no hoi ma kou i ke

 

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no. oiai nae o kona waiwai io he 30 me 75 keneta.

 

            Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

 

            Na lole Hapa Kanikau i hiki ke holai ia, o ke ano Akala. Halenalena, Bolu @! Keokeo. o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke @ ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

 

            N a Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa. a me na ano waihooluu e mau a ka manao e haakoi ae ai. e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

 

            Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui @oa ia makou.

            @ E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipe, he o@e ka lohe pepeiao.

 

            E Hoomanao, ana ke Kuai Hoemi ma kahi o

 

: N. S. SACHS:

 

3-dtf.                                                                                                   104 Alanui Papu, Honolulu.