Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 524, 18 August 1892 — Page 4

Page PDF (1.06 MB)
This text was transcribed by:  Patty Mancini
This work is dedicated to:  For Uncle Bill Correa

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E Bush.

 

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, AUGUST 18, 1892.

 

HE LEO KAHEA.

 

 

            I ka poe hooponopono, aloha aina, a aloha lahui oiaio, a i ka lahui no a pau, ke poloai aku nei ka poe i hoonohoia, he mau Komite Wae no ka Ahaolelo, e huli i ka poe e hoopae malu nei i ka opiuma a me ka poe e kuai malu ana. He nui na olelo e hele nei a puni ka aina. ma na alanui, ma na hale, i kahi kiekie a me kahi haahaa, e kamailio ana no ka pahola ana o keia ino hoomailo a pepehi kino kanaka, hoohaumia noho'na maemae, a pela aku, a e hooiliia nei i kio a kawowo iloko o ka aina nei mamuli o ka moe o na kiai o ka pono, na hoopaleha a na luna aupuni a me na komo kino ana a hui pu, a ai pu i ka loaa haukae mamuli o ka hele kohana a hana kanawai ole ia o keia mea make iloko nei o ka aina. He mea maopopo ke mau keia mau kumu hoohaumia iloko o ka aina nei. he mea akaka aole e nele ke kuhinu ia aku o na mea a pau, a koe kau ka poe i wae ia, i ka pilau palahinu o keia mea make. Ua akaka no hoi ke komo nei malalo o ka ihu o ka Oihana Dute Awa i malamaia e ke kane a na 'lii, a mawaena o na kuemaka mei o ka oihana o na kuemaka mai o ka oihana makai. i hookele ia e "kuu wahi taata iti maitai."

            Nolaila, oiai makou na lala o ke komite i waiho ia mai ai keia hana, e ake aku ana e loaa ka moale o ka hewa. na lala, a me na kakoo. ke poloai aku nei i ka lahui e o-kana-ka mai. e aa, e koa e paio, a e apo aku i ka hewa e hele kohana makakeleawe nei, me ka hoopunahele ia e na luna hooko o ke kanawai, mai ke poo a ka hiu, a e hoike mai i ko oukou Komite i na haawina, kuhikuhi ana a me na meheu a alakai e hiki ai ke hoohulihia ia keia mau hana luku a hoomaewaewa i ka pono a me ke ola o ka lahui holookoa a me ka pomaikai o ne mea a pau e noho nei iloko o Hawaii nei.

            Ke poloai aku nei makou e hele mai ka mea i ike i kekahi mea, hunehune paha, a mehou e loaa ai ke alanui e kumu ai ka ahewa a e lele ai ke poo o ka moopoowalu opiuma e lilo nei ha akua no ka piheetero kanaka o ka aina, e hele mai io makou nei.

            Ma o ke Komite.

                                                                        Jon. E. BUSH.

            Luna Hoomalu Komite.

 

            He mau ohua omamaka kekahi i mai i ke kulanakauhale nei maluna o ke h@ina@ o ka la inehinei.

 

HE WAHAHEE.

 

Mr. LUNAHOOPONOPONO.

            Aloha oe.

            Ua oello ae o kauka Wiliama imua o ka Papa Pla, ma kekahi wahi o kana hoike, e i ana; "Ua homahuahua loa ia keia hoonaukiuki e kekahi mau alakai nana i hokomo aku ka manao ilokoo na makua. mai Molokai mai ka palahehe e loaa mai ai."

            Oia mau oello a ua kauka nei. he wahahee, a he waha wai. he manao koho wale ko ua kauka hookano la, aole no ka oiaio mai. aole loa e loaa i ua kauka la ka oiaio kumau oia mau olelo wahahee ana i hoopuka ai imua o ka Papa Ola, i ike ia ma ka hope o kana hoike.

            O ke kumu oiaio o ke kue ia o kana o lima ana i na keiki o keia Apana. oia no ke kanalua ia o ka pono oia hana i keia wa, oiai aohe mai kumu i hiki mai ma'i hebera i keia aina iloko o keia mau la, a ua laha hoi e like me ko ka makahiki 1853 i hala kahiko. Hui puia hoi me ka hana malu ana a ua kauka nei. mahuahua loa na manao kue ia o ua o lima nei a ua kauka la.

            O ka Hon. Jos. Nawahi a me H. West, he mau mea laua i kamailio pu me ua kauka nei, ma ka malama o Maraki o keia 189e, e pili ana no kana o lima i na keiki. a ua hoike aku laua iaia i ko laua manao ponoi iho, aole makemake iki e o ia ka laua mau keiki e ia, malalo no oia mau kumu kanalua kupono a he kumu e ae no hoi kahi.

            Ia wa ua oelo aku ka Hon. J. Nawahi i ke kauka, no ka hoolaha ole i kona o lima e like me ke kanawai, ia wa oia i pane mai ai, a he pane hoi a ke kanaka i makemake ole i ke kuhikuhi a ke kanawai, me ka olelo mai: "Ina e hoolaha aku ana. aole e hele mai na keiki e o ia." Nolaila, ua hele kina aku oia iloko o kahale kula Hui e o lima ai i kahi poe keiki, me ke kokuaia e ko Isila mau kumu, nei hana uhaki kanawai a keia kauka. A i ka wa i hoole ai kekahi mau keiki, a makau loa hoi, ua hoowalewaleia ka me ka omole wai soda, a inu ae, alaila hou iho la.

            O kekahi makua nana kahi keiki i hoehaia, no ka hoole ana aole e o ia, ua imi oia e loaa na hoike oia mau hana ino loa, me ka makaukau e hoopii, a ua hoole pu mai hoi ke kumu. me ka uhi pu ana mai i kela hewa, a pela i nele ai ke hooko ia o ka manao oia makua mea keiki uka, ua huki mai nae oia i kana keiki mai laila mai, a i kekahi kula e ae.

            Eia hoi kahi mea kupanaha loa, o ka Makai Nui o Hawaii nei, ua hoopuka ponoi ae oe. me keia olelo hoike e paa nei. E mahalo ana i keia kauka. Me ka ike no nae o na maka a me na ihu i nei kolohe o ua kauka nei. mahalo no nae ke olelo. He au apiki a pauaka maoli no keia o na hookele aupuni ana

HAWAII Augate 15, 1892.

 

            Ina e holopono ana kela olelo hooholo a R. W. Wilikoki i waiho ae ai imua o ka Hale i ka Poakahi nei, alaila e holo kaapuni honua ana ke Kama'liiwahine Kaiulani iloko o keia makahiki.

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892.

            Ua aponoia ka poe keonimana malalo iho nei i mai Hope Luna Auhau no kei makahiki, 1892:

 

OAHU.

Honolulu............................................................T. A. Lloyd

Ewa me Waianae...............................................S. Hookano

Waialua.................................................................................

Koolaupoko No. 1...............................................Asa Kaulia

Koolaupoko No. 2..............................................E. @ Aikue

Koolauloa...........................................................L. J. Aylett

 

MAUI.

 

Lahaina............................................................David Taylor

Wailuku...................................................Wm. T. Robinson

Makawao.......................................................David Morton

Hana....................................................................J. P. Sylva

Molokai me Lanai................................................................

 

HAWAII.

 

Hilo me Hilo Akau.......................................N. C. Willfond

Hamakua......................................................Chas. Williams

Kohala Hema.......................................Wilmot Vredenburd

Kohala Akau...................................................Eben P. Low

Kona Akau....................................................J. Kaelemakule

Kona Hema.................................................Thos. H. Wright

Kau................................................................O. T. Shipman

Puna..................................................................J. E. Elderts

 

KAUAI.

 

Waimea me Niihau..............................................Th. Brandt

Koloa.................................................................. A. K. Mika

Lihue................................................................J. B. Hanaike

Kawaihau..................................................................S. Kaiu

Hanalei...........................................................W. E. Deverill

 

 

Kauka Yong Kam

 

Pung.

 

(APANA.

 

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka

 

Aina Pua!

 

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano

ma'i, mai ko na kane, wahine a @m

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

ua hiki loa ia ke hoola ia me

ka ma@lahi. A e na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei,

eia ke ola ia nei. me

ka oluolu pu o kahi au-

hau. Ka poe pilikia hanau keiki a hele nui paha o ke koke

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u ne

            @@ E KIPA mai o ka poe i hooluu

luuia me na haawina piihua a ka ma'i

a na'u oukou e hooluolu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu  Sept. 2,  1891.                                                      d3  272--

 

HOOLAHA HOU!

 

E ALA,           E ALA.

 

B. F. Ehlers & Co--PAINAPA

 

HELU 99 Alanui Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele @

mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho

a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale o na kamalii mai ka 25c a pii aku,

            Kuka  "           "           "    $3    "   "

            Kalakoa ano hou, he 8 i-a no 1 dala.

            Na kihei pili laula,

            Papale Wahine....................................................................

Kinamu Nani  8 Ia...........................................................$ 1.00

Kalakoa Nani 18 Ia..........................................................." 1.00

            E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ka mukuai i haule iho i ko                          lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no. a o na Palule $1.50. he $1.00 wale no. Ke ike mai la                             oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auane oukou.

 

                                                                                                B. F. EHLERS & CO

 

 

Ma ke Kuai Makepono o Makou no ka Oi!

 

He wa Pilikia keia; Nolaila o ka emi

ka mea Maikia no

na Mea a Pau.

 

            Mamuli o ko makou hoomaopopo ana i ka hune a me ka ilikoke o keia mau la, nolaila ua oki iho makou i ke kumukuai o ko makou mau waiwai, a e kuai aku ana makou ma ke kumukuai makepono me ka nana ole iho no makou. oia ka makou e kau leo aku nei, i noho a ulu ae ka manao no na lako hoonani me kahiko kino, e hele mai ma ka hale kuai waiwai o

 

                                                            N. S. SACHS,

 

104 Alanui Papu, Honolulu.

 

            I hoike no ka oiaio o keia. e alawa iki iho i kekahi o ka makou mau kumukuai malalo nei.

            Na paleili o na Kane, he.......................................................25c.

            Lakeke Kalakoa o na Opio...................................................25c.

            Lopi Silika Hana Leia-i, 1 pokaa.........................................30c.

            Kalika o na Lede, o 1 dala ka waiwai io he.........................50c.

            Lole Kalika o na Kamahi, o 60 keneta ka waiwai io he.......40c.

            Na Kaliki eleele paa loa o na Lede, I paa he........................25c.

                        a e kuai hoopakika pu aku ana no hoi makou

                                    i ka makou mau lole lau me lihi-

                                                lihi, ke makemake oe.

            Na Lole Keokeo Maoli aole i hoohuihu@, na Lole Pua me Kahakaha, eia ia makou ka nui oia ano iloko o keia aupuni. a o ke ano keokeo maikai loa oia ano, e kuai aku ana makou 6 i-a no $1.00.

            Na Lole Eleele paa loa, na lole Satina maikai loa o Farani. he 25c. no ka i-a, mai manao nae oe o ke ano Satina keia e kuai ia mai nei ina kekahi mau halekuai e ae, aka o ke ano keia o ka papa ekahi, nona ka waiwai io he 35 keneta no 1 i-a.

            Na Kinamu, Masalina Pua, na Lole Makalena hiki ke holoiia, e kuai aku ana makou ia mau mea a pau me ka makepono.

            Na Lole Uhi Hoonani o na Pakaaniani, he 5 i-a no $1.00.

            Na Paple i hoonaniia o na Lede a me na Kamalii, oia me makou ia mau wehi. a 6 makou ke alakai ma ia mau mea. aole e hiki i kekahi halekuai ke hoopapa mai ia makou ma ka mikioi a me ka oluolu o ke kumukuai.

            Ua lako makou me na ano paikini papale a pau a ka manao e nilani ae ai, a ua makaukau pu no hoi i na manawa a pau e hoonani i na papale i ku e like me ko oukou makemake me ka oluolu o ka auhau.

            @@ E na hoa@ha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @ ka lohe pepeiao.

            E hoohanao, ana ke Kuai Hoemi ma kahi o

 

: N. S. SACHS :

tf.                                                                    104 Alanui Papu, Honolulu.