Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 526, 22 August 1892 — Page 4

Page PDF (1.03 MB)
This text was transcribed by:  E K Soares
This work is dedicated to:  Maryann K. Hutchison Wright

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO

John  E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

HONOLULU, AUGUST 22, 1892

 

HE LEO KAHEA

            I ka peo hoopono, aloha aina, a aloha lahui oiao, a i ka lahui no a pau, ke poloai aku nei ka poe i hoonohoia, he mau Komite Wae no ka Ahaolelo, e huli i ka poe e hoopae malu nei i ka opiuma a me ka poe e kuai malu ana.  He nui na olelo e hele nei a puni ka aina, ma na alanui, ma na hale, i kahi kiekie a me kahi haahaa, e kamaiiio ana no ka pahola ana o keia ino hoomailo a pepehi kino kanaka, hoohaumia noho'na maemae, a pela aku, a e hooiliia nei i kio a kawowo iloko o ka aina nei mamuli o ka moa o na kiai o ka pono, na hoopalaleha a na luna aupuni a me na komo kino ana a hui pu, a ai pu i ka loaa haukae mamuli o ka hele kohana a hana kanawai ole ia o keia mea make iloko nei o ka aina.  He mea maopopo ke mau keia mau kumu hoohaumia iloko o ka aina nei, he mea akaka aole e nele ke kuhinu ia aku o na mea a pau, a koe aku ka poe i wae ia, i ka pilau palahinu o keia mea make.  Ua akaka no hoi ke komo nei malalo o ka ihu o ka Oihana Dute Awa i malamaia e ke kane a na 'lii, a mawaena o na kuemaka mai o ka oihana makai, i hookele ia e "kuu wahi taata iti maitai."

            Nolaila, oiai makou na lala o ke komite i waiho ia mai ai keia hana, e ake aku ana e loaa ka mole o ka hewa, na lala, a me na kakoo, ke poloai aku nei i ka lahui e o-kana-ka mai, e aa, e koa e paio, a e apo aku i ka hewa e hele kohana makakeleawe nei, me ka hoopunahele ia e na luna hooko o ke kanawai, mai ke poo a ka hiu, a e hoike mai i ko oukou Komite i na haawina kuhikuhi ana a me na meheu a alakai e hiki ai ke hoohulihia ia keia mau hana luku a hoomaewaewa i ka pono a me ke ola o ka lahui holookoa a me ka pomaikai o na mea a pau e noho nei iloko o Hawaii nei.

            Ke poloai aku nei makou e hele mai ka mea i ike i kekahi mea, hunehune paha, a meheu e loaa ai ke alanui e kumu ai ka ahewa a e lole ai ke poo o ka moopoowalu opiuma e lilo nei he akua no ka pheetero kanaka o ka aina, e hele mai io makou nei.

            Ma o ke Komite,

                        Jon. E. Bush.

            Luna Hoomalu Komite.

 

            Ua hala aku no ka make kekahi o na kauikoo o ka Home Lunalilo kela la aku nei.

 

Kapakahi Manuia

            Ina he oiaio kekahi hoike waha i loaa mai ia makou mai ko makou kiu mai ma ka Poakolu o ka pule i hala, alaila me ke kaumaha hohonu a me ke aloha koikoi makou e hoike aku nei imua o ke akea, oiai hoi he wahi kekahi maloko o kana hoike e hiki ai ke nemaia e kela a me keia kanaka noonoo maikai, no ka paa ia o kekahi poe he ohana ko lakou e paa nei ma ka Pa Hoomolu Mai ma Kalihi, mai ka ae ia ana aku e hele e ike a e haawi paha i ka lakou kokua ana ia poe iloko o na haawina ehaeha a keia mai weliweli, - e paku'i hou mai ana hoi i oiaio hou no na lono mua i loaa mai ai ia makou, e hookalike ana i ka Pa Hoomalu Mai ma Kalihi me ke Aupuni o ka Lani, ka puikaika o ke komo o ke kanaka waiwai; aka eia ka mea pauaka, o kua maanei o ke alo ma e, oia hoi, o ka uwahi ma o a o ka makole maanei; oiai ke ike mau ia nei kekahi ilipuakea, he kino maole paha  a i ole he kino wailua paha mai kahiki mai, e komo mau ana iloko o ua wahi hoano nei no elua a ekolu paha hora o ka la, no ka ike ana i kekahi mea i loaa i ka mai i lihi wahi pikaneki ole hoi iaia ma ke koko a pela ma ka hanau ana.  He hana kapakahi keia a nukee ka poe ia lakou ke ki o ke Aupuni o ka Lani, nolaila e nana ae kakou e ka Lahui i na hanai a kakou a me ke ano o ka lakou hana e hana mai nei no ka maikai i haawi ia aku.  O ka nupepa "KA LEO," oia ke kiai hiamoe ole no ka Lahui, no ka mea he mau maka kona e nana ana ma na wahi a pau, a o na hana kapakahi a pau o kela a me keia ano, aole loa ia e nalo mai na maka noii aku o "KA LEO," a mawaho ae o na mea a pau, ua makaukau mau kona mau kolam- mu leo ole e hoopahu dianamita aku o ka ahewa ana ma kahi i ku i ka hewa, a o ka mahalo hoi ma kahi o ka manalo, no ka mea, o ka hewa ko makou enemi aole o ke kanaka, a o ka pono ko makou hauoli aole o ka nukee.

            E hapaia ka pono a haule mai na Lani!

 

            Ua holo aku ka Bihopa Willia no Hawaii, me kana lede.

 

            Ua haalele iho he ekolu mau honebala no Maui i ka Poalima nei, a ua hiki hou mai i ka la kauulo nei.

 

            Aia a ku mai ka moku leta mai o na aina e i keia Poalua ae alaila holo aku ka Adimarala Parragon o ka Farani.

 

            Aole he la hao, e hiki mau aku ana kekahi mea i waiho i ke dala ma ka Baneko Hale Eula, e unuhi i ka lakou mau wahi kenikeni.

 

            E haalei@ mai ana ka moku kaua San  Francisco ke ku mai kona pani oia ka mokuuana Bosetona - He wa ku wale nui no ko ku oku hope.

           

            Ua haawi ia he Aba Hula ma Iolani Hale, no ka hookipa ana aku ia Adimarala Parragon.  Nui ka poe i poloai ia a i hiki ae, e hoolaulea me ka Moiwahine i kana malihini.

 

Na Luna Ohi Auhau o ka 1892

            Ua aponoia ka poe kenoimana malalo iho nei i mau Hope Luna Auhau no keia makahiki, 1892:

OAHU

Honolulu                     T. A. Lloyd

Ewa me Waianae        S. Hookano

Waialua

Koolaupoko No. 1      Asa K??lia

Koolaupoko No. 2      E. P. Aikue

Koolauloa                    L. J. Aylett

MAUI

Lahaina                       David Taylor

Wailuku                       Wm. T. Robinson

Makawao                    David Morton

Hana                            J. P. Sylva

Molokai me Lanai

HAWAII

Hilo me Hilo Akau      N. C. Willfond

Hamakua                     Chas. Williams

Kohala Hema              Wilmot Vredenburd

Kohala Akau               Eben P. Low

Kona Akau                  J. Kaelemakule

Kona Hema                 Thos. H. Wright

Kau                             O. T. Shipman

Puna                            J. E. Elderts

KAUAI

Waimea me Niihau      Th. Brandt

Koloa                          A. K. Mika

Lihue                           J. B. Hanaike

Kawaihau                    S. Kaiu

Hanalei                        W. E. Deverill

 

Kauka Young Kam

Pung.

(APANA.)

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a me

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

na hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke

hoike ia aku nei,

ia aku nei.

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi

auhau. Ka poo pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko,

a paa a lohi paha ka hanau ana, paa

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u nei.

 

E KIPA mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihuaa ka ma'i, a na'u oukou e honluulu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891. d3 272-

 

HOOLAHA. HOU

E ALA, E ALA.

B. F. Ehlers & Co.- PAINAPA.

HELU 99 Alani Papu.

            E hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mua mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale o na kamalii mai ia 25c a pii aku.

            Kuka   "   "    "          "       $3       "    "

            Kalakoa ano hou, he 8 i-a no 1 dala.

            Na kihei pili laula,      "        "   "   "

            Papale Wahine

Kinamu Nani 8 Ia       $1.00

Kalakoa Nani 18 Ia     $1.00

            E kuai aku ana MAKOU i ke makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

            Kupaianaha maoli emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auanei oukou.

B. F. EHLERS & CO

 

Ma ke Kuai Makepono o Makou no ka Oi!

He wa Pilikia keia; Nolaila o ka emi ka mea Maikai no na Mea a Pau.

            Mamuli o ko makou hoomaopopo ana i ka hune a me ka ilikoke o keia mau la, nolaila ua oki iho makou i ke kumukuai o ko makou mau waiwai, a e kuai aku ana makou ma ke kumukuai makepono me ka nana ole iho no makou, oia ka makou e kau leo aku nei, i noho a ulu ae kamanao no na lako hoonani me kahiko kino, e hele mai ma ka hale kuai waiwai o

            N. S. SACHS,

            104 Alanu Papu, Honolulu

I hoike no ka oiaio o keia, e alawa iki iho i kekahi o ka makou mau kumukuai malalo nei

            Na Paleili o na Kane, he                                              25c

            Lakeke Kalakoa o na Opio                                         25c

            Lopi Silika hana Leia-i, 1 pokaa                                 30c

            Kalika o na Lede, o 1 dala ka waiwai io he                50c

            Lole Kalika o na Kamahi, o 60 keneta ka waiwai io he          40c

            Na Kaliki eleele paa loa o na Lede, 1 paa he              25c

a e kuai hoopakika pu aku ana no hoi makou i ka makou mau lole lau me lihilihi, ke makemake oe.

            Na Lede Keokeo Maoli aole-i hoohuihuiia, na Lole Pua me Kahakaha, eia ia makou ka nui oia ano iloko o keia aupuni, a o ke ano keokeo maikai loa oia ano, e kuai aku ana makou 6 i-a ne $1.00.

            Na Lole Eleele paa loa, na lole Satina maikai loa o Farani, he 25c, no ka i-a, mai manao nae oe o ke ano Satina keia e kuai ia mai nei ma kekahi mau halekuai e ae, aka o ke ano keia o ka papa akahi, nona ka waiwai io he 35 keneta no 1 i-a

            Na Kinamu, Masalina Pua, na Lole Makalena hiki ke hololia, o kuai aku ana makou ia mau mea a pau me ka makepono.

            Na Lole Uhi Hoonani o na Pukaaniani, he 5 i-a ne $1.00.

            Na Papale i hoonaniia o na Lede a me ua Kamalii, eia me makou ia mau wohi, a o makou ke alakai ma ia mau mea, aole e hiki i kekahihalekuai ke hoopapa mai ia makou ma ka mikioi a me ka oluolu o ke kumukuai.

            Ua lako makou me na ano paikini papale a pan a ka manao e uilani ae ai, a ua makaukau pu no hoi i na @@inawa a pau o hoonani i na papa i ku e like me ko oukou makemake me ka oluolu o ka auhau.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he ole ka lohe pepeiao.

            E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

N. S. SACHS

                                                                                                104 Alanui Papu, Honolulu.